— (609)

دانلود پایان نامه

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
گروه مدیریت و برنامه ریزي آموزشی
پایان نامه
براي دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی
عنوان:
رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی تهران
استاد راهنما
جناب آقاي دکتر حمید رحیمیان
استاد مشاور
جناب آقاي دکتر مصطفی نیکنامی
استاد داور
جناب آقای دکتر حسن ملکی
پژوهش و نگارش:
حامد خستو هشجین
بهار 94

پروردگارا
سپاس و ستایش مرا بپذیر و زبان قاصرم را در شکر نعمت هاي فراوانت گویا نما. این اندك را با تمام اشتیاق و بندگی ام به بارگاه مقدس و رفیعت تقدیم می کنم و سر به سجود می نهم که بی لطف و عنایت تو توان برداشتن
گامی با من نبود.
اما به مصداق من لم یشکرالخالق، لم یشکر المخلوق بر خود فرض می دانم تا از کسانی که مرا در به انجام رسیدن این پایان نامه یاري نمودند تشکر و قدردانی نمایم:
استاد بزرگوار جناب آقاي دکترحمید رحیمیان که با ارائه رهنمودهاي ارزنده اشان مرا در جهت تحقیق و تفحص سوق دادند و در این ایام که در خدمت ایشان بودم نکات علمی و اخلاقی بسیاري را آموختم و اگر حسنی به چشم آید قدر مسلم حاصل باریک بینی هاي ایشان است و اگر کاستی است، خود مسبب آنم.
استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر مصطفی نیکنامی، که با وسعت نظر، بزرگواري و شکیبایی خویش، علاوه بر مشاورت، مرا مورد لطف و محبت خود قرار دادند و کمکهاي بی دریغشان راهگشایم بوده است.
تقدیم به پدر عزیز و فداکارم
او که هر گام من نشانی در سپیدي موهایش دارد. تمام افتخار امروز من حاصل رنجهاي دیروز اوست. من خالصانه در مقابل تمامی زحمات او براي موفقیت هایم سر تعظیم فرود می آورم.
تقدیم به زلال ترین وجود هستی مادرم
به خاطر آنچه داد و نگرفت، بخشید و نخواست و به خاطر حرمت چشمانی که صبوري کرد و تاب آورد قصورم را و درشتیهایم را، صدایی که آرام روحم بود در ناآرامی ها، که راستین ترین بود و عاشق ترین.
تقدیم به خواهرها و برادر هاي عزیزم
که دعاي خیرشان همواره بدرقه راه زندگیم بوده است
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….5
هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
فرضیههای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………….7
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول:يادگيري سازمانی يادگيري……………………………………………………………………………………………………………13
انواع ياگيري……………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
سطوح يادگيري………………………………………………………………………………………………………………………………………….16
يادگيري فردي………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
يادگيري تيمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………17
يادگيري سازماني………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
يادگيري سازماني؛ تعاريف و مفاهيم…………………………………………………………………………………………………………….18
سير تحول مفهوم يادگيري سازماني……………………………………………………………………………………………………………22
اهميت يادگيري سازماني……………………………………………………………………………………………………………………………..23
مزاياي يادگيري سازماني……………………………………………………………………………………………………………………………..25
بهبود عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………25
بهبود خلاقيت و نوآوري در سازمان……………………………………………………………………………………………………………..26
حفظ مزيت رقابتي……………………………………………………………………………………………………………………………………27
توسعه سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
توسعه مديريت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………..28
مفاهيم مرتبط با يادگيري سازماني………………………………………………………………………………………………………………29
. سازمان يادگيرنده……………………………………………………………………………………………………………………………………..29
ويژگي سازمان يادگيرنده………………………………………………………………………………………………………………………….31
تفاوت يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده……………………………………………………………………………………………..34
بخش دوم:جو سازماني………………………………………………………………………………………………………………………………37
مفهوم جو سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………….37
تعاریف جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….38
نظریه ها ومطالعات در زمينه جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………….41
جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف……………………………………………………………………………………………………43
جو سازمانی از نگاه هاجتس………………………………………………………………………………………………………………………..44
جو سازماني از نگاه هريسون………………………………………………………………………………………………………………………44
جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت…………………………………………………………………………………………………………..45
مطالعات رنسيس ليكرت…………………………………………………………………………………………………………………………….49
رويکردهاي جوّ سازماني……………………………………………………………………………………………………………………………..50
. رويکرد ساختاري………………………………………………………………………………………………………………………………………50
رويکرد ادراکي…………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
رويکرد تعاملي……………………………………………………………………………………………………………………………………………51
رويکرد فرهنگي………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
ابعاد جو سازماني………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
شاخص‌هاي جوّ سالم سازماني…………………………………………………………………………………………………………………….56
جو سازماني چگونه عمل مي كند………………………………………………………………………………………………………………..57
تفاوت جو سازماني با فرهنگ سازماني ……………………………………………………………………………………………………….58
مراحل بهبود جو سازماني……………………………………………………………………………………………………………………………59
.بخش سوم: توانمندسازی روانشناخنی…………………………………………………………………………………………………………62
…………………………………………………………………………………………………………………………………63 تعاریف توانمندسازي
پیشینه توانمندسازي در جهان………………………………………………………………………………………………………………….66
دلایل توانمندسازي………………………………………………………………………………………………………………………………….68
فرهنگ توانمندسازي……………………………………………………………………………………………………………………………….70
موانع توانمندسازي در سازمان………………………………………………………………………………………………………………….72
موانع ساختاري توانمندسازي……………………………………………………………………………………………………………………73
موانع محیطی توانمندسازي………………………………………………………………………………………………………………………73
موانع رفتاري توانمندسازي…………………………………………………………………………………………………………………………74
رویکردها و ابعاد مختلف

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *