— (602)

دانشكده علوم رياضي
گروه رياضي كاربردي
( تحقيق در عمليات )
عنوان:
مدلسازی مسئله تخصیص سهم به تامینکننده با هزینه سفارش وابسته
از:
مهری علی پور
استاد راهنما:
دكتر مهري باقريان
اسفند 1393
تقدیم به …
وجود مهربان ترین هایم، خانواده عزیزم
که در لحظه لحظه زندگی، گرمی کلامشان سرمایه جاودانی زندگیم است.
بلندای وجودشان استوارتقدیر و تشکر…سپاس خداوندگار حکیم را که با لطف بیکران خود، آدمی را زیور عقل آراست.
از استاد عزیز و بزرگوارم سرکار خانم دکتر مهری باقریان که باحسن خلق و درایت زحمت راهنمایی این رساله را به عهده گرفتند و از آقایان دکتر مازیار صلاحی و دکتر محمد کیانپور که زحمت داوری این رساله را متقبل شدهاند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
از همسر عزیزم که عاشقانه تشویقم کرد و گلهای زندگیم، علیرضا ومحمدرضا که مرا همراهی کردند سپاسگزارم.
از مادر و خواهر همسرم به پاس مهربانیهای بیدریغشان و پدر و مادر عزیزم سپاسگزارم و در پایان تشکر میکنم از تمامی دوستانی که مرا در این امر یاری نمودهاند، از خداوندگار هستی برایشان سلامتی و عاقبتی خیر را آرزومندم.
مهری علیپور
فهرست مطالبعنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u فهرست مطالبت
فهرست شکلهاج
فهرست جدولهاچ
چکیدهح
مقدمه : PAGEREF _Toc417745858 h 1فصل اول PAGEREF _Toc417745859 h 3مسئله تخصیص سهم به تامینکننده PAGEREF _Toc417745860 h 41-1 جریان مواد PAGEREF _Toc417745861 h 51-2 : انواع سیستمها6
1-3 : مسائل تصمیمگیری PAGEREF _Toc417745863 h 61-4 : معیارهای تصمیمگیری PAGEREF _Toc417745864 h 61-5 : مخارج سیستمهای انبار PAGEREF _Toc417745865 h 71-6 مدلسازی سیستمهای تصادفی تکدورهای PAGEREF _Toc417745866 h 81-7 مدل مسئله تخصیص سهم به تامینکننده PAGEREF _Toc417745867 h 91-7-1 نشانهها و نمادها……………………… PAGEREF _Toc417745868 h 91-7-2 مدل پیشنهادی مسئله PAGEREF _Toc417745869 h 101-7-3 روش حل مدل پیشنهادی PAGEREF _Toc417745870 h 12فصل دوم PAGEREF _Toc417745871 h 14متاهیوریستیک PAGEREF _Toc417745872 h 152-1 الگوریتم ژنتیک (GA) PAGEREF _Toc417745873 h 152-1-1 مزایای الگوریتم ژنتیک PAGEREF _Toc417745874 h 162-1-2 طرح کلی از GA پیشنهادی PAGEREF _Toc417745875 h 172-2 روش شبیه سازی تبریدSA PAGEREF _Toc417745876 h 282-2-1: مقایسه با پدیدههای فیزیکی PAGEREF _Toc417745877 h 282-2-2- روش کار الگوریتم شبیه سازی تبرید PAGEREF _Toc417745878 h 292-2-3 : همگرایی الگوریتم انجماد تدریجی PAGEREF _Toc417745879 h 312-2-4 طرح کلی از SA پیشنهادی PAGEREF _Toc417745880 h 322-2-5 : اجزای الگوریتم شبیه سازی تبرید PAGEREF _Toc417745881 h 332-2-6  انتخاب پارامترهای برنامه انجماد PAGEREF _Toc417745882 h 35فصل سوم PAGEREF _Toc417745883 h 393-1 ارائهی مثالهای عددی PAGEREF _Toc417745884 h 403-2 نحوه کدگذاری با توجه به نمادهای مدل پیشنهادی PAGEREF _Toc417745885 h 433-3 نتایج حاصل از حل مثالها PAGEREF _Toc417745886 h 463-4 الگوريتم ژنتيك در متلب PAGEREF _Toc417745887 h 493-5 الگوریتم شبیه سازی تبرید در متلب PAGEREF _Toc417745888 h 503-6 مقایسه الگوریتم ژنتیک و تبرید تدریجی PAGEREF _Toc417745889 h 513-6-1 آزمون تی نمونه های مستقل PAGEREF _Toc417745890 h 523-7 نتیجهگیری کلی PAGEREF _Toc417745891 h 533-8 پیشنهادهای ادامهی کار PAGEREF _Toc417745892 h 54پیوستها PAGEREF _Toc417745894 h 55پیوست 1 PAGEREF _Toc417745895 h 56پیوست 2 PAGEREF _Toc417745896 h 57واژهنامه انگلیسی به فارسی PAGEREF _Toc417745897 h 58فهرست مراجع PAGEREF _Toc417745893 h 62فهرست شکلها TOC h z c “شکل” شکل 1-1: منحنی قیمت _ مقدار12
شکل 2-1: روند کلی الگوریتم ژنتیک PAGEREF _Toc411862420 h 18شکل 2-2: نمونه ای از انتخاب در چرخ رولت25
شکل 3-1: نحوه فعال کردن GA ………………………………………………………………………………………………..49
شکل 3-2: پنجره GA ……………………………………………………………… …………………………………………..50
شکل 3-3: پنجره SA ……………………………………………………………………… …………………………………..51

فهرست جدولهاجدول صفحه
TOC h z c “جدول” جدول 2-1: تشکیل کروموزم21
جدول2-2: مثالی از تبدیل کد گذاری22
جدول 2-3: محاسبه تابع بهینه23
جدول 2-4: محاسبه درصد برازندگی23
جدول2-5: تشکیل چرخ رولت25
جدول 2-6: عمل پیوند26
جدول 2-7: مقایسه بین یک مساله و الگوریتم بهینهسازی با یک سیستم فیزیکی………………………………………………………………………….29
جدول 3-1: مقادیرqij و tij در مثال 140
جدول 3-2: مقادیرxijmax وxijmin در مثال 141
جدول 3-3: aij و bij در مثال 141
جدول 3-4: aij و bij در مثال 242
جدول 3-5: مقادیرxijmax وxijmin در مثال 242
جدول 3-6: مقادیرqij در مثال 342
جدول 3-7: مقادیر tij در مثال 443
جدول3-8: جوابهای ایده ال از یک مجموعه 5 تایی مثال عددی46
جدول3-9: ادغام مقادیر اهداف تابع z برای هر مثال47
جدول3-10: بهینه (نزدیک بهینه) تابع هدف z4, z3,z2,z1 مطابق z در مثال 248
جدول 3-11:مقادیرxij بدست آمده از GA در مثال248
جدول3-12:مقادیرxij بدست آمده از SA درمثال 248

چکیدهمدلسازی مسالهی تخصیص سهم به تامینکننده با هزینهی سفارش وابسته
مهری علیپور
یکی از موضوعات جالب توجه در مدیریت زنجیره تامین، مدیریت عرضه است که بهطورکلی مربوط به فعالیتهای مربوط به تامینکنندگان ازقبیل توانمند سازی، ارزیابی مشارکت و … است. هدف اصلی از ارزیابی تامینکنندگان کالا، تعیین سهمیه مطلوب اختصاص داده شده بههر تامینکننده کالا در هنگام سفارش دادن خریداران میباشد.
در این پایاننامه یک مدل چندهدفه پیشنهاد میشود که در آن هزینههای خرید، واحدهای مرجوع شده و تاخیر در تحویل واحدها به حداقل و نمره کل بهدست آمده از فرایند ارزیابی تامینکننده کالا به حداکثر برسد. فرض میکنیم که خریدار، محصولات متعددی از تعدادی تامینکننده از پیش تعیین شده تهیه میکند. تقاضای خرید، تصادفی با توزیع احتمال پواسون برحسب قیمت هر نوع محصول میباشد. همچنین فرض اصلی ایناست که قیمتهای تامینکننده کالا بهصورت خطی وابسته به اندازه سفارش هر محصول است. از آنجا که تقاضا تصادفی است، خریدار ممکن است علاوه بر هزینهی خرید منظم، متحمل هزینههای نگهداری و کمبودکالا نیز بشود.
ما بهکمک روش معروف متریکL-1 برای حل مساله ارزیابی تامینکننده کالا از دو الگوریتم ابتکاری GA وSA استفاده میکنیم.
کلمات کلیدی : ارزیابی تامینکننده کالا ، اختصاص سهمیه ، تقاضای تصادفی ، قیمت وابسته به تقاضا.

A b s t r a c tModeling a supplier quota allocation problem with price-dependent ordering
Mehri Alipour
One of the interesting subjects in supply chain management is supply management, which generally relates to the activities regarding suppliers such as empowerment, evalution and so on. A major objective of supplier evaluation involves buyers determining the optimal quota allocated to each supplier when placing an order.
In this thesis, we propose a multi-objective model in which purchasing cost, rejected units, and late delivered units are minimized, while the obtained total score from the supplier evaluation process is maximized. We assume that the buyer obtains multiple products from a number of predetermined suppliers. The buyer faces a stochastic demand with a probability of Poisson distribution regarding each product type. A major assumption is that the supplier prices are linearly dependent on the order size of each product. Since demand is stochastic, the buyer may incur holding and stock out costs in addition to the regular purchasing cost. We use the well-known L-1 metric method to solve the supplier evaluation problem by utilizing two meta-heuristic algorithms (SA and GA) to solve the corresponding mathematical problems.
Keywords: Supplier selection, Quota allocation, Stochastic demand, Price-dependent demand.
مقدمه :
در دهه گذشته، مدیران به اهمیت نقش زنجیره تأمین SCM در ارزشآفرینی شرکتها پیبردهاند. اسمیچی لوی و همکاران (2004) SCM را بهعنوان مجموعهای از روشهای مورد استفاده برای ادغام موثر تامینکنندگان، انبارها و فروشگاهها تعریف میکند بهطوریکه برای بهحداقل رساندن سیستم گستردهی هزینهها، کالا در مقادیر مناسب تولید شود و به مکان مناسب برده و در زمان مناسب توزیع شود، در حالیکه خدمات مورد نیاز در سطح رضایت بخش باشد [3]. فعالیت خرید بهعنوان یک قابلیت رقابتی یکی از مهمترین فعالیتهای زنجیره تامین است. با توجه به نقش تعیینکنندهی تامینکنندگان در کیفیت محصول نهایی و نهایتا رضایت مشتری، سازمانها عملکرد تامینکنندگان خود را بهصورت دورهای ارزیابی مینمایند. از آنجا که ادبیات در انتخاب تامینکننده کالا گسترده است ما مسئلهی اختصاص سهمیه تامینکننده را روی مواردی که در تکنیکهای مدلهای تصمیمگیری چندهدفه MODM استفاده میشود مختص میکنیم. درحال حاضر تحقیقات در این زمینه به بخشهای زیر تقسیم میشود:
– مدلهای برنامهریزی ریاضی فقط با یک تابع هدف: با توجه به مدلهای با یک تابع هدف، قدسیپور و ا برایان(2001) یک مدل برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط را بهمنظور حل مسئلهی چندهدفه منابع برای بهحداقل رساندن هزینه کل خرید سالانه فرموله کردند [4].
-مدلهای برنامهریزی ریاضی با دو تابع هدف، مینیمم کردن هزینه و ماکزیمم کردن سود: ونتورا و مندوزا (2008) یک روش دو مرحلهای برای مسئله انتخاب تامینکننده کالا و تخصیص مقدار سفارش بهطور همزمان ارائه کردند. چه و وانگ (2008) یک الگوریتم پایه ژنتیک و مفاخری و همکاران(2011)، برنامهریزی پویا چندهدفهیدو مرحلهای برای آن پیشنهاد

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *