2388870233045باسمه تعالي
دانشگاه پیام نور خنج
گروه مدیریت
عنوان تحقيق:
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعي بر كارآفريني سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی بندرعباس
استاد راهنما:
آقای مسعود بیرجندی
نگارش:
مسعود رنجبر
شماره دانشجویی:
خرداد 1393

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
TOC o “1-3” h z u مقدمه PAGEREF _Toc377993180 h 81-2) بیان مساله PAGEREF _Toc377993181 h 91-4) اهداف انجام تحقيق PAGEREF _Toc377993182 h 111-5) تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق PAGEREF _Toc377993183 h 12فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc377993185 h 142-1- مقدمه PAGEREF _Toc377993186 h 152-2- سرمایه PAGEREF _Toc377993187 h 162-3- انواع سرمایه PAGEREF _Toc377993188 h 172-4- سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993189 h 182-5- تعریف سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993190 h 212-7- انواع سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993191 h 262-8- سرمایه اجتماعی به مثابه یکی از مشخصه هاي جوامع و ملت ها PAGEREF _Toc377993192 h 262-9- منشأهاي سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993193 h 282-10- الگو هاي اندازه گیري سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993194 h 292-11- عوامل تعیین کننده پیدایش سرمایه اجتماعی در این حیطه (سازمان) PAGEREF _Toc377993195 h 312-12- رویکردهای مفهومی اصلی به سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993196 h 312-13- سنجش سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993197 h 322-14- کارآفرینی PAGEREF _Toc377993198 h 342-15- تاريخچه كارآفريني PAGEREF _Toc377993199 h 352-16- تعاریف کارآفرینی PAGEREF _Toc377993200 h 372-17- انواع كارآفريني PAGEREF _Toc377993201 h 40- كارآفريني مستقل PAGEREF _Toc377993202 h 41- كارآفريني درون سازماني PAGEREF _Toc377993203 h 41- كارآفريني سازماني PAGEREF _Toc377993204 h 422-18-کارآفرینی درون‍سازمانی PAGEREF _Toc377993205 h 432-19- مدلهاي فرآیند كارآفريني سازماني PAGEREF _Toc377993206 h 442-20- مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرمن PAGEREF _Toc377993207 h 452-21- مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و نافزيگر PAGEREF _Toc377993208 h 462-22- فرآيند كارآفريني احمد پور و مقيمي PAGEREF _Toc377993209 h 472-24- مدل کارآفرینی بارینگر و ایرلند PAGEREF _Toc377993210 h 482-25- مدل پیترز و پتلزبرگ و عوامل موثر بر آن PAGEREF _Toc377993211 h 502-25-2- تکنیکهای ایده پردازی: PAGEREF _Toc377993212 h 532-25-3- بکارگیری(امکان سنجی) ایده در سازمان PAGEREF _Toc377993213 h 542-25-4- نتایج ایده PAGEREF _Toc377993214 h 552-26- سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی PAGEREF _Toc377993215 h 552-27- تحقیقات انجام گرفته : PAGEREF _Toc377993216 h 592-27-1- داخلی: PAGEREF _Toc377993217 h 592-27-2- خارجی: PAGEREF _Toc377993218 h 60فصل سوم:
3-1) مقدمه PAGEREF _Toc377993219 h 643-2) روش تحقيق PAGEREF _Toc377993220 h 643-2-1) تحقيق کاربردي PAGEREF _Toc377993221 h 653-2-2) تحقيق توصيفي PAGEREF _Toc377993222 h 65فرایند پژوهش: PAGEREF _Toc377993223 h 683-3) متغیرهای تحقيق PAGEREF _Toc377993224 h 683-4) روشهای جمع‌آوري اطلاعات PAGEREF _Toc377993225 h 693-5) روايي و پايايي پرسشنامه PAGEREF _Toc377993226 h 703-5-1) تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه PAGEREF _Toc377993227 h 703-5-2) تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه PAGEREF _Toc377993228 h 713-6) جامعه و نمونه آماري PAGEREF _Toc377993229 h 723-6-1) جامعة آماري PAGEREF _Toc377993230 h 723-6-2) قلمرو مکاني تحقيق PAGEREF _Toc377993231 h 733-6-3) قلمرو زماني تحقيق PAGEREF _Toc377993232 h 733-6-4) نمونه آماري و روش محاسبه حجم نمونه PAGEREF _Toc377993233 h 733-8) روش تجزيه و تحليل اطلاعات PAGEREF _Toc377993234 h 75فصل چهارم:
4-1- مقدمه PAGEREF _Toc377993235 h 774-2- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان PAGEREF _Toc377993236 h 774-3- تحلیل استنباطی دادهها PAGEREF _Toc377993237 h 794-3-1-بررسی نرمال بودن متغیرها PAGEREF _Toc377993238 h 804-3-1-1- بررسی نرمال بودن متغیرهای گرایش کارافرینانه PAGEREF _Toc377993239 h 804-3-1-2- بررسی نرمال بودن متغیر سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993240 h 814-3-3- بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته PAGEREF _Toc377993241 h 814-3-3-1- همبستگی بین بعد ساختاری و کارآفرینی درون سازمانی PAGEREF _Toc377993242 h 814-3-3-2- همبستگی بین بعد شناختی و کارآفرینی درون سازمانی PAGEREF _Toc377993243 h 824-3-3-3- همبستگی بین بعد روانی و کارآفرینی درون سازمانی PAGEREF _Toc377993244 h 834-3-3-6- همبستگی بین گرایش کارآفرینانه و سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993245 h 83فصل پنجم:
5-1- مقدمه PAGEREF _Toc377993246 h 865-2- مروري مختصر بر هدف، مسئله و چگونگي كار PAGEREF _Toc377993247 h 865-3- نتايج آزمونها PAGEREF _Toc377993248 h 875-3-1- تائید یا عدم تائید فرضیات با استفاده از مدل معادلات ساختاریافته خطی PAGEREF _Toc377993249 h 875-3-1 -1 آزمون فرضیه فرعی1: همبستگی معنی داری میان بعد ساختاری و کارآفرینی درون سازمانی وجود دارد.. PAGEREF _Toc377993250 h 875-3-1 -2 آزمون فرضیه فرعی2: همبستگی معنی داری میان بعد شناختی و کارآفرینی درون سازمانی وجود دارد PAGEREF _Toc377993251 h 885-3-1 -3 آزمون فرضیه فرعی3: همبستگی معنی داری بین بعد روانی و کارآفرینی درون سازمانی وجود دارد. PAGEREF _Toc377993252 h 885-3-2- آزمون فرضیه اصلی: گرایش کارآفرینانه بر سرمایه اجتماعی سازمانی تأثیر دارد. PAGEREF _Toc377993253 h 895-4- نتيجهگيري و پيشنهادات کاربردی PAGEREF _Toc377993254 h 90منابع و ماخذ PAGEREF _Toc377993255 h 97

-108585283210فصل اول
کلیات تحقیق
00فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
تحولات قرن حاضر با شتاب فراوان تمامی رویکرد های سنتی به مفهوم سازمان به عنوان موضوع علم مدیریت را به کناری نهاده و با به هم ریختن قواعد کلاسیک مدیریت، مفاهیمی نوین را به تاریخ علم مدیریت تزریق می نماید . امروزه، منابع خلق ارزش با چرخشی آشکار ، از سرمایه های برون زا به سرمایه های درونی تغییر جهت داده است. سرمایه اجتماعی همچون ثروتی پنهان ( توسلی و همکاران ، 1382) ، به تولید دانش سازمانی منتهی می شوند و روش های قدیمی ایجاد ارزش همچون سرمایه های مادی و نیروی کار فیزیکی، جایگاه گذشته خود را از دست داده اند. يكي از انديشمندان مديريت به نام ليندا گراتون(2003) براي ترسيم اين وضعيت جديد از استعاره انقلاب دموكراتيك در محيط هاي كاري استفاده مي كند .به عقيده وي ، مفهوم دموكراسي سازماني حول چند اصل اساسي بوجود مي آيد :ايجاد شرايطي كه در آن افراد بتوانند توانايي بالقوه و كيفيت هاي متمايز خود را بيان كنند ، حمايت از استفاده اختياري از قدرت ، مداخله افراد در تعيين شرايط ارتباطشان با سازمان و نهايتا توسعه فرصت براي دسترسي به منابع ارزشمند.
در این میان ، کارآفرینیی به عنوان مفهومی جدید پا به عرصه مفاهیم علمی نوین می گذارد و با رشد روز افزون کاربرد کارآفرینیی در دنیای واقع ، توجه سیاست گذاران و کلان نگران را به خود جلب می نماید. از دیگر سو برای شناخت و تفسیر نحوه عملکرد ، کارآفرینیی به عنوان یک برنامه تحقیقات علمی جایگاه خود را در تئوری های مدیریت می گشاید و برای توجیه تاثیر آن بر روی توسعه جامع و همه جانبه ، به نظریه پردازی می پردازد .
برای پی بردن به اهمیت پرورش روحیه کارآفرینیی کافی است بدانیم که فقط بین سالهای 1999 تا 2000 در کشور آمریکا قریب به 8/10 میلیون شغل برخاسته از فعالیت های کارآفرینیانه به وجود آمده است که درمقایسه با حذف 3/8 میلیون شغل به واسطه سیاست های کوچک سازی و افزایش بهره وری ، اقدامات کارآفرینیانه به ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی به طور خالص کمک کرده است و اثرات منفی بیکاری را برطرف ساخته است . (سلیمی فر و مرتضوی ، 1384 )
از دیگر سو همانگونه که مطرح شد، مدتی است که سرمایه سرمایه اجتماعی به عنوان منابع جدید سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. بنابر مطالعه اشام و دیگران طی سال های دهه 1990 به این سو ، بیشترین ارجاعات در مجلات معتبر موجود در بانک اطلاعاتی « EonLit » مربوط به کلید واژه سرمایه اجتماعی بوده است . همین طور طبق مطالعات فاین بنا بر نظر سردبیر مجله «Quarterly Journal of Economics» از مجلات معتبر در حوزه اقتصاد رایج و غالب ، یک چهارم ارجاعات مجله در دهه 1990 مربوط به اثر 1993 پوتنام مربوط به تعریف سرمایه اجتماعی بوده است( دینی ترکمانی ، 1385).
بدین مناسبت با توجه به اهمیت موضوع ، لزوم پرداختن به مساله کارآفرینیی و بررسی تمامی جوانب و ابعاد آن در تحقیقات متعددی مدنظر قرار گرفته است . در این راستا پرداختن به سرمایه اجتماعی و نیز در تئوری های کارآفرینی ، مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات گسترده ای از ارتباط بین این متغیرها ، ارائه شده است . مبانی نظری کارآفرینیی در سازمان ، اهمیت سرمایه اجتماعی را در درک این که چگونه سازمان ها شبکه ها را خلق و آنها را مدیریت می کنند ، روشن می سازد . در سطح فردی نیز ، مطالعات صورت گرفته نشان می دهند ، شبکه های شخصی کارآفرینی ، امکان دسترسی به منابعی را که خود فرد به تنهایی قادر به دست یابی به آنها نیست ، فراهم می کند. اگر فردی توانایی و تمایل به خطرپذیری برای اقدام به کاسبی یا کارهای کارآفرینیانه را داشته باشد ، برای راه اندازی کسب و کار و کارهای کارآفرینیانه شانس مضاعف خواهد داشت . اگر چنین افرادی در کسب و کاری وجود داشته باشند ، به احتمال زیاد موفق خواهند بود( الوانی و عبدالله پور ، 1387).
1-2) بیان مسالهاين امر مسلمي است که پژوهش هاي کاربردي، مساله مدار هستند. بدين معني که تمام فرآيند پژوهش، از اولين گام هاي مشاهده تا آخرين مراحل استنتاج، مي بايد حول يک يا چند مساله يا مشکل دور

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *