— (567)

-19113550165

5097780-328295 دانشگاهآزاداسلامی
واحدعلوموتحقیقات
تعهدنامهاصالترسالهیاپایاننامه
اینجانب زهرا خسروتاج دانشآموختهمقطعکارشناسیارشدناپیوسته دررشتهکشاورزیکهدرتاریخ ازپایاننامهخودتحتعنوان “تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی”باکسبنمرهودرجهدفاعنمودهامبدینوسیلهمتعهدمیشوم:
1 ) اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان نامه، كتاب، مقاله و …) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاه و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كردهام.
2 ) اين پايان نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي ( هم سطح، پائين تر يا بالاتر ) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3 ) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم چاپ كتاب، ثبت اختراع، و… از اين پايان نامه را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزههاي مربوطه را اخذ نمايم.
4 ) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيليام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نامونامخانوادگی:
زهرا خسروتاج
تاریخوامضاء:

دانشگاهآزاداسلامی
واحدعلوموتحقیقات
دانشکده: کشاورزی گروه:زراعت
پایاننامهبرايدریافتدرجهکارشناسیارشددررشته کشاورزی(M.Sc)
گرایش: زراعت
عنوان:
تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی

استادراهنما:
دکتر محمد میرزایی حیدری
استادمشاور:
دکتر عباس ملکی
نگارش:
زهرا خسروتاج
شهریور 1393
قدرشناسی و امتنان خود را از استادان علم و ادب جناب آقای دکتر عباس ملکی و جناب آقای دکتر محمد میرزایی حیدری که با وجود مشغله کاری با دیدگاه ها و نظرات ارزشمندشان گره گشای مشکلات من بودند اعلام می نمایم.
تقدیم به والاترین و با ارزشترین واژه های زندگیم
جناب آقایدکتر تابنده ،پدر و مادر عزیزم
تا هدیه کوچکی باشد به پاس محبت ها و فداکاری هایشان در راه موفقیتم
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحهTOC o “1-3” h z u
چكيده..1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه31-2 بیان مسأله41-3 اهمیت و ضرورت پژوهش71-4 اهداف پژوهش91-5 فرضیات پژوهش10فصل دوم: مروريبرادبیاتتحقیقوپیشینهتحقیق
2-1 تاريخچه122ـ2 اهميت اقتصادي نخود132-3 مشخصات گياهشناسي نخود152-4 مورفولوژي نخود152-4-1ريشه162-4-2 ساقه162-4-3 برگ172-4-4 گل182-5 رشد و نمو182-5-1 جوانه زني و استقرار گياهچه192-5-2 رشد و توسعه سطح برگ202-5-3 تجمع ماده خشك و توزيع آن212-5-4 گلدهي222-5-5 نمو دانه222-6 تنش خشکی232-6-1 تنش خشکي و انواع آن232-6-2 چگونگی درک خشکی توسط گیاهان242-6-3 مکانیسم های مقاومت به تنش خشکی252-6-3-1 تنش خشکی و مراحل مختلف رشد گیاه282-6-3-1-1تنش خشکی در مرحله ی جوانه زنی282-6-3-1-3 تنش خشکی در مرحله رشد زایشی292-7 تأثیر تنش خشکی بر گیاهان322-8 تعریف سالیسیلیک اسید352-8-1سالیسیلیک اسید بعنوان تنظیم کننده352-8-3 نقش سالیسیلیک اسید در تنش352-8-4 نقش سالیسیلیک اسید در فیزیولوژی و تغییرات گیاهی362-8-5 بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رشدی گیاهان362-9 – بررسی تأثیر باکتری های محرک رشد بر خصوصیات رشدی گیاهان412-10 – تأثیر ازتوباکتر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاهان زراعی412-11 – تاثير سودوموناس بر عملكرد و اجزاء عملکرد گياهان زراعي442-11- اثرات توأم باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاهان زراعی46فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1 محل آزمایش503-2 آزمایش خاک503-3 مشخصات طرح آزمایش503-4 عملیات زراعی513-5 نمونه برداری513-6 تجزیه و تحلیل داده ها52فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- ارتفاع بوته544-2- تعداد شاخه جانبی564-3 طول دوره گلدهی574-4 طول دوره پر شدن دانه584-5 تعداد روز تا رسیدگی584-6 تعداد غلاف در بوته594-7 تعداد دانه در بوته604-8 وزن صد دانه614-9 عملکرد دانه624-10 عملکرد بیولوژیک674-11 شاخص برداشت714-12 پروتئین دانه71فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 بحث765-2 نتیجه گیری935-3 پیشنهادات94منابع95
چکیده انگلیسی117
طرح روی جلد به زبان انگلیسی
فهرست جداول
عنوان شماره صفحهTOC o “1-3” h z u
جدول 4-1: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی..54
جدول 4-2: مقایسه میانگین اثر اصلی اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی..55
جدول 4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر ارتفاع بوته (سانتیمتر)..56
جدول 4-4: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی..62
جدول 4-5- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)..66
جدول 4-6- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)..68
جدول 4-7- مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی بر پروتئین دانه (درصد)..72

فهرست اشکال
عنوان شماره صفحهTOC o “1-3” h z u
شکل 4-1: اثر مقابل سالسیلیک اسید و باکتریهای محرک رشد بر تعداد شاخه جانبی..57
شکل 4-2: تاثیر تنش بر تعداد غلاف در بوته..60
شکل 4-3: تاثیر سالیسیلیک اسید بر تعداد غلاف در بوته..60
شکل 4-4: تاثیر باکتری های محرک رشد بر تعداد غلاف در بوته..60
شکل 4-5: تاثیر تنش بر تعداد دانه در بوته..62
شکل 4-6: تاثیر سالیسیلیک اسید بر تعداد دانه در بوته..62
شکل 4-7: تاثیر باکتری های محرک رشد بر تعداد دانه در بوته..63
شکل 4-8: تاثیر تنش بر وزن صد دانه..64
شکل 4-9: تاثیر سالیسیلیک اسید بر وزن صد دانه..64
شکل 4-10: تاثیر تنش بر عملکرد دانه..65
شکل 4-11: تاثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه..66
شکل 4-12: تاثیر باکتری های محرک رشد بر عملکرد دانه..66
شکل 4-13: تاثیر تنش بر عملکرد بیولوژیک..68
شکل 4-14: تاثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد بیولوژیک..68
شکل 4-15: تاثیر باکتری های محرک رشد بر عملکرد بیولوژیک..69
شکل 4-16: اثر مقابل سالسیلیک اسید و باکتری های محرک رشد بر عملکرد بیولوژیک..70
شکل 4-17: تاثیر تنش بر پروتئین دانه..72
شکل 4-18: تاثیر سالیسیلیک اسید بر پروتئین دانه..72
شکل 4-19: تاثیر باکتری های محرک رشد بر پروتئین دانه..73
شکل 4-20: اثر مقابل سالسیلیک اسید و باکتری های محرک رشد بر پروتئین دانه..74

چکیده:اين آزمايش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوك‎هاي كامل تصادفي در 3 تكرار در شهرستان کرج (شهرک مهندسی زراعی) در اواخر اسفند ماه 1392 در کرج اجرا شد. اين آزمايش شامل 3 فاكتور، آبیاری در 2 سطح (شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف بندی)، باکتری‎های محرک رشد در 4 سطح (ازتوباکتر، سودوموناس، تلقیح توأم ازتوباکتر و سودوموناس و شاهد (بدون تلقیح)) و سالیسیلیک اسید نیز در 2 سطح (عدم مصرف و بذرمال با غلظت 1 میلی مولار) بود. نتایج این بررسی نشان داد که اثر تنش بر تمام صفات مورد بررسی به غیر از طول دوره پر شدن دانه، وزن صد دانه و شاخص برداشت معنی‎دار بود. سالیسیلیک اسید نیز تاثیر معنیداری بر تمام صفات مورد بررسی به غیر از طول دوره پر شدن دانه، تعداد روز تا رسیدگی و شاخص برداشت داشت. باکتری‎های محرک رشد نیز تاثیر معنیداری بر تمام صفات مورد بررسی به غیر از طول دوره پر شدن دانه، طول دوره گلدهی و شاخص برداشت داشت. نتایج نشان داد که اثر سالیسیلسک اسید، تنش و باکتری بر پروتئین دانه معنی دار بود. در حالت تلقیح بذر با ازتوباکتر، مصرف سالیسیلیک اسید و آبیاری تکمیلی پروتئین دانه به مقدار 3/28 درصد به دست آمد که در مقایسه با تیمار عدم تلقیح بذر با باکتری، عدم مصرف سالیسیلیک اسید و شرایط دیم (پروتئین دانه به مقدار 8/19 درصد) معنی دار گردید. در حالت تلقیح بذر با ازتوباکتر، مصرف سالیسیلیک اسید و آبیاری تکمیلی عملکرد دانه به مقدار 880 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در اين تحقيق، اثرات متقابل سه گانه بر پروتئین دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی‎دار گردید.
کلمات کلیدی: نخود، تنش، سالیسیلیک اسید، باکتری.
فصل اول
کلیات تحقیق
1ـ1 مقدمه
در دنياي امروز توليد مواد غذايي از مهمترين مسايل بشري به حساب مي‌آيد و در بسياري از كشورهاي در حال توسعه غذاي توليدي تكافوي مصرف را نمي‌كند. رشد فعلي جمعيت در جهان در حدود 5/2 تا 3 درصد بوده و در سال 2150 حدود 10 ميليارد نفرپيش بيني شده است (رستگار، 1377). اكثر كشورهاي آسيايي، آمريكايي جنوبي و مركزي و تقريباً كل قارة آفريقا با كمبود مواد پروتئيني در غذاي روزانه خود روبرو هستند. انسان براي رشد متعادل خود به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن، يك گرم پروتئين لازم دارد و روزانه 25 تا 40 گرم حداقل ميزان پروتئيني است كه براي اعمال حياتي بدن لازم است (پور نجف، 1385).
حبوبات به علت اين ويژگي خاص يعني وجود باكتري‌هاي

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *