— (498)

دانلود پایان نامه

2435225-130175
دانشگاه ارشاد دماوند
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
(گرایش بازاریابی بینالملل)
موضوع : شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بهکارگیری بازار الکترونیکی
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر مهدی شیرمحمدی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر محمدرضا کریمی علویجه
محقق:
مژگان بحرکاظمی
شهریور 1392

چکیده پژوهش
بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بینسازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکتکننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه میدهد اطلاعات و پیشنهادهایی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند. بهكارگيري اين نوآوري جديد توسط شركتها چه كوچك و چه بزرگ موجب خلق مزاياي متعددي شده و اين مزايا سبب تقويت انگيزه شركتهاي كوچك و متوسط به اين پديده شده است. شركتهاي كوچك و متوسط به دليل نقش مهم در اقتصاد كشور ايران درصورت بهكارگيري بازار الكترونيكي ميتوانند بهرهوري و كارآيي كل سيستم اقتصادي را ارتقاء بخشند. اما چنانچه این شرکتها از آمادگی کافی برای ورود به بازارهای الکترونیکی برخوردار نباشند با شکست رو به رو خواهند شد و سیستم اقتصادی را دچار مشکل خواهند کرد. لذا ارزيابي آمادگي آنها از اهميت ويژه برخوردار است. از اين رو در اين پژوهش تلاش ميشود تا به شناسایی عوامل ارزیابی آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی پرداخته شود. بدين منظور بر اساس تحقيقات قبلي و مطالعه ادبيات مرتبط با موضوع، عوامل فني، سازماني و بين سارماني، بهعنوان عوامل كليدي شناسايي شده و مولفهها و شاخصهاي مرتبط با هر يك از آنها ارائه شدهاند. پرسشنامه 41 سوالي با طيف ليكرت هفت نقطهاي طراحي شده است. ضريب پايايي كلي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ معادل 76/0محاسبه گرديد. حجم نمونه در این پژوهش 52 میباشد. تاييد آزمون تي نشان داد عوامل فنی، سازمانی و بینسازمانی (3فرضيه اصلي) به همراه كليه زير عوامل مرتبط (13فرضيه فرعي) همگي تاييد شدهاند. آزمون فريدمن نيز حاكي از اهميت عوامل فنی بیش از عوامل سازمانی و بینسازمانی میباشد. در پایان آمادگی 5شرکت کوچک و متوسط فعال در صنعت فرش ارزیابی گردید.
واژههاي كليدي: عوامل فنی، عوامل سازمانی، عوامل بینسازمانی، بازار الکترونیکی، شرکتهای کوچک و متوسط
عنوان فهرست مطالب شماره صفحه
TOC o “1-3” h z u فصل اول : PAGEREF _Toc397666522 h 11-1. مقدمه PAGEREF _Toc397666523 h 21-2. بیان مسئله PAGEREF _Toc397666524 h 31-3. اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc397666525 h 41-4. اهداف تحقیق PAGEREF _Toc397666526 h 61-4-1. هدف اصلی PAGEREF _Toc397666527 h 61-4-2. اهداف فرعی PAGEREF _Toc397666528 h 61-5. سوالات تحقیق PAGEREF _Toc397666529 h 61-5-1. سوالات و فرضیات اصلی PAGEREF _Toc397666530 h 61-5-2. سوالات و فرضیات فرعی PAGEREF _Toc397666531 h 71-6. مدل مفهومی پژوهش PAGEREF _Toc397666532 h 91-7. قلمرو زمانی و مکانی تحقیق PAGEREF _Toc397666533 h 101-7-1. قلمرو موضوعی PAGEREF _Toc397666534 h 101-7-2. قلمرو مکانی PAGEREF _Toc397666535 h 101-7-3. قلمرو زمانی PAGEREF _Toc397666536 h 101-8. تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc397666537 h 10فصل دوم : PAGEREF _Toc397666538 h 122-1. مقدمه PAGEREF _Toc397666539 h 132-2. تجارت الکترونیکی PAGEREF _Toc397666540 h 142-2-1. منافع تجارت الکترونیکی PAGEREF _Toc397666541 h 152-3. بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397666542 h 182-3-1. اجزای تشکیل دهنده بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397666543 h 202-3-2. انواع بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397666544 h 202-4. آمادگی الکترونیکی PAGEREF _Toc397666545 h 212-4-1. لزوم آمادگی الکترونیکی PAGEREF _Toc397666546 h 232-4-2. اهداف آمادگی الکترونیکی PAGEREF _Toc397666547 h 242-4-3. ارزیابی آمادگی الکترونیکی PAGEREF _Toc397666548 h 252-5. بنگاه های کوچک و متوسط PAGEREF _Toc397666549 h 292-6. بکارگیری بازار الکترونیکی توسط بنگاه های کوچک و متوسط PAGEREF _Toc397666550 h 322-6-1. کسب وكارهاي كوچك PAGEREF _Toc397666551 h 322-6-2. كسب وكارهاي متوسط PAGEREF _Toc397666552 h 322-7. صنعت فرش PAGEREF _Toc397666553 h 342-7-1. فرش و بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397666554 h 362-8. نمونه ای از بازارهای الکترونیکی عمومی PAGEREF _Toc397666555 h 372-8-1. ebay PAGEREF _Toc397666556 h 372-8-2. علی بابا PAGEREF _Toc397666557 h 382-8-3. بازار الکترونیکی ایران PAGEREF _Toc397666558 h 392-9. جمع بندی ادبیات موضوعی PAGEREF _Toc397666559 h 402-10. پژوهش های پیشین PAGEREF _Toc397666560 h 422-10-1. تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc397666561 h 422-10-2. تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc397666562 h 45فصل سوم : PAGEREF _Toc397666563 h 543-1. مقدمه PAGEREF _Toc397666564 h 553-2. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش PAGEREF _Toc397666565 h 553-2-1. روش تحقیق از منظر هدف پژوهش PAGEREF _Toc397666566 h 553-2-2. روش تحقیق از منظر فرایند و روش گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc397666567 h 573-3. متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc397666568 h 583-3-1. تقسیم بندی متغیرها بر اساس رابطه PAGEREF _Toc397666569 h 583-3-2. تقسیم بندی متغیرها بر اساس ارزش PAGEREF _Toc397666570 h 593-3-3. تعریف متغیرها PAGEREF _Toc397666571 h 603-4. جامعه و نمونه آماری PAGEREF _Toc397666572 h 653-4-1. جامعه آماری PAGEREF _Toc397666573 h 653-4-2. نمونه آماری PAGEREF _Toc397666574 h 663-4-3. نمونه گیری PAGEREF _Toc397666575 h 663-4-4. برآورد حجم نمونه PAGEREF _Toc397666576 h 663-5. روش گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc397666577 h 673-5-1. مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه PAGEREF _Toc397666578 h 683-5-2. روش توزیع پرسش نامه PAGEREF _Toc397666579 h 693-5-3. روائی و پایائی ابزار پژوهش PAGEREF _Toc397666580 h 693-6. تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه PAGEREF _Toc397666581 h 723-6-1. تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc397666582 h 72فصل چهارم : PAGEREF _Toc397666583 h 754-1. مقدمه PAGEREF _Toc397666584 h 764-2. آمار توصیفی PAGEREF _Toc397666585 h 764-2-1. تحصیلات PAGEREF _Toc397666586 h 774-2-2. رشته تحصیلی PAGEREF _Toc397666588 h 784-2-3. سابقه کار PAGEREF _Toc397666589 h 794-2-4. سمت سازمانی PAGEREF _Toc397666590 h 804-3. آمار استنباطی PAGEREF _Toc397666591 h 814-3-1. آزمون فرضیات PAGEREF _Toc397666592 h 824-3-2. رتبه بندی عوامل PAGEREF _Toc397666593 h 964-4. ارزیابی آمادگی 5شرکت فعال در صنعت فرش PAGEREF _Toc397666594 h 101فصل پنجم : PAGEREF _Toc397666595 h 1065-1. مقدمه PAGEREF _Toc397666596 h 1075-2. تحلیل نتایج جمعیت شناختی PAGEREF _Toc397666597 h 1085-3. مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین PAGEREF _Toc397666598 h 1085-4. ارائه پیشنهادها PAGEREF _Toc397666599 h 1195-5. محدودیت های پژوهش PAGEREF _Toc397666600 h 1215-6. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی PAGEREF _Toc397666601 h 122منابع PAGEREF _Toc397666602 h 124پیوست شماره 1 PAGEREF _Toc397666603 h 129پیوست شماره 2 PAGEREF _Toc397666604 h 132پیوست شماره 3 PAGEREF _Toc397666605 h 136

عنوان فهرست جدولها شماره صفحه
TOC h z t “JADVAL,1” جدول 2-1. عناوین شاخص های مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی PAGEREF _Toc397141872 h 27جدول 2-2. مقایسه شاخص های الگوهای مذکور با مدل مورد بررسی این تحقیق PAGEREF _Toc397141873 h 28جدول 2-3. خلاصه ای از پژوهش های مرتبط و یافته های آن ها PAGEREF _Toc397141874 h 49جدول3-1. تعریف عملیاتی PAGEREF _Toc397141875 h 61جدول 3-2 طیف لیکرت PAGEREF _Toc397141876 h 69جدول 3-3. سوالات مربوط به هر متغیر PAGEREF _Toc397141877 h 69جدول 3-4. آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc397141878 h 72جدول 4-1. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب تحصیلات PAGEREF _Toc397141879 h 77جدول 4- 2. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب رشته تحصیلی PAGEREF _Toc397141880 h 78جدول 4-3. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب سابقه کار PAGEREF _Toc397141881 h 79جدول 4-4. توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب سمت سازمانی PAGEREF _Toc397141882 h 80جدول 4-5. اهمیت عوامل فنی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397141883 h 83جدول 4-6. اهمیت بعد قابلیت تبادل اطلاعات برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397141884 h 84جدول 4-7. اهمیت بعد زیرساخت الکترونیکی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397141885 h 85جدول 4-8. اهمیت بعد استانداردها برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397141886 h 86جدول 4-9. اهمیت بعد سازگاری برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397141887 h 87جدول 4-10. اهمیت عوامل سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397141888 h 87جدول 4-11. اهمیت بعد زیرساخت تغییر برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397141889 h 88جدول 4-12. اهمیت بعد رهبری و مدیریت برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397141890 h 89جدول 4-13. اهمیت بعد فرهنگ سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397141891 h 90جدول 4-14. اهمیت بعد زیرساخت مالی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397141892 h 90جدول 4-15. اهمیت بعد ساختار سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397141893 h 91جدول 4-16. اهمیت بعد محصول/خدمات برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397141894 h 92جدول ‌ 4-17. اهمیت عوامل بین سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی PAGEREF _Toc397141895 h 93جدول 4-18.

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *