متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوانبررسی انگیزه های شغلی کارکنان در محیط بیمارستان آباده

دانشگاه پیام نور ابرکوه

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در محیط بیمارستان آباده

 

استاد راهنما:

حمید رضا ابراهیمی  

زمستان ۱۳۹۰

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

انسان در همه سازمانها چه صنعتی چه بازرگانی یکی از عوامل مهم در پیشبرد اهداف سازمان تلقی می شود .در جهت نیل به افزایش کارایی و بهره وری هر چه بیشتر این عامل باید عوامل انگیزاننده را در او شناخت و سپس برای ارضای این نیازها در جهت افزایش کارائی همت گماشت ضمن اینکه کلیه صاحبنظران مدیریت انگیزش رافرایندی پیچیده و بنابراین دارای ماهیت چند بعدی دانسته اند از این رو فهم و کاربرد آن نیازمند وقوف بر دانش مربوط و هنر بکارگیری آن می باشد .البته برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان ؛ که در واقع پی جویی علت وسبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است . ضرورت تام دارد. کنکاش در مسئله انگیزش ؛ پاسخ چراهای رفتار آدمی است ؛ چرا انسان در سازمان کار میکند ؟ چرا بعضی افراد فعال و برخی کم کارند ؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟ این سوالات و بسیاری دیگر همه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه ها ی کارکنان خلاصه می شود . از اینرو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه های آنان می توانند در تحقق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند. از این رو جلب رضایت کارکنان و علاقه مند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر علل و یا عدم رضایت آنها نسبت به کارشان مشخص گردد. به منظور بهبود وارتقاء شرایط کار ونیز جلب رضایت بیشترآنها می توان تلاشهای اساسی تری مبذول داشت. چرا که وقتی انسان از شغل خود احساس خشنودی نماید ناخود آگاه مسئولیت خویش را بادقت بیشتری به انجام رسانده و از آن خوشحال خواهد شد. در این تحقیق ما به دنبال این هستیم تا بدانیم چه عواملی بر انگیزش کارکنان تاثیر دارند.

واژه­های کلیدی: انگیزش، رضایت شغلی تبعیض ها در محیط کار حقوق ودستمزد امنیت شغلی شناخت و قدردانی

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله. ۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۲

۱-۴-  اهداف تحقیق. ۲

۱-۵-  فرضیه های تحقیق. ۲

۱-۶-  قلمرو تحقیق. ۲

۱-۷- تعریف واژهها و اصطلاحات. ۲

۲-۱- مقدمه. ۲

۲-۲-  مفهوم انگیزش. ۲

۳-۲-  بررسی نظریه های انگیزش. ۲

۲-۴- نظریه های انگیزش. ۲

۲-۵-  نخستین نظرات انگیزش. ۲

۲-۶-  مدل سنتی. ۲

۲-۷- مدل روابط انسانی. ۲

۲-۸-  مدل منابع انسانی. ۲

۲-۹-     نظریه های معاصر انگیزش. ۲

۲-۱۰-  نظریه‌های محتوایی. ۲

۲-۱۱- نظریه های فرایندی. ۲

۲-۱۲-  نظریه انتظار:. ۲

۲-۱۳-   نظریه برابری:. ۲

۲-۱۴-  نظریه اسناد. ۲

۲-۱۵-  نظریه هدفگذاری:. ۲

۲-۱۶-  نظریه های تقویت یا شرطی کردن عامل. ۲

۲-۱۷- نظریه های رضایت شغلی. ۲

۲-۱۸- نظریه انتظار. ۲

۲-۱۹- الگوی پورتر- لاور. ۲

۲-۲۰-  نظریه اختلاف. ۲

۲-۲۱-  تئوری ارزشی ادوین لاک. ۲

۲-۲۲- نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو. ۲

۲-۲۳- نظریه  Xو Y. 2

۲-۲۴-  تئوری انگیزش- بهداشت. ۲

۲-۲۵-  فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان. ۲

۲-۲۶-  جمع بندی. ۲

۲-۲۷- تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق. ۲

۳-۱-  مقدمه. ۲

۳-۲- فرایند تحقیق. ۲

۳-۳- فرضیه های تحقیق. ۲

۳-۴- روش تحقیق. ۲

۳-۵- جامعۀ آماری. ۲

۳-۶- ابزار جمع آوری داده ها. ۲

۳-۷- آزمون های مورد استفاده. ۲

۴-۱- مقدمه. ۲

۴-۲- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان. ۲

۴-۳- آماره های استنباطی:. ۲

۴-۴- آزمون فرضیات:. ۲

۵-۱- مقدمه. ۲

۵-۲- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار. ۲

۵-۳- نتایج آزمونها. ۲

۵-۴- بحث. ۲

۵-۵- نتیجه گیری. ۲

۵-۶- پیشنهادات. ۲

فهرست منابع و مآخذ. ۲

پرسشنامه. ۲

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

۱-۱-                       مقدمه

نیروی انسانی مهمترین رکن یک سازمان است و موفقیت یا عدم موفقیت سازمان، ارتباط تنگاتنگی با عملکرد کارکنان آن دارد . در سالهای اخیر سازمان ها سعی کرده اند از طریق ایجاد انگیزش در نیروی انسانی آنها را به مشارکت مفید و سازنده در طرح هایی که به وسیله سازمان رو به گسترش است وادارند(عسگریان، ۱۳۷۸). هر قدر کارکنان از انگیزه کاری بالاتری برخوردار باشد به همان میزان می تواند در سازمان از کارایی بیشتری برخوردار گردد. یافته های پژوهشی بیانگر این مطلب است که کارکنانی که دارای انگیزه بالاتری هستند، مشتریان از رضایت بالاتری برخوردار می شوند .

ارضاء نیازهای روانی اجتماعی همچون اعتبار، احساس تعلق، مسئولیت و مشارکت، ارضاء نیازهای شناختی مانند چالش ها، خلاقیت، وظایف متنوع، … و در نهایت عامل مادی هم در گروه عوامل انگیزشی یا نیروی پیش برنده، در حرفه و شغل قلمداد می شوند( هاگمن، ۱۹۹۲،ترجمه ی گودرزی۱۳۸۰ ). بر اساس یافته های هرزبرگ، اگر مردم از شغل خود ناراضی باشند منظورشان محیط و شرایط کار است که شامل امنیت شغلی، زندگی شخصی، شرایط کار، حقوق، قوانین سازمان، ماهیت و میزان سرپرستی و مدیریت، روابط متقابل با همکاران و سرپرستان است. اگر عوامل فوق تأمین نشود افراد احساس نارضایتی خواهند کرد (میرکمالی، .(۱۳۷۱ در تعریفی که از بهداشت روانی ارائه شده است، عواملی همچون سطح بالای حرمت نفس، رضایت از زندگی و پرتوان بودن، پایین بودن سطح افسردگی که شامل درماندگی روانی، ناامیدی، تنش، عصبانیت، خستگی، خلق افسرده و سرشکستگی است، به عنوان عوامل موثر در بهداشت روانی تعریف شدند که بی ارتباط با رضایت از شغل نیستند و در حقیقت رابطه ی تنگاتنگ با رضایت و انگیزه شغلی دارند. علاقمندی به شغل و رضایت از آن حالت هیجانی مثبت و لذت بخشی است که در نتیجه ارزشیابی فرد از کار خود و تجارب کاری به دست می آید.

بر اساس اهمیت شغل کارمند بیمارستان و عواملی که بر رضایتمندی آنان و انگیزش آنان مؤثر است و تأثیر آن بر کامندان جوان، ضروری است که عوامل کاهش دهنده انگیزه آنان شناسایی شده و راهکارهای خروج از این وضعیت بررسی گردد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان بیمارستان آباده انجام شده است.

 

۱-۲-                        بیان مسأله

سازمان های بهداشتی و درمانی به علت اهمیت وظیفه ای که در زمینه پیش گیری مراقبت و درمان بر عهده دارند از جایگاه ویژه ای در جامعه برخوردار می باشند و نارضایتی شغلی کارکنان مراکز درمانی موجب پایین آمدن کیفیت خدمات ارایه شده و در نهایت نارضایتی بیماران خواهد شد و توجه به نظرات و خواسته های آنان در واقع توجه به بهداشت و سلامت است(جهانی و دیگران، ۱۳۸۹). در این تحقیق ما بنا داریم دیدگاه مدیران بیمارستان را نسبت به انگیزه های شغلی کارکنان خود مورد بررسی قرار دهیم و به بیان این مسئله که چه عواملی باعث انگیزش شغلی کارکنان بیمارستان می شود  بپردازیم .بطور کلی برای هر مدیری در هر سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان امری مهم است آنها در واقع پیگیر علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان خود هستند و کنکاش در مسئله انگیزش برای آنها امری اساسی است، ما در مجموع در این تحقیق به پاسخ این سوالات می پردازیم ،چراهای رفتار آدمی و اینکه چرا انسان در سازمان (بیمارستان )کار می کند ،چرا برخی افراد فعال و برخی کم کارند؟ علت بی علاقکی به شغل و علاقه آنها چیست؟ و اینکه چه عواملی به طور مسقیم بر انگیزش شغلی کارکنان (بیمارستان)تاثیر گذار است؟ این سوالات و بسیاری دیگر در این تحقیق پاسخ داده خواهند شد.

تعداد صفحه : ۸۱

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***