— (625)

left17145كد رهگيري ثبت پروپوزال: 1124552  
کد رهگيري ثبت پايان نامه:
00كد رهگيري ثبت پروپوزال: 1124552  
کد رهگيري ثبت پايان نامه:

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعيگروه آموزشي علوم اجتماعي
پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم اجتماعی-گرایش پژوهش علوم اجتماعيعنوان:
بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)
استاد راهنما:
دکتر اکرم محمدی
استاد مشاور:
دکتر اسداله نقدي
نگارش:
محمد رحیقی یزدی
29 بهمن 1393

کليه امتيازهاي اين پاياننامه به دانشگاه بوعلي سينا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام يا بخشي از مطالب اين پاياننامه در مجلات، کنفرانسها و يا سخنرانيها، بايد نام دانشگاه بوعلي سينا يا استاد راهنماي پاياننامه و نام دانشجو با ذکر مأخذ و ضمن کسب مجوز کتبي از دفتر تحصيلات تکميلي دانشگاه ثبت شود. در غير اين صورت مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت. درج آدرس‌هاي ذيل در کليه مقالات خارجي و داخلي مستخرج از تمام يا بخشي از مطالب اين پاياننامه در مجلات، کنفرانسها و يا سخنرانيها الزامي ميباشد.
4293235285115مقالات خارجي
00مقالات خارجي

………………………..……, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
4293235203835مقالات داخلي
00مقالات داخلي

……………….، گروه ………………..، دانشكده ………………، دانشگاه بوعلي سينا، همدان.
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِيمِ
وَالْعَصْرِ‌ ﴿1١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ‌ ﴿2٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ‌ ﴿3٣﴾
به عصر سوگند،﴿1﴾ که انسانها همه در زیانند؛﴿2﴾ مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده‌اند. ﴿3﴾
سپاسگزاريخداوند متعال را که توفيقات فراوان و توفيق اتمام پایان‌نامه را نصيب من کرد، سپاسگزارم.
از پدر و مادر عزيز و گران‌قدرم به خاطر همه زحمت‌هايي که کشيدند که هیچ‌گاه نمي‏توان زحماتشان را جبران کرد سپاسگزارم.
از استاد راهنماي خوب و گران‌قدرم، دکتر محمدی تشکر مي‌کنم که با صبر و حوصله فراوان مرا در مراحل مختلف این اثر علمی کمک و راهنمایی نمودند.
از استاد خوبم دکتر نقدی که با مشاورتهای خود در جهت انجام هر چه بهتر کار، از هیچ کوششی دریغ نورزیدهاند؛ صادقانه کمال تشکر و سپاسگزاری را می‌نمایم.
از تمامي اساتيد و همکلاسيهايم که در این دوره کوتاه اما مفید به من آموختند، کمال سپاس و قدردانی را دارم.
تقديم به پدر و مادر مهربانم
به پاس تعبير عظيم انسانيشان از کلمه ايثار و از خود گذشتگي
به پاس عاطفه سرشار و گرماي اميد بخش وجودشان که در اين سردترين روزگاران، بهترين پشتيباناند.
به پاس قلبهاي بزرگشان که فرياد رس است و سرگرداني و ترس در پناهشان شجاعت ميگرايد و به پاس محبتهاي بي دريغشان که هرگز فروکش نميکند.
و تقدیم به استاد گرانقدرم، دکتر محمدی
که زحمات بسیاری را با اینکه کسالت داشتند برایم کشیدند و مانند مادری مهربان راهنمای من بودند.
دانشگاه بوعلي سينا0-635
مشخصات رساله/پاياننامه تحصيلي
عنوان:
بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)
نام نويسنده: محمد رحیقی یزدی
نام استاد راهنما: دکتر اکرم محمدی
نام استاد مشاور: دکتر اسداله نقدي
دانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعي گروه آموزشي: علوم اجتماعي
رشته تحصيلي: علوم اجتماعي گرايش تحصيلي: پژوهش اجتماعی مقطع تحصيلي: کارشناسي ارشد
تاريخ تصويبپروپوزال: 18/12/1392 تاريخ دفاع: 29/11/1393 تعداد صفحات: 128
چکیده
ایدهی شهر سالم بدون تصور سلامت اجتماعی ساکنان ممکن نیست. به همین دلیل بُعد اجتماعی سلامت در محیط زندگی دارای اهمیت ویژهای است و کم‌رنگ شدن آن موجب عدم توانايي افراد در تعامل مؤثر با ديگران است. تحقیق حاضر با هدف سنجش تأثیر محیط اجتماعی و فیزیکی محلات قدیم و جدید شهر یزد بر سلامت اجتماعی ساکنین آنها تهیه شده و رابطهی سلامت اجتماعی را با امنیت اجتماعی محله، دلبستگی مکانی، امکانات ارتباطی و قابلیت پیاده‌مداری سنجیده است. در این پژوهش درزمینه‌ی سلامت اجتماعی از نظریههای لارسون، کییز و شاپیرو، در زمینه‌ی امنیت اجتماعی از گهل و بوزان، در زمینه‌ی دلبستگی مکانی از نظریههای هاشاس، مانزو و پرکینز و در زمینه‌ی قابلیت پیادهمداری و امکانات ارتباطی از نظریههای جیکوبز، سِنت، لو و آلتمن استفاده شده است. روش تحقیق، پیمایشی بوده؛ ابزار تحقیق پرسشنامه میباشد و از روش نمونهگیری خوشهای استفاده شده است. جامعه آماري 28071 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 379 نفر به تفکیک 110 نفر از محلهی لبخندق، 270 نفر از محلهی مهرآوران، انتخاب شد. نتایج تحلیل آماری بر روی دادهها در دو بخش توصیفی و تبیینی بررسی گردید و طی آن معلوم گردید که میزان سلامت اجتماعی در شهر یزد در حد متوسط رو به پایین است. همچنین نتایج نشانگر وجود تأثیر محیط فیزیکی و اجتماعی در هر دو محله با سطح معناداری کمتر از 05/0 بر روی سلامت اجتماعی بدست آمد.
واژههاي کليدي: سلامت اجتماعی، امنیت اجتماعی، دلبستگی مکانی، قابلیت پیادهمداری، امکانات ارتباطی، محله، مهرآوران، لب‌خندق، یزد.
فهرست مطالب
TOC o “1-6” h z u فصل اول PAGEREF _Toc417577183 h 11- PAGEREF _Toc417577184 h 11-1- بیان مسئله PAGEREF _Toc417577185 h 31-2- ضرورت و اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc417577186 h 61-3- سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc417577187 h 71-4- هدف کلی تحقیق PAGEREF _Toc417577188 h 81-5- اهداف جزئی PAGEREF _Toc417577189 h 8فصل دوم PAGEREF _Toc417577190 h 112- PAGEREF _Toc417577191 h 112-1- مقدمه PAGEREF _Toc417577192 h 112-2- پیشینهی تحقیق PAGEREF _Toc417577193 h 122-2-1- تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc417577194 h 122-2-2- تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc417577195 h 162-3- مبانی نظری PAGEREF _Toc417577196 h 212-3-1- مقدمه PAGEREF _Toc417577197 h 212-3-2- سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577198 h 212-3-3- نظام اجتماعی قدیم و جدید PAGEREF _Toc417577199 h 232-3-4- محیط اجتماعی PAGEREF _Toc417577200 h 272-3-4-1- دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577201 h 272-3-4-2- تعاریف دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577202 h 282-3-4-2-1- نظریات دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577203 h 292-3-4-3- مدلهای دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577204 h 332-3-4-4- عوامل مؤثر بر دلبستگی اجتماعی PAGEREF _Toc417577205 h 342-3-4-4-1- عوامل کالبدی PAGEREF _Toc417577206 h 342-3-4-4-2- عوامل اجتماعی PAGEREF _Toc417577207 h 352-3-5- امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577208 h 372-3-5-1- رویکرد سنتی به امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577209 h 382-3-5-2- رویکرد مدرن امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577210 h 382-3-5-3- امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577211 h 392-3-6- محیط فیزیکی PAGEREF _Toc417577212 h 482-3-6-1- قابلیت پیادهمداری PAGEREF _Toc417577213 h 482-3-6-2- کاربردهای پیاده‌راه‌ها PAGEREF _Toc417577214 h 492-3-6-3- الگوهای رفتاری پیاده PAGEREF _Toc417577215 h 502-3-6-4- عوامل اجتماعی پیادهراهها PAGEREF _Toc417577216 h 542-3-6-5- امنیت پیادهراهها PAGEREF _Toc417577217 h 562-3-7- امکانات ارتباطی PAGEREF _Toc417577218 h 582-3-7-1- تفاوت بین مکان و فضا PAGEREF _Toc417577219 h 592-3-7-2- روابط مردم در مکان PAGEREF _Toc417577220 h 592-3-8- چارچوب نظری PAGEREF _Toc417577221 h 672-3-9- مدل نظری تحقیق PAGEREF _Toc417577222 h 712-4- فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc417577223 h 72فصل سوم PAGEREF _Toc417577224 h 113- PAGEREF _Toc417577225 h 113-1- مقدمه PAGEREF _Toc417577226 h 753-2- نوع روش پژوهش PAGEREF _Toc417577227 h 753-3- جامعه آماري PAGEREF _Toc417577228 h 763-4- حجم نمونه PAGEREF _Toc417577229 h 763-5- روش نمونه‌گیری PAGEREF _Toc417577230 h 763-6- ابزار پژوهش PAGEREF _Toc417577231 h 773-7- واحد تحليل PAGEREF _Toc417577232 h 773-8- سطح تحليل PAGEREF _Toc417577233 h 773-9- تعريف مفهومي و عملياتي متغیرهای مورد بررسی PAGEREF _Toc417577234 h 783-9-1- سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577235 h 783-9-2- امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577236 h 833-9-3- دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577237 h 833-9-3-1- مؤلفههای دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577238 h 843-9-3-1-1- وابستگی مکانی PAGEREF _Toc417577239 h 843-9-3-1-2- هویت مکانی PAGEREF _Toc417577240 h 853-9-4- قابلیت پیادهمداری PAGEREF _Toc417577241 h 863-9-5- امکانات ارتباطی PAGEREF _Toc417577242 h 883-10- پایایی (قابلیت اعتماد) PAGEREF _Toc417577243 h 893-11- روایی (اعتبار) PAGEREF _Toc417577244 h 89فصل چهارم PAGEREF _Toc417577245 h 994- PAGEREF _Toc417577246 h 994-1- مقدمه PAGEREF _Toc417577247 h 934-2- یافتههای توصیفی PAGEREF _Toc417577248 h 944-2-1- جنسیت PAGEREF _Toc417577249 h 944-2-2- سن پاسخگویان PAGEREF _Toc417577250 h 944-2-3- متغیر سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577251 h 954-2-4- متغیر امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577252 h 954-2-5- متغیر دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577253 h 964-2-6- متغیر قابلیت پیادهمداری PAGEREF _Toc417577254 h 974-2-7- متغیر امکانات ارتباطی PAGEREF _Toc417577255 h 974-3- تجزیه و تحلیل دو متغیره PAGEREF _Toc417577256 h 994-3-1-1- فرضیه اول PAGEREF _Toc417577257 h 994-3-1-2- فرضیه دوم PAGEREF _Toc417577258 h 1004-3-1-3- فرضیه سوم PAGEREF _Toc417577259 h 1034-3-1-4- فرضیه چهارم PAGEREF _Toc417577260 h 1054-3-1-5- فرضیه پنجم PAGEREF _Toc417577261 h 1064-3-2- مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق PAGEREF _Toc417577262 h 1084-3-2-1- شاخصهای کلی برازش مدل

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *