— (527)

2314575-361950
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بروجرد
دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حقوق خصوصی
عنوان:
تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی
استاد راهنما:
دکتر رسول احمدی فر
نگارش:
فرهاد محمدی
تابستان 1394

تقديم به:
ًخانواده ًعزیزم؛
آنان که درس چگونه زیستن را بر من آموختند و همواره وجود درخشانشان ًروشنی بخشً ًتیرگی های سرنوشتً و ًامید بخشً،ً ناامیدی هایً زندگی است.
سپاسگزاري:
در بدو امر با سپاس از زیبای دوست دار زیبایی که مهر و رحمت لایتناهی او لحظه ای از ما جدا نیست، بر خود واجب می دانم از راهنمایی استاد بزرگوار؛ جناب آقای دکتر رسول احمدی فر که بی دریغ، یار و یاور بنده بودند فروتنانه سپاسگزاری نمایم.

فرم تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اینجانب………………………..دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته……………………..
گرایش ……………………….که در تاریخ……………………..از پایان نامه خودباعنوان:………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
با نمره ……………………ودرجه ……………..دفاع نموده ام ،بدین وسیله متعهد می شوم:
اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده ودر مواردي كه از دستاوردهاي علمي وپژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه ،كتاب ،ومقاله) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه موجود ، نام منبع مورد استفاده وساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر ودرج كرده ام.
اين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر)در ساير دانشگاهها وموسسات عالي ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ، قصد استفاده يا هر گونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب ، ثبت واختراع و… از اين پايان نامه را داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد محلات مجوز هاي مربوطه را اخذ نمايم و در صورت ارائه مقاله در همايشها و مجلات با ذكر نام دانشگاه آزاد اسلامي واحدمحلات در كنار نام نويسندگان به نحوي كه تعلق اثر به دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات كامل مسجل باشد حقوق دانشگاه را رعايت نماييم.
چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق با ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
تاريخ و امضاء:

معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری،ما دانشجویان و اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه همکاران پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.
امضاء و تاریخ:
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
TOC o “1-3” h z u فصل اول کلیات تحقیق1
مقدمه PAGEREF _Toc427493789 h 2سوابق مربوط PAGEREF _Toc427493790 h 5فرضیات پژوهش PAGEREF _Toc427493791 h 7سوالات پژوهش PAGEREF _Toc427493792 h 8اهداف تحقیق PAGEREF _Toc427493793 h 8روش کار PAGEREF _Toc427493794 h 9مبحث اول: مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه PAGEREF _Toc427493795 h 11گفتار اول: انحلال به معنای تجزیه و تحلیل PAGEREF _Toc427493796 h 13گفتار دوم: انحلال به معنای گسیختن PAGEREF _Toc427493797 h 13مبحث دوم: لزوم قراردادها اصل و انحلال خلاف اصل است PAGEREF _Toc427493798 h 16مبحث سوم: اسباب انحلال PAGEREF _Toc427493799 h 16گفتار اول: اقاله یا تفاسخ PAGEREF _Toc427493800 h 16گفتار دوم: فسخ PAGEREF _Toc427493801 h 16گفتار سوم: انفساخ PAGEREF _Toc427493802 h 17مبحث چهارم: آثار انحلال PAGEREF _Toc427493803 h 18فصل دوم معنا و مفهوم اقاله PAGEREF _Toc427493804 h 20مبحث اول: معنا و مفهوم اقاله PAGEREF _Toc427493805 h 21گفتار اول: معنای لغوی اقاله PAGEREF _Toc427493806 h 21گفتار دوم: معنای اصطلاحی اقاله PAGEREF _Toc427493807 h 23مبحث دوم: مبنا و مفهوم اقاله PAGEREF _Toc427493808 h 24گفتار اول: مبنای اقاله PAGEREF _Toc427493809 h 26بند اول: نظریه حقوقدانان PAGEREF _Toc427493810 h 31بند دوم: نظریه قانون مدنی PAGEREF _Toc427493811 h 35گفتار دوم: مفهوم اقاله از دیدگاه حقوقدانان PAGEREF _Toc427493812 h 38بند اول: نظریه معامله بودن اقاله: PAGEREF _Toc427493813 h 38بند دوم: نظریه ی تفاسخ بودن اقاله نبست به طرفین و معامله ی بودن نسبت به اشخاص ثالث: PAGEREF _Toc427493814 h 40بند سوم: دیدگاه قانون مدنی نسبت به فسخ بودن اقاله و نه معامله بودن آن. PAGEREF _Toc427493815 h 42فصل سوم بررسی قواعد و احکام اقاله با عناوین حقوقی مشتبه PAGEREF _Toc427493816 h 46مبحث اول : تحلیل مقدماتی اقاله با عناوین مشابه حقوقی PAGEREF _Toc427493817 h 47مبحث دوم: اعمال حق شفعه در اقاله PAGEREF _Toc427493818 h 47مبحث سوم: اقاله در زمان خیار PAGEREF _Toc427493819 h 49مبحث چهارم: فسخ و اقاله ی اقاله و لزوم آن PAGEREF _Toc427493820 h 50مبحث پنجم: حق حبس در اقاله PAGEREF _Toc427493821 h 52مبحث ششم: جانشینی در اقاله PAGEREF _Toc427493822 h 54گفتار اول: اقاله وراث PAGEREF _Toc427493823 h 55گفتار دوم: وکالت در اقاله: PAGEREF _Toc427493824 h 58گفتار سوم: اقاله فضولی PAGEREF _Toc427493825 h 59مبحث هفتم:گنجاندن شروط در اقاله PAGEREF _Toc427493826 h 62فصل چهارم بررسی شرایط آثار و تحقق اقاله PAGEREF _Toc427493827 h 65مبحث اول : آثار اقاله PAGEREF _Toc427493828 h 66گفتار اول: انحلال عقد و زوال تعهد و قطع آثار ناشی از عقد PAGEREF _Toc427493829 h 66گفتار دوم: زمان تأثیر اقاله PAGEREF _Toc427493830 h 68بند اول: نظریه اقاله از لحظه تشکیل عقد مورد اقاله PAGEREF _Toc427493831 h 68بند دوم: نظریه اثر اقاله از لحظه وقوع اقاله PAGEREF _Toc427493832 h 70مبحث دوم: اعاده ی عوضین PAGEREF _Toc427493833 h 72بند اول: اعاده عوضین بدون تغییرات PAGEREF _Toc427493834 h 72بند دوم: اعاده عوضین با تغییرات PAGEREF _Toc427493835 h 73مبحث سوم : اعاده عوضین در اقاله PAGEREF _Toc427493836 h 76گفتار اول : اعاده عوضین در صورت تلف عین PAGEREF _Toc427493837 h 76بند اول: انواع تلف PAGEREF _Toc427493838 h 77بند دوم: تلف مال قیمی PAGEREF _Toc427493839 h 78گفتار دوم: اعاده منافع عوضین PAGEREF _Toc427493840 h 80بند اول: منافع منفصله: PAGEREF _Toc427493841 h 80بند دوم: منافع متصله PAGEREF _Toc427493842 h 81مبحث چهارم: شرایط تحقق اقاله PAGEREF _Toc427493843 h 82گفتار اول: قصد و رضای طرفین PAGEREF _Toc427493844 h 83گفتار دوم: اهلیت طرفین PAGEREF _Toc427493845 h 85مبحث پنجم: موضوع اقاله PAGEREF _Toc427493846 h 87گفتار اول: شرط فزونی و کاستی در عوضین PAGEREF _Toc427493847 h 88گفتار دوم : درج شروط دیگر PAGEREF _Toc427493848 h 90مبحث ششم: مشروعیت جهت اقاله PAGEREF _Toc427493849 h 93فصل پنجم مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه و بررسی آثار آن در عقود معین قانون مدنی PAGEREF _Toc427493850 h 96مبحث اول: اقاله و فسخ PAGEREF _Toc427493851 h 97مبحث دوم: اقاله و بطلان PAGEREF _Toc427493852 h 102مبحث سوم: اقاله و انفساخ PAGEREF _Toc427493853 h 104گفتار اول: جهات اشتراک اقاله و انفساخ PAGEREF _Toc427493854 h 106گفتار دوم: جهات اختلاف آنها PAGEREF _Toc427493855 h 106مبحث چهارم : اقاله و رجوع PAGEREF _Toc427493856 h 107مبحث پنجم :قلمرو اقاله درعقود معین قانون مدنی PAGEREF _Toc427493857 h 111گفتار اول : موانع اقاله PAGEREF _Toc427493858 h 113گفتار دوم: نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر PAGEREF _Toc427493859 h 115الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند. PAGEREF _Toc427493860 h 115ب: غیرقابل اقاله بودن عقودی که لزوم از اوصاف ذاتی آنها و مربوط به نظم عمومی است. PAGEREF _Toc427493861 h 118ج:غیرقابل اقاله بودن برخی از نهادها و اعمال حقوقی به د لیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث: PAGEREF _Toc427493862 h 119مبحث ششم:زمینه‌ها و اعمال حقوقی اقاله‌پذیر PAGEREF _Toc427493863 h 123گفتار اول:

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *