— (560)

دانشگاه ارشاد دماوند
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
(گرایش بازریابی بین الملل)
موضوع:
شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی
و ارائه راهکارهایی برای رفع آن
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر محمدرضا شجاعی
استاد مشاور:
جناب آقای مهندس محمود حسین زاده
محقق:
سمیرا طایفه خانی
شهریور ماه 1391
چکیده
فرایند جهانی شدن به سرعت در جریان است و دنیای ما را به سوی یک دهکده جهانی سوق می دهد که در آن فرهنگ ها هر روز بیشتر از دیروز به سمت همگون شدن پیش می روند. این فرایندها به شرکت ها این فرصت را می دهد تا با به کارگیری روشهای جدید بازاریابی، مصرف کنندگانی در سراسر جهان داشته باشند. صادرات محصول یکی از روش های حضور در بازارهای جهانی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.
پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت از عواملی است که نقش صادرات غیر نفتی را پر رنگ تر می کند. میزان صادرات ایران در بازار جهانی و منطقه ای افت قابل ملاحظه اي پيداكرده و اين در حاليست كه كشورمان در توليد و صید ماهی داراي مزيت نسبي مي باشد. مجموعه اين عوامل نيازمند بررسي دقيق ومفصلي است كه ضامن حضورموفق ايران در بازار منطقه شود.
تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی است که با هدف شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی در ایران، می کوشد راهکارهایی برای رفع این موانع ارائه دهد. در این تحقیق چهار فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی مورد بررسی قرار می گیرند. در جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. آزمون t استیودنت جهت بررسی قبول یا رد فرضیات و آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای شناسایی شده به کار گرفته شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل مدیریتی، شرایط تولید، سیاست های دولت و عوامل توزیع به ترتیب مهم ترین موانع توسعه صادرات این محصول محسوب می شوند. در پایان راهکارهایی جهت رفع این موانع و بهبود وضعیت موجود ارائه شده است. امید است که انجام چنین تحقیقاتی در صنایع مختلف و توجه به نتایج این تحقیقات از سوی مسئولین، نوید بخش حضور موفق صنایع کشور در بازارهای جهانی باشد.

با سپاس و تقدیر از:
اساتید بزرگوارم که با صبوری راهنمای من بودند.
تقدیم به:
مادرم؛ که عاشقانه مهرش را نصیبم کرد.
و
همسرم؛ که صادقانه همسفر راهم شد.
فهرست مطالب
TOC o “1-2” h z u فصل اولمقدمه: PAGEREF _Toc329892919 h 1مبانی نظری موضوع PAGEREF _Toc329892920 h 1اهميت و ضرورت تحقيق PAGEREF _Toc329892921 h 4اهداف تحقيق PAGEREF _Toc329892922 h 5سوال ها و فرضيه هاي تحقيق PAGEREF _Toc329892923 h 6روش انجام تحقيق PAGEREF _Toc329892924 h 7روش تحقيق از نظر ماهيت و اهداف PAGEREF _Toc329892925 h 7روش تحقيق از نظر شيوه انجام تحقيق PAGEREF _Toc329892926 h 7مراحل انجام تحقيق PAGEREF _Toc329892927 h 7قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc329892928 h 8قلمرو موضوعی تحقیق PAGEREF _Toc329892929 h 8قلمرو زماني تحقيق PAGEREF _Toc329892930 h 8قلمرو مكاني تحقيق PAGEREF _Toc329892931 h 8مشكلات احتمالي در انجام تحقيق PAGEREF _Toc329892932 h 8تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc329892933 h 8فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc329892935 h 10مقدمه PAGEREF _Toc329892936 h 11بخش اول –موانع صادراتي و مزيت رقابتي PAGEREF _Toc329892937 h 11مروري بر نظرات محققان در مورد موانع صادراتي PAGEREF _Toc329892938 h 11حضور رقابتی پایدار PAGEREF _Toc329892939 h 17مفهوم مزیت رقابتی پایدار PAGEREF _Toc329892940 h 17منابع مزیت رقابتی پایدار PAGEREF _Toc329892941 h 19مدل پنج نیروی رقابتی پورتر PAGEREF _Toc329892942 h 21موضع یابی و راهبردهاي عام پورتر PAGEREF _Toc329892943 h 23مدل الماس مزیت رقابتی پورتر PAGEREF _Toc329892944 h 25شرایط عوامل تولید PAGEREF _Toc329892945 h 28منابع انسانی : PAGEREF _Toc329892946 h 28منابع فیزیکی PAGEREF _Toc329892947 h 28منابع فنی و علمی: PAGEREF _Toc329892948 h 29منابع سرمایه ای: PAGEREF _Toc329892949 h 29زیرساخت ها: PAGEREF _Toc329892950 h 29شرایط تقاضا PAGEREF _Toc329892951 h 31ترکیب تقاضای داخلی PAGEREF _Toc329892952 h 31اندازه و الگوی رشد بازار داخلی PAGEREF _Toc329892953 h 32مکانیزم هدایت تقاضای داخلی به خارج از کشور PAGEREF _Toc329892954 h 33صنایع وابسته و پشتیبانی کننده PAGEREF _Toc329892955 h 33شانس PAGEREF _Toc329892956 h 35نظرات ویلیام جی استنتون در خصوص اقتصادهای نفتی PAGEREF _Toc329892957 h 37بخش دوم- صادرات تون ماهی PAGEREF _Toc329892958 h 39مقدمه PAGEREF _Toc329892959 h 39محصول تون ماهی PAGEREF _Toc329892960 h 40طبقه بندی محصول PAGEREF _Toc329892961 h 41بررسی بازار و قیمت فروش PAGEREF _Toc329892962 h 44بررسی روند مصرف PAGEREF _Toc329892963 h 44بررسی قیمت فروش PAGEREF _Toc329892964 h 45وضعيت عرضه در دو سال گذشته و پيش بيني عرضه آن براي پنج سال آينده : PAGEREF _Toc329892965 h 46نوع كالا PAGEREF _Toc329892966 h 46تون ماهيان PAGEREF _Toc329892967 h 46تون ماهيان PAGEREF _Toc329892968 h 46تون ماهيان PAGEREF _Toc329892969 h 46واحد اعداد تن مي باشد. PAGEREF _Toc329892970 h 46ميزان واردات کنسرو ماهی به كشور : PAGEREF _Toc329892971 h 47برآورد (پيش بيني) صید ماهی براي پنج سال آينده : PAGEREF _Toc329892973 h 47وضعيت تقاضا در پنج سال گذشته و پيش بيني تقاضاي داخلي : PAGEREF _Toc329892974 h 47ميزان صادرات كالا : PAGEREF _Toc329892975 h 48برآورد (پيش بيني) تقاضا براي پنج سال آينده : PAGEREF _Toc329892977 h 48تجزيه و تحليل موازنه عرضه و تقاضا در بازار براي پنج سال آينده : PAGEREF _Toc329892979 h 48پيش بيني (برآورد) قيمت فروش محصول در بازار براي پنج سال آينده : PAGEREF _Toc329892980 h 49تجزيه و تحليل عوامل تاثير گذار بر تقاضاي کالا در بازار : PAGEREF _Toc329892981 h 50تجزيه و تحليل بازار كالا از نظر رقابتي يا انحصاري بودن : PAGEREF _Toc329892982 h 50فصل سومروش شناسی تحقیق PAGEREF _Toc329892984 h 55مقدمه PAGEREF _Toc329892985 h 56روش تحقیق PAGEREF _Toc329892986 h 561-تحقیق کاربردی PAGEREF _Toc329892987 h 562-تحقیق توصیفی PAGEREF _Toc329892988 h 57فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc329892989 h 58روش گردآوری داده‌ها PAGEREF _Toc329892990 h 60روش کتابخانه‌ای PAGEREF _Toc329892991 h 60روش میدانی PAGEREF _Toc329892992 h 61پایائی و روائی پرسشنامه PAGEREF _Toc329892993 h 62پایائی PAGEREF _Toc329892994 h 62روایی PAGEREF _Toc329892995 h 63جامعه ونمونه آماری PAGEREF _Toc329892996 h 64قلمرو مکانی تحقیق PAGEREF _Toc329892997 h 64قلمرو زمانی تحقیق PAGEREF _Toc329892998 h 64جامعه آماری PAGEREF _Toc329892999 h 64نمونه آماری PAGEREF _Toc329893000 h 66تعیین حجم نمونه PAGEREF _Toc329893001 h 67روش‌های نمونه گیری PAGEREF _Toc329893002 h 68تجزیه و تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc329893003 h 68تحلیل واریانس فریدمن PAGEREF _Toc329893004 h 69آزمون میانگین یک جامعه آماری PAGEREF _Toc329893005 h 70فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc329893007 h 73بخش اول – آمار توصيفي مربوط به پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc329893008 h 76آزمون فرضیات PAGEREF _Toc329893009 h 84فصل پنجم PAGEREF _Toc329893010 h 105نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc329893011 h 105مقدمه PAGEREF _Toc329893012 h 106آمار توصیفی PAGEREF _Toc329893013 h 107نتیجه گیری PAGEREF _Toc329893014 h 107پیشنهادات PAGEREF _Toc329893015 h 116پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………119
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….123

فصل اولکلیات تحقیق
مقدمه:فصل اول این تحقیق، به بیان چارچوب و محدوده تحقیق اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان دلایل ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق، فلسفه و هدف انجام چنین تحقیقی را بازگو می کند و فرضیاتی را که در ذهن می پروراند ارائه می نماید. بدین ترتیب سعی می کند تا خواننده را به ضرورت انجام چنین تحقیقی واقف سازد و با بیان کلیاتی از مدل به کارگرفته شده در تحقیق، مکان و زمانی که صرف تحقیق شده و … خواننده را در جریان کار و چگونگی انجام تحقیق برای رسیدن به یک نتیجه معین، قرار دهد. این تحقیق با هدف بررسی موانع توسعه صادرات محصول تون ماهی ایران با توجه به سواحل دریایی متعددی که ایران دارد انجام شده است.در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد.
مبانی نظری موضوع
پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت از عواملی است که نقش صادرات غیر نفتی را پر رنگ تر می کند. ( (Barker, A.T. and Kaynak, E. 1992 در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخشهاي مختلف اقتصادي شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزي، مواد غذایی، و غيره…. مورد توجه قرار مي گيرد. (Garelli, Stephane. 2003)
کشور ما بدلیل داشتن سه ساحل دریایی از موقعیت قابل توجهی برای تولید و صید ماهی و فرآورده های دریایی برخوردار است . در کشور ما، ماهي به طور عمده از درياي خزر در شمال و خلیج فارس و درياي عمان درجنوب صيد ميشود. از جمله فرآورده های ماهی که نقش پر رنگی در زندگی مدرن امروزی دارد تون یا کنسرو ماهی است. مصرف انواع ماهي به عنوان يكي از اقلام سبد غذايي خانوارها در کشورهای جهان متداول است. ليكن به دليل عدم سهولت دسترسي و عادات مصرفي جوامع، کنسرو ماهی بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. با بررسى هاى انجام شده در صنعت کنسرو، مى توان مشاهده نمودکه کشور ما استعداد صادراتى خوبى دارد.زیرا با وجود خلیج فارس، ماده

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *