متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :مشاوره خانواده 

عنوان : بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت

دانشگاه هرمزگان

واحدپردیس قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره خانواده

عنوان:

بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان

استاد راهنما:

دکتر حسین زینلی پور

استاد مشاور :

دکتر اقبال زارعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان انجام شد. روش این پژوهش توصیفی و پیمایشی و همبستگی می باشد و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش با توجه تعداد کم جامعه آماری تمام ۳۰ نفر از مدیران سطوح عالی و ۱۵۰مدیر میانی و عملیاتی سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (۱۹۸۹) و پرسشنامه محقق ساخته طلاق عاطفی می باشد. پس از تهیه پرسشنامه و تأیید اساتید و مجوز دانشگاه به سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان مراجعه شد و پرسشنامه ها در اختیار مدیران آن سازمان قرار گرفت و پس از جمع آوری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند و نتایج زیر حاصل شد: بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی مدیران رابطه وجود دارد. بین مولفه های فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی مدیران رابطه وجود دارد.

کلیدواژه:

فرسودگی شغلی، طلاق عاطفی، سازمان صنعت معدن و تجارت

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

چکیده :                                                                                                 ج

فصل اول طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه                                                                                         ۲

۱-۲- بیان مسأله                                                                                     ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                            ۵

۱-۴- اهداف تحقیق                                                                                ۷

۱-۴-۱- هدف کلی                                                                                ۷

۱-۴-۲- اهداف جزیی                                                                                      ۷

۱-۵- سؤالات تحقیق                                                                              ۷

۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی                                                                             ۷

۱-۶-۱- تعاریف نظری                                                                                     ۷

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی                                                                          ۷

فصل دوم :پیشینه ی تحقیق

۲-۱-پیشینه‌ی نظری                                                                                ۹

۲-۱-۱- فرسودگی شغلی                                                                        ۹

۲-۱-۱-۱- تعریف «شغل                                                                        ۹

۲-۱-۱-۲- عملکرد شغلی                                                                       ۹

۲-۱-۱-۳- ویژگی‌های شغل                                                                    ۱۰

۲-۱-۱-۴- نظریه‌های مرتبط با ویژگی‌های شغل                                                       ۱۰

۲-۱-۱-۴-۱- مدل خصوصیات ویژه شغل                                                  ۱۰

۲-۱-۱-۴-۲- تئوری ویژگی‌های شغلی                                                                ۱۱

۲-۱-۱-۴-۳- نظریه ویژگی‌های ضروری شغل                                                       ۱۱

۲-۱-۱-۴-۴- الگوی ویژگی‌های شغلی                                                                ۱۲

۲-۱-۱-۴-۵- ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی                                              ۱۳

۲-۱-۱-۴-۶- مشخّصه‌ها یا ابعاد مختلف شغلی                                                      ۱۴

۲-۱-۱-۴-۷- بامعنی تلقّی نمودن کار                                                                  ۱۴

۲-۱-۱-۴-۷- احساس مسئولیّت                                                               ۱۶

۲-۱-۱-۴-۸- آگاهی از نتایج انجام کار                                                               ۱۶

۲-۱-۱-۵- فرسودگی شغلی                                                                    ۱۷

۲-۱-۱-۵-۱- رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی                                      ۱۸

۲-۱-۱-۶- تفاوت بین استرس و فرسودگی                                                  ۱۸

۲-۱-۱-۶- ۱- استرس                                                                                    ۱۹

۲-۱-۱-۶- ۲- فرسودگی                                                                       ۱۹

۲-۱-۱-۶- ۳- مراحل و سیر فرسودگی                                                               ۱۹

۲-۱-۱-۶- ۴- ویژگی های افرادی که مستعد فرسودگی هستند                                    ۲۰

۲-۱-۱-۶- ۵- علایم هشدار دهنده فرسودگی شغلی                                                ۲۰

۲-۱-۱-۶- ۶- عوامل بوجود آورنده فرسودگی شغلی عبارتند از                                 ۲۱

۲-۱-۱-۶- ۷- عوامل شخصی و سازمانی در فرسودگی شغلی                                    ۲۱

۲-۱-۱-۶- ۸- برخی دیگر از عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی                                    ۲۲

۲-۱-۱-۶- ۹- علل کاری ایجاد کننده فرسودگی                                           ۲۲

۲-۱-۱-۶- ۱۰- علایم هشدار دهنده و نشانه های فرسودگی شغلی                     ۲۳

۲-۱-۱-۶- ۱۱- شیوه‌های مقابله با فرسودگی شغلی                                       ۲۴

۲-۱-۱-۶- ۱۲- جلوگیری از فرسودگی                                                              ۲۵

۲-۱-۱-۶- ۱۳- استراتژی ها و روش های بهبود از فرسودگی شغلی                             ۲۶

۲-۱-۲- طلاق عاطفی                                                                              ۲۸

۲-۱-۲-۱- تاریخچه طلاق                                                                        ۲۸

۲-۱-۲-۲- تعریف طلاق                                                                          ۲۹

۲-۱-۲-۳-طلاق عاطفی                                                                                    ۳۰

۲-۱-۲-۵-نظریه مثلث عشق استرنبرگ                                                                   ۳۱

۲-۱-۲-۶-نظریه نظم خرد چلبی                                                                           ۳۲

۲-۱-۲-۷-شرایط علی طلاق عاطفی                                                            ۳۳

۲-۱-۲-۸-شرایط علی طلاق                                                                     ۳۴

۲-۱-۲-۹-شرایط میانجی طلاق عاطفی                                                                   ۳۶

۲-۱-۲-۱۰-شرایط میانجی خانوادگی                                                           ۳۶

۲-۱-۲-۱۱-شرایط میانجی فردی                                                                ۳۶

۲-۲- پیشینه‌ی پژوهشی                                                                                      ۳۷

۲-۲-۱- پیشینه‌ی داخلی                                                                           ۳۷

۲-۲-۲- پیشینه‌ی خارجی                                                                          ۳۸

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق                                                                                 ۴۱

۳-۲- جامعه آماری و نمونه آماری                                                              ۴۱

۳-۳- ابزار اندازه گیری تحقیق                                                                             ۴۱

۳-۳-۱- پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد                                                   ۴۲

۳-۳-۲- مقیاس طلاق عاطفی                                                                    ۴۳

۳-۴- روش اجرا                                                                                    ۴۳

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                            ۴۳

فصل چهارم: تحلیل نتایج

۴-۱- مقدمه                                                                                         ۴۶

۴-۲- آمار توصیفی                                                                                 ۴۶

۴-۳- آمار استنباطی                                                                                 ۵۰

فصل پنجم : نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه                                                                                          ۵۵

۵-۲- نتیجه گیری                                                                                    ۵۵

۵-۳- پیشنهادهای پژوهش                                                                         ۵۶

۵-۳-۱- پیشنهادهای پژوهشی                                                                    ۵۶

۵-۳-۲- پیشنهادهای کاربردی                                                                    ۵۶

۵-۴- محدودیت ها                                                                                 ۵۷

منابع                                                                                                    ۵۸

منابع فارسی                                                                                           ۵۸

منابع لاتین                                                                                             ۶۱

پیوست پرسشنامه ها                                                                                 ۶۲

چکیده انگلیسی                                                                                       ۶۷

– مقدمه

در جهان امروز توانمندی، قدرت اقتصادی و رفاه هر کشوری در گرو استفاده بهینه از امکانات، منابع و نیروی انسانی آن کشور است. در این راستا هر چه نیروی کار شایسته تر و کارآمدتر باشد پیشرفت و توفیق آن کشور در عرصه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی بیشتر خواهد بود. بدون شک در عرصه رقابتهای اقتصادی کارآمد بودن فرد، مؤسسه یا یک کشور در برابر رقبا در صورتی امکان پذیر است که بتوان کار یا فعالیتی مشخص را با کیفیت برتر، سرعت بیشتر و کوشش کمتر انجام داد. از این رو، سرعت و مهارت از عوامل سازنده کارآمدی به شمار می آیند. در این مورد کارشناسان و پژوهش گران بر این باورند که کارآمدی هر فرد به عواملی گوناگون مانند استعداد، هوش، انگیزش، کیفیت ماشین و ابزار کار مورد استفاده، آموزش و تخصص مورد نیاز، شرایط محیط کار، ملاحظات خستگی زدایی و. . . بستگی دارد. اهمیت شناخت شیوه های خستگی زدائی بدین منظور است که با راهکارهای مناسب بتوان از فرسودگی و خستگی بیشتر پیشگیری کرد و این عارضه را در صورت بروز فرسودگی درمان نمود (خبرنامه ویستا، ۱۳۹۲).

در بررسی این عارضه فرسودگی باید بر این نکته آگاه بود که خستگی همانا پیامد کار مداوم و یکنواخت است که با استراحت آثار آن تدریجاً از بین می رود، اما نشانه های بیماری فرسودگی شغلی متعدد است و نباید این نوع خستگی مزمن را با خستگی های معمولی و زودگذر اشتباه نمود. یکی از معضلات افراد مبتلا به فرسودگی ناشی از کار که از فرسایش جسمی رنج می برند، قدرت آنان برای کار کردن کاهش می یابد و بیشتر اوقات خسته و ناتوان هستند. افزون بر این، نشانه های بیماری فیزیولوژیک مانند سردردهای مکرر، تهوع، اختلال در خوابیدن و تغییر عادات مربوط به غذاخوردن (مانند از دست دادن اشتها) مربوط به این افراد است (خبرنامه ویستا، ۱۳۹۲). عوامل مختلفی می توانند در فرسودگی شغلی کارکنان تأثیر داشته باشند. به نظر می رسد طلاق و مشکلات خانوادگی نیز در فرسودگی، خستگی ها و ناتوانی در کار دخالت داشت باشند و بالعکس.

شکی نیست که عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بالا رفتن آمار طلاق تاثیر دارد، اما نکته حایز اهمیت آن است که طلاق چیزی جز سست شدن بنیان خانواده و کم‌رنگ شدن ارزش‌های اخلاقی در جامعه نیست. بیان این آمارها آنقدر نگران کننده است که زنگ خطری باشد برای آنکه در گوش همه ما از جمله مسوولان به صدا دربیاید. جدیدترین آماری که از سوی رییس سازمان ثبت احوال اعلام شده است ازدواج در سال گذشته (۱۳۹۱) یک درصد رشد پیدا کرده و این در حالی که است که پدیده طلاق طی این مدت ۱۶ درصد رشد داشته است (پورتال امور بانوان و خانواده وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۳۹۲). اگر چه این آمارهای رسمی فقط نشان دهنده طلاق های رسمی و ثبت شده می باشند. اما در بسیاری از موارد مشاهده شده است که زن و شوهر به صورت رسمی از یکدیگر جدا نشده اند ولی رابطه ای نیز با هم ندارند و جدا از هم زندگی می کنند. یکی از مهم‌ترین انواع طلاق، طلاق عاطفی است که در هیچ کجا به ثبت نمی‌رسد و نمود عینی ندارد اما مهم‌ترین نوع طلاق است. در طلاق عاطفی زن و شوهر عواطف خود را از یکدیگر دریغ می‌دارند و روی ازهم بر می‌تابند، چرا که اعتمادشان به یکدیگر و جذابیتشان برای هم به انتها رسیده است (مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۲).

۱-۲- بیان مسأله

جکسون و ماسلاچ[۱](۲۰۰۱)، فرسودگی شغلی را نشانگانی روان شناختی متشکل از سه بعد تحلیل عاطفی یا خستگی هیجانی، مسخ شخصیت وکاهش احساس کفایت شخصی می دانستند. علامت محوری فرسودگی، تحلیل عاطفی است که یک واکنش عمومی به استرس بوده و به صورت احساس تحت فشار قرار گرفتن و تخلیه منابع احساسی و هیجانی در فرد نمودار می شود. مسخ شخصیت، پاسخی منفی و سنگدلانه، و بی تفاوت به اشخاصی است که معمولاً دریافت کنندگان خدمات و مراقبت هستند و به نگرش منفی شخص نسبت به سازمان اشاره دارد. این بعد از فرسودگی، برای مشاغل مرتبط با خدمات انسانی بسیار اختصاصی می‌باشد. احساس عدم موفقیت فردی، کم شدن احساس لیاقت و ایفای موفق وظیفه است و یک ارزیابی منفی از خود در رابطه با انجام کار می باشد. (کیکاس[۲] و همکاران، ۲۰۱۰).

به طور کلی فرسودگی شغلی عوارض متعددی درخانواده، زندگی اجتماعی، فردی و سازمانی برجای می گذارد که از مهم ترین آن ها می توان به غیبت و ترک خدمت، تأخیرهای متوالی، شکایات مختلف روان شناختی، تضاد، تغییر شغل، کاهش کیفیت مراقبت از بیماران وتعارضات بین فردی با همکاران اشاره کرد (خازی[۳] و همکاران، ۲۰۰۶). فرسودگی شغلی نشانگانی است که بر اثر تعامل عوامل مختلف فردی، بین فردی و سازمانی به وجود می آید (دسیلوا[۴] و همکاران، ۲۰۰۹). ازعوامل فردی فرسودگی شغلی، می توان به ویژگی های فردی، شخصیتی، عدم آمادگی برای احراز شغل واحساس عدم پیشرفت فرد و از عوامل بین فردی به ارتباط پزشک و پرستار، حمایت های مدیران وسازمان واز عوامل سازمانی به نوع شغل، تعارض نقش، ابهام در نقش، فشار کاری بیش ازحد، شرایط نامناسب کاری نوع مدیریت، فقدان حمایت اجتماعی، تغییرات سازمانی، ساعت کاری، وجود قوانین و مقررات خشک و دست وپاگیر در سازمان و فرصت های کم برای ارتقاء اشاره نمود (دکینسون[۵] وهمکاران، ۲۰۰۷).

فرسودگی شغلی از عوامل متعددی سرچشمه می گیرد و یا خود بر عواملی تاثیرگذار می باشد و با بسیاری از متغیرها مانند ویژگی های شخصیتی فرد، عوامل سازمانی، اجتماعی و عوامل خانوادگی و مسائل زناشویی مدیران و کارکنان و. . . ارتباط مستقیم دارد. به عنوان مثال در یک شغل وجایگاه مدیریتی برای شخص مسئول عواملی از درون خانواده (مسائل و روابط بین زوجین و. . . . )می توانند تضمین کننده بهبود سازمانی( افزایش اثر بخشی و کارایی سازمانی مدیر )یا تضعیف کننده راندمان کاری شخص مدیر و بی انگیزگی و بی میلی و رکود کاری (فرسودگی شغلی) گردد یا بالعکس مسائل و مشکلاتی ناشی از شغل سازمانی مدیر بر روابط عاطفی و خانوادگی وی تاثیرگذارخواهدگذاشت. یکی از این روابط، ارتباط فرسودگی شغلی با موضوع طلاق عاطفی است. طلاق عاطفی به عنوان یکی از مسائل روانی اجتماعی است که جامعه ما با آن مواجه بوده و به عنوان یک معضل اجتماعی شناخته می شود. با توجه به این که ریشه بسیاری از بیماری‌های روانی، ستیز‌های خانوادگی می باشد. در همه ی اعضاء خانواده و سپس در افراد جامعه تأثیرات نامطلوبی می‌گذارد (اربر[۶]، ۲۰۰۴).

نظریه پردازی به نام پل هانان طلاق عاطفی را اولین مرحله در فرایند طلاق و بیانگر رابطه زناشویی رو به زوالی می داند که احساس بیگانگی جایگزین آن می شود. به عقیده او زن و شوهر اگر چه ممکن است با هم بودن را مانند یک گروه اجتماعی ادامه دهند، اما جاذبه و اعتماد آن ها نسبت به یکدیگر از بین رفته است. طلاق عاطفی به عنوان انتخابی نفرت انگیز بین تسلیم و نفرت از خود است که زن و شوهر هر کدام آن را تجربه می کنند که در آن ها هر یک از زن و شوهر به دلیل غمگینی و ناامیدی دیگری را آزار می دهد. طلاق عاطفی متضمن فقدان اعتماد، احترام و محبت به یکدیگر است. همسران بجای حمایت از همدیگر در جهت آزار و ناکامی و تنزل عزت نفس یکدیگر عمل می کنند و هر کدام به دنبال یافتن دلیلی برای اثبات عیب و کوتاهی و طرد دیگری است. در اینجا فاصله عاطفی و مشخص و آشکار میان همسرانی است که هر دو ناپخته هستند، هر چند یکی از آن ها ممکن است این ناپختگی را تایید کند و دیگری با ابراز اعمال مسئولانه مفرط چنین چیزی را انکار کند و نماد وجود مشکل در ارتباطی سالم و صحیح بین زن و شوهر است. این مشکل ارتباطی در سطح خانواده می تواند در جامعه نیز شیوع و گسترش یابد و ارتباط انسانی را مختل کند(بخارایی، ۱۳۸۶).

تعداد صفحه : ۸۰

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***