— (503)

2228850-12382500

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشکده مدیریت وحسابداری
گروه آموزشی مدیریت
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی
عنوان:
نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
استاد راهنما:
دکتر محسن محمدنوربخش لنگرودی
نگارش:
حسین امساک پور
شهریور1393
سپاسگزاری
باسپاس فراوان ازخداوندمتعال که به این بنده ناچیزنعمت تحصیل علم راعطافرمود، از زحمات
استاد ارجمندم
دکترمحسن محمدنوربخش لنگرودی
تشکروقدردانی می نمایم.
تقدیم به:
همسرعزیزم
و
فرزند دلبندم.
فهرست مطالب
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول
مقدمه 3
بيان مسئله و چگونگی برگزيدن موضوع پژوهش 3
اهميت و ضرورت پژوهش 4
مروري بر ادبيات پژوهش 5
اهداف پژوهشي 9
فرضيه‌هاي پژوهش 10
متغیرها و مدل پژوهش 10
روش پژوهش 15
روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات 15
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 16
قلمرو پژوهش 16
جامعه و نمونه آماری پژوهش 17
تعاريف واژگان کليدي 17
ساختار پژوهش 18
خلاصه فصل 19
فصل دوم
مقدمه 21
مفهوم وجوه نقد 23
اهمیت جریان وجه نقد 24
رويکردهاي تحقيقي درارتباط با سودمندي اقلام تعهدي در پيش بيني جريانهاي نقـدي 26
عوامل موثر بر پيش بيني جريانهاي نقدي 29
تعريف مديريت سود 30
اهمیت مديريت سود .30
مدیریت سود یا تقلب 31
انگیزه های مدیریت سود 32
كشف مديريت سود 37
تعریف اقلام تعهدی 39
کیفیت اقلام تعهدی 40
مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی 41
کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود 43
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺳﻮد‬‬‬ 44
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 44
ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎ ﻧﻘﺪ‬‬‬ 45
ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ 45
مديريت سود و مديريت اقلام تعهدي 47
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 50
تحقیقات انجام شده در داخل کشور 53
فصل سوم
3-1- مقدمه 57
3-2( جامعه آماري پژوهش 57
3-3) تعیین حجم نمونه پژوهش 57
3-4) اهداف مشخص تحقیق 59
3-5) سوال‌هاي پژوهش 60
3-6) فرضيه‌هاي پژوهش 60
3-7) روش پژوهش 61
3-8) روش و ابزار جمع‌آوري اطلاعات 61
3-9) تعریف متغيرها و نحوه محاسبه آن ها 62
3-10) مدل‌های پژوهش 66
3-11) اعتبار درونی و برونی پژوهش 67
3-12) روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات 67
3-13) روش داده‌های پانل 68
3-14) روش اثراث ثابت 69
3-15) آزمون چاو یا F مقید 70
3-16) آزمون هاسمن 71
3-17) آزمون معنی دار بودن مدل 71
3-18) آزمون معنی دار بودن ضرایب 71
3-19) آزمون مربوط به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها 72
3-20) آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 72
3-21) فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 72
3-22) فرض عدم وجود هم‌خطي بين متغيرهاي مستقل 73
3-23) فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها 74
3-24) فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده‌ها 74
3- 25) فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل 75
فصل چهارم
4-1) مقدمه 77
4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 77
4-3) آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته تحقیق 79
4-4)آزمون ایستایی متغییرهای پژوهش …………………………………………………………………………………..82
4-5) بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق 83
4-6) بررسی هم‌خطی میان متغیرهای مستقل 86
4-7) نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق 86
4-8) خلاصه فصل 96
فصل پنجم
5-1) مقدمه 98
5-2) خلاصه پژوهش 98
5-3) نتایج آزمون فرضیه 99
5-4)نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..100
5-5) محدودیت‌های تحقیق 100
5-6) پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق 101
5-7) پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده 101
5-8) خلاصه فصل 102
منابع و مآخذ 103
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………….111
فهرست جداول
فصل 2
جدول 2- 1 نمایندگان اقلام تعهدی……………………………………………………………………………………………..49
جدول 2-2 خلاصه تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور……………………………………………………………….50
جدول2-3 خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….53
فصل 3
جدول3 -1 روندانتخاب نمونه آماری ………………………………………………………………………………………….58
جدول 3-2 فراوانی اعضای نمونه به تفکیک نوع صنعت ………………………………………………………………..59
فصل 4
جدول 4-1 آمارتوصیفی متغییرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………79
جدول 4-2 نتایج آزمون نرمال بودن متغییرارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی آتی …………………………80
جدول 4-3 نتایج آزمون نرمال بودن بعدازنرمال سازی ……………………………………………………………………82
جدول 4-4 آزمون مانایی داده ها ………………………………………………………………………………………………..84
جدول 4-5 ماتریس ضرایب همبستگی ………………………………………………………………………………………..85
جدول 4-6 نتایج آزمون چاو وهاسمن برای مدل اول……………………………………………………………………..87
جدول 4-7 نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل اول…………………………………………………..88
جدول 4-8 نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………89
جدول 4-9 نتایج آزمون چاو وهاسمن برای مدل دوم……………………………………………………………………..91
جدول 4-10نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل دوم………………………………………………….91
جدول 4-11 نتایج آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………..93
جدول 4-12نتایج آزمون چاووهاسمن برای مدل سوم…………………………………………………………………….94
جدول 4-13نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل سوم………………………………………………..95
جدول 4-1.نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………….95
پیوست
جدول الف-1 فهرست شرکتهای نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………..113
فهرست نمودارها
فصل 4
نمودار4-1 نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغییروابسته……………………………………………………………………81
نمودار4-2 نمایش نرمال بودن توزیع متغییروابسته……………………………………………………………….83
چكيده:هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدي در ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي شركت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1391 بررسی شده است (618 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزار 7 Eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که اقلام تعهدي اختياري تاثير معنادار و مستقيمي در ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي دارند. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که اقلام تعهدي غير اختياري تاثير معناداري در ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي ندارند. در نهایت نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود که اقلام تعهدي كل تاثير معنادار و مستقيمي در ارزيابي و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي دارند.بطورمختصر نتایج حاصل ازپژوهش بیانگرآنست که اقلام تعهدی اختیاری وکل تاثیرمعنی دارومستقیمی در پیش بینی جریان های نقدی آتی دارند، اما اقلام تعهدی غیراختیاری تاثیرمعنی داری در پیش بینی جریان های نقدآتی ندارند.
واژه های کلیدی:
اقلام تعهدي اختياري، پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي، اقلام تعهدي غير اختياري، اقلام تعهدي كل و پانل دیتا.

فصل اولكليات تحقیق
مقدمه
در فصل اول پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق و ادبيات تحقيق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس اهداف تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بیان فرضیه‌ها، متغیرها و مدل پژوهش می‌پردازیم. همچنین روش، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو و جامعه آماری پژوهش را در قالب بندهای جداگانه، بیان می‌کنیم. تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق نیز در این فصل آورده شده و در نهایت به ساختار کلی پژوهش اشاره شده است.
1-2- بيان مسئله و چگونگی برگزيدن موضوع پژوهش
پيش بيني جزء مهمي از فرآيند تصميم گيري است، زيرا تصميم گيري، آن‌چه در آينده رخ خواهد داد را

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *