— (657)

10016361204
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسبداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود
استاد راهنما :
دكتر مجيد زنجيردار
استاد مشاور:
دكتر حمیدرضا قاسمی
نگارش:
سید موسی محمدی
پاییز 1389
2382402-442182
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management- Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
An Investigation Of The Effect of Default Risk on Earning Response Coefficient(ERC)
Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.
Consulted by:
H.R. Ghasemi Ph.D.
By:
Seyed Moosa Mohamadi
Autumn 2010

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسبداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت
بر ضریب واکنش سود
نگارش:
سید موسی محمدی
پاییز 1389
هیأت داوران:
استاد راهنما: دکتر مجید زنجیر دار
استاد مشاور: دکتر حمید رضا قاسمی
استاد داور: دکتر پیمان غفاری
مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار
سپاسگزاری:
ازدست و زبان که برآيد
کز عهده شکرش به در آيد
بنام یگانه حسابدارحسابرس که ترازنامۀ سند اندوخته هرکس را بدون حسابسازی برایش تدوین می کند و مالیاتی اضافه بردارایی او واندوخته هایش نخواهد بست وتلفیقی بدون محافظه کاری ورضایت طرفین صورت نخواهد داد . برخود لازم می دانم اززحمات بی دریغ ،تلا ش های بی وقفه وراهنمایی های ارزشمند استاد راهنما ومدیرگروه محترم جناب آقای دکترمجید زنجیردار واستاد مشاوره جناب آقای دكتر حمیدرضا قاسمی وهمچنین ازداورمحترم جناب آقای دکترپیمان غفاری و سرکارخانم فروزان کیوانفر مدیر پژوهش دانشکده مدیریت درراستای انجام این رساله تشکر و قدردانی نمایم .
تقدیم به :

تمام کسانیکه داشته های خود را مدیون آنان هستم .
پدر و مادرم
که درمسیر پرپیچ وخم زندگیم ، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند. ویاری سبز شان همواره و بی منت،امید بخش ویاری دهنده درتمام زندگیم بوده است .
و برادر و خواهرم که در تمام مراحل تحصیلی حامی و پشتیبان بنده بوده اند.
باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان را سپاس گفته باشم .

TOC f A h z t “Heading 1,مطالب” c چكيده: PAGEREF _Toc280347399 h 1مقدمه: PAGEREF _Toc280347400 h 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه PAGEREF _Toc280347403 h 42-1 بیان مسئله PAGEREF _Toc280347404 h 63-1 اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc280347405 h 84-1 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc280347406 h 95-1 چارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc280347407 h 96-1 فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc280347408 h 127-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات PAGEREF _Toc280347409 h 13فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق1-2 مقدمه PAGEREF _Toc280347412 h 152-2 مبانی نظری تحقیق- بخش اول: PAGEREF _Toc280347413 h 161-2-2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه: PAGEREF _Toc280347414 h 162-2-2 آگاه شدن از واکنش بازار PAGEREF _Toc280347415 h 183-2-2-پژوهش بال و براون PAGEREF _Toc280347416 h 194-2-2 نتیجه تحقیق بال و براون PAGEREF _Toc280347417 h 205-2-2 ضریب واکنش سود PAGEREF _Toc280347418 h 223-2 بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره: PAGEREF _Toc280347419 h 251-3-2 مفاهیم سود در حسابداری: PAGEREF _Toc280347420 h 252-3-2 روش های پیش بینی سود: PAGEREF _Toc280347421 h 273-3-2 مدل باکس- جنکینز: PAGEREF _Toc280347422 h 284-3-2 مراحل عملی روش باکس- جنکینز: PAGEREF _Toc280347423 h 285-3-2 مدل گام زدن تصادفی: PAGEREF _Toc280347424 h 294-2 بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره PAGEREF _Toc280347425 h 301-4-2 بازده PAGEREF _Toc280347426 h 302-4-2 روش های محاسبه بازده سهامداران PAGEREF _Toc280347427 h 303-4-2 بازده مورد انتظار PAGEREF _Toc280347428 h 344-4-2 بازده مورد انتظار پرتفولیو PAGEREF _Toc280347429 h 345-4-2 بازده غیرعادی سهام PAGEREF _Toc280347430 h 365-4-2 تئوری بازار کارآ PAGEREF _Toc280347431 h 406-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی PAGEREF _Toc280347432 h 407-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ PAGEREF _Toc280347433 h 418-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ PAGEREF _Toc280347434 h 419-4-2 بازار چطور کارآ می شود؟ PAGEREF _Toc280347435 h 4210-4-2 درجات کارایی PAGEREF _Toc280347436 h 425-2-بخش چهارم ریسک عدم پرداخت: PAGEREF _Toc280347437 h 431-5-2 ماهیت ریسک: PAGEREF _Toc280347438 h 432-5-2 ریسک چیست؟ PAGEREF _Toc280347439 h 433-5-2 انواع ریسک PAGEREF _Toc280347440 h 444-5-2 ریسک عدم پرداخت( نکول) PAGEREF _Toc280347441 h 455-5-2 روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت: PAGEREF _Toc280347442 h 456-2بخش پنجم پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc280347443 h 501-6-2 تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc280347444 h 502-6-2 تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc280347445 h 607-2 خلاصه فصل PAGEREF _Toc280347446 h 62فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق1-3 مقدمه PAGEREF _Toc280347449 h 652-3 روش تحقیق PAGEREF _Toc280347450 h 653-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری PAGEREF _Toc280347451 h 664-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: PAGEREF _Toc280347452 h 675-3 متغیرهای مدل PAGEREF _Toc280347453 h 686-3 قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc280347454 h 727-3 روش های جمع اوری اطلاعات PAGEREF _Toc280347455 h 738-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات PAGEREF _Toc280347456 h 731-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی PAGEREF _Toc280347457 h 739-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش PAGEREF _Toc280347458 h 78فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها1-4 مقدمه‏ PAGEREF _Toc280347461 h 812-4 شاخص های توصیفی متغیرها PAGEREF _Toc280347462 h 813-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق PAGEREF _Toc280347463 h 844-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: PAGEREF _Toc280347464 h 845- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود PAGEREF _Toc280347465 h 851-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی اول: PAGEREF _Toc280347466 h 852-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی دوم PAGEREF _Toc280347467 h 903-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم PAGEREF _Toc280347468 h 974-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی چهارم PAGEREF _Toc280347469 h 995-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی پنجم PAGEREF _Toc280347470 h 1016-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی ششم PAGEREF _Toc280347471 h 102فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات1-5 مقدمه PAGEREF _Toc280347474 h 1082-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها PAGEREF _Toc280347475 h 1091-2-5 نتايج فرضیه اصلی اول PAGEREF _Toc280347476 h 1092-2-5 نتايج فرضیه اصلی دوم PAGEREF _Toc280347477 h 1093-2-5 نتايج فرضیه اصلی سوم PAGEREF _Toc280347478 h 1104-2-5 نتايج فرضیه اصلی چهارم PAGEREF _Toc280347479 h 1115-2-5 نتايج فرضیه اصلی پنجم PAGEREF _Toc280347480 h 1116-2-5 نتايج فرضیه اصلی ششم PAGEREF _Toc280347481 h 1123-5 نتیجه گیری کلی تحقیق PAGEREF _Toc280347482 h 1124-5 پیشنهادها PAGEREF _Toc280347483 h 1131-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش PAGEREF _Toc280347484 h 1132-4-5 پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی PAGEREF _Toc280347485 h 1135-5 محدودیت های تحقیق PAGEREF _Toc280347486 h 114پیوست هاجدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري PAGEREF _Toc280347488 h 116منابع و ماخذمنابع فارسي: PAGEREF _Toc280347490 h 121منابع لاتین: PAGEREF _Toc280347491 h 122منابع اینترنتی: PAGEREF _Toc280347492 h 125چکیده انگلیسی: PAGEREF _Toc280347493 h 126
TOC f B h z t “Heading 2,جداول” c جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود PAGEREF _Toc280347494 h 11جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضریب واکنش سود PAGEREF _Toc280347495 h 25جدول( 2-2) ضرایب شاخص Z آلتمن PAGEREF _Toc280347496 h 49جدول( 3-2 )طبقه بندی شرکتها توسط کریستین و رای PAGEREF _Toc280347497 h 56جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقيق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) PAGEREF _Toc280347498 h 82جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسميرنوف K-S)) برای متغیر وابسته (بازده غیر عادی انباشته) تحقیق PAGEREF _Toc280347500 h 85جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR) PAGEREF _Toc280347501 h 86جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره PAGEREF _Toc280347502 h 87جدول (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره PAGEREF _Toc280347503 h 88جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی PAGEREF _Toc280347504 h 91جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی PAGEREF _Toc280347505 h 92جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی PAGEREF _Toc280347506 h 93جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر ریسک عدم پرداخت بر ضرایب آماری فرضیه یک PAGEREF _Toc280347507 h 95جدول (10-4) خلاصه نتایج حاصل از فرضیه شماره 2 PAGEREF _Toc280347508 h 96جدول (11-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3 PAGEREF _Toc280347509 h 98جدول (12-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4 PAGEREF _Toc280347510 h 100جدول (13-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5 PAGEREF _Toc280347511 h 101جدول (14-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5 PAGEREF _Toc280347512 h 103جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل PAGEREF _Toc280347513 h 104جدول(16-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *