— (486)

الهی نامه
پروردگارا دوست می دارم که با فهم و کمال کائن و عقل و جمال باطن، جسم را به گوهر علم بیارایم و جان را به جوهر حلم بپیرایم ، که در عمل چون زنبور عسل از حلاوت کار خویش دیگران را منتفع سازم و اگر جزء این شود محبت فرما که بر الف قامتم آتش بر افروزی تا سراپای مشعل شوم و ذرات وجودم راهنمای ره گم کردگان در وادی عشق و محبت تو گردد.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده علوم سیاسی
پایان نامه کارشناشی ارشد رشته روابط بین الملل (M.A )
عنوان
نقش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در احیاء دیپلماسی وقدرت نرم پیامبر اعظم(ص)
استاد راهنما
سرکار خانم دکتر دی دخت صادقی
استاد مشاور
دکتر محمد علی خسروی
نگارندهسید نورالله میراشرفی
سال تحصیلی 94-1393
تقدیم به :
مادران شهیدان گمنامی که شمع وجود خویش را روشنی بخش اندیشه های مانده در ظلمت عصر انتظار ساختند و خمیده قامت با سرشک دیدگان منتظر خود در غم فراق عزیزانشان غرقاب گشتند . راهشان جاودانه روحشان محشور با رسوال الله (ص)
با تشکر و قدردانی :
حمد و سپاس خداوند بزرگ را که به این بنده ناچیز توفیق آموختن علم و دانش عطا فرمود تا با امید به فضل او بتوانم به هستی مطلوب که همان رضای اوست دست یابم ، در اینجا لازم می دانم از کلیه عزیزانی که در مراحل مختلف انجام این پایان نامه اینجانب را یاری نموده اند تشکر نمایم .
از استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر دی دخت صادقی که با صبر و شکیبایی در طول مدت اتجام این تحقیق با راهنمایی های ارزشمندشان مرا یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داشته و از خداوند متعال برای ایشان آزروی توفیق روز افزود را دارم .
از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمد علی خسروی که از مشاوره های خوبشان در رفع مشکلات علمی و عملی پایان نامه استفاده نموده ام کمال تشکر و قدردانی را دارم .
از جناب آقای دکتر رضا جلالی به خاطر مشورت های سازنده و مساعدت های بی دریغشان صمیمانه تشکر می نمایم .
از دوست عزیزم آقای دکتر اسماعیل قنبری که صمیمانه مرا یاری نموده اند کمال تشکر را دارم .
و در انتها نیز از خانواده عزیزم که با فراهم نمودن امکانات مورد نیاز برای انجام این پایان نامه همواره مشوق من در تمامی مراحل تحصیلاتم بوده اند صمیمانه تشکر و قدر دانی می نمایم.

TOC o “1-3” h z u فصل اول: کلیات تحقیق PAGEREF _Toc400534528 h 1مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….1
بیان مسأله PAGEREF _Toc400534531 h 5اهداف تحقیق PAGEREF _Toc400534532 h 5اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق PAGEREF _Toc400534533 h 6سوال اصلی تحقیق PAGEREF _Toc400534534 h 6سوالات فرعی تحقیق PAGEREF _Toc400534535 h 7فرض اصلی PAGEREF _Toc400534536 h 7فرضیه های فرعی PAGEREF _Toc400534537 h 7تعریف متغیرها و مفاهیم عملیاتی کردن تحقیق PAGEREF _Toc400534538 h 7روش تحقیق PAGEREF _Toc400534539 h 10موانع و مشکلات تحقیق PAGEREF _Toc400534540 h 10سازماندهی تحقیق PAGEREF _Toc400534541 h 10فصل دوم: مباحث تئوریک و چارچوب نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc400534542 h 13چارچوب نظری و تحلیلی PAGEREF _Toc400534544 h 14مقدمه PAGEREF _Toc400534545 h 14گفتار اول: چارچوب نظری و تحلیل PAGEREF _Toc400534546 h 15الف – رهیافت سازه انگاری PAGEREF _Toc400534547 h 15الف – 1: دیدگاه رهیافت سازه انگاری به سیاست خارجی PAGEREF _Toc400534548 h 21الف – 2: کاربرد نظریه ساختار – کارگزار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc400534549 h 23الف – 3: سیاست خارجی و سازه انگاری PAGEREF _Toc400534550 h 23الف – 4: هنجارهای مؤثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc400534551 h 24 الف – خاستگاه هویتی سیایت خارجی جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………………………. 26
ب – رهیافت نئولیبرال PAGEREF _Toc400534552 h 26ب -1: ترکیب رهیافت های تئوریک (ترکیب سازه انگاری و نئولیبرالیسم) PAGEREF _Toc400534553 h 28ج – رویکرد گفتمانی PAGEREF _Toc400534554 h 29ج-1: رویکرد گفتمانی و سیاست خارجی PAGEREF _Toc400534555 h 30ج-2: تحلیل سیاست های خارجی بر اساس گفتمان ها PAGEREF _Toc400534556 h 33د- نظریهپردازان قدرت نرم PAGEREF _Toc400534557 h 36د-ا: ابزارهای قدرت نرم PAGEREF _Toc400534558 h 39د-2: ویژگی های قدرت نرم PAGEREF _Toc400534559 h 40د-3: منابع قدرت نرم PAGEREF _Toc400534560 h 41 گفتار روم : ادبیات و پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………..45
گفنتار سوم : پیشینه تاریخجه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..49
فصل سوم : سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc400534561 h 57گفتار اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع سال های (92-1357) PAGEREF _Toc400534562 h 63مقدمه PAGEREF _Toc400534563 h 63الف) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تا شروع جنگ تحمیلی (60-1357) PAGEREF _Toc400534564 h 63الف – 1: گفتمان مصلحت محور (واقع گرا) PAGEREF _Toc400534565 h 63ب- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از سال 68-1360 (دوران جنگ تحمیلی) PAGEREF _Toc400534566 h 66ب -1 گفتمان ارزش محور PAGEREF _Toc400534567 h 67ج – سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی(68-1360) PAGEREF _Toc400534568 h 69ج – 1- گفتمان منفعت محور (عمل گرا) PAGEREF _Toc400534569 h 71ج – 2- سیاستهای منطقه ای ایران در دوران هاشمی رفسنجانی PAGEREF _Toc400534570 h 72د- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران خاتمی PAGEREF _Toc400534571 h 74د-1: گفتمان فرهنگ گرای و سیاست محور PAGEREF _Toc400534572 h 76 د-2 : سیاست خازجی خاتمی در قالب سه اصل ( عزت ، حکمت ، مصلحت ……………………………..79
د-3- تغییرات گفتمانی در سیاست خارجی آقای خاتمی و رویکرد ایشان به تنش زدایی PAGEREF _Toc400534573 h 78د-4- سیاست های منطقهای ایران در دورة خاتمی PAGEREF _Toc400534574 h 80د-5- سیاست خارجی ایران در قبال اروپا و آمریکا PAGEREF _Toc400534575 h 81و- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دوران احمدی نژاد (92-1384) PAGEREF _Toc400534576 h 84و- 1 گفتمان اصول گرایی عدالت محور PAGEREF _Toc400534577 h 88گفتار دوم: تغییرات گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سی سال گذشته PAGEREF _Toc400534578 h 93الف- اقسام گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc400534579 h 93ب – وجه اشتراک و افتراق سیاست خارجی آقای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد PAGEREF _Toc400534580 h 94گفتار سوم: منابع هویت ساز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc400534581 h 101الف: تاریخ ایران PAGEREF _Toc400534582 h 101ب: دین اسلام و مذهب تشیع PAGEREF _Toc400534583 h 104ب – 1 – نوع رابطه دین و سیاست PAGEREF _Toc400534584 h 105ب – 2 – تلقی از نظام بین الملل PAGEREF _Toc400534585 h 105ب – 3 – عدالت طلبی و ظلم ستیزی PAGEREF _Toc400534586 h 106ب – 4 – قاعده نفی سبیل کافران بر مومنین PAGEREF _Toc400534587 h 107ب – 5 – اصل دعوت PAGEREF _Toc400534588 h 108ب – 6 – آرمان ظهور امام زمان(عج) PAGEREF _Toc400534589 h 108ب – 7 – عاشورا و نهضت حسینی(ع) PAGEREF _Toc400534590 h 109ج – جهان سوم گرایی PAGEREF _Toc400534591 h 109د – گفتمان انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc400534592 h 110د – 1- صدور انقلاب PAGEREF _Toc400534593 h 110د-2- استقلال طلبی PAGEREF _Toc400534594 h 111د-3- دگرگونی در نظم بین المللی مستقر PAGEREF _Toc400534595 h 112د-4- حمایت از مستضعفین و مبارزه با مستکبرین PAGEREF _Toc400534596 h 113د- 5- ژئوپولیتیک ایران PAGEREF _Toc400534597 h 113و- جایگاه عدالت طلبی در منابع هویت ساز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc400534598 h 115فصل چهارم: دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) PAGEREF _Toc400534599 h 117گفتار اول: جایگاه دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) PAGEREF _Toc400534601 h 118مقدمه PAGEREF _Toc400534602 h 118الف: اصول و مبانی سیاست خارجی اسلام PAGEREF _Toc400534603 h 120الف – 1- اصل دعوت یا جهاد PAGEREF _Toc400534604 h 121الف- 2- اصل نفی سبیل PAGEREF _Toc400534605 h 123الف– 3- اصل عزت اسلامی PAGEREF _Toc400534606 h 124الف– 4 – اصل التزام به پیمان های سیاسی PAGEREF _Toc400534607 h 125ب – روابط خارجی از منظر اسلام PAGEREF _Toc400534608 h 126ب – 1- اسلام و شناسایی بین المللی PAGEREF _Toc400534609 h 127ب – 2- اسلام و استراتژی بی طرفی PAGEREF _Toc400534610 h 128ج – اهداف دیپلماسی اسلام PAGEREF _Toc400534611 h 130ج – 1- اهداف عام و بلندمدت دیپلماسی اسلامی PAGEREF _Toc400534612 h 132
ج – 2 – اهداف میان مدت دیپلماسی اسلامی ………………………………………………………………………………………….134
ج – 3- ایجاد امنیت خارجی PAGEREF _Toc400534613 h 133ج – 3- اهداف کوتاه مدت در دیپلماسی اسلامی PAGEREF _Toc400534614 h 133گفتار دوم: اصول دیپلماسی پیامبر اعظم(ص) PAGEREF _Toc400534615 h 135الف – مبانی و اصول سیاست خارجی پیامبر اعظم(ص) PAGEREF _Toc400534616 h 135الف – 1- شیوه های کاربردی پیامبر اسلام در سیاست خارجی PAGEREF _Toc400534617 h 137الف – 2- اهداف سیاست خارجی پیامبر اعظم(ص) PAGEREF _Toc400534618 h 140 ب – جغرافیا سیاسی جهان در عصر پیامبر اعظم (ص)………………………………………………… ……………………………..144
ب-1- دولت های ایران و روم شرقی PAGEREF _Toc400534619 h 141 ب – دولت های منطقه ……………………………………………………………………………………………………………………………144
ب – 2- 1- دولت یمن PAGEREF _Toc400534620 h 141ب – 2-2- دولت حیره PAGEREF _Toc400534621 h 141ب – 2- 3- دولت حبشه PAGEREF _Toc400534622 h 142ب – 2- 4- دولت مصر PAGEREF _Toc400534623 h 142ب -3-

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *