پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد
عنوان:
بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93-92
استاد راهنما :دکتر پرویز شریفی درآمدی
استاد مشاور :دکتر سید محمد کلانتر کوشه
نگارنده:مریم حمیدی
1393

تقدیم به همسرم به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است
دانشگاه علامه طباطبایی
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد
عنوان:
بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93-92
استاد راهنما :دکتر پرویز شریفی درآمدی
استاد مشاور :دکتر سید محمد کلانتر کوشه
نگارنده:مریم حمیدی
1393

تقدیر و تشکر
ضمن سپاس و ستایش به درگاه ایزد منان که به من توانایی داد که با استعانت از او بتوانم این پژوهش را انجام دهم، بر خود الزم می بینم از دلگرمی و تشویق اساتید و دوستان که در نگارش این مجموعه مرا یاری نمودند،قدردانی نمایم:
جناب آقای دکتر شریفی در آمدی، استاد راهنما، که در طول نگارش این مجموعه با راهنمایی های عالمانه و بجایشان، سکاندار شایسته ای در هدایت این پایان نامه بوده اند.
جناب آقای دکتر کلانتر کوشه ،استاد مشاور، که با سعه صدر مشاوره این تحقیق را پذیرفتند و در طول نگارش این مجموعه همواره از نظرات کارشناسانه شان، بهره جستم.
و در خاتمه از دوستان ارجمندم دکتر الهام فتحی ودکتر شهرام اسکندری پور و دیگر دوستانی که مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند، قدردانی و تشکر می نمایم.
چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی –حرکتی در شهرستان زنجان پرداخته است .به همین منظور در کنار سوال پژوهش مبنی بر “تعیین تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر کاهش استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی در شهرستان زنجان ” سه سوال فرعی دیگر برای تعیین تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر کاهش استرس حوزه کودک ،کاهش استرس حوزه والدینی و کاهش استرس حوزه زندگی مادران کودکان جسمی – حرکتی مطرح و بررسی شده است .روش انجام پژوهش نیمه تجربی و به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه گواه و آزمایش بود که در آن به مادران کودکان جسمی – حرکتی در دوازده جلسه آموزش هوش هیجانی داده شد .جامعه ی آماری نیز کلیه ی مادران کودکان جسمی – حرکتی شهرستان زنجان در سال تحصیلی 93-92 بوده است. از بین مادران 30 نفر که نمرات استرس بالا و حداقل تحصیلات متوسطه داشتند به صورت انتصاب تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند.ابزار اندازه گیری برای سنجش استرس والدگری مادران ،.شاخص تنیدگی والدینی(PSI) بود که ضریب پایایی آن0/81 بدست آمد .پس از گرد آوری داده ها به منظور تجزیه و تحلیل آماری نیز از روش آزمون T مستقل استفاده شد .
نتایج پژوهش نشان داد :
-پس از بررسی نمرات پیش آزمون استرس والد گری ،تفاوت معناداری بین میانگین های پس آزمون استرس والدگری دو گروه گواه و آزمایش از مادران کودکان جسمی حرکتی مشاهده شد ( 5% P=).
– پس از بررسی نمرات پیش آزمون استرس حوزه کودک ،والدینی و زندگی ،تفاوت معناداری بین میانگین پس آزمون حوزه کودک ،والدینی و زندگی دو گروه گواه و آزمایش از مادران کودکان جسمی – حرکتی مشاهده شد( 5% P=).
بنابراین با توجه به توانایی هوش هیجانی به عنوان عامل موثر در کاهش استرس والدگری مادران کودکان جسمی – حرکتی ، می بایست این مداخله مورد توجه و تاکید مشاوران و درمانگران قرار گیرد.
کلیدواژگان :
استرس والدگری ،آموزش هوش هیجانی ،معلولیت جسمی – حرکتی ،مادران
عنوان صفحه TOC o “1-3” h z u چکیده: PAGEREF _Toc415327392 h ح‌فصل 11کلیات(طرح تحقیق )11-1مقدمه :21-2بیان مسأله:51-3 اهداف پژوهش:101-3-1 هدف کلی101-3-2 اهداف ویژه: PAGEREF _Toc415327399 h 101-4 فرضیه پژوهش : PAGEREF _Toc415327400 h 101-4-1 فرضیه اصلی PAGEREF _Toc415327401 h 101-4-2 فرضیه های فرعی : PAGEREF _Toc415327402 h 101-5 ضرورت و اهمیت پژوهش :111-6 تعاریف مفاهیم :131-6-1 تعاریف نظری : PAGEREF _Toc415327405 h 131-6-1-1هوش هیجانی: PAGEREF _Toc415327406 h 131-6-1-2 استرس والد گری PAGEREF _Toc415327407 h 131-6-1-3معلولیت جسمی –حرکتی PAGEREF _Toc415327408 h 141-6-1-4آموزش هوش هیجانی PAGEREF _Toc415327409 h 141-6-2 تعاریف عملیاتی : PAGEREF _Toc415327410 h 141-6-2-1هوش هیجانی PAGEREF _Toc415327411 h 141-6-2-2استرس والد گری PAGEREF _Toc415327412 h 141-6-2-3معلول جسمی –حرکتی PAGEREF _Toc415327413 h 141-6-2-4آموزش هوش هیجانی PAGEREF _Toc415327414 h 15فصل 2 PAGEREF _Toc415327415 h 16مبانی نظری و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc415327416 h 162-1 هوش هیجانی : PAGEREF _Toc415327417 h 172-1-1تاريخچه و ديدگاه‌هاي هوش هيجاني: PAGEREF _Toc415327418 h 172-1-2 مقايسه هوش هيجاني و هوش شناختي: PAGEREF _Toc415327419 h 192-1-3سنجش هوش هيجاني: PAGEREF _Toc415327420 h 212-1-4 تعاريف هوش هيجاني: PAGEREF _Toc415327421 h 212-1-5 مؤلفه‌هاي هوش هيجاني: PAGEREF _Toc415327422 h 222-1-6 مبانی تئوری مدل هوش هیجانی بار آن: PAGEREF _Toc415327423 h 252-1-7 هوش هيجاني در روان‌شناسي: PAGEREF _Toc415327424 h 272-1-8 هوش هيجاني در اسلام: PAGEREF _Toc415327425 h 282-1-9 اهميت و فايده هوش هيجاني: PAGEREF _Toc415327426 h 322-1-10 حيطه‌هاي كاربرد هوش هيجاني: PAGEREF _Toc415327427 h 332-1-10 -1هوش هيجاني و ارتباطات: PAGEREF _Toc415327428 h 332-1-10 -2هوش هيجاني و خانواده: PAGEREF _Toc415327429 h 342-1-10 -3هوش هيجاني و سلامت: PAGEREF _Toc415327430 h 352-1-10 -3-1 مدل هوش هیجانی بار آن در سلامت جسمی: PAGEREF _Toc415327431 h 372-1-10 -3-2 مدل هوش هیجانی بار آن در سلامت روانی : PAGEREF _Toc415327432 h 372-1-10 -5 هوش هوش هيجاني و آموزش: PAGEREF _Toc415327433 h 392-2 استرس والدگری: PAGEREF _Toc415327434 h 402-2-1تعریف مفهوم استرس والدگری: PAGEREF _Toc415327435 h 422-2-2نظریه های استرس والدگری: PAGEREF _Toc415327436 h 432-2-2-1 نظریه ی استرس والدین –کودک – روابط کودک و والدین : PAGEREF _Toc415327437 h 432-2-2-2 نظریه ی تنش های روزمره : PAGEREF _Toc415327438 h 452-2-3 کودک و نقش والدگری علل استرس: PAGEREF _Toc415327439 h 472-2-4 ارزیابی استرس : PAGEREF _Toc415327440 h 492-2-5 مکانیسم های سازگاری: PAGEREF _Toc415327441 h 502-3 پیشینه تحقیقات : PAGEREF _Toc415327442 h 53فصل 3 PAGEREF _Toc415327443 h 57روششناسی تحقیق PAGEREF _Toc415327444 h 573-1:روش تحقیق PAGEREF _Toc415327445 h 583-3 جامعه آماری: PAGEREF _Toc415327446 h 613-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری : PAGEREF _Toc415327447 h 613-5 ملاحظات اخلاقی: PAGEREF _Toc415327448 h 623-6 روش اجرای پژوهش: PAGEREF _Toc415327449 h 623-7 ابزار جمع آوری اطلاعات: PAGEREF _Toc415327450 h 623-7-1-1روش اجرا و نمره گذاری شاخص تنیدگی والدینی(PSI) : PAGEREF _Toc415327451 h 633-8 روش های آماری در پژوهش: PAGEREF _Toc415327452 h 63فصل 4 PAGEREF _Toc415327453 h 65تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق PAGEREF _Toc415327454 h 654-2 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها PAGEREF _Toc415327455 h 704-3بررسی همگنی واریانس ها در دو گروه کنترل و آزمایش PAGEREF _Toc415327456 h 714-4 فرضیه اول PAGEREF _Toc415327457 h 714-5 فرضیه دوم PAGEREF _Toc415327458 h 724-6 فرضیه سوم PAGEREF _Toc415327459 h 734-7 فرضیه چهارم PAGEREF _Toc415327460 h 74فصل 5 PAGEREF _Toc415327461 h 76نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc415327462 h 765-1 فرضیه ها: PAGEREF _Toc415327463 h 775-1-1 فرضیه اول PAGEREF _Toc415327464 h 775-1-2 فرضیه دوم PAGEREF _Toc415327465 h 795-1-3 فرضیه سوم PAGEREF _Toc415327466 h 795-1-4فرضیه چهارم PAGEREF _Toc415327467 h 805-2بحث و نتیجه گیری : PAGEREF _Toc415327468 h 815-3محدودیت ها : PAGEREF _Toc415327469 h 845-4پیشنهادها: PAGEREF _Toc415327470 h 845-4-1پیشنهاد های نظری: PAGEREF _Toc415327471 h 845-4-2پیشنهاد های بالینی: PAGEREF _Toc415327472 h 84ضمائم و منابع PAGEREF _Toc415327473 h 86منابع : PAGEREF _Toc415327474 h 87
TOC h z t “فهرست جداول;1” فهرست جداول صفحهجدول 2-1: مهارت‌هاي چهارگانه هوش هيجاني برادبری و گریوز PAGEREF _Toc410021936 h 23جدول 2-2: ابعاد و عناصر هوش هيجاني از نظر دانيل گلمن PAGEREF _Toc410021937 h 23جدول 2-3 اجزاء مرتبط هوش هيجاني فاطمی: PAGEREF _Toc410021938 h 24جدول 2-4مقیاس های هوش هیجانی –عاطفی مدل بار آن PAGEREF _Toc410021939 h 26جدول 3-1 طرح تحقیق PAGEREF _Toc410021940 h 58جدول 3-2محتوای جلسات کارگاه آموزش مولفه های هوش هیجانی : PAGEREF _Toc410021941 h 59جدول4-1. آزمون کولموگروف-اسمیرنف PAGEREF _Toc410021942 h 69جدول4-2. آزمون لون PAGEREF _Toc410021943 h 69جدول4-3. نتایج حاصل از آزمون T-TEST فرضیه اول . PAGEREF _Toc410021944 h 70جدول4-4. نتایج حاصل از آزمون T-TEST فرضیه دوم. PAGEREF _Toc410021945 h 71جدول4-5. نتایج حاصل از آزمون T-TEST فرضیه سوم. PAGEREF _Toc410021946 h 72جدول4-6. نتایج حاصل از آزمون T-TEST فرضیه چهارم. PAGEREF _Toc410021947 h 73
فصل 1کلیات(طرح تحقیق )1-1مقدمه :در طبقه بندی بین المللی عملکرد و سلامت ، معلولیت به عنوان یک اصطلاح چتری برای آسیب ها ،محدودیت های کارکردی و مشارکتی مطرح شده است .بنابراین، تعریف عدم معلولیت و معلولیت بر اساس یک الگوی زیستی ، روانی و اجتماعی تبیین می شود ؛ چرا که معلولیت نتیجه یک اختلال یا ناتوانی است که از انجام یک یا چند نقش طبیعی که مبتنی بر سن ، جنس و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی است ، می کاهد یا جلوگیری می کند. معلولان بزرگ ترین اقلیت غیر نژادی در جهان می باشند که 10 درصد جمعیت دنیا (حدود 650 میلیون نفر

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *