— (659)

2590800891540000

موضوع :
بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران
تهيه و تنظيم:
موضوع : بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق2
1-1- بيان موضوع و مسأله تحقيق 4
2-1- اهميت و ضرورت تحقيق 5
4-1- گزاره هاي تحقيق 5
1-4-1- اهداف تحقيق 5
2-4-1- فرضيه هاي تحقيق 6
5-1- متغيير هاي تحقيق 7
6-1- روش تحقيق 7
7-1- جامعه آماري و نمونه تحقيق 7
8-1- مشكلات و محدوديت هاي تحقيق 8
فصل دوم : ادبیات نظری9
مقدمه 10
2 -1- تاريخچه بانكداري 11
2 -1-1- بانك12
2-1-2- پيشينه بانك در جهان12
2-1-3- پيشينه بانك در ايران13
2-2- تبادلات مالي بصورت الكترونيكي13
2 -2-1- انتقال الكترونيكي منابع EFT14
2-2-2- سوئيفت SWIFT15
2-2-3- مبادله الكترونيكي داده‌ها(EDI)17
2-3- بانكداري الكترونيك19
2-3-1- تعريف بانكداري الكترونيك20
2-3-2- بانكداري اينترنتي22
2-3-3- تاريخچه بانكداري الكترونيك22
2-3-4- سيستم‌هاي پرداخت در بانكداري الكترونيك24
2-3-5- انواع خدمات مهم بانكداري الكترونيك28
2-4- مزایای بانکداری الکترونیک35
2-5- چالش های بانکداری الکترونیک38
2-6 بانکداری الکترونیک در ایران:39
2-7 موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران40
2-7-1 شاخص های موانع فنی 41
2-7-2 شاخص های موانع فرهنگی42
2-7-3 شاخص های موانع مدیریتی42
2-7-4 شاخص هاي موانع مالي42
فصل سوم : روش تحقیق 47
3-1 مقدمه 48
3-2- طرح تحقيق 48
3-3 جامعه آماري 49
3-4 نمونه 49
3-4-1 حجم نمونه 49
3-5 فرضيه‌هاي تحقيق 50
3-5-1 فرضيه‌هاي فرعي تحقيق 50
3-6- متغيرهاي تحقيق51
3-7 روش هاي مورد استفاده در جمع آوري اطلاعات اين تحقيق‌ 54
3-7-1 روش كتابخانه‌اي 54
3-7-2 روش مصاحبه 55
3-7-3- جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه 55
3-8- تعيين روايي پرسشنامه 57
3-9- تعيين پايايي پرسشنامه 57
3-10- روشهاي آماي 58
3-10-1 روش اندازه گيري58
3-10-2 روش‌هاي آماري تحليل داده‌ها59
3-10-2-1- آمار توصیفی 60
3-10-2-2 آمار استنباطی 60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 65
مقدمه66
4-1- توصیف دادهها66
4-1-1 ویژگیهای فردی پاسخ کنندگان66
4-1-2 اطلاعات حاصل از سؤالات مربوط به فرضیههای تحقیق69
4-2- انجام آزمونهای مورد نظر89
4-2-1- آزمون فرضیههای اصلی تحقیق89
4-2-2- آزمون فرضیه های فرعی تحقیق94
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 105
5-1- مقدمه106
5-2- خلاصه پژوهش106
5-3- پیشنهادات108
5-4- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی110
مقدمه
ورود به قرن بيست و يكم و عصر اطلاعات با چالش ها و نگرانيهاي بسيار جدي همچون بحران هاي زيست محيطي، فقر، گرسنگي، سوء تغذيه و خشكسالي همراه بوده است. در اين ميان، هيچ يك از برنامه هاي طراحي شده توسعه و فناوري هاي نوين قرن بيستمي، نتوانسته‌اند تاثير قاطعي در رفع اين مسايل و شكاف توسعه و تبعات ناشي از آن داشته باشند. (کارول، کلی، 2003)
تمام افراد در جامعه دانش محور، در هر موقعيت مكاني و زماني، دسترسي يكساني به اطلاعات مورد نياز خود خواهند داشت و اين دسترسي به اطلاعات نه تنها حق افراد است، بلكه ابزار و شاخص توسعه نيز محسوب گرديده و حتي اين جوامع را مي توان بر مبنا شاخص ارزش اطلاعات و دسترسي به آن طبقه بندي كرد. (اسکات تاپ، 1996)
عوامل متعدد و متنوعي زمينه ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك را فراهم مي سازند كه همگي ناشي از رشد فناوري و پيچيده تر شدن زندگي بشر هستند. در اين باره ضرورت هاي زير را مي توان برشمرد:
الف – رشد فناوري به ويژه فناوري اطلاعات و پهناي باند مخابراتي :
فناوري اطلاعات نهاد عصر حاضر بوده و با نرخي فزاينده و تصاعدي در حال رشد است. به طوريكه در واقع مي توان عصر حاضر را عصر فناوري اطلاعات ناميد .
ب – افزايش سرمايه گذاري بانكها در بخش فناوري اطلاعات و تطبيق آن با نيازها و شرايط خويش :
بانكها، سرمايه گذاري كلاني در زمينه فناوري اطلاعات به عمل آورده اند و بخش دولتي نيز در پاسخگويي به شرايط كنوني و كم كردن شكاف بين بخش خصوصي و دولتي، ناگزير از سرمايه گذاري در اين زمينه مي باشد. (OECD,1999)
ج – رشد استفاده از اينترنت و عادت كردن مردم به استفاده از آن :
اينترنت يكي از پديده هاي منحصر به فرد قرن اخير است كه ضمن تاثيرات بسيار بر زندگي مردم، مزاياي بسياري نيز در پي داشته كه استفاده از آنرا گسترش داده است. به عنوان مثال، در حاليكه در ژوئن 1997 تعداد 22/5 ميليون كامپيوتر سرور و 50 ميليون كاربر اينترنت وجود داشته است، اين مقدار در ژانويه 2001 به 115 ميليون كامپيوتر سرور و 573 ميليون كاربر اينترنت رسيده كه پيش بيني مي شود تا پايان دهه حاضر به 2/2 ميليارد كاربر در سراسر جهان افزايش يابد.(بروک، 2000). امروزه كشورهايي كه به استفاده از اينترنت كمتر اعتماد دارند از سرانه درامد كمتري نيز برخوردارند و در واقع اينترنت تاثيرات مثبتي بر توسعه اقتصادي دارد. (کسر هانگ، 2010)
د – تغييرات انتظارات شهروندان و بالا رفتن سطح توقعات آنها :
انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نحوه و كيفيت ارائه آن بطور روزافزون در حال تغييراست و بانكها نيز مي بايست پاسخگوي اين نيازهاي و انتظارات باشند.
1-1- بيان موضوع و مسأله تحقيق :
قرن بيست و يكم را عصر اطلاعات و دانايي ناميده اند زيرا نقش اساسي در آن بر عهده اطلاعات بوده و نويد بخش جهاني نو با شيوه هاي نوين بكارگيري اطلاعات و دانش است. حرف اول را در اين دوران جديد، فناوري اطلاعات مي زند. فناوري اطلاعات به معناي به كارگيري سيستم ها، شبكه هاي ارتباطي و كامپيوترها براي اداره، پردازش و مديريت داده ها در جهت كسب، ذخيره و تسهيم آنهاست. (شارما، 2003)
اين فناوري بر جنبه هاي مختلف زندگي افراد و اجتماعات تاثير بسيار گذاشته و به سرعت در حال تاثير گذاري بر الگوهاي زندگي، شيوه تحقيق، آموزش، مديريت، حمل و نقل، ارتباطات امنيت و بهداشت است. دوره اي از زمان را كه در آن به سر مي بريم ”همه پديده ها الكترونيك“ ناميده اند، كه از جمله آنها مي توان به تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، يادگيري الكترونيكي ، شهروند الكترونيكي مديريت الكترونيكي روابط با مشتري ،تداركات الكترونيكي و در مجموع زندگي الكترونيكي اشاره كرد.
2-1- اهميت و ضرورت تحقيق :
افزايش تقاضاي دسترسي عمومي به اينترنت براي دريافت اطلاعات و خدمات، روشهاي كار و زندگي را تحت تاثير قرار داده است. يكي از پديده هاي منبعث از آن كه در طول دهه اخير به گونه اي بسيار گسترده در جوامع پيشرفته مطرح گرديده و سپس در ساير جوامع نيز با اقبال خوبي مواجه شده و حتي در مواردي نيز با اجراء موفقيت آميزي همراه بوده است، پديده بانكداري الكترونيك مي باشد. بانكداري الكترونيك، فرصت هايي را فراهم مي كند تاكيفيت خدمات ارائه شده به تمامي شهروندان بهبود يافته تا آنها قادر باشند در هر زمان از شبانه روز (هفت روز هفته و در 24 ساعت) به خدمات يا اطلاعات دسترسي داشته باشند. در این تحقیق بانک صادرات شهرزابل مورد بررسی قرار گرفته است. تا موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک مشخص گردد.
4-1- گزاره هاي تحقيق :
1-4-1- اهداف تحقيق : ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك در ايران با چالشهاي مختلفي روبرو مي‌باشد كه شناسايي و سپس ارائه راه كار به منظور غلبه بر اين چالشها، مهمترين هدف اين تحقيق است. بنابر اين سعي شده است تا از يك سو با يك تجزيه و تحليل دقيق و از سوي ديگر با استفاده از طبقه بندي مناسب، راه كارهايي بر اساس نظرات خبرگان و متخصصان در بانک صادرات شهرزابل ارائه شود. بطور كلي اهداف اين پژوهش در دو بعد قابل طبقه بندي هستند :
الف – بعد نظري :
1- مطالعه در زمينه بانكداري الكترونيك و آشنايي با ويژگيها و ابعاد آن
2- گردآوري مجموعه اي از مفاهيم بانكداري الكترونيك
3- كمك به غني تر شدن تئوريهاي مربوط به بانكداري الكترونيك
4- آگاهي از تلاشهاي صورت گرفته در ساير كشورهاي جهان در زمينه استقرار بانكداري الكترونيك
5- تعيين شاخص هاي مهم سنجش پيشرفت در توسعه بانكداري الكترونيك
ب – بعد كاربردي اين اهداف عبارتند از :
1- آشنايي با اهميت بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و همچنين بانكداري الكترونيك درجهت خدمات رساني وپاسخگويي‌به شهروندان در بانک صادرات شهرزابل
2- كمك به پياده سازي هرچه سريعتر و موثرتر بانكداري الكترونيك در بانک صادرات شهرزابل
3- ارائه راه كارهايي براي توسعه بانكداري الكترونيك در بانک صادرات شهرزابل
2-4-1- فرضيه هاي تحقيق : فرضيه هاي تحقيق مبتني بر اين سئوال اساسي است كه ”عوامل موثر در پياده سازي و توسعه بانكداري الكترونيك در بانک صادرات ایران شهرزابل كدامند؟“ به اين ترتيب، فرضيه هاي اصلي تحقيق شكل مي گيرند كه عبارتند از :
فرضيه1- عوامل فني مانع توسعه بانكداري الكترونيك در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.
فرضيه2- عوامل‌فرهنگي مانع ‌ايجاد و توسعه ‌بانكداري ‌الكترونيك‌ در بانك صادرات ايران شهرزابل مي‌باشند.
فرضيه 3- عوامل مديريتي مانع ايجاد توسعه بانكداري الكترونيك

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *