عنوان :
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)

331343012700
دانشگاه هرمزگان
دانشکده پردیس دانشگاهی قشم
گروه مدیریت
پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته مدیریت اجرایی
عنوان :
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)
استاد راهنما:
آقای دکتر جمشیدجعفری دارابجردی
استاد مشاور:
آقاي دکتر محمد محبی
نگارش:
توحید عابدی جیران
2426335144589500259524549022000تابستان 1392
فهرست صفحه
فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه3
بيان مسآله4
اهداف تحقيق9
سؤال تحقيق9
چهارچوب نظري تحقيق10
فرضيه‌هاي تحقيق11
تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق12
قلمرو تحقيق13
فصل دوم
بخش اول
2-1 فرهنگ سازماني
2-1-1 مقدمه16
2-1-2 منشأ و چگونگي شكل‌گيري فرهنگ سازماني17
2-1-3 تعريف مفهومي فرهنگ سازماني18
2-1-4 انواع فرهنگ سازماني22
2-1-5 ابعاد فرهنگ سازماني24
2-1-6 مدل‌هاي فرهنگ سازماني27
2-1-6-1 فرهنگ سازماني از ديدگاه هافستد27
2-1-6-2 فرهنگ سازماني از ديدگاه شاين28
2-1-6-3 فرهنگ سازماني از ديدگاه هرسي- بلانچارد28
2-1-6-4 فرهنگ سازماني از ديدگاه كويين29
2-1-6-5 فرهنگ سازماني از ديدگاه دنيسون29
2-1-7 عوامل سازماني تأثيرگذار بر فرهنگ سازماني34
2-1-8 مديريت فرهنگ سازماني35
2-1-9 فرهنگ در سازمان‌هاي قدرت‌مدار37
2-1-10 تحقيقات انجام شده در رابطه با فرهنگ سازماني39
بخش دوم
2-2 مديريت دانش
2-2-1 مقدمه42
2-2-2 تعاريف مفهوم داده، اطلاعات، دانش43
2-2-2-1 مفهوم داده43
2-2-2-2 مفهوم اطلاعات44
2-2-2-3 مفهوم دانش44
2-2-3 طبقه‌بندي انواع دانش45
2-2-3-1 دانش از نظر نوناكا46
2-2-3-2 دانش از نظر جورنا46
2-2-3-3 دانش از نظر ماشلوپ47
2-2-3-4 دانش از نظر ليدنر48
2-2-4 عناصر و ويژگي‌هاي دانش48
2-2-4-1 عناصر دانش49
2-2-4-2 ويژگي‌هاي دانش50
2-2-5 دانش آفريني در سازمان53
2-2-6 تعريف مفهومي مديريت دانش56
2-2-7 منشأ و چگونگي شكل‌گيري مديريت دانش57
2-2-8 اصول مديريت دانش61
2-2-9 اهداف مديريت دانش63
2-2-10 تئوري‌هاي مديريت دانش64
2-2-10-1 تئوري‌هاي مديريت دانش جامع64
2-2-10-2 تئوري‌هاي مديريت دانش تيمي66
2-2-10-3 تئوري‌هاي مديريت دانش جامعه‌گرا67
2-2-11 مؤلفه‌هاي مديريت دانش68
2-2-12 مدل‌هاي مديريت دانش69
2-2-12-1مدل بويست71
2-2-12-2 مدل شش بعدي72
2-2-12-3 مدل نوناكا73
2-2-12-4 مدل رن جانسون76
2-2-14-5 مدل استيوهالس77
2-2-13 موانع مديريت دانش79
2-2-14 تحقيقات انجام شده در ارتباط با مديريت دانش82
2-2-14-1 پژوهش گلد82
2-2-14-2 پژوهش موهرمان83
2-2-14-3 پژوهش ريگانز و مك اويلي84
بخش سوم
2-3 نيروي دريايي ج. ا. ا
2-3-1 مقدمه86
2-3-2 نيروي دريايي ج. ا. ا87
فصل سوم
روش اجراي تحقيق
3-1 مقدمه93
3-2 فرآيند اجراي تحقيق93
3-3 روش تحقيق94
3-4 جامعه آماري94
3-5 نمونه آماري و روش نمونه‌گيري95
3-6 روش گرداوري اطلاعات و تدوين پرسش‌نامه95
3-7 روايي و پايايي96
3-7-1 اعتبار (روايي) ابزار97
3-7-2 قابليت اعتماد (پايايي) ابزار97
3-8 روش تجزيه و تحليل داده‌ها98
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1 مقدمه102
4-2 توصيف متغيرهاي تحقيق102
4-2-1 نوآوري و خطرپذيري102
4-2-2 رهبري103
4-2-3 يكپارچگي 104
4-2-4 حمايت مديران105
4-2-5 كنترل106
4-2-6 هويت سازماني107
4-2-7 سيستم پاداش108
4-2-9 الگوهاي ارتباطي110
4-2-10 مديريت دانش111
4-3 آزمون فرضيه‌هاي تحقيق112
4-4 نتايج آزمون113
4-5 نتايج فرضيات به ‌طور خلاصه120
فصل پنجم
نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1 مقدمه122
5-2 نتايج و خلاصه آمار توصيفي122
5-2-1 خلاقيت فردي كاركنان122
5-2-2 حمايت مديران122
5-2-3 هويت سازماني122
5-2-4 سازش با پديده تعارض123
-977908255005-2-5 سيستم پاداش 123- 5-2-6 سبك رهبري123
5-2-7 سيستم كنترل 123
5-2-8 خطرپذيري 123
5-2-9 يكپارچگي124
5-2-10 الگوهاي ارتباطي124
5-3 نتايج و خلاصه آمار استنباطي124
5-3-1 نتايج آزمون فرضيه اول124
5-3-2 نتايج آزمون فرضيه دوم124
5-3-3 نتايج آزمون فرضيه سوم124
5-3-4 نتايج آزمون فرضيه چهارم125
5-3-5 نتايج آزمون فرضيه پنجم125
5-3-6 نتايج آزمون فرضيه ششم125
5-3-7 نتايج آزمون فرضيه هفتم125
5-3-8 نتايج آزمون فرضيه هشتم126
5-3-9 نتايج آزمون فرضيه نهم126
5-3-10 نتايج آزمون فرضيه دهم126
5-4 پيشنهادات تحقيق127
5-4-1 پيشنهاداتي مبتني بر نتايج آزمون فرضيه‌ها127
5-4-2 پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده130
ضمايم131
منابع141

نمودارها
4-2-1 نمودار نوآوري و خطرپذيري در فرهنگ سازماني102
4-2-2 نمودار رهبري در فرهنگ سازماني103
4-2-3 نمودار يكپارچگي در فرهنگ سازماني104
4-2-4 نمودار حمايت مديران در فرهنگ سازماني 105
4-2-5نمودار كنترل در فرهنگ سازماني106
4-2-6 نمودار هويت در فرهنگ سازماني107
4-2-7 نمودار سيستم پاداش در فرهنگ سازماني108
4-2-8 نمودار پذيرش تضاد در فرهنگ سازماني109
4-2-9 نمودار الگوهاي ارتباطي در فرهنگ سازماني110
4-2-10 نمودار مديريت دانش111

جداول
2-1-1 عوامل و ابعاد شكل دهنده‌ي فرهنگ سازماني25
2-1-2 فرهنگ از ديدگاه هرسي و بلانچارد28
2-1-3 فرهنگ از ديدگاه كويين29
2-1-4 مقايسه‌ي تطبيقي مدل‌ها و الگوهاي ارتباطي34
2-2-1 انواع مختلف دانش در ساختارهاي 5گانه مينزبرگ47
2-2-2 مؤلفه‌هاي مديريت دانش از نگاه صاحب‌نظران69
2-2-3 تعامل دانش نهفته و صريح74
2-2-4 مدل مديريت دانش با توجه به ساختار كار76
3-1 نحوه‌ي امتياز بندي طيف ليكرت96
3-2 جدول ضرايب آلفاي كرونباخ98
4-2-1 جدول فراواني نوآوري و خطرپذيري102
4-2-2 جدول فراواني رهبري103
4-2-3 جدول فراواني يكپارچگي (ادغام)104
4-2-4 جدول فراواني حمايت مديران105
4-2-5جدول فراواني كنترل106
4-2-6 جدول فراواني هويت سازماني107
4-2-7 جدول فراواني سيستم پاداش108
4-2-8 جدول فراواني پذيرش تضاد109
4-2-9 جدول فراواني الگوهاي ارتباطي110
4-2-10 جدول فراواني مديريت دانش111
4-4-1جدول همبستگي بين نوآوري و مديريت دانش113
4-4-2 جدول همبستگي بين حمايت مديران و مديريت دانش114
4-4-3 جدول همبستگي بين هويت سازماني و مديريت دانش114
4-4-4 جدول همبستگي بين پذيرش تضاد و مديريت دانش115
4-4-5 جدول همبستگي بين سيستم پاداش و مديريت دانش116
4-4-6 جدول همبستگي بين رهبري و مديريت دانش117
4-4-7 جدول همبستگي بين كنترل و مديريت دانش117
4-4-8 جدول همبستگي بين يكپارچگي و مديريت دانش118
4-4-9 جدول همبستگي بين الگوهاي ارتباطي و مديريت دانش119
4-4-10 جدول همبستگي بين الگوهاي ارتباطي و مديريت دانش119
4-5-1 اعلام نتايج فرضيات به اختصار120
اشكال
1-1 اثر اطلاعات و دانش بر تصميم‌گيري4
2-1-1 منبع و منشأ فرهنگ سازماني17
2-1-2 پرده‌هاي فرهنگ از ديدگاه شاين21
2-1-3 فرايند مديريت فرهنگ سازماني36
2-2-1 تئوري مديريت دانش جامعه‌نگر67
2-2-2 مدل عمومي دانش در سازمان70
2-2-3 مدل بويست71
2-2-4 مدل شش‌بعدي مديريت دانش72
2-2-5 چارچوب مفهومي فرايند ايجاد دانش73
2-2-6 مدل مبتني برفرايندهاي دانش78
4-1 مدل در حالت T-VALUE112
چكيده
این تحقیق با هدف بررسي تاثیر فرهنگ سازماني موجود نداجا بر به‌كارگيري نظام مدیریت ‌دانش توسط کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) صورت پذيرفته است. روش انجام این تحقیق توصیفی- همبستگی و از شاخه تحقیقات میدانی می‌باشد. از لحاظ ماهیت و وسعت کاربرد یک تحقیق کابردی و از لحاظ زمانی یک تحقیق مقطعی به‌حساب می‌آید. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق پرسش‌نامه بوده که از پرسش‌نامه‌های رابينز و ویلیامسون استفاده شده که با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی 10 فرضیه به بوته آزمایش نهاده شد. نتایج نشان می‌دهد که بين مؤلفه‌هاي حمايت‌مديران، هويت‌سازماني، سبك‌رهبري، سيستم‌كنترل، يكپارچگي و الگوهاي‌ارتباطي موجود در نداجا با به‌كارگيري مديريت دانش رابطه وجود دارد. هم‌چنين 4فرضيه خلاقيت فردي، سازش با پديده تعارض، سيستم پاداش و خطرپذيري با مديريت دانش ارتباط معناداري را مشاهده ننموده‌اند.
واژه های کلیدی: فرهنگ سازماني، مديريت دانش، رابينز، نيروي دريايي ارتش ج. ا. ا

فصل اول
كليات تحقيق
259461041084500
مقدمه
در سال‌های اخیر، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، پیوستن به‌روند دانش را آغاز کرده‌اند كه مفاهیم جدیدی چون کاردانشی، دانش‌کار، مدیریت دانش و سازمان‌های‌ دانشی ، خبر از‌ شدت یافتن این روند می‌دهد. پیتردراکر ، با به‌کارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان‌ها می‌دهد که در آن‌ها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. براساس این نظریه درآینده جوامعی می‌توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوارد باشند. به‌ این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی‌تواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان‌ دانشی به توانمندی‌هایی دست می‌یابد که قادر است از نیروی‌ اندک، قدرتی عظیم بسازد (الوانی، 1385، 283).
هدف از فعاليت‌هاي دانش در سازمان، اطمينان از رشد و‌تداوم فعاليت‌ها در جهت حفظ دانش حياتي در

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *