— (635)

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
(گرایش جزا و جرم شناسی)
ارتكاب جرم در حال خواب

توسط :
الهام شهبازي 897240
استاد راهنما:
دكتر فروغي
زمستان 1393

تقدیرنامه
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. حال که به لطف و موهبت بیکرانش٬ این اثر ناچیز به پایان رسیده٬ بر خود فرض میدانم٬ ضمن عرض تشکر٬ ثمره تلاشم را به تمام بزرگوارانی که در این مسیر یاری ام نموده اند٬ تقدیم نمایم :
تقدیم به استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر فروغی٬ که از آغاز در جهت دادن ساختار ذهنی ام کوشیده و با رهنمود های بی دریغشان راه دشوار پژوهش را بر من هموار نمودند٬ همو که آموخت مرا تا بیاموزم…
تقدیم به اساتید فرهیخته ام آقایان دکتر ابراهیمی و دکتر صادقی که در کلیه مراحل تهیه و تنظیم این اثر٬ از مشاوره بی بدیل خویش به این حقیر دریغ ننمودند…
تقدیم به پدر و مادر همیشه نگرانم … که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته و بی چشم داشت یاری ام نموده اند…
 تقدیم به پدر روحانی ام٬ جناب آقای مهدی سعیدی٬ که لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن را مدیون حضور سبز ایشان هستم…
و در پایان تقدیم به مهربان دوستم٬
به پاس تعبیر عظیم و انسانیش از کلمه ایثار و از خودگذشتی …
به پاس محبت های بی دریغش٬ که هرگز فروکش نمی کند …به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودش٬ که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است …به پاس قلب امینش٬ که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهش به شجاعت می گراید …

چکیده
شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد.
این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.
واژگان کلیدی : خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری.

Abstract
Sleep knowledge whether natural or artificial is placed in medicine domain and in view of medical specialty it is included by psychology jurisdiction and issuing judicial verdict on responsibility or non responsibility of asleep person and his punishment because of committing a crime is related to penal law. Therefore knowing organic nature of sleep and way of committing a crime in regard to its organizer element and also determination of penalresponsibility or non responsibility of sleep walker is very important.
Iran penal law except in article 153 of Islamic punishment law does not mention any thing else about this subject. This work by studying committing a crime in sleep makes clear the types of sleep and reasons of asleep person behaviors in view of psychologist and jurists and beside studying the situation of will power and intention of asleep person it describes hoe he/she commits a crime and extent a crime and extent of its penal responsibility and executing punishment on him/her by analyzing legal articles.
Key words :Natural sleep. Artificial sleep. Crime. Penal responsibility. Punishment.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
TOC o “1-3” h z u مقدمه: PAGEREF _Toc407782075 h 1 الف- تشريح و بيان مسئله PAGEREF _Toc407782076 h 1 ب- پيشينه تحقيق PAGEREF _Toc407782077 h 1 ج-اهداف تحقيق PAGEREF _Toc407782078 h 2 د-سؤالات تحقيق PAGEREF _Toc407782079 h 2فصل اول: کلیاتمبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن PAGEREF _Toc407782081 h 3گفتار اول-خواب طبیعی PAGEREF _Toc407782082 h 4بند اول- مفهوم و ماهیت خواب PAGEREF _Toc407782083 h 4بند دوم-مقایسه خواب با اغما و بیهوشی و مستی PAGEREF _Toc407782085 h 7گفتار دوم – خواب مصنوعی PAGEREF _Toc407782086 h 11بند اول – تعریف خواب مصنوعی و انواع آن PAGEREF _Toc407782087 h 12بند دوم – ماهیت خواب مصنوعی PAGEREF _Toc407782088 h 14مبحث دوم – جرم و مسوولیت کیفری PAGEREF _Toc407782089 h 17گفتار اول – مفهوم جرم و ارکان تشکیل دهنده‌ی آن PAGEREF _Toc407782090 h 18بند اول – مفهوم جرم PAGEREF _Toc407782092 h 18بند دوم – ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم PAGEREF _Toc407782093 h 21گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری PAGEREF _Toc407782094 h 24بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری PAGEREF _Toc407782095 h 25بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری PAGEREF _Toc407782096 h 26فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب
مبحث اول – علل حرکت در خواب PAGEREF _Toc407782097 h 28گفتاراول – اختلالات خواب PAGEREF _Toc407782099 h 30بند اول – کژخوابی‌ها PAGEREF _Toc407782100 h 30بند دوم – بد خوابی‌ها PAGEREF _Toc407782101 h 32گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم) PAGEREF _Toc407782102 h 33بند اول – انواع خوابگردی PAGEREF _Toc407782103 h 34الف – خوابگردی طبیعی PAGEREF _Toc407782104 h 34 ب – خوابگردی مصنوعی PAGEREF _Toc407782105 h 37بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی PAGEREF _Toc407782106 h 39الف-ملاک تشخیص 10- ICD………………………… PAGEREF _Toc407782107 h 41ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ………………………48
مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب PAGEREF _Toc407782108 h 42گفتار اول – اراده و اختیار در خواب PAGEREF _Toc407782109 h 43بند اول – ماهیت اراده و اختیار در…………52
بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب PAGEREF _Toc407782110 h 47گفتار دوم – قصد در خواب PAGEREF _Toc407782113 h 51بند اول – ماهیت قصد PAGEREF _Toc407782114 h 51بند دوم – جایگاه قصد در خواب PAGEREF _Toc407782115 h 54مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب PAGEREF _Toc407782116 h 55گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم PAGEREF _Toc407782117 h 56بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب PAGEREF _Toc407782118 h 56بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی PAGEREF _Toc407782119 h 57گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم PAGEREF _Toc407782120 h 59بند اول- جرايم غيرعمدي شخص خواب PAGEREF _Toc407782121 h 60بند دوم- جرايم عمدي شخص خواب PAGEREF _Toc407782122 h 61گفتار سوم- جرايم ارتكابي شخص خواب از حيث ركن قانون جرم PAGEREF _Toc407782123 h 64بنداول- جرايم شخص خواب در نگاه قانونگذار PAGEREF _Toc407782124 h 65بند دوم – مقايسه تحليلي ماده 153 با مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامي سابق PAGEREF _Toc407782125 h 67فصل سوم: مسؤوليّت كيفري شخص خوابمبحث اوّل – شرايط تحقّق مسؤوليّت كيفري شخص خواب PAGEREF _Toc407782128 h 71گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابليت اسناد مسؤوليّت كيفري به شخص خواب PAGEREF _Toc407782129 h 73بند اول- وجود عمل مجرمانه PAGEREF _Toc407782130 h 74بند دوم- قابليت اسناد مسؤوليّت كيفري به شخص خواب PAGEREF _Toc407782131 h 78گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤوليّت كيفري شخص خواب PAGEREF _Toc407782132 h 80بند اوّل – عوامل سالب مسؤوليّت كيفري PAGEREF _Toc407782133 h 81الف- عوامل موجهه جرم PAGEREF _Toc407782134 h 83ب- عوامل رافع مسؤوليّت كيفري PAGEREF _Toc407782135 h 86بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤوليّت كيفري PAGEREF _Toc407782136 h 87مبحث دوم- آثار مسؤوليّت كيفري شخص خواب PAGEREF _Toc407782137 h 90گفتار اوّل – مجازات شخص خواب PAGEREF _Toc407782138 h 91بند اول- مجازات شخص خواب از ديدگاه فقهاي اماميّه PAGEREF _Toc407782139 h 91بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق كيفري ايران PAGEREF _Toc407782140 h 95گفتار دوم- جبران ضرر و زيان ناشي از جرم شخص خواب PAGEREF _Toc407782144 h 100بند اوّل- جبران ضرر و زيان مادي PAGEREF _Toc407782145 h 101بند دوم- جبران ضرر و زيان معنوي PAGEREF _Toc407782146 h 104بند سوم- جبران زيان منافع ممكن الحصول PAGEREF _Toc407782147 h 107
نتیجه گیری…………………………….
فهرست منابع و مآخذ……………………..

مقدمه: پس از حق حيات ، انسان داراى حق آزادى است كه بر اساس ‍ آن ، نسبت به غير خدا آزاد است و اين ، ارمغان اسلام در چهارده قرن پيش و پيام همه انبيا الهى است . در عين حال ، هيچ عاقلى نمى تواند بپذيرد كه جامعه انسانى ، بدون نظم و قانون باشد، وجود قانون ، ضرورت دارد، اگر چه سبب محدود گشتن انسان و كم شدن آزادى او گردد. با تشکیل جوامع انسانی٬ روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد میشود. این روابط با داده های مختلف٬ اخلاقی٬ روانی٬ اجتماعی٬ سیاسی٬ کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط میشوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی٬ از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردادی٬ که از سنت ها٬ آداب٬ رسوم و ملیت و مذهب و… ریشه میگیرد٬ روی میآورد. در این میان ممکن است٬ اعمالی از سوی برخی از افراد جامعه انجام پذیرد که٬ این نظم را دستخوش التهاب نماید٬ چیزی که غالبا مورد پذیرش اجتماع نیست٬ بديهى است كه جامعه اى متشكل از انسانهايى اين چنين ، اگر داراى نظم

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *