— (545)

-836822622000

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکز
دانشکده مديريت- گروه مديريت بازرگاني
پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد ( M.A)
گرايش:” مديريت بيمه”
عنوان:
بررسي مدل احتمال خطي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران
استاد راهنما:
سرکار خانم دکتر منصوره عليقلي
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر قاسمعلي بازآيي
پژوهشگر:
سميرا فضلي
تابستان 1392
اين پايان نامه را تقديم مي کنم به:
پدر ، مادر و برادر عزيزم که هر آنچه،
اگر …
دانستم و توانستم …
فقط و فقط به خاطر از خودگذشتگي آنها بوده …..
با سپاس:
از خداوند که اراده نمود من زيبا بياموزم تا به گونه اي زيبا زندگي کنم و با سپاس از تمامي کساني که مرا علم آموختند.
بويژه اساتيد گرانقدرم سرکار خانم دکتر منصوره عليقلي و جناب آقاي دکتر قاسمعلي بازآيي که در اين پايان نامه افتخار همراهي با آنان را داشتم.
بسمه تعالی
تعهد اصالت پایان نامه کارشناسی
اینجانب سمیرا فضلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با شماره دانشجویی 900748458 اعلام می نمایم که کلیه مطالب مندرج در این پایان نامه با عنوان :”بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران” حاصل کار پژوهشی خود بوده و چنانچه دستاوردهای پژوهشی دیگران را مورد استفاده قرار داده باشم . طبق ضوابط و رویه های جاری ، آن را ارجاع داده و در فهرست منابع و ماخذ ذکر نموده ام . علاوه بر آن تاکید می نمایم که این پایان نامه قبلا برای احراز هیچ مدرک هم سطح ، پایین تر یا بالاتر ارائه نشده و چنانچه در هر زمان خلاف آن ثابت شود ، بدینوسیله متعهد می شوم، در صورت ابطال مدارک تحصیلی ام توسط دانشگاه ، بدون کوچکترین اعتراض آنرا بپزیرم.
تاریخ و امضاء
بسمه تعالی
دانشکده مدیریت داننشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکز کد واحد:101 کد شناسایی پایان نامه: 10121207912066
عنوان پایان نامه : بررسی مدل احتمال خطی بر میزان مصرف خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران
نام و نام خانوادگی دانشجو: سمیرا فضلی تاریخ شروع پایان نامه: 21/10/91
شماره دانشجویی: 900748458 تاریخ اتمام پایان نامه: 31/6/92
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
استاد راهنما : سرکار خانم دکتر علیقلی
استاد مشاور: جناب آقای دکتر بازآیی
آدرس و شماره تلفن :
چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده ):
با توجه به پوشش های بسیار ضعیف درمان پایه در بخش بیمه های دندانپزشکی موجب شده است تا اینگونه خدمات، برای مردم به عنوان خدماتی لوکس تلقی شده و شاخص های سلامت بهداشت دهان و دندان در ایران، از مطلوبیت چندانی برخوردار نباشد. با توجه به پوشش های درمان مازاد تکمیلی توسط بیمه های تجاری در این پژوهش بهبررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی پرداخته شد.
با توجه به تعریف تحقیق کاربردی، این تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها و این که به توصیف آن چه هست می پردازد، روش تحقیق از نوع پیمایشی است، در این تحقیق اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های t یک جامعه و دوجمله ای و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
قلمرو مکانی تحقیق شرکت بیمه ایران (در شهر تهران) می باشد. زمان بررسی در این تحقیق سال 1392 انجام شده است.
جامعه مورد مطالعه در این تحقیق بیمه گذارن بیمه دندانپزشکی شرکت بیمه ایران در شهر تهران می باشد که تعداد آنها 900000 نفر می باشند. که با توجه به حجم جامعه مورد مطالعه اندازه نمونه، 384 نفر تعیین می گردد. که نمونه ها به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش برخی از ابعاد تاثیر گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی را، با توجه به مدل تحقیق مورد بررسی قرار دادیم. وهمچنین سعی شده این ابعاد از نظر درجه اهمیت رتبه بندی شوند.
واژگان کلیدی: بیمه دندانپزشکی، DMFT، دسترسی به خدمات دندانپزشکی
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
مناسب نیست

فهرست مطالب
عنوانصفحه
TOC h z t “فهرست مطالب;1;فهرست فرعي;2;فهرست فصول;3” فصل اول: کليات1-1- مقدمه PAGEREF _Toc250068224 h 21-2- بيان مساله PAGEREF _Toc250068225 h 21-3- بيان اهداف تحقيق PAGEREF _Toc250068226 h 31-4- بيان اهميت موضوع تحقيق PAGEREF _Toc250068227 h 41-5- چهارچوب نظري تحقيق PAGEREF _Toc250068228 h 41-6- مدل تحقيق PAGEREF _Toc250068229 h 51-7- فرضيات تحقيق PAGEREF _Toc250068230 h 71-8- متغير ها و داده ها PAGEREF _Toc250068231 h 71-9- جامعه آماري مورد مطالعه PAGEREF _Toc250068232 h 71-10- بر آورد حجم نمونه PAGEREF _Toc250068233 h 81-11- روش تحقيق PAGEREF _Toc250068234 h 81-12- ابزار گرد آوري داده‌ها PAGEREF _Toc250068235 h 81-13- روش هاي گردآوري داده ها PAGEREF _Toc250068236 h 81-14- روش تحقیق PAGEREF _Toc250068237 h 81- 15- قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc250068238 h 91-15-1 قلمرو موضوعي PAGEREF _Toc250068239 h 91-15-2 قلمرو مکاني PAGEREF _Toc250068240 h 91-15-3 قلمرو زماني PAGEREF _Toc250068241 h 9فصل دوم: ادبيات تحقيق2-1- مقدمه PAGEREF _Toc250068244 h 112-2- پيدايش بيمه در جهان PAGEREF _Toc250068245 h 122-4- تعريف حقوقي بيمه PAGEREF _Toc250068246 h 152-5- تعريف فني بيمه PAGEREF _Toc250068247 h 162-6- سيستم‌هاي مختلف بيمه PAGEREF _Toc250068248 h 162-7- انواع رشته‌هاي بيمه PAGEREF _Toc250068249 h 172-8- بيمه اشخاص PAGEREF _Toc250068250 h 172-9- بيمه درمان گروهي تمام درمان PAGEREF _Toc250068251 h 182-9-1-اهداف بيمه نامه PAGEREF _Toc250068253 h 182-9-2-خسارات تحت پوشش PAGEREF _Toc250068254 h 182-9-3- شرايط عمومي PAGEREF _Toc250068255 h 192-9-4-بيمه‌هاي درماني گروهي PAGEREF _Toc250068256 h 192-9-5-انواع بيمه‌هاي درمان گروهي در جهان PAGEREF _Toc250068257 h 192-9-6- خصوصيات بيمه‌هاي گروهي PAGEREF _Toc250068258 h 212-9-6-1- صدور گروهي PAGEREF _Toc250068259 h 212-9-6-2- قرارداد اصلي PAGEREF _Toc250068260 h 212-9-6-3-هزينه پايين PAGEREF _Toc250068261 h 222-9-6-4- قابليت انعطاف PAGEREF _Toc250068262 h 222-9-6-5- نرخ‌گذاري تجربي PAGEREF _Toc250068263 h 222-10- بيمه درمان مسافرت به خارج از کشور PAGEREF _Toc250068264 h 222-11- بيمه درمان مسافران خارجي به داخل کشورirha)) PAGEREF _Toc250068265 h 222-11-1-اهداف بيمه نامه PAGEREF _Toc250068266 h 222-11-2-مخاطبين بيمه نامه PAGEREF _Toc250068267 h 232-12- بيمه‌هاي درمان انفرادي PAGEREF _Toc250068268 h 232-13- تاريخچه بيمه درمان در ايران PAGEREF _Toc250068269 h 232-14- سازمانهاي ارائه دهنده بيمه‌هاي درمان ايران PAGEREF _Toc250068270 h 242-14-1- تأمين اجتماعي PAGEREF _Toc250068271 h 242-14-2- خدمات درماني PAGEREF _Toc250068272 h 252-14-3- شركت‌هاي بيمه PAGEREF _Toc250068273 h 262-16- سيستم مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان PAGEREF _Toc250068274 h 282-17- مكانيسم‌هاي پرداخت براي مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان PAGEREF _Toc250068275 h 292-17-1- بخش دولتي PAGEREF _Toc250068276 h 302-17-2- بخش خصوصي PAGEREF _Toc250068277 h 312-18-سيستم ارائه مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان و طرح‌هاي بيمه سلامت در ايران PAGEREF _Toc250068278 h 372-19- خدمات مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان در بخش دولتي PAGEREF _Toc250068279 h 372-20- طرح بيمه دندانپژشکي در ايران PAGEREF _Toc250068280 h 382-21- وضعيت سلامت دهان و دندان در ايران PAGEREF _Toc250068281 h 402-22-عوامل مربوط به بيمه و استفاده از خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان PAGEREF _Toc250068282 h 412-23- مقبوليت خدمات بهداشت دهان و دندان PAGEREF _Toc250068283 h 422-24-پيشينه تحقيق PAGEREF _Toc250068284 h 432-24-1-تحقيقات داخلي PAGEREF _Toc250068285 h 432-24-2-تحقيقات خارجي PAGEREF _Toc250068286 h 4525-2-معرفي شرکت بيمه ايران PAGEREF _Toc250068287 h 472-25-1-موضوع فعاليت PAGEREF _Toc250068288 h 482-25-2-نيروي انساني PAGEREF _Toc250068289 h 482-25-3-شبکه فروش PAGEREF _Toc250068290 h 482-25-4-سرمايه بيمه ايران PAGEREF _Toc250068291 h 48فصل سوم: روش شناسيتحقيق PAGEREF _Toc250068294 h 493-1- مقدمه PAGEREF _Toc250068295 h 503-2- روش تحقيق PAGEREF _Toc250068296 h 503-3-جامعه آماري PAGEREF _Toc250068297 h 503-4- حجم نمونه و روش اندازه گيري PAGEREF _Toc250068298 h 513-5- ابزار جمع آوري اطلاعات PAGEREF _Toc250068299 h 533-6- رسانه هاي مرتبط با موضوع PAGEREF _Toc250068300 h 533-6-1 پرسشنامه PAGEREF _Toc250068301 h 533-7- روايي پرسشنامه PAGEREF _Toc250068302 h 543-8- پايايي پرسشنامه PAGEREF _Toc250068303 h 543-8-1- بررسي پايايي پرسشنامه PAGEREF _Toc250068304 h 553-9- روش تجزيه و تحليل داده ها PAGEREF _Toc250068305 h 553-9-1- آزمونt يک جامعه PAGEREF _Toc250068306 h 563-9-2-آزمون دوجمله اي PAGEREF _Toc250068307 h 563-9-3-آزمون استقلال (آزمون کاي دو پيرسون) PAGEREF _Toc250068308 h 563-9-4-آزمون فريدمن PAGEREF _Toc250068309 h 57فصل چهارم: تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيق4-1- مقدمه PAGEREF _Toc250068312 h 584-2 آمار توصيفي PAGEREF _Toc250068313 h 584-2-1- بررسي شاخص هاي توصيفي متغير سن PAGEREF _Toc250068314 h 584-2-3- تفکيک نمونه بر حسب متغير وضعيت تاهل PAGEREF _Toc250068315 h 594-2-4- تفکيک نمونه بر حسب متغير سطح تحصيلات PAGEREF _Toc250068316 h 604-2-5- تفکيک نمونه

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *