22383750
دانشکدۀ ادیان
پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ ادیان ابراهیمی
موضوع :
ترجمۀ کتاب ذات و تجلّی دین نوشتۀ فان در لیو
به همراه مقدّمۀ تحلیلی
استاد راهنما:
دکتر مهدی لک زایی
استاد مشاور:
دکتر خلیل قنبری
نگارنده : مرتضی کریمی
زمستان 1388
چکیده:
رسالۀ حاضر ترجمه ای است از دوازده فصل نخست کتاب “ذات و تجلی دین” نوشتۀ فان در لیو در حوزۀ پدیدار شناسی دین. نویسندۀ این کتاب در زمرۀ برجسته ترین پدیدارشناسان دین است و نوشتۀ کم نظیر او، اثری ماندگار و تاثیرگذار در تاریخ پدیدارشناسی دین به حساب می آید. دوازده فصل نخست این کتاب، جملگی مربوط به بخش نخست این کتاب با عنوان موضوع دین هستند که در تمامی آن ها، “قدرت” به عنوان ایدۀ اصلی پدیدارشناسی دین فان در لیو، حضور برجسته ای دارد.
در مقدمۀ این رساله، پدیدارشناسی فلسفی و نقش آن در پدیدارشناسی دین مورد بحث قرار گرفته است و ضمن تعریف پدیدارشناسی دین و برشمردن مولفه های اساسی آن، انتقادهای عمده به آن مطرح شده است. بخش دوم مقدمه به گراردوس فان در لیو، زندگینامه و آثار او اختصاص دارد و ضمن تبیین آرای وی در زمینۀ پدیدارشناسی دین، جایگاه وی و کتاب ذات و تجلی دین در پدیدارشناسی دین معرفی شده است. بخش پایانی مقدمه نیز به ترجمۀ مقدمۀ نینیان اسمارت بر ویرایش جدید کتاب ذات و تجلی دین اختصاص یافته است.
واژه های کلیدی: پدیدارشناسی، پدیدارشناسی دین، فان در لیو، ذات و تجلی دین، موضوع دین، قدرت.
یک
تقدیر و سپاس
وظیفۀ خود می دانم از تمام اساتیدم در دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ ادیان ابراهیمی تشکر و قدردانی کنم.
سپاس ویژۀ خود را به استاد راهنمای این پایان نامه، جناب آقای دکتر مهدی لک زایی که علاوه بر پیشنهاد ترجمۀ این اثر به عنوان پایان نامه، در تمام مدّت نگارش این رساله، مشوّق و راهنمای بنده بودند تقدیم می دارم و از جناب آقای دکتر قنبری نیز که با وجود مشغولیت های فراوان زحمت مشاورۀ این رساله را به دوش کشیدند سپاسگزارم.
و تشکّر پایانی ام را به همسر گرامیم که دل گرمی هایش همواره مددکار من بوده و هست اهدا و این نگاشته را به او و پسرم امیر حسین تقدیم می کنم.
مرتضی کریمی
دو

فهرست مطالب مقدّمه
پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………………1
بخش اول: پدیدارشناسی دین……………………………………………………………………………………………23-2
الف. پدیدارشناسی…………………………………………………………………………………………………………….3
ب. تاریخچۀ پدیدارشناسی دین…………………………………………………………………………………………..4
ج. تعریف پدیدارشناسی دین……………………………………………………………………………………………..6
د. جایگاه و نقش هوسرل و پدیدارشناسی فلسفی در پدیدارشناسی دین…………………………………..7
ه. مولفه های مهم پدیدارشناسی دین……………………………………………………………………………………11
1/ه.پنج مشخصۀ پدیدارشناسی دین از نگاه الن داگلاس…………………………………………………12
2/ه.اصول پدیدارشناسی دین از نگاهی دیگر…………………………………………………………………17
و. نقد پدیدارشناسی دین………………………………………………………………………………………………….20
1/و. نقد دعاوی پدیدارشناسی دین از نگاه الن داگلاس…………………………………………………20
2/و.نقد کلی پدیدارشناسی دین از نگاه دایره المعارف الهیات انجیلی………………………………21
بخش دوم: گراردوس فان در لیو……………………………………………………………………………………..53-24
الف. زندگی نامه………………………………………………………………………………………………………………24 ب. آثار و نوشته ها…………………………………………………………………………………………………………..24
ج. پدیدارشناسی فان در لیو……………………………………………………………………………………………….26
سه
1/ج. تاثیرات دیگر دانشمندان بر پدیدارشناسی فان در لیو……………………………………………………..26
2/ج. جایگاه فان در لیو در پدیدارشناسی دین………………………………………………………………28
3/ج. آرای فان در لیو در پدیدارشناسی دین…………………………………………………………………29
4/ج. تحلیل پدیدارشناسی فان در لیو از نگاه ژاک واردنبرگ…………………………………………..33
1/4/ج. تجزیه و تحلیل پدیده……………………………………………………………………………..34
2/4/ج. هفت مرحلۀ ضروری برای شناخت پدیده………………………………………………..37
3/4/ج. امکان شناخت دین به عنوان یک پدیده……………………………………………………..43
4/4/ج. تعیین مرزهای پدیدارشناسی دین با سایر رشته های مرتبط با دین…………………45
د. کتاب ذات و تجلی دین………………………………………………………………………………………………..48
1/د. جایگاه کتاب از نگاه دانشمندان و نویسندگان………………………………………………………..48
2/د. گزارشی از محتوای کتاب……………………………………………………………………………………51
بخش سوم: مقدمۀ نینیان اسمارت بر کتاب ذات و تجلی دین………………………………………………67-54
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………..68
آثار عمومی مورد استناد نویسنده…………………………………………………………………………………………..70
چهار
فهرست مطالب ترجمه
بخش اول: موضوع دین………………………………………………………………………………………………190-73
فصل اول: قدرت…………………………………………………………………………………………………………….. 74
فصل دوم: نظریه پردازی دربارۀ قدرت……………………………………………………………………………….. 82
فصل سوم: اشیا و قدرت…………………………………………………………………………………………………. 92
فصل چهارم: نیرو، هیبت، تابو………………………………………………………………………………………… 101
فصل پنجم: محیط مقدس : سنگ ها و درختان مقدس………………………………………………………. 112
فصل ششم: محیط مقدس : آب و آتش مقدس………………………………………………………………….. 122
فصل هفتم: جهان مقدسِ بالا………………………………………………………………………………………….. 130
فصل هشتم: “جهان به هم پیوستۀ” مقدس.حیوانات…………………………………………………………… 142
فصل نهم: اراده و صورت……………………………………………………………………………………………….. 152
فصل دهم: صورت مادر………………………………………………………………………………………………….. 161
فصل یازدهم: قدرت، اراده، نجات……………………………………………………………………………………. 174
فصل دوازدهم: منجی…………………………………………………………………………………………………….. 180
چکیدۀ لاتین (Abstract)……………………………………………………………………………………………… 191
پنج

پیش گفتار
پدیدارشناسی دین گرچه در غرب همچنان رشته ای جدید در مطالعات دینی قلمداد می شود، اما با این حال، چندین دهه از پیدایش رشته ای خاص در مطالعات مربوط به ادیان به نام پدیدارشناسی دین می گذرد. با این همه، این رشته در کشور ما ایران، آن چنان که باید و شاید، شناخته شده نیست و آثار پدیدارشناسان مشهور دنیا کمتر به فارسی برگردانده شده و تالیفات در این زمینه نیز اندک است.
کتاب ذات و تجلّی دین به باور بسیاری از دانشمندان حوزۀ مطالعات ادیان، اثری کلاسیک در زمینۀ پدیدارشناسی دین است و مولّف آن، فان در لیو، یک اثر پدیدارشناسانۀ تمام عیار را ارائه کرده است.
رسالۀ حاضر ترجمه ای است از دوازده فصل نخست این کتاب ارزشمند به همراه مقدّمه ای تحلیلی که درآن، پدیدارشناسی دین، مولّفه ها و نقدهای آن به صورت مختصر، معرفی و در ادامه ضمن معرّفی فان در لیو و آثار اش، دیدگاه های وی در حوزۀ پدیدارشناسی دین ارائه و جایگاه برجستۀ کتاب ذات و تجلّی دین در این حوزه به تصویر کشیده شده است. بخش پایانی مقدّمه نیز ترجمۀ مقدّمۀ نینیان اسمارت بر ویرایش جدید این کتاب است.

مقدّمه
بخش اول: پدیدارشناسی دین
بخش دوم: گراردوس فان در لیو
بخش سوم: مقدّمۀ نینیان اسمارت بر کتاب ذات و تجلی دین

بخش اول: پدیدارشناسی دین
الف. پدیدارشناسی
واژه پديدارشناسى را نخستین بار در سال 1764م يوهان هاينريش لمبرت به‏كار برد. به‏نظر لمبرت، پديدارشناسى عبارت است از تحليل پديدارها، و با تحليل پديدارها مى‏توان به تشخيص دقيق حقيقت يا خطا راه يافت؛ اين روش در سنّت فلسفه آلمانى از طريق كانت و به ويژه هگل و ايده‏آليسم آلمانى مورد استفاده قرار گرفت. در 1798 جان رابينسون اين واژه را در دائرة‏المعارف بريتانيكا به‏كار برد و آن‏را روش فلسفه دانست و بر اين اساس، فلسفه را علم «مطالعه

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *