— (547)

دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی
گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مدیریت مناطق خشک و بیابانی
بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد
استاد راهنمای اول : دکتر حمید سودایی زاده
استاد راهنمای دوم : دکتر احمد فتاحی اردکانی
استاد مشاور : دکتر میر محمد محمدی میبدی
پژوهش و نگارش : مجید نظری زاده
اسفند ماه 1392
دانشگاه یزد
دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی
گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مدیریت مناطق خشک و بیابانی
بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد
استاد راهنمای اول : دکتر حمید سودایی زاده
استاد راهنمای دوم : دکتر احمد فتاحی اردکانی
استاد مشاور : دکتر میر محمد محمدی میبدی
پژوهش و نگارش : مجید نظری زاده
اسفند ماه 1392
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u فصل اول مقدمه، تعاریف، اهداف، فرضیه تحقیق PAGEREF _Toc421363785 h 11-1 مقدمه : PAGEREF _Toc421363786 h 21-2- اهداف‌ تحقیق ‌‌‌‌: PAGEREF _Toc421363787 h 31-3- فرضیه تحقیق : PAGEREF _Toc421363789 h 31-4- تعاریف : PAGEREF _Toc421363792 h 3فصل دوم سوابق تحقیق PAGEREF _Toc421363793 h 72-1- سوابق تحقیق در جهان : PAGEREF _Toc421363794 h 82-2- سوابق تحقیق در ایران : PAGEREF _Toc421363795 h 11فصل سوم مواد و روشها PAGEREF _Toc421363796 h 143-1- معرفی منطقه مورد تحقیق : PAGEREF _Toc421363797 h 153-1-1- موقعیت جغرافیائی : PAGEREF _Toc421363798 h 153-1-2هواشناسی واقلیم: PAGEREF _Toc421363799 h 163-1-3 زمین شناسی و ژئو مورفولوژی: PAGEREF _Toc421363803 h 203-1-4 هیدرو لوژی و هیدرو ژئولوژی: PAGEREF _Toc421363804 h 213-1-5 خاکشناسی: PAGEREF _Toc421363805 h 213-1-6 پوشش گیاهی: PAGEREF _Toc421363806 h 213-1-7 فرسایش: PAGEREF _Toc421363808 h 223-1-8 حیات وحش: PAGEREF _Toc421363809 h 233-1-9 بررسی شاخص های اقتصادی و اجتماعی دشت شهداد: PAGEREF _Toc421363810 h 233-1-10 سوابق مطالعات بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی در دشت شهداد: PAGEREF _Toc421363812 h 263-2- روش تحقیق : PAGEREF _Toc421363814 h 283-2-1- طراحی پرسشنامه : PAGEREF _Toc421363815 h 293-2-2- تعیین اعتبار یا پایایی پرسشنامه : PAGEREF _Toc421363816 h 303-2-3- تعیین روایی پرسشنامه : PAGEREF _Toc421363818 h 313-2-4- محاسبه حجم جامعة نمونه : PAGEREF _Toc421363820 h 353-2-5- توزیع پرسشنامه : PAGEREF _Toc421363822 h 363-2-6- روش تحلیل داده ها : PAGEREF _Toc421363824 h 37فصل چهارم نتایج PAGEREF _Toc421363825 h 394-1-تحلیل داده ها با آزمون t تک نمونه ای: PAGEREF _Toc421363826 h 404-2- فرضیه اصلی تحقيق PAGEREF _Toc421363827 h 404-3- فرضیه های فرعی تحقيق PAGEREF _Toc421363829 h 414-4 تحلیل استنباطی داده ها PAGEREF _Toc421363830 h 44فصل پنجم بحث و نتیجه گیری PAGEREF _Toc421363831 h 465-1 بحث و نتیجه گیری : PAGEREF _Toc421363832 h 475-2پيشنهادات: PAGEREF _Toc421363833 h 48فهرست منابع و مؤاخذ : PAGEREF _Toc421363834 h 49
فهرست جداول، نمودارها و نقشه‌ها
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u شکل شماره 3-1موقعیت جغرافیایی منطقه PAGEREF _Toc421366250 h 16شکل 3-2 نوسانات دما در دشت شهداد PAGEREF _Toc421366252 h 17جدول 3-1 تبخیر ماهانه از تشتک و تبخیر وتعرق پتانسیل برحسب میلیمتر PAGEREF _Toc421366253 h 17شکل 3-3موقعيت محدوده مورد مطالعاتي در اقليم نماي دومارتن PAGEREF _Toc421366254 h 18جدول 3-2 پارامترهای مربوط به دما و بارندگی ماهانه ايستگاه مبنا (شهداد) طی دوره 35 ساله(1351 لغایت 1385) PAGEREF _Toc421366255 h 19شکل 3-4منحنی آمبروترمیک حوزه شهداد PAGEREF _Toc421366256 h 20جدول 3-3 لیست فلورستیک منطقه PAGEREF _Toc421366261 h 22جدول شماره 3-4آمار جمعیت و وضعیت سواد بر اساس آمار نامه 1385 PAGEREF _Toc421366265 h 24جدول 3-5 عملکرد اجرایی فعالیت های بیابان زدایی از ابتدا تا پا یان سال91 PAGEREF _Toc421366267 h 28جدول شماره 3-6 خلاصه نتایج آمار مربوط به محاسبه ضریب کرونباخ PAGEREF _Toc421366271 h 31جدول 3-7بارهای عاملی تحلیل عاملی شاخص های اندازه گیری PAGEREF _Toc421366273 h 35جدول 3-8 تعداد نمونه به تفکیک روستاهای هدف PAGEREF _Toc421366275 h 36نقشه شماره 3-1 موقعیت روستاهای هدف در محدوده مورد مطالعه PAGEREF _Toc421366277 h 37جدول4-1-آماره هاي آزمون T یک نمونه‌ای براي بررسی تاثیر پروژه‌های‌بیابان‌زدایی بر توسعه کشاورزی و ابعاد ده گانه PAGEREF _Toc421366282 h 41جدول 4-2- آماره‌های آزمون فریدمن جهت رتبه بندی تاثیر پروژه های بیابان‌زدایی بر توسعه کشاورزی در 10 بعد PAGEREF _Toc421366285 h 45
فصل اولمقدمه، تعاریف، اهداف، فرضیه تحقیقبه نام خدا
1-1 مقدمه :کشور ایران بر روی کمربند خشک جغرافیایی جهان واقع گردیده،بطوریکه بخش قابل توجهی از مساحت کشور را کویرها و اراضی بیابانی در بر می‌گیرند.
وجود محدودیت‌های اقلیمی و ادافیکی، ساختارهای اکولوژیکی را در این مناطق بسیار آسیب‌پذیر نموده بنحوی که هرگونه فشار ناشی از تحولات نامتعارف طبیعی و یا فعالیت‌های غیراصولی انسانی در این زیست بوم‌ها،تخریب سرزمین وبروز پدیده بیابان‌زائی را به دنبال خواهد داشت.
پدیده بیابان‌زائی در کشور ما همواره بعنوان یکی از مهم ترین چالش‌های زیست محیطی مطرح بود،که در سالهای اخیر اثر عواملی مانند، افزایش جمعیت، توسعه صنایع،استفاده بی رویه از منابع آب و زمین، توسعه غیراصولی اراضی کشاورزی،آلودگی‌های مختلف زیست محیطی وبروز تغییرات نامتعارف اقلیمی این پدیده را تشدید نموده است.
پیامدهای بیابان‌زائی از قبیل شورشدن آب و خاک، جاری شدن سیلابها،فرسایش شدید وهجوم ماسه‌های روان،موانعی جدی را در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایجاد می‌نمایند.
بنابراین اجرای طرحها وپروژه های بیابان‌زدائی در سطوحی گسترده به منظور مهار بیابان‌زائی و احیاء واصلاح اراضی تخریب یافته در برنامه‌ریزیهای توسعه امری اجتناب ناپذیر بوده،که به لطف خداوند و تلاش کارشناسان و دست اندرکاران این بخش، در چهار دهه گذشته اقدامات ارزنده‌ای پیرامون این مسئله در کشور ما صورت گرفته است.اما با توجه به گستردگی پهنه‌های بیابانی،رشد فزاینده بیابان‌زائی و وجود محدودیت‌های اجرائی،هنوز نیاز به فعالیت‌های زیادی در این زمینه می‌باشد .
با وجود قدمت چهلساله فعاليتهاي بيابانزدائي، تا كنون مطالعات اندكي در زمينه چگونگی ومیزان اثر اين اقدامات برپارامترهای اقتصادی، اجتماعی‌وزیست محیطی صورت گرفته که درسالهای اخیرنظربرخی ازمحققین وپژوهشگران این بخش رابه خودمعطوف نموده‌است. بر اساس بررسي بهعمل آمده در تحقيقاتي كه تا كنون در اين زمينه صورت گرفته بيشتر به تحلیل‌های توصیفی و محتوایی از موضوع پرداخته شده وکمتر از روشهای آماری به منظور تحلیل وتشریح کمی این اثرات استفاده گردیده است.
از آنجائیکه بخش کشاورزی از مهمترین ارکان اقتصادی در هر منطقه به شمار می‌رود و مستقیماً وابسته به منابع آب و خاک بوده وهرگونه تغییر در این منابع تأثیری ملموس ومشهود بر فعالیت این بخش می‌گذارد. بنابراین بررسی اثر فعالیت‌های بیابان‌زدائی بربخش کشاورزی از قابلیت بیشتری نسبت به سایر بخش های تأثیر‌پذیر، برخوردار می‌باشد.
در مطالعه حاضر با توجه به نیازی که در این زمینه احساس می شد،سعی گردیده با استناد به روشهای آماری در مطالعات اجتماعی و اقتصادی، تحلیل کمی وجامعی و از تأثیر اقدامات بیابان‌زدائی بر توسعه کشاورزی ارائه شود.
لازم به ذکر است در این تحقیق به منظور شفافیت شاخص‌ها، منطقه‌ای جهت مطالعه انتخاب شده که در آن معیشت غالب مردم از طریق کشاورزی ودامداری تأمین می‌شود.
امید است ارائه نتایج این تحقیق بتواند کارشناسان ودست اندرکاران امر را تا حدودی در ارزیابی صحیح از دستاوردهای گذشته وبرنامه ریزی اصولی در زمینه اقدامات آینده یاری نماید .
1-اهداف‌ تحقیق ‌‌‌‌:از مهمترین اهداف این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود:1-2-1- بررسی امکان ارزیابی کمی تأثیر فعالیت‌های بیابان زدائی بر ابعاداجتماعی – اقتصادی وزیست محیطی منطقه مورد مطالعه و ارائه الگویی مناسب در این زمینه 1-2-2-توجیه فنی واقتصادی دستاوردهای چندین ساله بیابان‌زدائی در منطقه و استفاده از نتایج آن در سطوح بالاتر 1-2-3- معرفی نقش اقدامات بیابان‌زدائی و اثرات آن در بستر‌سازی توسعه پایدار 1-2-4- استفاده از نتایج تحقیق در برنامه ریزی های کشاورزی و منابع طبیعی در منطقه با توجه به تعیین اندازه تأثیر فعالیت‌های بیابان‌زدائی بر عوامل اثر‌گذار در توسعه کشاورزی به تفکیک هر عامل1-3- فرضیه تحقیق :1-اجرای پروژه های بیابان‌‌زدایی بستر لازم را جهت توسعه فعالیت‌های کشاورزی مهیا می‌کند.2-انجام فعالیت‌های بیابان‌زدایی با ایجاد امنیت زیست‌محیطی و احیاء منابع آب و خاک در مناطق بیابانی، نقش معنی‌داری در توسعه کشاورزی ایفا می‌نمایند.1-4- تعاریف :1-4-1- بیابان :

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *