— (637)

دانشگاه اصفهان
دانشکده اقتصاد و علوم اداری
گروه حقوق
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
(GATS)
استاد راهنما:
دکتر احد قلی زاده منقوطای
پژوهشگر:
راحله توسلی نیا
اسفند ماه 1391
چکیده
تجارت خدمات مفهوم نسبتاً تازهای در تجارت است که از زمان انعقاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در جریان مذاکرات تشکیل سازمان جهانی تجارت مورد توجه جدی کشورها قرار گرفت. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که یکی از موافقتنامههای اصلی منضم به موافقتنامه تشکیل سازمان جهانی تجارت به شمار میرود، به موضوع تجارت خدمات پرداخته است. خدمات دارای خصوصیاتی است که آن را از کالا متمایز میکند. مهمترین خصوصیات خدمات، غیرملموس و نامحسوس بودن، غیر قابل انبار کردن، و همزمانی تولید و مصرف است که البته این خصوصیات تا حدی نسبی هستند. موافقتنامه تجارت خدمات، خدمات را به 12 بخش (شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی) و 155 زیر بخش تقسیم کرده است که به 4 شیوه عرضه میشود. از آنجا که بخش 12 خدمات با عنوان “سایر خدمات” که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است» حاوی هیچ توضیح و نیز هیچ زیر بخشی نمیباشد در این پایاننامه تنها 11 بخش خدماتی مذکور در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. این موافقتنامه حاوی تعهدات عام و خاصی است که اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به رعایت آن هستند. تعهدات عام به محض عضویت یک کشور در سازمان جهانی تجارت باید از سوی آن کشور رعایت شوند. مهمترین تعهدات عام، تعهد به رفتار دولت کاملهالوداد و شفافیت است. تعهدات خاص، شامل سه تعهد دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی در جداول ملی اعضا درج میشود. در قانون ایران، قانون مصوبی در خصوص تجارت خدمات وجود ندارد. در برخی مقررات داخلی ایران مثل مقررات حمل و نقل و اصول81 و 82 قانون اساسی، تعارضاتی با مقررات گاتس وجود دارد که نیازمند اصلاح میباشد.
کلیدواژگان: تجارت خدمات، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، حقوق ایران
فهرست
عنوان صفحه TOC o h z u
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه11-2- شرح و بیان مسئله پژوهشی2 1-3- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق51-4- اهداف تحقیق71-5- اهمیت و ارزش تحقیق71-6- کاربرد نتایج تحقیق71-7- فرضیه ها یا سوال های تحقیق81-8- روش تحقیق81-9- ابزار تجزیه و تحقیق8فصل دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS
2-1- مقدمه92-2- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات102-2-1- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات102-2-2- اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات132-3- خدمات در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات142-3-1- تعریف خدمات و خصوصیات آن142-3-2- طبقه بندی خدمات182-3-3- ساختار موافقتنامه192-3-4- حوزه پوشش242-4- بازار خدمات252-4-1- ساختار بازار252-4-1- شیوه های عرضه خدمات26عنوان صفحه
فصل سوم: تعهدات کشورها تحت موافقتنامه GATS
3-1- مقدمه323-2- تعهدات و نظامات کلی333-2-1- رفتار مبتنی بر اصل دول کامله الوداد333-2-2- شفافیت383-2-3- افشای اطلاعات محرمانه443-2-4- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدمات473-2-5- اقدامات حفاظتی483-2-6- پرداخت ها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها483-2-7- استثنائات کلی533-2-8- استثنائات امنیتی563-2-9- شناسایی573-3- تعهدات خاص593-3-1- دسترسی به بازار603-3-2- رفتار ملی643-3-3- تعهدات اضافی66فصل چهارم: انواع و اقسام تجارت خدمات
4-1- مقدمه674-2- خدمات مالی694-2-1- خدمات بانکی714-2-1-1- بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………..724-2-1-2- شیوه های عرضه خدمات بانکی…………………………………………………………………………………………………………..734-2-2- خدمات بیمه74عنوانصفحه
4-2-2-1- انواع بیمه ها………………………………………………………………………………………………………………………..744-2-2-2- بیمه اتکایی………………………………………………………………………………………………………………………….754-2-2-3- شیوه های عرضه خدمات بیمه…………………………………………………………………………………………………764-2-2-4- عملکرد بیمه در کشورهای در حال توسعه…………………………………………………………………………………784-2-2-5- بیمه در ایران………………………………………………………………………………………………………………………794-3- خدمات اجتماعی و بهداشتی804-3-1- شیوه های عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی814-3-2- موانع خدمات بهداشتی824-4- خدمات حمل و نقل824-4-1- شیوه های عرضه خدمات حمل و نقل834-5- خدمات گردشگری844-5-1- گردشگری الکترونیک864-5-2- شیوه های عرضه خدمات گردشگری874-6- خدمات ارتباطات884-6-1- واسطه ها در ارتباطات الکترونیک894-6-2- خصوصی سازی مخابرات904-6-3- شیوه های عرضه خدمات ارتباطات934-6-4- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور944-7- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی954-7-1- شیوه های عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی954-7-2- خبرگزاری954-7-2- موزه964-7-3- کتابخانه96 HYPERLINK l “_Toc349132425” عنوانصفحه
4-8- خدمات زیست محیطی97
4-8-1- شیوه های عرضه خدمات زیست محیطی974-9- خدمات توزیع984-9-1- شیوه های عرضه خدمات توزیع994-10- خدمات فنی و مهندسی1004-10-1- شیوه های عرضه خدمات فنی و مهندسی1004-11- خدمات بازرگانی1014-11-1- شیوه های عرضه خدمات بازرگانی1014-12- خدمات آموزشی1034-12-1- شیوه های عرضه خدمات آموزشی104فصل پنجم: مقایسه قوانین ایران با مقررات موافقتنامه GATS
5-1- مقدمه1055-2- تعارضات قانون اساسی با موافقتنامه عمومی تجارت خدمات1065-2-1- اصل 81 قانون اساسی1065-2-2- اصل 82 قانون اساسی1105-3- تعارضات مربوط به حوزه سرمایه گذاری1125-3-1- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور1125-3-2- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی1135-3-3- محدودیت تملک اموال غیر منقول1155-3-4- محدودیت ارزی1155-3-5- آیین نامه ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب 1/5/13851165-3-6- آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 13801165-4- حل و فصل اختلافات117 HYPERLINK l “_Toc349132448” عنوانصفحه
5-5- مناقصات117
5-6- تعارضات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور1185-7- قانون شرکت های تعاونی122نتیجه گیری123پی نوشت129منابع131
پیشگفتار
20 درصد از مبادلات اقتصاد معاصر بینالملل را تجارت خدمات تشکیل میدهد. این درصد به تدریج در حال افزایش است. نخستین بار دولت ایالات متحده در دهه 1980 موضوع تجارت خدمات را مطرح کرد. تا پیش از آن چیزی به نام تجارت خدمات شناخته شده نبود. با توجه به ارزش افزودهای که خدمات ایجاد میکند، بخش خدمات مورد توجه کشورها قرار گرفت. بیشتر پژوهشها و مطالعات مربوط به خدمات از جنبه اقتصادی آن صورت گرفته است. از آنجا که حقوق نیاز دارد تا با پدیدههای نوظهور آشنا شود و نسبت به آنها شناخت قابل قبولی بدست آورد تا بتواند به قانونگذاری و تنظیم قواعد مربوط به آن حوزه بپردازد، شناخت خدمات و تجارت آن به عنوان یک موضوع جدید ضروری مینماید. البته، پیش از شکلگیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که میتوان آن را مهمترین سند بینالمللی مربوط به تجارت خدمات دانست، تجارت خدمات میان مردم کشورهای مختلف رواج داشته است. در این پایاننامه تلاش میشود تا به این سوال که منظور از تجارت خدمات چیست و چه حقوقی بر آن حاکم است پاسخ داده شود.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که به اختصار گاتس نامیده میشود، موضوع دیگری است که به آن توجه خواهد شد. این موافقتنامه حاوی مجموعه تعهدات عام و خاصی است که بر روابط تجاری میان اعضا در حوزه تجارت خدمات اثر میگذارد و چارچوب این روابط را مشخص میسازد. سازمان جهانی تجارت که در میانه دهه 1990 مذاکرات تشکیل آن به نتیجه رسید، دارای چند موافقتنامه اصلی است که عضویت در سازمان جهانی، خودبه خود منجر به عضویت در این موافقتنامهها میشود. یکی از این موافقتنامهها، موافقتنامه گاتس است. یکی از دغدغههایی که در خصوص پیوستن به سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای آن ممکن است وجود داشته باشد، خطرات ناشی از آزادسازی تجاری بر اقتصاد ملی است. در این تحقیق مسئله تعهدات اعضا و نیز دسترسی به بازار اعضا از طریق آزادسازی تجاری مورد توجه قرار میگیرد. گاتس در خصوص کشورهای در حال توسعه با توجه به شرایط اقتصادی حساس و شکنندهای که دارند، مقررات و تسهیلات ویژهای را در نظر گرفته است که میتواند نگرانیها در مورد آثار عضویت کشورهای در حال توسعه به سازمان جهانی تجارت را کاهش دهد.
مهمترین بخش گاتس، بخش تعهدات آن است. تعهدات عام، مجموعهای از تعهدات عمومی

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *