— (595)

-32385017036900
20275557686دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارومیه
دانشکده علوم پایه
00دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارومیه
دانشکده علوم پایه

-581025490855سال تحصیلی: 93 -1392
00سال تحصیلی: 93 -1392
center518160جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
00جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
پایان نامه:
-387178608021جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم از انواع مختلف پنیر (سنتی) و بررسی خاصیت ضد باکتریایی آن ها
00جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم از انواع مختلف پنیر (سنتی) و بررسی خاصیت ضد باکتریایی آن ها
عنوان:
-616293389632دكتر محمود رضازاده باری- (استــاديـار دانشگاه اروميه)
00دكتر محمود رضازاده باری- (استــاديـار دانشگاه اروميه)
استاد راهنما:
نگارنده :
پروانه مسگری
پاییز93چکیده
پروبیوتیکها مکمل غذایی از میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که وقتی در مقادیر مناسب در دستگاه گوارشی وجود داشته باشند، تأثیرات سودمندی بر میزبان برجای می‌گذارند. از میان باکتری‌ها، باکتری‌های اسیدلاکتیک، متداول‌ترین نوع باکتری‌هایی هستند که به‌عنوان پروبیوتیک معرفی شده‌اند. هدف از این پروژه، جداسازی و شناسایی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی از انواع مختلف پنیر سنتی شامل لورک، کوزه و چدار و ارزیابی خواص مهاری آن‌ها بر رشد اشریشیا کلی و لیستریا منوسیتوژنز بود. برای رسیدن به این هدف، باکتری‌های اسیدلاکتیک توسط روش‌های فنوتیپی (رنگ‌آمیزی گرم، تست‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژی) جداسازی شدند و شاخص‌های اولیه پروبیوتیکی آن‌ها (مقاومت به اسید، نمک‌های صفراوی) مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان تحقیق، 5 سویه لاکتوباسیلوس و یک سویه بیفیدوباکتریوم به‌عنوان فلور میکروبی طبیعی از نمونه‌های لورک، 4 سویه لاکتوباسیلوس از نمونه‌های پنیر کوزه و یک سویه لاکتوباسیلوس از پنیر چدار مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی‌های گزینشی شامل تست آنتی بیوگرام، مقاومت در برابر صفرا و اسید و آزمون مهاری نشان داد که لاکتوباسیلوس روتری و لاکتوباسیلوس کازئی پتانسیل کاربرد به‌ عنوان پروبیوتیک را در محصولات لبنی دارند.
لغات کلیدی: لاکتوباسیل، اشریشیا کلی، لیستریا منوسیتوژنز، پنیر سنتی، لورک، کوزه، چدار
center530860-2000254572000فهرست مطالب
TOC o “1-2” h z u فصل اول1- مقدمه PAGEREF _Toc401509198 h 11-2 پنیر PAGEREF _Toc401509199 h 31-3 نقش میکروارگانیسم ها در مراحل رسیدن پنیر PAGEREF _Toc401509200 h 111-4 پروتئوليز PAGEREF _Toc401509201 h 121-5 گليكوليز PAGEREF _Toc401509202 h 131-6 لیپولیز بر روی پنیر PAGEREF _Toc401509203 h 151-7 فلور ميكروبي روده PAGEREF _Toc401509204 h 191-8 پروبيوتيك‌ها PAGEREF _Toc401509205 h 201-8-1 مکانیسم اثر پروبیوتیک ها PAGEREF _Toc401509206 h 241-8-2 اثرات مفيد پروبيوتيك‌ها بر سلامت انسان PAGEREF _Toc401509207 h 241-9 پري بيوتيك‌ها PAGEREF _Toc401509208 h 291-10 لاکتوباسیلوس PAGEREF _Toc401509209 h 321-11 بیفیدوباکتریوم PAGEREF _Toc401509210 h 331-12 اسید لاکتیک PAGEREF _Toc401509211 h 351-12-1 عملکرد اسید لاکتیک PAGEREF _Toc401509212 h 361-12-1 ساختار ژنتیکی باکتریسین ها PAGEREF _Toc401509213 h 431-13 اسید استیک PAGEREF _Toc401509214 h 44211201085090فصل دوم2- پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc401509216 h 46211201095250فصل سوم3- مواد و روش ها PAGEREF _Toc401509218 h 503-1 تهیه نمونه های پنیر PAGEREF _Toc401509219 h 523-2 بررسی باکتری شناسی نمونه های پنیر PAGEREF _Toc401509220 h 533-3 بررسی خواص ضد میکروبی جدایه ها PAGEREF _Toc401509221 h 533-4 تست تعیین حساسیت میکروبی جدایه ها PAGEREF _Toc401509222 h 543-5 تست تعیین حساسیت در برابر اسید و صفرا PAGEREF _Toc401509223 h 553-6 تجزیه و تحلیل آماری داده ها PAGEREF _Toc401509224 h 56209296085725فصل چهارم4- نتایج PAGEREF _Toc401509226 h 574-1 نتایج آزمون تعیین حساسیت میکروبی جدایه ها PAGEREF _Toc401509227 h 634-2 نتایج آزمون تحمل صفرا PAGEREF _Toc401509228 h 654-3 نتایج مربوط به تحمل اسید PAGEREF _Toc401509229 h 67201676066675فصل پنجم5- بحث PAGEREF _Toc401509231 h 705-1 نتیجه گیری PAGEREF _Toc401509232 h 785-2 پیشنهادات PAGEREF _Toc401509233 h 79منابع PAGEREF _Toc401509234 h 80
-857254191000فهرست جداول
TOC h z t “No Spacing;1;زیر مجموعه;2” جدول 1-1: نمونه‌ای از سوشهای پروبیوتیک PAGEREF _Toc401524489 h 31جدول 1-2: باکتریوسین های تولید شده توسط  برخی گونه های لاکتوباسیلوس ها PAGEREF _Toc401524490 h 42جدول 4-1. بررسی میکروبیولوژیک 100 گرم از نمونه پنیرهای مختلف پس از کشت بر روی محیط MRS آگار. PAGEREF _Toc401524491 h 58جدول 4-2 گونه های شناسایی شده لاکتوباسیلوس جداسازی شده از 15 نمونه پنیر لورک. PAGEREF _Toc401524492 h 58جدول 4-3: گونه های شناسایی شده لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم جداسازی شده از 15 نمونه پنیر کوزه. PAGEREF _Toc401524493 h 59جدول 4-3. نتایج بررسی های بیوشیمیایی لاکتوباسیلوسها و بیفیدوباکتریوم جداسازی شده از نمونه های پنیر لورک، کوزه و چدار. PAGEREF _Toc401524494 h 59جدول 4-5: نتایج بدست آمده از خاصیت ضد میکروبی باکتری های جده شده از نمونه پنیرهای مختلف. PAGEREF _Toc401524495 h 61جدول 4-6. نتایج آزمون تعیین حساسیت ضد میکروبی باکتری های جدا شده از پنیر لورک. PAGEREF _Toc401524496 h 63جدول 4-7. نتایج آزمون تعیین حساسیت ضد میکروبی باکتری های جدا شده از پنیر کوزه. PAGEREF _Toc401524497 h 64جدول 4-8 نتایج تعیین مقاومت لاکتوباسیلوسهای جدا شده از پنیر لورک در برابر محلول 3/0 درصد اکسگال. PAGEREF _Toc401524498 h 65جدول 4-9 نتایج تعیین مقاومت لاکتوباسیلوسهای جدا شده از پنیر کوزه در برابر محلول 3/0 درصد اکسگال. PAGEREF _Toc401524499 h 66جدول 4-10 نتایج حاصل از آزمون تعیین حساسیت در برابر اسید باکتری های جدا شده از نمونه های پنیر لورک. PAGEREF _Toc401524500 h 67جدول 4-11 نتایج حاصل از آزمون تعیین حساسیت در برابر اسید باکتری های جدا شده از نمونه های پنیر کوزه. PAGEREF _Toc401524501 h 67-857253613150فهرست اشکال
TOC h z t “photo;1;زیر مجموعه;2” شکل 1-1: فرایند تشکیل اسید لاکتیک PAGEREF _Toc401509428 h 38تصویر 4-1. منطقه مهار رشد لاکتوباسیلوس روتری جدا شده از پنیر لورک (الف)، منطقه مهار رشد لاکتوباسیلوس کازئی جدا شده از پنیر کوزه (ب) علیه لیستریا منوسیتوژنز. PAGEREF _Toc401509429 h 63
فصل اول:
کلیات
فصل اول1- مقدمهسالهاست که اهمیت مصرف محصولات لبنی در سلامت انسان به اثبات رسیده است اما امروزه پژوهش های بسیاری برای افزودن باکتری های پروبیوتیک به محصولات لبنی وبررسی تاثیر این باکتریها روی سلامت مصرف کننده صورت می گیرد. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زندهای هستند که اگر به میزان کافی در بدن میزبان وجود داشته باشد تاثیر مثبت بر سلامت میزبان دارند. واژه پروبیوتیک از دهه 1960میلادی مورد استفاده قرار گرفت و به معنای برای حیات می باشد. پروبیوتیک ایدال ویژگی های متعددی دارند از جمله مقامت نسبت به اسید معده، املاح صفراوی، آنزیم گوارشی و توانایی مقابله با عوامل بیماری زا را دارا می باشند. و همچنین قابلیت کلونیزه شدن در دستگاه گوارش را دارند و مانع اتصال باکتری های پاتوژن به مخاط روده می شوند. پروبیوتیک ها خطر اسهال مرتبط با مصرف آنتی بیوتیک ها را کم میکند. اثر حفاظتی لاکتوباسیلوس ها در نگهداري غذاهاي تخمیري، به طور عمده به دلیل شرایط اسیدي است . که در زمان رشد باکتري ها در غذا بوجود می آید تبدیل کربوهیدرات ها به اسیدهاي آلی (اسید استیک، افزایش pH و اسید لاکتیک) باعث کیفیت خوب فرآورده هاي غذایی تخمیري می شود. به نظر می رسد سویه های خاص از پروپیوتیک ها تاثیر مثبت بر سلامتی میزبان دارند و این تاثیر قابل تعمیم به سویه های دیگر نمی باشد. لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم از جمله پروبیوتیک های شایعی هستند که از طریق تولید اسید لاکتیک، اسید استیک، پروپیونیک اسید و کاهش (pH) روده از رشد باکتری های بیماری زا جلوگیری کرده ومنجر به حفظ تعادل در باکتری های فلور طبیعی روده می شوند. این باکتری ها جزء فلور نرمال دهان، روده، و دستگاه تناسلی زنان می باشد و همچنین در مواد لبنی، گوشت و سطح برگ گیاهان نیز یافت می شوند. این باکتري ها قادر به تولید مواد دیگري مانند باکتریوسین، پراکسید هیدروژن، دي استیل، استالدهید، آمونیاك، اسیدهاي چرب آزاد هستند که بر روي رشد بسیاري از میکروارگانیسم ها اثر بازدارندگی دارند (.(Sadic, 2002
سویه های لاکتوباسیلوس باعث تقویت سد مخاطی روده شده که این امر موجب حفظ و ارتقاء سطح ایمنی میزان، جابجایی باکتری ها از طریق مخاط روده را کاهش داده و همچنین، در کاهش میزان بیماری های التهابی روده و سندروم روده تحریک پذیر نقش دارد ) مشکی، 1386). در یک فرد سالم بین باکتری های مفید و مضر توازون وجود دارد اما بسیاری از عوامل مثل استفاده از آنتی بیوتیک ها، اشعه درمانی، شیمی درمانی، استفاده از آب کلر دار، توکسین های محیطی وعوامل ژنتیکی می توانند سبب از بین رفتن میکروب های مفید غالب شدن میکروب های بیماری زا در بدن شوند. یکی از مشکلات به کارگیری باکتری های پروبیوتیک در محصولات لبنی عدم تحمل شرایط اکولوژیک محصول و از بین رفتن باکتری های

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *