— (628)

پایان نامه کارشناسی ارشد
(گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی )
عنوان:
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون
نگارنده:
سعید عباسی
استاد راهنما:
دکتر فیروزه ساجدی
استاد مشاور:
دکتر ساحل همتی
استاد مشاورآمار:
پوریا رضا سلطانی
شماره ثبت
911700012
تقدیم به
روح پر فتوح پدرم آنکه آفتاب مهرش در آستانه قلبم، همچنان پابرجاست و هرگز غروب نخواهد کرد
تقدیم به
سنگ صبوری که الفبای زندگی به من آموخت
مادری دلسوز و مهربان که سجده ی ایثارش گل محبت را در وجودم پروراند و دامان گهربارش لحظه های مهربانی را به من آموخت
تقدیم به
پدربزرگ و مادربزرگم، کسانی که بودنشان تاج افتخاری است و نامشان دلیلی است بر بودنم
تقدیم به
به خواهر و برادرم که وجودشان شادی بخش و صفایشان مایه آرامش من است
تقدیم به
عمویم و خانواده بزرگوارش که همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بودند و وجودشان مایه دلگرمی من می شدند.
سپاسگذاری
سپاس بیکران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
نهال را “باران” باید، تا سیرابش کند از آب حیات و “آفتاب” باید تا بتاباند نیرو را و محکم کند شاخه های تازه روییده را؛
 بسی شایسته است از اساتید فرهیخته و فرزانه‏ام  سرکار خانم دکتر فیروزه ساجدی به عنوان استاد راهنما، سرکار خانم دکتر ساحل همتیو جناب آقای پوریا رضا سلطانی به عنوان اساتید مشاور به پاس حمایت‌ها و راهنمایی‌های علمی ارزشمندشان صمیمانه سپاسگزارم.
با سپاس بی دریغ خدمت دوستان گران مایه ام وهمه کسانی که مرا صمیمانه و مشفقانه در به انجام رساندن پایان نامه ام یاری نموده اند.
.
چکیده:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون بود.
روش: پژوهش از نوع شبه تجربی و از نوع (پیش آزمون و پس آزمون) با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مادران کودکان سندرم داون 6 ماهه تا 8 ساله مراجعه کننده به کانون سندرم داون ایران بود. 36 نمونه به روش تصادفی و به طور مساوی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و فرم کوتاهکیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL) جمع آوری شد. گروه آزمایش تحت آموزش مهارت های زندگی در قالب 12 جلسه 70 دقیقه ای قرار گرفت. داده ها با نرم افزار 16- SPSSو با استفاده از آزمون تحلیلکوواریانس چند متغیره تحلیل شد.
یافته ها: میانگین نمره کیفیت زندگی در مادران کودکان سندرم داون، پس از اجرای مداخله در گروه آزمایش در تمام حیطه ها بیشتر از میانگین گروه کنترل بوده است و تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود(05/0> P).
نتیجه گیری: آموزش مهارت های زندگی می‌تواند توسط متخصصان به عنوان رویکردی آموزشی در بهبود شاخص های کیفیت زندگی مادران، ایجاد فضایی مناسب برای مادران برای کمک به رشد خدمات بهداشت روانی مادران کودک سندرم داون صورت گیرد آموزش مهارت های زندگی در جهت افزایش کیفیت زندگی مادران کودکان سندرم داون موثر بوده است.
کلیدواژه ها: مهارت های زندگی،کیفیت زندگی، مادران کودکان سندرم داون.
TOC o “1-6” u 1 فصل اول PAGEREF _Toc422699510 h 1
1-1. مقدمه: PAGEREF _Toc422699511 h 1
1-2. بیان مسئله: PAGEREF _Toc422699512 h 3
1-3. اهمیت و ضرورت PAGEREF _Toc422699513 h 7
1-4. تعریف نظری: PAGEREF _Toc422699514 h 9
1-4-1. کیفیت زندگی PAGEREF _Toc422699515 h 9
1-4-2. مهارت های زندگی PAGEREF _Toc422699516 h 9
1-4-3. سندرم داون PAGEREF _Toc422699517 h 9
1-5. تعریف عملیاتی: PAGEREF _Toc422699518 h 10
1-5-1. کیفیت زندگی PAGEREF _Toc422699519 h 10
1-5-2. مهارت های زندگی PAGEREF _Toc422699520 h 10
1-5-3. سندرم داون PAGEREF _Toc422699521 h 10
1-6. اهداف پژوهش: PAGEREF _Toc422699522 h 11
1-6-1. هدف کلی PAGEREF _Toc422699523 h 11
1-6-2. اهداف اختصاصی PAGEREF _Toc422699524 h 11
1-6-3. اهداف کاربردی PAGEREF _Toc422699525 h 11
1-7. فرضیه‌ها PAGEREF _Toc422699526 h 12
1-7-1. فرضیه اصلی PAGEREF _Toc422699527 h 12
1-7-2. فرضیه های اختصاصی PAGEREF _Toc422699528 h 12
2 فصل دوم : پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc422699529 h 14
2-1. مقدمه: PAGEREF _Toc422699530 h 14
2-2. سندرم داون PAGEREF _Toc422699531 h 14
2-2-1. طبقه بندی سندرم داون: PAGEREF _Toc422699532 h 15
2-2-2. خصوصيات كلي PAGEREF _Toc422699533 h 16
2-2-3. چه عواملی در بروز سندرم داون موثر هستند؟ PAGEREF _Toc422699534 h 17
2-2-4. ویژگی ها و نشانه های سندرم داون PAGEREF _Toc422699535 h 18
2-3. کیفیت زندگی PAGEREF _Toc422699536 h 21
2-3-1. تاریخچه کیفیت زندگی PAGEREF _Toc422699537 h 21
2-3-2. تعاریف کیفیت زندگی: PAGEREF _Toc422699538 h 22
2-3-3. ویژگی های کیفیت زندگی PAGEREF _Toc422699539 h 25
2-3-4. چند بعدی بودن PAGEREF _Toc422699540 h 25
2-3-5. بعد عینی کیفیت زندگی PAGEREF _Toc422699541 h 29
2-3-6. بعد ذهنی PAGEREF _Toc422699542 h 30
2-3-7. ویژگی ذهنی بودن PAGEREF _Toc422699543 h 30
2-3-8. نظریه های کیفیت زندگی PAGEREF _Toc422699544 h 32
2-3-8-1. نظریه های مبتنی بر فرد PAGEREF _Toc422699545 h 32
2-3-8-2. نظریه های مبتنی بر خانواده PAGEREF _Toc422699546 h 32
2-3-8-3. نظریه های روانشناختی PAGEREF _Toc422699547 h 33
2-3-8-4. نظریه های انسان شناسی PAGEREF _Toc422699548 h 33
2-3-9. ارزیابی کیفیت زندگی PAGEREF _Toc422699549 h 35
2-3-10. مدل های کیفیت زندگی: PAGEREF _Toc422699550 h 36
2-3-10-1. مدل روحی- روانی PAGEREF _Toc422699551 h 36
2-3-10-2. مدل ادراکی کیفیت زندگی ژان PAGEREF _Toc422699552 h 36
2-3-10-3. مدل فرل و هاسی PAGEREF _Toc422699553 h 36
2-3-11. عوامل موثر بر کیفیت زندگی PAGEREF _Toc422699554 h 37
2-3-12. ابزار سنجش کیفیت زندگی PAGEREF _Toc422699555 h 38
2-3-13. کاربرد های سنجش کیفیت زندگی PAGEREF _Toc422699556 h 39
2-4. کیفیت زندگی در خانواده های بیماران مزمن روانی: PAGEREF _Toc422699557 h 39
2-5. کیفیت زندگی والدین دارای کودک مبتلا به سندرم داون PAGEREF _Toc422699558 h 41
2-6. مهارت زندگی PAGEREF _Toc422699559 h 44
2-6-1. تعاریف PAGEREF _Toc422699560 h 44
2-6-2. مباني نظري مهارت هاي زندگي PAGEREF _Toc422699561 h 49
2-6-3. مبانی نظری گروه درمانی PAGEREF _Toc422699562 h 53
2-6-3-1. دیدگاه مک دوکال PAGEREF _Toc422699563 h 53
2-6-3-2. دیدگاه فروید PAGEREF _Toc422699564 h 54
2-6-3-3. دیدگاه مورنو PAGEREF _Toc422699565 h 54
2-6-3-4. دیدگاه اسلاوسون PAGEREF _Toc422699566 h 54
2-6-3-5. دیدگاه لوین PAGEREF _Toc422699567 h 54
2-6-4. روش آموزش مهارت هاي زندگي: PAGEREF _Toc422699568 h 56
2-6-5. پيشينه اجرايي برنامه هاي آموزش مهارت‌هاي زندگي PAGEREF _Toc422699569 h 57
2-6-6. اهداف آموزش مهارت‌هاي زندگي PAGEREF _Toc422699570 h 58
2-6-7. اهداف عمده برنامه آموزش مهارت‌هاي زندگي نیز عبارت است از: PAGEREF _Toc422699571 h 59
2-6-8. اهداف آموزش مهارتهای زندگی به طور اخص عبارت است از: PAGEREF _Toc422699572 h 60
2-6-9. اهميت مهارت‌هاي زندگي PAGEREF _Toc422699573 h 61
2-6-10. ابعاد مهارت‌هاي زندگي PAGEREF _Toc422699574 h 63
2-6-11. انواع مهارت PAGEREF _Toc422699575 h 65
2-6-12. پنج حوزه اصلی مهارت‌های زندگی PAGEREF _Toc422699576 h 68
2-6-13. تعریف ده مهارت اصلی زندگی PAGEREF _Toc422699577 h 69
2-6-14. روش‌های مورد استفاده در کارگاه‌های مهارت‌های زندگی PAGEREF _Toc422699578 h 72
2-6-14-1. رویکرد فعال در مقابل رویکرد منفعل در آموزش PAGEREF _Toc422699579 h 72
2-7. بررسی متون PAGEREF _Toc422699580 h 73
2-7-1. پژوهشهای خارجی: PAGEREF _Toc422699581 h 73
2-7-2. پژوهشهای داخلی PAGEREF _Toc422699582 h 77
3 فصل سوم روش تحقیق PAGEREF _Toc422699583 h 82
3-1. مقدمه PAGEREF _Toc422699584 h 82
3-2. نوع مطالعه PAGEREF _Toc422699585 h 82
3-3. جامعه مورد مطالعه PAGEREF _Toc422699586 h 82
3-3-1. حجم نمونه و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc422699587 h 82
3-4. معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc422699588 h 83
3-4-1. معیارهای ورود به پژوهش PAGEREF _Toc422699589 h 83
3-4-2. معیار های خروج PAGEREF _Toc422699590 h 83
3-5. روش گردآوری داده ها PAGEREF _Toc422699591 h 84
3-5-1. پرسشنامه دموگرافیک محقق ساخته شامل: PAGEREF _Toc422699592 h 84
3-5-2. مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) PAGEREF _Toc422699593 h 84
3-5-3. اعتبار و پایایی PAGEREF _Toc422699594 h 85
3-6. متغیرها و نحوه سنجش آن‌ها PAGEREF _Toc422699595 h 86
3-6-1. متغیر ها PAGEREF _Toc422699596 h 86
3-7. روش اجرا PAGEREF _Toc422699597 h 86
3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc422699598 h 87
3-9. برنامه مداخله PAGEREF _Toc422699599 h 88
3-9-1. آموزش مهارت های زندگی PAGEREF _Toc422699600 h 88
3-9-2. محتوای جلسات آموزشی مهارت های زندگی: PAGEREF _Toc422699601 h 88
3-10. ملاحظات اخلاقی PAGEREF _Toc422699602 h 91
4 فصل چهارم توصیف و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc422699603 h 94
4-1. مقدمه PAGEREF _Toc422699604 h 94
4-2. بررسی جمعیت شناختي PAGEREF _Toc422699605 h 94
4-3. بررسی توصیفی اطلاعات PAGEREF _Toc422699606 h 110
4-4. تجزيه و تحليل استنباطي فرضيه هاي تحقيق PAGEREF _Toc422699607 h 111
5 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری PAGEREF _Toc422699608 h 119
5-1. مقدمه PAGEREF _Toc422699609 h 119
5-2. بحث و بررسی یافته‌ها PAGEREF _Toc422699610 h 119
5-2-1. فرضیه اختصاصی 1: مداخله آموزش «مهارت های زندگی» بر سلامت جسمانی مادران دارای فرزند داون موثر است: PAGEREF _Toc422699611 h 121
5-2-2. فرضیه اختصاصی 2 : مداخله «آموزش مهارت های زندگی» بر سلامت روانی مادران دارای فرزند سندرم داون موثر است: PAGEREF _Toc422699612 h 122
5-2-3. فرضیه اختصاصی3 : آموزش مهارت های زندگی بر سلامت محیط مادران دارای فرزند سندرم داون موثر است: PAGEREF _Toc422699613 h 124
5-2-4. فرضیه اختصاصی 4: آموزش مهارت های زندگی بر روابط اجتماعی از ابعاد کیفیت زندگی مادران دارای

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *