— (561)

center-548640
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده کشاورزی
گروه آموزشی مدیریت کشاورزی
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی
عنوان:
اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت
استاد راهنما:
دکتر جعفر عزیزی
نگارش:
معصومه غلامزادهصوفیانی
بهار 1393

پايان‌نامة كارشناسي ارشد
عنوان:
اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت
استاد راهنما:
دکتر جعفر عزیزی
نگارش:
معصومه غلامزادهصوفیانی
بهار 1393
-253365-234315-259080-534035اینجانب معصومه غلامزادهصوفیانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد/ناپیوسته در رشته مدیریت کشاورزی که در تاریخ 28/3/93 از پایان نامه خود تحت عنوان: اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر روی ابعاد زیست محیطی کشاورزی پایدار در شهرستان شفت با کسب نمره 90/16 (شانزده و نود) و درجه بسیارخوب دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:
1)این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیج مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4)چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت./1
نام و نام خانوادگی: معصومه غلامزادهصوفیانی
تاریخ و امضا
تقدیر و تشکر
بر خود لازم میدانم از تلاش و زحمات اساتید بزرگواری که در طول تحصیل اینجانب، همواره زحمات فراوانی کشیدهاند تقدیر و تشکر نمایم. علیالخصوص از زحمات جناب آقای دکتر جعفر عزیزی که به عنوان استاد راهنمای این پژوهش قبول زحمت نمودند و همچنین اساتید محترم داور آقایان دکتر محمدصادق اللهیاری و دکتر هاشم امینپناه نهایت سپاسگزاری خود را اعلام مینمایم. ضمناً از آقای مهندس عبادتطلب کارشناس مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گیلان که در اجرای این پژوهش به من یاری رساندند تقدیر و تشکر میکنم.
تقدیم به همسر عزیزم که در طول این راه همواره در کنارم بوده و سختیهای مسیر را برایم هموار نمود.
وتقدیم به امید زندگیام آرادجان.

فهرست مطالب
فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………1
TOC o “1-3” h z u 1-1-مقدمه21-2- بیان مساله31-3-اهمیت و ضرورت تحقیق41 -4-اهداف تحقیق41-4-1-اهداف کلی41-4-2- اهداف اختصاصی41-5-سوالات تحقیق46-1-محدوده تحقیق51-6-1- محدوده زمانی51-6-2- محدوده مکانی51-6-3- محدوده موضوعی51-7-محدودیت تحقیق51-8- واژهگان کلیدی …………………………………………………………………………………………………………………………….5
فصل دوم7
مبانی نظری تحقیق72-1-مقدمه82-2-تاریخچه و اهمیت برنج92-3-نظام بهرهبرداری122-4- عوامل موثر بر پراکندگی اراضی زراعی132-4-1- ارث13
2-4-2- خرید و فروش………………………………………………………………………………………………………………………..132-4-3- عوامل محیطی و بوم شناختی142-4- 4- عوامل اجتماعی و فرهنگی14…………………………………………………………………………………….
2-4-5-عوامل کالبدی 14…………………………………………………………………………………………………….2-5- یکپارچهسازی اراضی152-5-1- یکپارچهسازی اراضی در جهان152-5-2- یکپارچهسازی اراضی در ایران16…………………………………………………………………………………2-5-3- مراحل اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری18……………………………………………………..2-5-4- مزایای اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی19…………………………………………………………………2-5-5- تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در شهرستان شفت استان گیلان192-6- توسعه پایدار22…………………………………………………………………………………………………………2-6-1- کشاورزی پایدار23………………………………………………………………………………………………….2-6-2- یکپارچهسازی اراضی و کشاورزی پایدار242-7- ارزیابی اثرات زیستمحیطی242-7-1- پیشینه تاریخی تدوین قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیستمحیطیو اهمیت قانونی آن در جهان252-7-2- پیشینه تاریخی تدوین قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیستمحیطیو اهمیت قانونی آن در ایران252-8- ابعاد زیستمحیطی توسعه پایدار272-8-1- حفظ تعادل اکوسیستم طبیعی272-8-2- تلفیق امور توسعه با محیطزیست272-8-3- برنامهریزی و مدیریت منابع طبیعی272-8-4- استفاده بهینه از منابع آب، خاک و انرژی282-8-5- جایگزینی منابع تجدیدپذیر292-8-6- برنامهریزی و مدیریت حوادث غیرمترقبه292-8-7- کنترل آلودگیهای زیستمحیطی292-9- پیشینه نظری29فصل سوم41روش اجرای تحقیق 423-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه433-1-1-معرفی شهرستان شفت433-2- روش تحقیق443-3- جامعه و نمونه آماری44
3-4- ابزار پژوهش453-5- روایی و پایایی ابزار اندازهگیری483-5-1- روایی483-5-2- پایایی483-6- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی49………………………………………………………………………………3-6-1-متغیر مستقل49……………………………………………………………………………………………………….3-6-2- متغیر وابسته49………………………………………………………………………………………………………3-7-فرضیههای تحقیق493-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها50……………………………………………………………………………………….3-8-1- آمار توصیفی50……………………………………………………………………………………………………..3-8-2- آمار استنباطی50فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….51 تجزیه و تحلیل دادهها52..……………………………………………………………………………………………………4-1- مقدمه534-2- یافتههای توصیفی جامعه آماری اراضی تجهیز شده 534-2-1- ویژگیهای فردی534-2-2- ویژگیهای نظام زراعی554-2-3- ویژگیهای اقتصادی604-2-4- فعالیت-های آموزشی- ترویجی634-2-5- ابعاد زیستمحیطی644-2-6- دانش ابعاد زیستمحیطی654-2-7-اثرات اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی در اراضی شالیکاری67
4-3- یافتههای توصیفی جامعه آماری اراضی سنتی684-3-1- ویژگیهای فردی684-3-2- ویژگیهای نظام زراعی704-2-3- ویژگیهای اقتصادی754-2-4- فعالیتهای آموزشی-ترویجی784-2-5-ابعاد زیستمحیطی794-2-6-دانش ابعاد زیستمحیطی804-3-آمار استنباطی814-3-1- مقایسه ویژگیهای فردی، زراعی و اقتصادی کشاورزان دو گروه با استفاده از آزمونt81فصل پنجم84بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها855-1-مرور کلی بر تحقیق865-1-1- مقدمه865-1-2- اهداف و سوالات875-1-3- محدوده تحقیق875-1-4- محدودیت تحقیق875-1-5- روش و نوع تحقیق885-1-6- متغیرهای تحقیق885-1-6-1- متغیرهای مستقل885-1-6-2- متغیر وابسته885-1-7- فرضیههای تحقیق……………………………………………………………………………………….88 5-2- نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………….88
5-2-1-یافتههای توصیفی………………………………………………………………………………………..88
5-2-1-1- یافتههای توصیفی شالیکاران دارای اراضی تجهیز شده ………………………………………………………….88
5-2-1-2- یافتههای توصیفی شالیکاران دارای اراضی سنتی……………………………………………………………..90
5-2-2- یافتههای استنباطی…………………………………………………………………………………………………………92
5-3- بحث……………………………………………………………………………………………………………………………….93
5-4- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………93
5-4-1- پیشنهادهای پژوهش حاضر……………………………………………………………………………………………..94
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده…………………………………………………………………………………95
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….96
فهرست جداول
جدول (2-1) برآورد سطح تولید و عملکرد در هکتار شلتوک سال زراعی 89-1388 ………………………………….11
جدول (2-2) مشخصات سطح اراضی شالیزاری، سطوح تجهیز نشده و سطوح قابل تجهیز استان به تفکیک شهرستانها21جدول (2-3) چهارپوب نظری تحقیق35جدول (3-1) انواع اراضی شالیکاری و پرسشنامهها44جدول (3-2) و (3-3) و (3-4) ارزش عددی گویههای پرسشنامه47جدول (3-5) میزان

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *