— (492)

231367638308
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد رشت
دانشکده مديريت و حسابداري
گروه آموزشی مديريت دولتي
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مديريت دولتي گرایش منابع انساني
عنوان:
رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان
استاد راهنما:
دکتر مراد رضايي ديزگاه
نگارش:
رضا نوروزي عبدالهي
تابستان 1393

تقدير و تشكر
پژوهش حاضر كه به ياري خداوند متعال به انجام رسيد مرهون زحمات عزيزاني است كه در طول اين كار همراه و هميار من بودهاند. از اين رو از همه آنها به ويژه عزيزاني كه ذيلاً نام برده ميشوند تشكر وافر دارم:
استاد بزرگوار، جناب آقاي دكتر مراد رضايي ديزگاه كه به عنوان استاد راهنما با سعه صدر از ابتدا تا انتها با راهنماييهاي لازم، در اين تحقيق همراهيام فرمودند.
اساتيد ارجمند، جناب آقاي دكتر سعيد باقر سليمي و جناب آقاي دكتر مهدي فدايي كه با داوري خويش، در هرچه پربارتر شدن اين تحقيق، نقش پررنگي داشتند.
همچنين از همكاران و كاركنان عزيز و محترم اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان كه در تكميل پرسشنامه، ياريام نمودند، قدرداني ميكنم و از خداوند منان براي يكايك اين عزيزان توفيق روز افزون آرزومندم.
و همسر مهربانم كه با صبوري همراهيام نمود و در انجام اين تحقيق يار و ياورم بود.

تقدیم
این اثر را اگر قدر و منزلتی باشد تقدیم میکنم به روح پدر بزرگوارم كه در ميانه راه اين تحقيق به رحمت ايزدي پيوست.
تقدیم به مادرم؛ او که ناتوان شد تا من به توانایی برسم و عاشقانه سوخت تا من به روشنایی برسم.
تقدیم به مهربان همسرم؛ كه در تمام لحظات زندگی، همراه و ياوري مطمئن است.
تقدیم به فرزندان خردسالم (سهيل و صدرا)؛ كه نگاه گرمشان، همواره بهترين مشوّقم است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u چكيده PAGEREF _Toc401428837 h 1فصل اول) كليات تحقيق PAGEREF _Toc401428838 h 31-1) مقدمه PAGEREF _Toc401428839 h 31-2) بيان مسئله PAGEREF _Toc401428840 h 41-3) اهميت و ضرورت تحقيق PAGEREF _Toc401428841 h 51-4) چهارچوب نظري تحقيق PAGEREF _Toc401428842 h 71-5) اهداف تحقیق PAGEREF _Toc401428843 h 81-5-1) هدف اصلی تحقيق PAGEREF _Toc401428844 h 81-5-2) اهداف فرعی تحقيق PAGEREF _Toc401428845 h 81-6) فرضیههای تحقیق PAGEREF _Toc401428846 h 91-7) تعریف مفهومي و عملياتي متغيرها PAGEREF _Toc401428847 h 91-7- 1) عدالت توزيعي PAGEREF _Toc401428848 h 91-7-2) عدالت رویهای PAGEREF _Toc401428849 h 91-7-3) عدالت تعاملی (مراودهاي) PAGEREF _Toc401428850 h 101-7-4) رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428851 h 101-7-5) اعتماد به مدیر PAGEREF _Toc401428852 h 101-8) قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc401428853 h 111-8-1) قلمرو موضوعی PAGEREF _Toc401428854 h 111-8-2) قلمرو مکانی PAGEREF _Toc401428855 h 111-8-3) قلمرو زمانی PAGEREF _Toc401428856 h 11فصل دوم) مرور منابع/ ادبيات تحقيق/ پيشينه تحقيق PAGEREF _Toc401428857 h 132-1) مقدمه PAGEREF _Toc401428858 h 132-2) سازمان PAGEREF _Toc401428859 h 142-3) عدالت سازمانی PAGEREF _Toc401428860 h 142-3-1) ابعاد عدالت سازماني PAGEREF _Toc401428861 h 152-3-1-1) عدالت توزيعي PAGEREF _Toc401428862 h 152-3-1-2) عدالت رويهاي PAGEREF _Toc401428863 h 162-3-1-3) عدالت تعاملي (مراودهاي) PAGEREF _Toc401428864 h 162-3-2) عدالت در سازمانها PAGEREF _Toc401428865 h 172-3-3) عوامل ایجاد کننده بی عدالتی PAGEREF _Toc401428866 h 172-3-4) راهکارهاي پیشنهادی جهت رعایت عدالت در سازمان توسط مدیر PAGEREF _Toc401428867 h 182-3-5) راهکارهای ارتقاء عدالت در سازمان PAGEREF _Toc401428868 h 182-3-6) آثار بیعدالتی و تبعیض در سازمان PAGEREF _Toc401428869 h 192-4) رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428870 h 192-4-1) انواع رفتار شهروندی در سازمان PAGEREF _Toc401428871 h 212-4-2) ابعاد رفتار شهروندي سازماني PAGEREF _Toc401428872 h 212-4-3) ویژگیهای رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428873 h 232-4-4) عوامل اثر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428874 h 242-4-5) پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428875 h 252-4-6) دیدگاههای صاحب نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428876 h 282-4-6-1) دیدگاه چستر بارنارد در رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428877 h 282-4-6-2) دیدگاه کاتز وکاهن در رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428878 h 282-4-6-3) دیدگاه اورگان PAGEREF _Toc401428879 h 292-4-6-4) دیدگاه اسمیت در رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428880 h 322-4-6-5) دیدگاه پودساکف در رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428881 h 332-4-6-6) دیدگاه گراهام PAGEREF _Toc401428882 h 362-5) اعتماد PAGEREF _Toc401428883 h 372-5-1) اعتماد به مدیر PAGEREF _Toc401428884 h 402-5-2) ابعاد اعتماد PAGEREF _Toc401428885 h 412-5-3) نقش اعتماد در توسعه منابع انسانی PAGEREF _Toc401428886 h 422-5-4) اعتماد سازمانی PAGEREF _Toc401428887 h 432-5-5) ویژگیهای اعتماد سازمانی PAGEREF _Toc401428888 h 432-5-6) عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد سازمانی و پیامدهای آن PAGEREF _Toc401428889 h 442-5-7) ارتباط عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428890 h 442-5-8) اعتماد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428891 h 452-5-9) تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428892 h 452-6) پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc401428893 h 462-6-1) پیشینه تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc401428894 h 462-6-2) پیشینه تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc401428895 h 49فصل سوم) روش اجراي تحقيق/ مواد و روشها PAGEREF _Toc401428896 h 543-1) مقدمه PAGEREF _Toc401428897 h 543-2) روش پژوهش PAGEREF _Toc401428898 h 543-3) توصیف آزمودنیهای تحقیق PAGEREF _Toc401428899 h 553-3-1) جامعه آماری PAGEREF _Toc401428900 h 553-3-2) نمونه آماری PAGEREF _Toc401428901 h 553-4) روشهای جمع آوری دادهها و اطلاعات PAGEREF _Toc401428902 h 563-5) ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات PAGEREF _Toc401428903 h 563-6) روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها PAGEREF _Toc401428904 h 573-6-1) روایی ابزار گردآوری دادهها PAGEREF _Toc401428905 h 573-6-2) پایایی ابزار گردآوری دادهها PAGEREF _Toc401428906 h 573-7) روش تجزیه و تحلیل دادهها PAGEREF _Toc401428907 h 593-7-1) روش تحلیل همبستگی پیرسون PAGEREF _Toc401428908 h 593-7-2) روش رگرسیون PAGEREF _Toc401428909 h 593-7-3) آزمون كالموگروف- اسميرنوف PAGEREF _Toc401428910 h 59فصل چهارم) تجزيه و تحليل دادهها و يافتههاي تحقيق PAGEREF _Toc401428911 h 624-1) مقدمه PAGEREF _Toc401428912 h 624-2) تحليل توصيفي دادهها PAGEREF _Toc401428913 h 634-3) تحليل استنباطی دادهها PAGEREF _Toc401428914 h 684-3-1) بررسي فرض نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون كالموگروف- اسميرنوف PAGEREF _Toc401428915 h 684-3-2) توصيف متغيرها PAGEREF _Toc401428916 h 704-3-2-1) عدالت توزيعي PAGEREF _Toc401428917 h 704-3-2-2) عدالت رويهاي PAGEREF _Toc401428918 h 724-3-2-3) عدالت تعاملي (مراودهاي) PAGEREF _Toc401428919 h 744-3-2-4) رفتار شهروندي سازماني PAGEREF _Toc401428920 h 764-3-2-5) اعتماد به مدير PAGEREF _Toc401428921 h 784-3-3) تحليل فرضیههای پژوهش PAGEREF _Toc401428922 h 804-3-3-1) آزمون فرضيه اول PAGEREF _Toc401428923 h 814-3-3-2) آزمون فرضيه دوم PAGEREF _Toc401428924 h 824-3-3-3) آزمون فرضيه سوم PAGEREF _Toc401428925 h 834-3-2-4) آزمون فرضيه چهارم PAGEREF _Toc401428926 h 844-3-2-5) آزمون فرضيه پنجم PAGEREF _Toc401428927 h 854-3-2-6) آزمون فرضيه ششم PAGEREF _Toc401428928 h 874-3-2-7) آزمون فرضيه هفتم PAGEREF _Toc401428929 h 89فصل پنجم) بحث، نتیجهگیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc401428930 h 925-1) مقدمه PAGEREF _Toc401428931 h 925-2) یافتههای توصیفی پژوهش PAGEREF _Toc401428932 h 935-2-1) يافتههاي توصيفي پاسخ دهنده گان PAGEREF _Toc401428933 h 935-2-2) يافتههاي توصيفي متغيرهاي تحقيق PAGEREF _Toc401428934 h 945-3) يافتههاي استنباطي تحقيق PAGEREF _Toc401428935 h 955-4) پيشنهادها بر مبناي يافتههاي تحقيق PAGEREF _Toc401428936 h 975-5) محدوديتهاي تحقيق PAGEREF _Toc401428937 h 995-6) پيشنهادها براي تحقيقات آتي PAGEREF _Toc401428938 h 99الف) منابع فارسي PAGEREF _Toc401428939 h 100ب) منابع انگليسي PAGEREF _Toc401428940 h 105پيوستها PAGEREF _Toc401428941 h 108پرسشنامه تحقيق PAGEREF _Toc401428942 h 108خروجيهاي نرم افزار spss……………………………………………………………………………………………………………………112

فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
جدول 3-1) ميزان آلفاي بدست آمده براي هر يك از متغيرهاي تحقيق ………………………………………………. 58
جدول 4-1) توزیع جنسیتي پاسخ گوها …………………………………………………………………………………….. 63
جدول 4-2) توزيع سني پاسخ كوها …………………………………………………………………………………………….. 64
جدول 4-3) توزیع تحصیلات پاسخگوها……………………………………………………………………………………….. 65
جدول 4-4) توزیع سابقه کار پاسخگوها ………………………………………………………………………………………. 66
جدول 4-5) توزيع موقعیت شغلی پاسخگوها ………………………………………………………………………………… 67
جدول 4-6) آزمون كالموگروف- اسميرنوف دادههای عدالت سازمانی……………………………………………. 68
جدول 4-7) آزمون كالموگروف- اسميرنوف دادههای رفتار شهروندی سازماني………………………………….. 69
جدول 4-8) آزمون كالموگروف- اسميرنوف دادههای اعتماد به مدیر……………………………………………….. 69
جدول 4-9) توزیع درصدي عدالت توزیعی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان ……………………… 70
جدول 4-10) عدالت توزيعي در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان …………………………………….

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *