— (655)

دانشگاه
واحـــــد
دانشكده علوم انساني
پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد
رشته روابط بين الملل
عنوان :
بررسي زمينه هاي همكاري و اختلاف ايالات متحده آمريكا و روسيه در
مبارزه با تروريسم در افغانستان 2001-2012
استاد راهنما :
استاد مشاور :
نگارش :
تابستان

سپاسگذاري:
سپاس وستايش خداوند متعال را كه جز به الطاف وعنايت او پيمودن
اين مسير برايم ميسر نبود . معبودي كه قطره دانش ومعرفت شناخت
را به ما ارزاني داشت و با مددوياريش اين راه به نيكي طي شد .
دراينجا برخود لازم مي دانم كه نهايت سپاس وقدرداني را نسبت به
تمامي عزيزاني كه درانجام اين پژوهش از راهنمائيها ومشاوره ها
ومساعدتهاي باارزش آنان از لحاظ علمي وحمايت هاي معنوي آنها
بهره مند بوده ام ، ابراز نمايم .
از راهنمايي هاي ارزنده استاد گرامي جناب آقاي دكتراسماعيل
شفيعي سروستاني كه به عنوان راهنماي اين پايان نامه درتمام
مراحل تحقيق واجراء ونگارش درانجام هرچه بهتر اين پژوهش ياري
نموده اند كمال تشكر وقدرداني را دارم.
همچنين از استاد مشاور ارجمند جناب آقاي دكترمحمدرضا
اقارب پرست صميمانه سپاسگذاري مي نمايم.
درپايان جاي دارد از همكاري صادقانه وصميمانه عزيزاني كه به
نحوي درتدوين اين پايان نامه دچار زحمت شدند صميمانه قدرداني
وسپاسگذاري نمايم

تقديم به :
« پدر بزرگوارم »
پدري كه دلسوزانه از كودكي تاكنون مشوق و پشتوانه
مستحكم من بوده.
«مادرمهربانم »
كه زيباترين نعمت خداوندي است ، او كه آرامبخشترين
لحظات زندگي را برايم فراهم كرد تا بتوانم سختترين
لحظات زندگي را پشت سر بگذارم

چكيده
روابط جمهوري فدراتيو روسيه و ايالات متحده امريكا داراي اهميت بسيار زيادي مي باشد . در دوران جنگ
سرد در نظام دوقطبي رقابت سختي بين اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده وجود داشت . حضور امريكا به عنوان
عضوي از ناتو در منطقه و نبودن روسيه در اين پيمان از دلايل بزرگي است كه باعث كشش روسيه به سوي امريكا مي
شود . بدنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و جداشدن جمهوري هاي متعدد از آن كشور و تولد روسيه تغييرات
زيادي در روابط روسيه و امريكا بوجود آمد. از طرف ديگر افغانستان يكي از نگرانيهاي سياست خارجي روسيه است.
اوضاع بي ثبات در افغانستان به ويژه وجود مواد مخدر، افراطگرايي اسلامي و فساد روسيه و متحدان استراتژيكش را در
آسياي مركزي تهديد ميكند. آمريكا، روسيه را به عنوان شريكي مهم در مبارزه با تروريسم در نظر داشته و مبارزه با
تروريسم يكي از زمينه هاي مهم در روابط آمريكا و روسيه است. ه دف تحقيق حاضربررسي زمينه هاي همكاري و
اختلاف آمريكا و روسيه در مبارزه با تروريسم مي باشد. در يك نگاه كلي رويكرد روسيه در قبال اين بحران استفاده از
فرصت در جهت بهبود مناسبات با آمريكا ودر راستاي بهره مندي از نفوذ آن كشور در استفاده از امكانات وتوانايي هاي
سازمان هاي مالي وپولي بوده است و به همين خاطر همكاري خود با ائتلاف بين المللي براي بر خورد با عوامل
تروريستي در افغانستان را اعلام نمود. مي توان گفت كه ايالات متحده آمريكا و روسيه در موضوعاتي مانند مديريت
بحرانها، مبارزه با توسعه اسلام گرايي راديكال وديگر مظاهر افراط گرايي، همكاري در عرصه انرژي به عنوان تقويت زير
ساخت هاي اقتصادي، مبارزه مشترك در زمينه تروريسم، كنترل بيشتر بر رفتار برخي از بازيگران مؤثر منطقه اي نظير
چين – ايران و تأمين اولويت هاي كشور هاي آسياي مركزي زمينه هاي همكاري دارند. همچنين گسترش نفوذ سياسي و
امنيتي امريكا، مخالفت روسها با نظام هژمونيك آمريكا و مانع تراشي غرب در زمينه جايگاه روسيه به عنوان يك قدرت
بزرگ و تعيين كننده جهاني مهم ترين عامل افزايش تنش ميان روسيه و امريكا بوده است.
كلمات كليدي: تروريسم، افغانستان، يازده سپتامبر، روسيه، امريكا٢
مقدمه
روابط روسيه و امريكا از زمان پيروزي انقلاب ماركسيستي در روسيه در سال 1917 همواره يكي از
مهمترين متغيرهاي تعيينكننده در سياست بينالملل به شمار رفته است. نقطه اوج اين مسئله د ر دوران جنگ
سرد و به طور مشخصتر در زمان بحران موشكي كوبا رقم خورد كه به اعتقاد بسياري از تحليل گران ،
جهان تا آستانه يك برخورد هستهاي به پيش رفت.
بدنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و جداشدن جمهوري هاي متعدد از آن كشور و تولد روسيه تغييرات
زيادي در روابط روسيه و امريكا بوجود آمد. با فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد ، اگرچه تنشها در
روابط روسيه و امريكا تا حدود زيادي كاهش يافت و نقش محوري روابط روسيه و غرب جاي خود را به
موضوعات مهمتري مانند روابط غرب و جهان اسلام داد، اما در بسياري از بحرانها و مسائل مهم جهاني
همچنان مواضع روسيه به عنوان يكي از پنج عضو شوراي امنيت، از نقش تأثيرگذار و تعيينكنندهاي
برخوردار بوده است.
طي اين سالها روابط روسيه و غرب از يكسو عرصه مجموعهاي از مسائل اختلاف برانگيز (از اختلاف بر سر
مسائل بالكان و گسترش ناتو به شرق گرفته تا اختلاف بر سر مسئله استقرار سپر دفاع موشكي و بسياري از
موضوعات ديگر)، بوده است و از سوي ديگر، شاهد همكاريهاي متنوعي مانند همكاري در موضوع مبارزه
با تروريسم، همكاريهاي گسترده در زمينه اقتصادي و همچنين تفاهم در خصوص كاهش تسليحات اتمي
بوده است. برخي از عرصهها مانند موضوع برنامه هستهاي ايران و مسئله انرژي نيز تاكنون عرصه توأمان
همكاري و رقابت ميان روسيه و غرب بوده است.
پس از حملات يازده سپتامبر، ايالات متحده آمريكا ماشه جنگ عليه تروريسم را كشيد و افغانستان را به
عنوان نقطه آغازين مبارزه با تروريسم تعريف كرد و اين كشور را مورد حمله نظامي قرار داد.روسيه نه تنها
در شوراي امنيت راي به مداخله نظامي در افغانستان داد بلكه هم چنين با استقرار پايگاه هاي نظامي آمريكا
در آسياي مركزي به منظور كمك به جنگ افغانستان مخالفتي نكرد. يعني روسيه اقدام نظامي ايالات متحده
را در راستاي منافع و امنيت ملي خود ارزيابي نمود. روابط جمهوري فدراتيو روسيه و ايالات متحده امريكا
داراي اهميت بسيار زيادي مي باشد. در دوران جنگ سرد در نظام دوقطبي رقابت سختي بين اتحاد جماهير
شوروي و ايالات متحده وجود داشت. حضور امريكا به عنوان عضوي از ناتو در منطقه و نبودن روسيه در
اين پيمان از دلايل بزرگي است كه باعث كشش روسيه به سوي امريكا مي شود. افغانستان يكي از
نگرانيهاي سياست خارجي روسيه است. اوضاع بي ثبات در افغانستان به ويژه وجود مواد مخدر،
افراطگرايي اسلامي و فساد روسيه و متحدان استراتژيكش را در آسياي مركزي تهديد ميكند. روسيه براي
رفع اين چالش ها به دنبال اين است كه به طور فزايندهاي نقش فعالي را در بازسازي و ثبات افغانستان در ٣
سطوح مختلف روابط دوجانبه، منطقهاي و بينالمللي ايفا كند. بنابراين روسيه و امريكا داراي منافع مشتركي
در افغانستان هستند و مسكو از تلاش براي مشاركت بينالمللي در افغانستان به رهبري غرب خرسند است.
به رغم پايان يافتن رژيم طالبان در سال 2001 افغانستان همچنان منبع توليد تهديدات براي روسيه و
چالشهايي را براي امنيت روسيه و متحدانش در آسياي مركزي ايجاد ميكند. اين چالش ها عبارتند از
قاچاق مواد مخدر، افراطگرايي اسلامي و تروريسم، بيثباتي سياسي و فساده گسترده در افغانستان كه باعث
نگراني روسيه است. افغانستان با وجود تمام مشكلاتش بار ديگر به عاملي مهم در سياست خارجي روسيه
تبديل شده است. لذا در اين تحقيق زمينه هاي همكاري و اختلاف آمريكا و روسيه در مبارزه با تروريسم در
افغانستان مورد بررسي قرار مي گيرد..۴
فصل اول:
كليات تحقيق۵
1-1 – بيان مسأله
پس از حملات يازده سپتامبر، ايالات متحده آمريكا مبارزه جدي و قاطع خود عليه آنچه تروريسم بين
المللي مي ناميد آغز كرد و افغانستان را به عنوان نقطه آغازين مبارزه با تروريسم تعريف كرد و اين كشور را
مورد حمله نظامي قرار داد. هدف اعلامي ايالات متحده حذف القاعده و حكومت طالبان حامي آنها به عنوان
منبع اصلي بنيادگرايي اسلامي بود كه به زعم ايالات متحده اقدامات تروريستي عليه غرب را تشويق و
ترغيب مي كرد. اقدام نظامي آمريكا نه تنها با حمايت دولت هاي فرامنطقه اي همراه شد بلكه دولت هاي
مانند ايران، روسيه، پاكستان و چين نيز اقدام نظامي آمريكا را تائيد كردند. اين به خاطر آن بود كه هركدام از
چهار دولت ياد شده نيز از نوع تفكر حاكم بر افغانستان نگران بودند و لذا آن را تهديدي عليه خود مي
دانستند. روسيه نه تنها در شوراي امنيت راي به مداخله نظامي در افغانستان داد بلكه هم چنين با استقرار
پايگاه هاي نظامي آمريكا در آسياي مركزي به منظور كمك به جنگ افغانستان مخالفتي نكرد. لذا بايد گفت
كه روسيه اقدام نظامي ايالات متحده را در راستاي منافع و امنيت ملي خود ارزيابي نمود .
اگر ادعاي فوق پذيرفته شود اين ادعا نيز پذيرفتني و مقبول

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *