— (667)

10016361204
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه
استاد راهنما :
دکتر سید محمد رضا طباطبایی
استاد مشاور:
آقای مجید داود آبادی
نگارش:
رسول كرمي
تابستان 1389
2387600-511175
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
The Effect Of Past Information And Vvriables Affecting The Firms Capital Structure
Thesis Advisor:
M.R. Tabatabaei Ph.D.
Consulted by:
M. Davod Abadi Ph.D.
By:
Rasoul karami
Summer 2010

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه
نگارش:
رسول كرمي
تابستان 1389
هیأت داوران:
استاد راهنما: دکتر سید محمد رضا طباطبایی
استاد مشاور: آقای مجید داود آبادی
استاد داور: دکتر مجید زنجیر دار
مدیر گروه تخصصی: دکتر مجیدزنجیر دار
سپاسگزاری:
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر سید محمد رضا طباطبایی که مسئولیت استاد راهنمای این رساله را به عهده گرفتند و همچنین جناب آقای مجید داود آبادی که مسئولیت استاد مشاور این رساله را عهده دار بودند وبا حوصله ی بسیار و باریک بینی ژرف مرا در این رساله یاری کردند صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم .
هم چنین تشکر ویژه دارم از پژوهش دانشگاه به ویژه سرکار خانم کیوانفر و از خداوند متعال موفقیتهای بزرگتر در زندگی را برایشان آرزومندم
تقدیم به :

« به لبخند زیبایی پدرم ، به دل دریای مادرم و به همسر دلسوزم كه توفيق خود را نتيجه راهنمايي‌ها ، زحمات، فداكاريها و دعاي خير ايشان مي‌دانم و همچنين دست سبز برادرنم و خواهرفداکارم كه با صبر و حوصله مرا در تهيه و تنظيم اين رساله ياري دادند. باشد كه قطره‌اي از درياي بي‌كران محبت‌ هايشان را سپاس گفته ‌باشم. »

TOC f A h z t “Heading 1,مطالب” c چكيده: PAGEREF _Toc263537048 h 1مقدمه: PAGEREF _Toc263537049 h 2فصل اول: كليات تحقیق1-1مقدمه PAGEREF _Toc263537052 h 42-1 بیان مسأله PAGEREF _Toc263537053 h 43-1 اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc263537054 h 54-1 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc263537055 h 65-1 چهار چوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc263537056 h 66-1 فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc263537057 h 77-1 قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc263537058 h 88-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات PAGEREF _Toc263537059 h 8فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق1-2 مقدمه PAGEREF _Toc263537062 h 122-2 ساختار سرمایه PAGEREF _Toc263537063 h 123-2 استراتژی تأمین مالی PAGEREF _Toc263537064 h 134-2روش های تأمین مالی PAGEREF _Toc263537065 h 141-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت PAGEREF _Toc263537066 h 142-4-2 تأمین مالی میان مدت PAGEREF _Toc263537067 h 143-4-2 تأمین مالی بلند مدت PAGEREF _Toc263537068 h 155-2 تأمین مالی و ساختار سرمایه PAGEREF _Toc263537069 h 166-2 هزینه تأمین مالی PAGEREF _Toc263537070 h 177-2 روش تعیین ساختار سرمایه PAGEREF _Toc263537071 h 188-2 تئوری های ساختار سرمایه PAGEREF _Toc263537072 h 191-8-2 دیدگاه سود خالص PAGEREF _Toc263537073 h 192-8-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی PAGEREF _Toc263537074 h 203-8-2 دیدگاه سنتی PAGEREF _Toc263537075 h 214-8-2 دیدگاه مود یلیانی و میلر PAGEREF _Toc263537076 h 225-8-2دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه) PAGEREF _Toc263537077 h 256-8-2 دیدگاه ترجیحی PAGEREF _Toc263537078 h 269-2 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه PAGEREF _Toc263537079 h 291-9-2 گروه صنعت PAGEREF _Toc263537080 h 292-9-2 اندازه شرکت PAGEREF _Toc263537081 h 293-9-2 نرخ رشد شرکت PAGEREF _Toc263537082 h 304-9-2 سود آوری PAGEREF _Toc263537083 h 305-9-2 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت PAGEREF _Toc263537084 h 316-9-2 دارایی های وثیقه ای PAGEREF _Toc263537085 h 317-9-2 اهرم عملیاتی PAGEREF _Toc263537086 h 328-9-2 سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه PAGEREF _Toc263537087 h 339-9-2 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه PAGEREF _Toc263537088 h 3310-2 تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc263537089 h 3511-2 تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc263537090 h 37فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق1-3 مقدمه PAGEREF _Toc263537093 h 402-3 روش تحقیق PAGEREF _Toc263537094 h 403-3 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc263537095 h 414-3 فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc263537096 h 415-3- مدل تحلیلی تحقیق PAGEREF _Toc263537097 h 426-3-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc263537098 h 437-3 جامعه آماری PAGEREF _Toc263537099 h 448-3 نمونه آماری PAGEREF _Toc263537100 h 459-3 روش گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc263537101 h 4610-3 واکاوی داده ها PAGEREF _Toc263537102 h 4611-3 برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss PAGEREF _Toc263537103 h 4612-3 بررسی مفروضات رگرسیون PAGEREF _Toc263537104 h 48فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها1-4 مقدمه‏ PAGEREF _Toc263537107 h 522-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1381 PAGEREF _Toc263537108 h 521-2-4بررسی مفروضات رگرسیون سال 81 PAGEREF _Toc263537109 h 532-2-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها PAGEREF _Toc263537111 h 533-2-4 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها PAGEREF _Toc263537112 h 544-2-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر PAGEREF _Toc263537113 h 545-2-4 تحلیل رگرسیون PAGEREF _Toc263537114 h 556-2-4 نتیجه گیری در سال 1381 PAGEREF _Toc263537115 h 573-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1382 PAGEREF _Toc263537116 h 581-3-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها PAGEREF _Toc263537117 h 582-3-4 بررسی فرض نرمال بودن خطاها PAGEREF _Toc263537118 h 593-3-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها PAGEREF _Toc263537119 h 594-3-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر PAGEREF _Toc263537120 h 605-3-4تحلیل رگرسیون PAGEREF _Toc263537121 h 616-3-4نتیجه گیری در سال 1382 PAGEREF _Toc263537122 h 634-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1383 PAGEREF _Toc263537123 h 641-4-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها PAGEREF _Toc263537124 h 652-4-4-بررسی فرض نرمال بودن خطاها PAGEREF _Toc263537125 h 663-4-4-بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها PAGEREF _Toc263537126 h 664-4-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر PAGEREF _Toc263537127 h 675-4-4 تحلیل رگرسیون PAGEREF _Toc263537128 h 686-4-4 نتیجه گیری در سال 1383 PAGEREF _Toc263537129 h 705-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1384 PAGEREF _Toc263537130 h 711-5-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها PAGEREF _Toc263537131 h 722-5-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها PAGEREF _Toc263537132 h 723-5-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها PAGEREF _Toc263537133 h 734-5-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر PAGEREF _Toc263537134 h 745-5-4تحلیل رگرسیون PAGEREF _Toc263537135 h 756-5-4نتیجه گیری در سال 1384 PAGEREF _Toc263537136 h 776-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1385 PAGEREF _Toc263537137 h 781-6-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها PAGEREF _Toc263537138 h 792-6-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها PAGEREF _Toc263537139 h 793-6-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر PAGEREF _Toc263537140 h 804-6-4تحلیل رگرسیون: PAGEREF _Toc263537141 h 815-6-4 نتیجه گیری در سال 1385 : PAGEREF _Toc263537142 h 837-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1386 PAGEREF _Toc263537143 h 841-7-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها PAGEREF _Toc263537144 h 852-7-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها PAGEREF _Toc263537145 h 863-7-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها PAGEREF _Toc263537146 h 864-7-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر PAGEREF _Toc263537147 h 876-7-4تحلیل رگرسیون: PAGEREF _Toc263537148 h 887-7-4 نتیجه گیری در سال 1386 : PAGEREF _Toc263537149 h 908-4 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای 1381- 1386 PAGEREF _Toc263537150 h 921-8-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها PAGEREF _Toc263537151 h 922-8-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها PAGEREF _Toc263537152 h 933-8-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها PAGEREF _Toc263537153 h 944-8-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر PAGEREF _Toc263537154 h 945-8-4تحلیل رگرسیون PAGEREF _Toc263537155 h 95فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات1-5 مقدمه PAGEREF _Toc263537158 h 992-5 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق PAGEREF _Toc263537159 h 991-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول PAGEREF _Toc263537160 h 992-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم PAGEREF _Toc263537161 h 1003-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم: PAGEREF _Toc263537162 h 1004-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم PAGEREF _Toc263537163 h 1013-5 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق PAGEREF _Toc263537164 h 1014-5 پیشنهادات کاربردی PAGEREF _Toc263537165 h 1025-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی PAGEREF _Toc263537166 h 102پیوست هامنابع و ماخذمنابع فارسي: PAGEREF _Toc263537169 h 116منابع لاتین: PAGEREF _Toc263537170 h 118چکیده انگلیسی: PAGEREF _Toc263537171 h 120
TOC f B h z t “Heading 2,جداول” c جدول 1-2 نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی و مصالحه PAGEREF _Toc263537172 h 28جدول 1-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان PAGEREF _Toc263537173 h 53جدول 2-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف PAGEREF _Toc263537174 h 54جدول 3-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc263537175 h 55جدول 4-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی PAGEREF _Toc263537176 h 55جدول 5-4 آنالیز و اریانس PAGEREF _Toc263537177 h 56جدول 6-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی PAGEREF

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *