— (559)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین المللی بندر انزلی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی
گرایش : منابع انسانی
موضوع :
سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
استاد راهنما :
دکتر فروغ رودگرنژاد

نگارنده :
مصطفی محمد علیزاده
سال تحصیلی : 1393-1392
تقدیم و قدردانی
تقدیم به دو معلم دو عاشق، دو وارسته
یکی عالم ناسوت را به زیر پا کشید
و دیگری عالم لاهوت را با آن همه شکوه و جلالش
تقدیم به همسر مهربان و فدا کارم
او که وجود ش سراسر محبت است و گذشت
او که کوشید تا بیاسایم و رنج کشید تا بیار امم
وتقدیم به فرزندان عزیزم
که مانند دری گرانبها می درخشند
و امیــــد زندگی من هستند
تقدیر و قدردانی
سپاس ایزد منان را كه توفیق فراگیری علم را بر من عطا فرمود و مرا در کوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصیلی و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتید و سروران عزیزی بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم سرکار خانم دکتر فروغ رودگرنژاد استاد راهنما و همچنین جناب آقای کریم کیا کجوری استاد مشاور ، صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم .
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول : کلیات تحقیق
عنوانصفحه
1-1- مقدمه3
1-2- بیان مسأله4
1-3- چارچوب مفهومی تحقیق6
1-4- ضرورت و اهمیت موضوع7
1-5- اهداف تحقيق:7
1-6- پرسش یا پرسش های تحقیق8
1-7- قلمرو تحقیق9
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها10
فصل دوم : ادبیات تحقیق
بخش اول :اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………14
2-1- مقدمه14
2-1- 1-كارآفريني 12
2-1-2- اهمیت کارآفرینی15
2-1-3- تعريف کار آفرين16
2-1-4- انواع کارآفريني16
2-1-5- اشتغال17
2-1-6- مثلث اشتغال18
2-1-5-1- استخدام21
2-1-5-2- خود اشتغالی22
2-1-5-3- دیگر اشتغالی22
2-1-7- جوان و مثلث اشتغال23
2-1-8- انتخاب شغل و عوامل موثر در اشتغال24
2-1-9- اشتغال و عوامل اقتصادی27
2-1-9-1- کاهش تصدی دولت27
2-1-9-2- ضرورت جهش صادرات غیر نفتی و کاهش نقش نفت در اقتصاد29
2-1-9-3- افزایش بهره وری30
2-1-9-4- توجه به وضعیت رکود و تورمی(Stagflation) حاکم بر اقتصاد و اعمال سیاستهای اشتغال زایی31
2-1-9-5- توجه به گذر جهان از عصر صنعتی به عصر فرا صنعتی32
بخش دوم :بسیج…………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-2-1- مفهوم بسيج34
2-2-2- اهمیت بسیج در کارآفرینی و اشتغال38
2-2-3-كاركردهاي بسيج:42
2-2-3-1-ویژگی های مشترک افراد کارآفرین و بسیجی43
2-2-3-2- نقاط قوت بسيج در استراتژي توسعه کارآفريني44
2-2-3-3- نقاط ضعف بسيج در استراتژي توسعه کارآفريني44
2-2-4- استفاده از پتانسیل بسیج در جهت نهادینه کردن کارآفرینی در جامعه44
2-2-5- رويكرد عام بسيج در مسئلة اشتغال زايي و كارآفريني48
2-2-5-1- رويكرد نظري50
2-2-5-2- رويكرد هاي كارآفريني51
2-2-6- سياستها و راهكارهاي توسعة كارآفريني و اشتغا ل زايي52
2-2-10- راهكارهاي توسعة كارآفريني و اشتغا ل زايي53
2-2-11- در جستجوي راهكارهاي توسعة كارآفريني در بسيج55
2-3- بخش سوم :تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………..63
2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور63
2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور66
2-2-4- خلاصه تحقیقات انجام شده68
چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….69
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه72
3-2- روش تحقيق72
3-3- جامعه و نمونه آماری73
3-4- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات74
3-4-1-مطالعات کتابخانه ای74
3-4-2- تحقیقات میدانی74
3-5- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات75
3-5-2- پایایی ابزار گردآوری اطلاعات 75
3-6- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها76
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق
4-1- مقدمه78
4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان78
4-2-1- توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان 79
4-2-2- توصیف متغیر ميزان تحصیلات پاسخ دهندگان 80
4-2-3- توصیف متغیر ميزان سن پاسخ دهندگان 81
4-3- توصیف متغیرهای تحقیق81
4-4- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق83
4-5- آزمون سوالات تحقیق88
4-6- رتبه بندی متغیرهای تحقیق96
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1- مقدمه100
5-2- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان100
5-3- توصیف متغیرهای تحقیق101
5-4-آزمون سوالات تحقیق101
5-4-1- پرسش اصلی101
5-4-2- پرسشهای فرعی102
5-5- پیشنهاد بر اساس سوال اصلی106
5-6- پیشنهادات برای سؤالات فرعی107
5-7- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….110
فهرست و منابع112
پیوست ها115
فهرست جداول
جدول 2-1- تعاریف کارآفرینی و کارآفرین از دیدگاه صاحبنظران16
جدول 2-2-رويكرد هاي عمده در مطالعات كارآفريني71
جدول2-3- سیاستهای رايج حمايت از كارآفريني در ساير کشورها و مقایسه با تجارب بسيج سازندگی71
جدول2-4-ابعاد راهکارها و اقدامهاي كارآفريني(يافته هاي جهانی)72
جدول2-5- راهكارها و اقدامهاي كارآفريني و اشتغا ل زايي براي بسيج75
جدول2-6- جمه بندی سابقه تحقیقات مشابه……………………………………………………………………………………………85
جدول 3-1- تعداد سؤالات ابعاد پژوهش92
جدول3-2- پایایی پرسشنامه به تفکیک ابعاد94
جدول4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان98
جدول4-2- توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان99
جدول4-3- توصیف سن پاسخ دهندگان100
جدول4-4- توصیف متغیر ظرفيت هاي بيروني101
جدول4-5- توصیف مولفه های ظرفیت های بیرونی102
جدول4-6- توصیف متغیر ظرفيت هاي ساختاري103
جدول4-7- توصیف مولفه های بعد ظرفیت های ساختاری104
جدول4-8- توصیف متغیر ظرفيت هاي دروني105
جدول4-9- توصیف مولفه های بعد ظرفیت درونی106
جدول4-10- آزمون کولموگروف- اسمیرنف107
جدول4-11- آزمون تی تست برای ظرفیت های توسعه اشتغال107
جدول4-12 آزمون تی تست برای متغیر عوامل قانوني108
جدول4-13 آزمون تی تست برای متغیر عوامل اقتصادي108
جدول4-14- آزمون تی تست برای متغیر محيط کاري109
جدول4-15 آزمون تی تست برای متغیر استقلال و خودمختاري110
جدول4-16- آزمون تی تست برای متغیر آموزش، کار آموزي و اطلاع رساني110
جدول4-17- آزمون تی تست برای متغیر همکاري (درون سازماني و برون سازماني)111
جدول4-18- آزمون تی تست برای متغیر توجه به جامعه (مشارکت و توسعه)111
جدول4-19 آزمون تی تست برای متغیر توجه به اخلاق کاري112
جدول4-20- آزمون تی تست برای متغیر مديريت هسته هاي علمي113
جدول4-21- آزمون تی تست برای متغیر ساختار مالي سازمان113
جدول4-22- آزمون تی تست برای متغیر تشکيل مشاوره متخصصان114
جدول4-24- آزمون تی تست برای متغیر راه اندازي مراکز رشد115
جدول4-25- آزمون تی تست برای متغیر سيستم اطلاعات و رايانه115
جدول4-26- آزمون فریدمن برای ظرفیت های توسعه116
جدول4-27- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت هاي بیرونی117
جدول4-28- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت هاي ساختاری117
جدول4-29- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت هاي درونی118
فهرست نمودارها
نمودار 2-1- مدل مفهومی تحقیق.7
نمودار4-1- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان.98
نمودار4-2- نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان.99
نمودار4-3- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان.100
نمودار4-4- هیستوگرام متغیر ظرفیت هاي بيروني.101
نمودار4-5- نمودار میله ای برای میانگین مولفه های ظرفیت های بیرونی.102
نمودار4-6- هیستوگرام متغیر ظرفیت هاي ساختاری.103
نمودار4-7- نمودار راداری برای میانگین مولفه های بعد ظرفیت های ساختاری.104
نمودار4-8- هیستوگرام متغیر ظرفیت هاي درونی.105
نمودار4-9- نمودار راداری برای میانگین مولفه های بعد ظرفیت درونی.106
فهرست اشکال
شکل 2-1- رویکرد در رده های بسیج68
چکیده
چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هدف از این تحقیق سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان می باشد.جامعه آماری اين تحقيق، بمنظور انجام مطالعات ميداني شامل کارشناسان، محققان و کارکنان از 3

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *