— (611)

942975104775

دانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي
تک نگاري آثار اصغر الهي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
در رشته زبان و ادبيات فارسي
استاد راهنما: دکتر علي اکبر عطرفي
استاد مشاور: دکتر محمود بشيري
نگارش: الهام صالحي
شهريور 93
فرم گردآوري اطلاعات پاياننامهها
کتابخانه مرکزي دانشگاه علامه طباطبايي
عنوان: تک نگاري آثار اصغر الهي
نويسنده/ محقق: الهام صالحي
مترجم: ندارد
استاد راهنما: دکتر علياکبر عطرفي استاد مشاور: دکتر محمود بشيري
کتابنامه: دارد واژه نامه: ندارد
302641065405001594485615950040784855598800نوع پايان نامه: بنيادي توسعهاي کاربردي
مقطع تحصيلي: کارشناسي ارشد سال تحصيلي: 92-93
محل تحصيل: تهران نام دانشگاه: علامه طباطبايي دانشکده: ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي
تعداد صفحات: گروه آموزشي: زبان و ادبيات فارسي
کليد واژهها به فارسي: اصغر الهي، تکنگاري، ادبيات داستاني معاصر، رمان، داستان کوتاه، عناصر داستان، تحليل روانشناختي، تحليل جامعهشناختي.
کليد واژهها به انگليسي:
Asghar Elahi, Monograph, Con–porary fiction litreature, Novel, Short story, Story elements, Psychological analysis, Sociological analysis.
چکيده
الف. موضوع و طرح مسئله (اهميت موضوع و هدف):
با توجه به اينکه اصغر الهي از نويسندگان موفق معاصر است و در زمينهي شناخت وي و آثارش تحقيقات منسجمي صورت نگرفته است، اين پاياننامه در پي بيان شيوهي داستانپردازي نويسندهي مذکور، پيروي وي از مکاتب ادبي و تحليل و بررسي عناصر داستاني در تمامي آثار اوست.
ب. مباني نظري شامل مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري و پرسشها و فرضيهها:
با توجه به موضوع پاياننامه يعني تک نگاري، منابع پژوهش تمامي آثار نويسنده، مقالات تحليلي مربوط به آثار وي، کتب داستاننويسي معاصر، کتب روانشناسي فرويد، يونگ و آدلر و همچنين کتب بيانگر جامعهشناسي گلدمن ميباشند. با استفاده از اين منابع تحليل روانشناسي و جامعهشناسي داستانها و بررسي عناصر داستاني صورت گرفته است.
پ.روش تحقيق:
روش تحقيق اين پاياننامه توصيفي است و در گردآوري اطلاعات از روش کتابخانهاي استفاده شده است. جامعهي آماري مورد استفاده، تمامي آثار موجود اصغر الهي شامل: رمانهاي سالمرگي، مادرم بيبي جان و مجموعه داستانهاي بازي، قصههاي پاييزي، حکايت عشق و عاشقي ما و ديگر سياوشي نمانده ميباشد. در فصل اول کليات تحقيق شامل: عناصر داستان، مکاتب ادبي، نکات برجستهي روانشناسي و جامعه شناسي بيان شده و در فصل دوم و سوم با استفاده از اطلاعات مندرج در فصل اول، تجزيه و تحليلها صورت پذيرفته است.
ت. يافتههاي تحقيق:
در بررسي آثار اصغر الهي اين نتيجه به دست آمد که نويسندگي وي دربرگيرندهي دو دورهي متفاوت است. دورهي اول که مقارن فعاليتهاي سياسي اوست، داستانهايي با درون مايهي اجتماعي را دربر دارد و نويسنده با انتخاب مکتب رئاليسم داستانهاي اجتماعي خود را در بطني واقعي پروش ميدهد.دورهي دوم با آفرينش داستانهايي روانشناسانه و گاه دور از ذهن و در مکتب سوررئاليسم و پستمدرنيسم همراه است.
ث. نتيجهگيري و پيشنهادات:
با توجه به رویکرد روانشناسانه و جامعهشناسانهی الهی در آثارش
– نقد اجتماعي داستانهاي دورهي اول نويسندگي الهي
– نقد روانشناسي داستانهاي دورهي دوم نويسندگي وي
– بررسي و نقد ميزان موفقيت اين نويسنده در به کارگيري عناصر داستاني
– نقد زيبايي شناختي آثار نويسنده
– بررسي قابليت نمايشي آثار و تطابق آنها با اصول تئاتر و سينما
صحت اطلاعات مندرج در اين فرم بر اساس محتواي پايان نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهي مينماييم.
رئيس کتابخانه: نام استاد راهنما:
سمت علمي:
نام دانشکده:
تقديم به
پدر و مادر مهربانم که همواره دعاي خيرشان برکت زندگيام بوده است.
برادرم که پشتيبان دلسوز من براي قدم گذاشتن به دنياي ادبيات بوده است.
و همسرم که بيدروغ وبينقاب همراه زندگي و همساز آرزوهاي من است.
چکيده:
با توجه به اقبال و توجه قشر وسيعي از مخاطبان ادبيات که ادبيات داستاني را براي مطالعهي خود انتخاب ميکنند، بررسي دقيق آثار نويسندگان معاصر ضرورتي بيش از پيش يافته است. از آنجا که بسياري از تحليلها و بررسيهاي محققان، تنها دستهاي از آثار يک نويسنده يا شاعر را مورد توجه قرار ميدهد، لزوم تحقيقي وسيعتر که تمامي آثار وي را در حيطه پژوهش و بررسي خود قرار دهد و با توجه به تمامي آنها به نتيجهگيري بپردازد، بر همگان آشکار ميشود. تکنگاري با هدف تحليل و بررسي تمامي آثار يک نويسنده يا شاعر، به نتيجهگيري دربارهي خصوصيات برتر آن آثار ميپردازد.
در اين پاياننامه، آثار اصغر الهي در دو دستهي رمان و مجموعه داستانهاي کوتاه، مورد تحليلهايي از لحاظ فرم، محتوا، عناصر داستاني، نکات برجستهي روانشناسي از ديدگاه فرويد، يونگ و آدلر و جامعه شناسي از ديدگاه گلدمن قرار گرفت. رمان « مادرم بيبي جان» به علت داشتن درونمايهاي سياسي و اجتماعي از ديدگاه جامعهشناسي گلدمن، رمان «سالمرگي» به علت وجود نکات برجستهي روانشناختي از ديدگاه روانشناسي و داستانهاي کوتاه با توجه به عناصر داستاني و محتوايي آنها بررسي شدند. در پايان نتيجهي به دست آمده از وجود مفاهيمي چون: تقديرگرايي، تقابل مرگ و زندگي، بينش اسطورهشناختي، اعتقادات پررنگ ديني و انتقال مفاهيم تخصصي روانشناسي در آثار اصغر الهي که به زباني ساده و موجز بيان شدهاند، خبر ميدهد.
کليد واژه: اصغر الهي، تکنگاري، ادبيات داستاني معاصر، رمان، داستان کوتاه، عناصر داستان، تحليل روانشناختي، تحليل جامعه شناختي
پيشگفتار:
با توجه به تأثير شگرف ادبيات معاصر ايران در جذب مخاطبان جوان و علاقمندي قشر وسيعي از دانشجويان زبان و ادبيات فارسي به جستوجو پيرامون علل موفقيت آثار ادبي معاصر و همچنين رويآوردن مبتديان به خلق آثاري جديد، تحقيق و بررسي در اين راستا، از اهميت به سزايي برخوردار است تا علاوه بر آشکار نمودن نکات برجستهي کار نويسندگان موفق، راه براي مبتديان نيز هموار گردد. اما تعداد بسياري از تحقيقات انجامگرفته تنها به بررسي آثار محدودي از يک نويسنده و بعضاً مقايسهي ناتمامي بين چند اثر ادبي اختصاص يافته است. ازين رو در ابتداي دورهي کارشناسي ارشد با در نظر داشتن اين موارد، بررسي ادبيات معاصر را هدف اصلي خود قرار دادم و با راهنمايي آقاي دکتر عطرفي، تکنگاري آثار اصغر الهي را برگزيدم. تا پيش از انتخاب اين موضوع براي پاياننامه اطلاعات چنداني دربارهي نويسندهي مذکور نداشتم و پس از خواندن آثار ايشان به بررسي آنها علاقمند شدم. لازم به ذکر است که در انتخاب پژوهش دربارهي اين نويسنده و نوع بررسي آثار وي، استاد بزرگوارم نقش به سزايي داشتند و تا پيش از راهنماييهاي ايشان، از اصغر الهي، جز نامي نشنيده بودم. سپس به گردآوري اطلاعات مورد نياز پرداختم و پاياننامهي حاضر نتيجهي همان واکاويهاست. حجم وسيعي از اين پاياننامه به ارائهي مطالبي درخور موضوع آن ميپردازد اما داستانهاي موجود در کارنامهي نويسنده، قابليت بررسيهاي عميقتري از ديدگاه انواع نقد ادبي را داراست. در پايان اين گفتار تشکر و قدرداني خود را از زحمات آقاي دکتر عطرفي و همچنين استاد مشاور آقاي دکتر بشيري ابراز مينمايم.
فهرست مطالب
TOC o “1-4” h z u فصل اول: کليات تحقيق PAGEREF _Toc407786853 h 71-1- تکنگاري PAGEREF _Toc407786854 h 81-2- ادبيات PAGEREF _Toc407786855 h 91-2-1- ادبيات داستاني PAGEREF _Toc407786856 h 91-2-2- رمان PAGEREF _Toc407786857 h 101-2-3- داستان کوتاه PAGEREF _Toc407786858 h 111-3- عناصر داستان PAGEREF _Toc407786859 h 131-3-1- زاويه ديد PAGEREF _Toc407786860 h 131-3-1-1- زاويه ديد سوم شخص PAGEREF _Toc407786861 h 141-3-1-2- زاويه ديد اول شخص PAGEREF _Toc407786862 h 161-3-1-3- زاويه ديد دوم شخص PAGEREF _Toc407786863 h 161-3-2- پيرنگ PAGEREF _Toc407786864 h 161-3-3- راوي PAGEREF _Toc407786865 h 201-3-4- شخصيت PAGEREF _Toc407786866 h 221-3-4-1- شيوههاي شخصيت سازي PAGEREF _Toc407786867 h 241-3-4-2- انواع شخصيت PAGEREF _Toc407786868 h 251-3-5- صحنه PAGEREF _Toc407786869 h 261-3-5-1- وظايف صحنه PAGEREF _Toc407786870 h 271-3-6- فضا PAGEREF _Toc407786871 h 271-4- مکتبهاي ادبي PAGEREF _Toc407786872 h 281-4-1- رئاليسم PAGEREF _Toc407786873 h 281-4-2- ناتوراليسم PAGEREF _Toc407786874 h 301-4-3- سوررئاليسم PAGEREF _Toc407786875 h 311-4-4- مدرنيسم PAGEREF _Toc407786876 h 341-4-5- پست مدرنيسم PAGEREF _Toc407786877 h 341-4-5-1- ويژگيهاي داستان پست مدرن PAGEREF _Toc407786878 h 351-4-5-2- نظريههاي مهم پست مدرن PAGEREF _Toc407786879 h 371-5- جامعهشناسي ادبيات PAGEREF _Toc407786880 h 371-5-1- مفاهيم اساسي در روش لوسين گلدمن PAGEREF _Toc407786881 h 391-6- روانشناسي و ادبيات PAGEREF _Toc407786882 h 401-6-1- ارتباط علم روانشناسي با ساير علوم PAGEREF _Toc407786883 h 401-6-2- مهمترين مکتبهاي روانشناسي PAGEREF _Toc407786884 h

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *