— (647)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)
عنوان :
354965-771525جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران
استاد راهنما :
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
دانشجو:
آفاق قراریان کردستانی
زمستان 1393

تشکر و قدردانی
سپاس خدای عز وجل را که در همه حال این حقیر را یاری نمود.
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
نهایت تشکر و قدردانی را به اساتیدگرانقدر جناب آقایان دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی ودکتر جعفری مدیر محترم گروه حقوق عمومی و همچنین واحد پژوهش دانشگاه که هدایت و راهنمایی این تحقیق را به عهده گرفتند، ابراز می دارم .

آفاق قراریان کردستانی
زمستان 1393
تقدیم به:
مادرم ،دریای بیکران فداکاری و عشق ، که وجودم برایش همه رنج بوده و وجودش برایم همه مهر
وهمسرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی ایستادگی را تجربه نمایم.
فهرست تفصیلی مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-6” h z u چکیده: PAGEREF _Toc409302483 h 1دیباچه : PAGEREF _Toc409302484 h 21-تبیین موضوع و تحدید قلمرو تحقیق : PAGEREF _Toc409302485 h 22- اهمیت و ضرورت تحقیق: PAGEREF _Toc409302486 h 23- نوآوری در تحقیق: PAGEREF _Toc409302487 h 34- اهداف تحقیق: PAGEREF _Toc409302488 h 45- پرسش‌های تحقیق: PAGEREF _Toc409302489 h 46- فرضیه های تحقیق: PAGEREF _Toc409302490 h 47- پیشینه تحقیق: PAGEREF _Toc409302491 h 58- روش تحقیق: PAGEREF _Toc409302492 h 69-روش گردآوری : PAGEREF _Toc409302493 h 610- مشکلات و موانع تحقیق: PAGEREF _Toc409302494 h 711-سازماندهی تحقیق : PAGEREF _Toc409302495 h 7بخش نخست: PAGEREF _Toc409302496 h 9مفاهیم و مبانی دستور موقت PAGEREF _Toc409302497 h 9کلیات : PAGEREF _Toc409302498 h 10فصل اول: تاریخچه، مفاهیم مرتبط با دستور موقت PAGEREF _Toc409302499 h 10مبحث اول: تاریخچه دستور موقت PAGEREF _Toc409302500 h 10مبحث دوم: مفاهیم PAGEREF _Toc409302501 h 14گفتار اول: دستور موقت PAGEREF _Toc409302502 h 14گفتار دوم: تأمین خواسته PAGEREF _Toc409302503 h 17گفتار سوم: اصول حقوقی PAGEREF _Toc409302504 h 23گفتار چهارم: حاکمیت قانون PAGEREF _Toc409302505 h 28گفتار پنجم: دادرسی اداری PAGEREF _Toc409302506 h 33فصل دوم: وجوه افتراق دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی PAGEREF _Toc409302507 h 38مبحث اول: زمان طرح درخواست PAGEREF _Toc409302508 h 38مبحث دوم: مراجع و مقامات صلاحیت‌دار PAGEREF _Toc409302509 h 42مبحث سوم: اخذ تأمین از خواهان و تأثیر احتمال موفقیت در دعوا بر تصمیم دادگاه PAGEREF _Toc409302510 h 46مبحث چهارم: موضوع دستور موقت و اجرای دستور موقت و رفع اثر از دستور موقت PAGEREF _Toc409302511 h 50مبحث پنجم: امکان شکایت از دستور موقت PAGEREF _Toc409302512 h 57بخش دوم: مبانی و فرآیند رسیدگی رویه‌ی قضایی دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری PAGEREF _Toc409302513 h 60فصل اول: مبانی حقوقی دستور موقت در دیوان عدالت اداری PAGEREF _Toc409302514 h 61مبحث اول: تساوی و برابری اشخاص در برابر قانون PAGEREF _Toc409302515 h 61مبحث دوم: حقوق و آزادی های شهروندی PAGEREF _Toc409302516 h 75فصل دوم: ویژگی‌ها و رویه قضایی و مکانیسم (فرآیند و تشریفات) رسیدگی به دستور موقت در دیوان عدالت اداری PAGEREF _Toc409302517 h 82مبحث اول: ویژگی‌های اساسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری PAGEREF _Toc409302518 h 82گفتار اول: دستور موقت اقدامی فرعی و تبعی است. PAGEREF _Toc409302519 h 83گفتار دوم: صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت و ضرورت است PAGEREF _Toc409302520 h 87گفتار سوم: داشتن ضمانت اجرا PAGEREF _Toc409302521 h 92گفتار چهارم: دستور موقت در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد PAGEREF _Toc409302522 h 105مبحث دوم: رویه‌ی قضایی PAGEREF _Toc409302523 h 114مبحث سوم: مرجع صالح، درخواست رسیدگی و تصمیم دادگاه (شعب دیوان عدالت اداری) PAGEREF _Toc409302524 h 128گفتار اول: مرجع صالح دستور موقت PAGEREF _Toc409302525 h 128گفتار دوم: درخواست دستور موقت PAGEREF _Toc409302526 h 133گفتار سوم: تصمیم گیری شعب دیوان عدالت اداری PAGEREF _Toc409302527 h 136گفتار چهارم: تصمیمات شعب دیوان عدالت اداری و قابلیت شکایت آن PAGEREF _Toc409302528 h 138نتیجه گیری و پیشنهادات: PAGEREF _Toc409302529 h 140فهرست تفصیلی منابع و مآخذ: PAGEREF _Toc409302530 h 147چکیده انگلیسی PAGEREF _Toc409302531 h I
چکیده:دستور موقت نهادی می‌باشد که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه‌ی دعوا به‌کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه‌ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می‌پذیرد، اما همواره مراجعه‌ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن حق را مورد تهدید قرار دهد و از این‌رو بیم از بین رفتن حق اصلی پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود. حق مراجعه مردم ممکن است برای در حاشیه امن قرار دادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیرممکن شدن به‌کارگیری آن در آینده رود. قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از ماده 34 تا 40 قانون به موضوع دستور موقت پرداخته شده است. براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت را بنماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز فوریت و ضرورت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید. مبانی توجیهی و اصلی صدور دستور موقت ضرورت احقاق حقوق و آزادی‎‌های شهروندی و رعایت عدالت و تساوی اصحاب دعوا می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تحلیل تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت و مقایسه آن با نهاد دستور موقت در آیین دادرسی مدنی به تبیین، تحلیل، ارزیابی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری بپردازد.
کلیدواژگان:
1- دستور موقت 2- جایگاه حقوقی 3- دیوان عدالت اداری 4- قانون 5- احقاق حق 6- عدالت
دیباچه :1-تبیین موضوع و تحدید قلمرو تحقیق :پژوهش حاضر به تحلیل محتوایی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌پردازد. دستور موقت نهاد مهمی می‌باشد که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را به منظور در حاشیه امن قرار دادن دعوای خود به‌کار گیرد؛ چرا که تا زمانی که حکم علیه طرف دعوا صادر گردد و ذی‌نفع بودن خواهان مورد بررسی و ارزیابی و اثبات دادگاه قرار گیرد، ممکن است موضوع خواسته خواهان تضییع یا در معرض نابودی قرار گیرد و از این‌رو خسارت غیرقابل جبرانی به وی وارد گردد. قرار در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. دیوان عدالت اداری در قانون جدید خود که مصوب سال 1392 می‌باشد به صراحت نهاد دستور موقت را از ماده 34 تا 40 مورد شناسایی قرار داده است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عدالت اداری در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر می‌نماید.
2- اهمیت و ضرورت تحقیق:صدور قرار دستور موقت و اجرای آن، در اغلب موارد، برای طرفی که قرار علیه او صادر می‌شود، تضییقات و مشکلات و چالش‌هایی را بوجود می‌آورد و خسارت قابل توجهی نیز ایجاد می‌نماید، این در حالی است که ذی‌نفع بودن یا نبودن دعوای ذی‌نفع، در ماهیت احراز نگردیده و چه بسا تا آن زمان حتی دعوا نیز اقامه نشده باشد. از سوی دیگر رد درخواست صدور دستور موقت می‌تواند موجبات زمینه‌ی اجرای حکمی که خواهان، پس از مدت‌ها و با صرف هزینه‌های گزاف تحمل می‌نماید، از بین رفته و یا به جهت صادر و اجرا نشدن قرار دستور موقت، حق اصلی خواهان به گونه ای از بین برود که جبران مافات غیرممکن و یا بسیار دشوار گردد. بنابراین همان گونه که از فراز عبارات بالا به خوبی برمی‌آید بررسی، تحلیل و ارزیابی موضوع، محتوا و موارد صدور دستور موقت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد به گونه ای که نهاد دستور موقت با احقاق حقوق و آزادی‌های شهروندان و تحقق عدالت و تساوی در دادرسی و دعوا پیوند عمیق و

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *