— (626)

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد میبد
دانشکده علوم اجتماعی
عنوان
بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی
استاد راهنما
دکتر علی محمد مزیدی شرف آبادی
استاد مشاور
دکتر حسین اسلامی
نگارنده
حسن باقرزاده
سال تحصیلی
تابستان 1393
قدر دانی و سپاس از:
“ذات اقدس الهی
آن آفریننده بی همتا
که بدون خواست و مشیت او موفقیتم ناممکن بود.”
اکنون که به لطف پروردگار متعال نگارش این پایان نامه به اتمام رسید، از استاد محترم راهنما آقای دکترشرف آبادی کمال تشکر و قدردانی را دارم که مرا از راهنمایی های بی دریغ خویش بهره مند ساختند .
تقدیم به : پدر و مادر – همسر و دو فرزند عزیزم و بخصوص
استاد گرانمایه جناب آقای دکترعلی محمد مزیدی شرف آبادی که شاعر می فرماید:
هیچ کس در پیش خود چیزی نشد هیچ آهن خنجر تیزی نشد
هیچ شاگردی نشد استاد فن تاکه خود شاگرد استادی نشد
وهمه اساتید بزرگواری که رسمی وغیر رسمی مرا در این مجموعه یاری رسانیده اند.
و
انسانهاییکه به فردایی بهتر می اندیشند.
چکیده
این پژوهش با هدف «بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی» انجام شده است. از نظر هدف در نوع تحقیقات کاربردی قرار دارد. تلاش گردید که رسالت رسانه های جمعی «شامل تلویزیون، رسانه های مکتوب، اعلامیه ای، اینترنت و فضای مجازی و برنامه های رادیویی» در نقش آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز مشخص شود. روش شناسی تحقیق نیز به صورت مطالعه اسنادی و پیمایش است. جامعه آماری تحقیق نیز دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد میبد می باشد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس است و حجم نمونه نیز270 نفر در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزارSPSS به تجزیه و تحلیل داده های آماری پرداخته شد و در یافته های تحقیق مشخص گردید که در سطح بندی رسانه ها” برنامه های تلویزیونی ” دارای اولویت اول در مولفه های موثر بر آموزش پیشگیری از ایدز است و ” رسانه های مکتوب ” درای اولویت آخر می باشد. و کلیه فرضیات مطروحه در تحقیق تایید شدند. و نتیجه ای که از تحقیق حاضر بدست آمد، رسانه های جمعی بویژه تلویزیون نقش عمده و شاخصی در آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز دارند.
کلید واژه: رسانه های جمعی، تلویزیون، رادیو، رسانه های مکتوب، رسانه ها اعلامیه و پیامکی، اینترنت و فضای مجازی، پیشگیری از بیماری ایدز.
فهرست عناوین صفحه
فصل اول کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….9
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-2-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………13
1-3-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..15
1-4-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….16
1-5-سوالات اساسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….16
1-6-تعاریف واژگان اساسی پژوهش……………………………………………………………………………………………17
1-7-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….19
فصل دوم ادبیات و مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………….21
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………22
2-1-رسانه چيست………………………………………………………………………………………………………………….24
2-2-كاركردهاي رسانه هاي جمعي…………………………………………………………………………………………….30
2-3- رسالترسانه‌هايجمعي………………………………………………………………………………………………….32
2-4-کارکردهای رسانه های جمعی در امر آموزش بهداشت و سلامت…………………………………………………..34
2-5-شهرنشینی، رسانه و سلامت اجتماعی…………………………………………………………………………………………46
2-6-نقش وکارکرد رسانه ها در زندگی روزمره…………………………………………………………………………………48
2-7-کارکردهای رسانه ها برای فرد…………………………………………………………………………………………..52
2-8-کارکردهای اجتماعی رسانه ها…………………………………………………………………………………………..53
2-9-وظایف اجتماعی وسایل ارتباط همگانی ……………………………………………………………………………………57
2-10-کارکردهای فرهنگی رسانه ها…………………………………………………………………………………………..58
2-11-کارکردهای دیگر رسانه ها………………………………………………………………………………………………59
2-12-روش های آموزش شهروندی……………………………………………………………………………………………63
2-13-نقش رسانه ها در آموزش مهارت های شهروندی……………………………………………………………………….64
2-14-تأثیر تکنولوژی های جدید بر آموزش شهروندی………………………………………………………………………..65
2-15-مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………….66
2-16-عصر دوم رسانه ها…………………………………………………………………………………………………………98
2-17-گونه شناسی رسانه ها……………………………………………………………………………………………………106
2-18-تعامل پذیری، نقطه عطف رسانه های نوین……………………………………………………………………………..107
2-19-مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….115
2-20-تاریخچه ایدز در جهان………………………………………………………………………………………………………….115
2-21-مرور سوابق داخلی و خارجی تحقیق………………………………………………………………………………………115
3-فصل سوم روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………144
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….145
3-1-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………145
3-2-گام های اجرایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..147
3-3-جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….148
3-4-نمونه و نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….148
3-5-معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….148
3-6-روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………………………………150
3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….158
4-فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..160
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….161
4-1-آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..161
4-2-آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………….175
5-فصل پنجم بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………183
5-1-دستاوردهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….184
5-2-نتایج توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………187
5-3-نتایج تبیینی…………………………………………………………………………………………………………………………191
5-4-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….192
5-5-پیشنهادات و

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *