— (624)

دانشکده علوم انساني و اجتماعي
پاياننامه دوره كارشناسي ارشد در رشته علوم اجتماعي(گرايش مطالعات جوانان)
موضوع:
رسانه مدرن و برساخت هویت: کانالهای ماهوارهای کردی و هویت قومی کردهای ایران
استاد راهنما:
دكتر احمد رضایی
استاد مشاور:
دكتر نادر رازقی
دانشجو:
نریمان محمدی
تیر ماه 1391
952501099185

دانشکده علوم انساني و اجتماعي
پاياننامه دوره كارشناسي ارشد در رشته علوم اجتماعي(گرايش مطالعات جوانان)
موضوع:
رسانه مدرن و برساخت هویت: کانالهای ماهوارهای کردی و هویت قومی کردهای ایران
استاد راهنما:
دكتر احمد رضایی
استاد مشاور:
دكتر نادر رازقی
اساتيد داور:
دکتر علی کریمی و دکتر محمد اسماعیل ریاحی
دانشجو:
نریمان محمدی
تیر ماه 1391
تقدير و تشکر:
لازم است از کسانی که در انجام این پژوهش به من کمک نمودهاند نام ببرم. در ابتدا از استاد راهنمای گرامیام جناب آقای «دکتر احمد رضایی» که از هیچ کمک و راهنمایی به من دریغ ننمودهاند و همچنین از جناب آقای «دکتر نادر رازقی» که مشاوره پایان نامه من را بر عهده داشتهاند، سپاسگذاری نمایم.
همچنین از تمامی اعضای خانوادهام که همیشه حامی من بودهاند، تشکر و قدردانی میکنم.
از اساتید محترم جناب آقای دکتر محمود شارع پور و دکتر محمد فاضلی که بسیار از آن ها آموختم کمال قدردانی را دارم
از دوستان خوبم ابراهیم معروفی، نوید قادری، کریم احمدزاده، آسو ابراهیم زاده، ابراهیم شریف زاده، هومن نعمتی، الهام زارع زاده، مرضیه عباسی، سیروان شفیعی، احمد حامدگلی، مهناز کریمیان، آناهیتا سعداللهی، توحید علیزاده، مهرداد کاظمیان، کاظم احمدی، قهرمان کریمی، اقبال ولدبیگی، ارکان صالحی، هیوا ولدبیگی و آرام ولدبیگی که در انجام این پژوهش یاریگر من بودهاند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
همچنین از جناب آقای دکتر «علی کریمی و جناب آقای دکتر «محمد اسماعیل ریاحی که زحمت داوری پایاننامه را بر عهده گرفتهاند، تشکر میکنم.

تقدیم به:
………………………..

چکیده:
جامعه نوین را می‌توان جامعه‌ای دانست که منطق رسانه بر آن حاکم است. در هزاره سوم، رسانه به تمام بخش‌های زندگی بشری نفوذ کرده است و به یکی از ابزارهای اصلی برساخت هویت تبدیل شده است. در پژوهش حاضر به بررسی رسانه مدرن کردی (کانالهای ماهوارهای کردی) و رابطه آن با هویت یابی قومی کردهای ایران پرداخته می‌شود. برای نیل به این هدف از روش شناسی ترکیبی استفاده شده است. در بخش کمی از ابزار پرسشنامه و در بخش کیفی از تکنیک نشانه شناسی استفاده شده است که از ترکیب آن‌ها به تفسیر یافته‌ها رسیده‌ایم.
یافته‌های پژوهش نشانگر این مسئله می‌باشد که رابطه بین میزان و مدت استفاده از کانالهای ماهواره‌ای کردی و هویت قومی کردهای ایران در تمام ابعاد آن معنادار و مثبت می‌باشد. همچنین، رابطه بین میزان احساس در حاشیه بودگی و هویت قومی کردهای ایران، مستقیم و مثبت می‌باشد. کانالهای ماهوارهای کردی، رسانه هایی ایدئولوژیک هستند و بازنمایی هویت قومی کردها در این کانالهای ماهوارهای در هماهنگ با منافع حزبی و ایدئولوژیک شان می باشد. به هر حال، سطح بالای مخاطبان این کانالهای ماهوارهای در رشد هویت قومی کردها در ایران تاثیرگذار بوده است.
واژگان کلیدی: هویت قومی، برساخت هویت، کانالهای ماهواره‌ای کردی، روش تحقیق ترکیبی
فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
1 – 1 – بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………….2
مدرنیته؛ از پیشرفت علمی تا ابهام نمایشی …………………………………………………………………………………………………2
رسانه‌های ارتباطی؛ از سرگردانی در برزخ مدرنیته ……………………………………………………………………………………..5
تلویزیون؛ به سیاره تصاویر خوش آمدید! ……………………………………………………………………………………………………..6
هویت؛ از جستجوی امر گمشده به سوی سیالیت ……………………………………………………………………………………….7
هویت قومی؛ از یکسان سازی قومی به سوی ………………………………………………………………………………………………8
کانال‌های ماهواره‌ای کردی؛ از باتلاق حاشیه بودگی …………………………………………………………………………………..9
مسئله نهایی؛ به سوی طرح سوال پژوهش ……………………………………………………………………………………………..10
1 – 2 – اهمیت و ضرورت موضوع …………………………………………………………………………………………………………..11
1 – 3 – اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………11
1 – 4 – سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….11
1 – 5 – حدود پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………12
فصل دوم: روایت های مسئله
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14
2 – 1 – روایت‌های ایرانی از مسئله …………………………………………………………………………………………………………14
2 – 1 – 1 – روایت اول: رسانه مدرن، هویت قومی را تقویت می‌کند ………………………………………………….14
2 – 1 – 2 – روایت دوم: رسانه مدرن، هویت قومی را تضعیف می‌کند ………………………………………………..15
2 – 2 – روایت‌های غیر ایرانی از مسئله………………………………………………………………………………………………….16
2 – 2 – 1 – روایت اول: رسانه مدرن، هویت قومی را تقویت می‌کند ………………………………………………….16
2 – 2 – 2 – روایت دوم: رسانه مدرن، هویت‌های دیاسپوریک را شکل می‌دهد ………………………………….18
2 – 2 – 3 – روایت سوم: رسانه مدرن، هویت‌های پنهان همزیست طلب ایجاد می‌کند ……………………..19
2 – 3 – جمع بندی: به سوی چرایی پژوهش ……………………………………………………………………………………….20
فصل سوم: ادبیات و چارچوب نظری
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23
3 – 1 – واکاوی ادبیات نظری ……………………………………………………………………………………………………………………23
3 – 1 – 1 – رسانه مدرن: از سلطه ذهنی تا رهایی بخشی پست مدرنیستی……………………………….23
3 – 1 – 1 – 1 – تأثیرات رسانه؛ از مرگ مخاطب تا انگاشت طرح وارهای ………………………………………24
مدل تأثیرات مستقیم …………………………………………………………………………………………………………………….24
مدل اثرات مشروط …………………………………………………………………………………………………………………………24
مدل اثرات انباشتی …………………………………………………………………………………………………………………………24
مدل شناختی- تراکنشی ………………………………………………………………………………………………………………..25
3 – 1 – 1 – 2 – نظریه انتقادی؛ سوگواران مرگ سوژه در جهان رسانه‌ای …………………………………….25
تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر: منفی گرایان یوتوپیایی ………………………………………………………….26
3 – 1 – 1 – 3 – پست مدرنیسم: از سیاره تصاویر بودریار به خردمندانهگیهای محلی واتیمو………27
ژان بودریار: از حادواقعگرایی وانمایی به سوی شبیخون مجازی …………………………………………………28
استوارت هال: رمزگذاری و رمزگشایی از گفتمان تلویزیون ………………………………………………………….29
مارشال مک لوهان: به سوی دهکده جهانی …………………………………………………………………………………30
جیانی واتیمو: از تک خطی مرکز – بنیاد به سوی رهایی بخشی خردمندانهگی محلی ……………….31
3 – 1 – 2- هویت: از جستجوی امر گم‌شده به سیالیت سوژه چندتکه ریزومی …………………..32
3 – 1 – 2 – 1 – سوژه روشنگری: شبح کوگیتوی دکارتی ……………………………………………………………….32
رنه دکارت: من می‌اندیشم، پس هستم …………………………………………………………………………………………32
3- 1 – 2 – 2- سوژه جامعه شناختی: مرگ سوژه خودبنیاد – تولد دیگری مهم………………………………33
آنتونی گیدنز: خویشتن به منزله پروژه بازاندیشی …………………………………………………………………………34
مانوئل کاستلز: از مشروعیت بخشی منطق سلطه به مقاومت هویتی حاشیه‌ها ……………………………34
ریچارد جنکینز: هویت اجتماعی به عنوان فرآیند بودن و شدن …………………………………………………..36
هنری تاجفل: خودآگاهی سوژه از احساس تعلق به گروه ……………………………………………………………..37
هربرت مید: دیگری تعمیم یافته

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *