دانشکده علوم اداری و اقتصادی
پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته مدیریت بازرگانی
موضوع:
طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی
استاد راهنما:
دکتر مهرداد مدهوشی
استاد مشاور:
دکتر میثم شیرخدایی
نام دانشجو:
کیوان حاتمی
آذر 1391
بسم الله الرحمن الرحیم

قدردانی
خوشبخت كسي است كه راه قدرداني از خدمت ديگران را مي داند(یوهان ولفگانگ وَن گوته).
آقای دکتر مهرداد مدهوشی با راهنمایی و همفکری در این پایان نامه حضور داشتند و شایسته‌ی قدر‌دانی می‌باشند.
آقای دکتر میثم شیرخدایی با مشورت‌های خالصانه سزاوار قدردانی می‌باشند.
آقای دکتر محسن علیزاده ثانی که ایده اصلی این پایان نامه را از رهنمودهای ایشان برداشت کردم جای سپاسگذاری دارند.
همفکری فراموش نشدنی دوست و برادر بزرگم آقای سعید رضایی سزاوار قدردانی است.
دانشجویان عضو بنیاد ملی نخبگان استان مازندران که در این پژوهش شرکت کردند شایسته قدردانی می‌باشند.
آقای دکتر دمیری گنجی ریاست بنیاد ملّی نخبگان استان مازندران به خاطر موافقت با دسترسی محقق به نام و شماره تماس نخبگان دانشجویی جای قدردانی دارند.
آقای حبیبی کارشناس جذب نخبگان در بنیاد ملّی نخبگان استان مازندران به خاطر انجام هماهنگی‌های مربوط شایسته قدردانی می‌باشند.

پیشکش به
انسان که می‌پندارد و می‌پرسد تا شاید بفهمد.

چکیدهیافتن نیروی کار زبده و ماهر در محیط پویای امروز امری حیاتی بشمار می‌رود. سازمان می‌بایست نیروی آماده به کار را بشناسد و بداند چگونه با آن ارتباط برقرار کند. در این پژوهش الگویی برای ارزش پیشنهادی کارفرما شناسایی شد. مطابق این الگو شرایط کاری دلخواه و جذاب از نگاه کسانی که ممکن است روزی به عنوان عضو کاری از سازمان درآیند، شناسایی گردید. در این پژوهش همچنین راه‌ها و طرقی که نیروی کار احتمالی مایل است با سازمان آشنا شود نیز شناسایی شد. متغیرهایی مانند رشته‌ی تحصیلی، وضعیت تأهل، درآمد خانواده، و سن ممکن است باعث تفاوت ادراک میان این دسته از نیروی کار بشود؛ در این پژوهش سعی بر تعیین وجود یا عدم وجود تفاوت از این حیث گردید.
جهت گیری این پژوهش کاربردی، رویکرد آن بصورت قیاسی-استقرایی و نوع این پژوهش ترکیبی(کمی و کیفی) بود. این پژوهش در دو مرحله به طور متوالی اتفاق افتاد؛ مرحله‌ی اول بصورت کیفی و مرحله‌ی دوم بصورت کمّی رخ داد.
در مرحله‌ی اول از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. شیوه‌ی گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های بدون ساختار و فرد به فرد بود. نخبگان دانشجویی با رشته‌های غیرپزشکی عضو بنیاد ملّی نخبگان استان مازندران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد جامعه‌ی این مرحله را شامل شدند. نمونه‌گیری نیز بصورت نظری انجام شد و مطابق آن، مصاحبه با 31 نفر صورت گرفت. با روش تحلیل محتوای کیفی پرسش‌نامه‌ای با 46 گزاره استخراج شد و مورد استفاده در مرحله‌ی دوم قرار گرفت. پایایی و روایی این مرحله‌ مورد بحث قرار گرفت.
در مرحله‌ی دوم از استراتژی پیمایش استفاده شد. شیوه‌ی گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بود. نخبگان دانشجویی با رشته‌های غیرپزشکی عضو بنیاد ملّی نخبگان استان مازندران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد جامعه‌ی این مرحله را شامل شدند. 234 پرسش‌نامه قابل بررسی، تجزیه و تحلیل شد. به منظور پدیدار نمودن الگوی ابتدایی تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS 19 برای 118پرسش‌نامه صورت گرفت و به منظور نهایی‌‌سازی الگو تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار Lisrel 8.80 برای 116 پرسش‌نامه انجام شد. برای تعیین پایایی این مرحله از ضریب آلفای کرونباخ اسفاده شد که برابر با 0.91 بدست آمد که مقدار بسیار مناسبی است. روایی محتوای پرسش‌نامه با نظر اساتید راهنما و مشاور تأیید شد. برای تعیین روایی سازه از روایی همگرایی استفاده شد. شاخص معناداری (t-value) بیانگر این روایی است که می‌باید بزرگتر از قدرمطلق 2 باشد.
در نهایت الگویی با 38 گزاره و هشت بُعد نهایی شد و تحت عنوان الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما ارائه گردید. نخبگان دانشجویی با رشته‌ها‌ی تحصیلی مختلف در بیان ارش پیشنهادی کارفرما با هم تفاوت داشتند. نخبگان دانشجویی با میزان درآمد خانوادگی مختلف بیان متفاوتی از هم داشتند. همچنین بیان نخبگان دانشجویی با بازه‌های مختلف سنی با هم تفاوت داشت.
در پایان محدودیت‌های پژوهش، پیشنهادات اجرایی و پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی ارائه گردید.
واژگان كليدي: مدلسازی، ارزش پیشنهادی کارفرما، نخبگان دانشجویی، کارکنان بالقوه
فهرست عناوین
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u
فصل اول «کلیات پژوهش» PAGEREF _Toc343993866 h 11-1. مقدمه PAGEREF _Toc343993867 h 21-2. اهمیت موضوع PAGEREF _Toc343993868 h 31-3. بیان مسأله PAGEREF _Toc343993869 h 41-4. سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc343993870 h 51-5. فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc343993871 h 51-6. اهداف تحقیق PAGEREF _Toc343993872 h 51-7. قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc343993873 h 51-7-1. قلمرو مکانی PAGEREF _Toc343993874 h 51-7-2. قلمرو زمانی PAGEREF _Toc343993875 h 51-7-3. قلمرو موضوعی PAGEREF _Toc343993876 h 5عنوان صفحه
1-8. تعریف واژگان تخصصی PAGEREF _Toc343993877 h 61-8-1. برند PAGEREF _Toc343993878 h 61-8-2. کارفرما PAGEREF _Toc343993879 h 61-8-3. برندسازی کارفرما PAGEREF _Toc343993880 h 61-8-4. کارکنان بالقوه PAGEREF _Toc343993881 h 61-8-5. ارزش پیشنهادی کارفرما PAGEREF _Toc343993882 h 61-9. خلاصه فصل اول PAGEREF _Toc343993883 h 7فصل دوم «پیشینه پژوهش» PAGEREF _Toc343993884 h 82-1. مقدمه PAGEREF _Toc343993885 h 92-2. تعریف برند PAGEREF _Toc343993886 h 92-3. برندسازی PAGEREF _Toc343993887 h 102-4. ارزش ویژه برند PAGEREF _Toc343993888 h 112-4-1. ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری PAGEREF _Toc343993889 h 122-4-2. ارزش ویژه برند مبتنی بر کارکنان PAGEREF _Toc343993890 h 12عنوان صفحه
2-5. ارتباطات بازاریابی PAGEREF _Toc343993891 h 142-5-1. فرایند برنامه ریزی استراتژیک PAGEREF _Toc343993892 h 142-6. نگرش برند در مقابل آگاهی از برند PAGEREF _Toc343993893 h 162-6-1. آگاهی از برند PAGEREF _Toc343993894 h 162-6-2. نگرش برند PAGEREF _Toc343993895 h 162-7. جهت گیری جدید در برند سازی PAGEREF _Toc343993896 h 172-7-1. نقش برند در استخدام PAGEREF _Toc343993897 h 192-8. مدیریت منابع انسانی استراتژیک PAGEREF _Toc343993898 h 202-8-1. فرایند استخدام و حفظ کارکنان PAGEREF _Toc343993899 h 202-9. جهت گیری‌های جدید در مدیریت منابع انسانی PAGEREF _Toc343993900 h 212-9-1. بازاریابی داخلی PAGEREF _Toc343993901 h 212-9-2. برندسازی کارکنان PAGEREF _Toc343993902 h 232-9-2-1. قرارداد روانشناختی PAGEREF _Toc343993903 h 242-9-3. برندسازی کارفرما PAGEREF _Toc343993904 h 252-9-3-1. جنبه‌های بازاریابی برندسازی کارفرما PAGEREF _Toc343993905 h 262-9-3-2. جنبه‌های منابع انسانی برندسازی کارفرما PAGEREF _Toc343993906 h 27عنوان صفحه
2-9-3-3. مراحل عملیاتی برندسازی کارفرما PAGEREF _Toc343993907 h 282-10. تعریف برندسازی کارفرما باتوجه به ادبیات ارئه شده PAGEREF _Toc343993908 h 302-11. برندسازی کارفرما به عنوان اولین استراتژی PAGEREF _Toc343993909 h 312-12. نقش ارتباطات در برندسازی کارفرما PAGEREF _Toc343993910 h 322-13. برندسازی کارفرما و جذب استعدادها PAGEREF _Toc343993911 h 332-14. برندسازی کارفرما و پیش‌گیری از فرار مغزها PAGEREF _Toc343993912 h 352-15. الگوهای پیشینگان PAGEREF _Toc343993913 h 372-15-1. امبلر و بارو(1996) PAGEREF _Toc343993914 h 372-15-2. برتون و دیگران(2005) PAGEREF _Toc343993915 h 382-15-3. سوترلند و دیگران(2002) PAGEREF _Toc343993916 h 392-15-4. روی(2008) PAGEREF _Toc343993917 h 402-16. خلاصه فصل دوم PAGEREF _Toc343993918 h 41عنوان صفحه
فصل سوم «روش شناسی پژوهش» PAGEREF _Toc343993919 h 423-1. مقدمه PAGEREF _Toc343993920 h 433-2. مرحله‌ی اول PAGEREF _Toc343993921 h 433-2-1. جامعه‌ی پژوهش PAGEREF _Toc343993922 h 433-2-2. تحلیل محتوا PAGEREF _Toc343993923 h 433-2-2-1. ویژگی‌های تحلیل محتوا PAGEREF _Toc343993924 h 443-2-2-2. کدگذاری در تحلیل محتوا PAGEREF _Toc343993925 h 443-2-3. مراحل انجام پژوهش PAGEREF _Toc343993926 h 453-2-3-1. انتخاب نمونه PAGEREF _Toc343993927 h 453-2-3-2. گردآوری داده‌ها PAGEREF _Toc343993928 h 463-2-3-3. ساماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات PAGEREF _Toc343993929 h 463-2-3-4. مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc343993930 h 463-2-3-5. بررسي كفايت نظری PAGEREF _Toc343993931 h 463-2-4. روایی و پایایی PAGEREF _Toc343993932 h 463-2-4-1. روایی PAGEREF _Toc343993933 h 473-2-4-2. پایایی PAGEREF _Toc343993934 h 473-3. مرحله‌ی دوم PAGEREF _Toc343993935 h 49عنوان صفحه
3-3-1. جامعه و نمونه آماری PAGEREF _Toc343993936 h 493-3-2. روش گردآوری داده‌ها PAGEREF _Toc343993937 h 493-3-2-1. شرح پرسش‌نامه PAGEREF _Toc343993938 h 503-3-3. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc343993939 h 503-3-3-1. خالص سازی گزاره‌ها PAGEREF _Toc343993940 h 503-3-3-2. شناسایی عوامل پنهان و ارائه الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما PAGEREF _Toc343993941 h 503-3-3-3. نام گذاری ابعاد شناسایی شده PAGEREF _Toc343993942 h 513-3-3-4. نهایی سازی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما PAGEREF _Toc343993943 h 513-3-3-5. بررسی تفاوت میان پاسخ‌دهندگان PAGEREF _Toc343993944 h 523-3-3-5-1. آزمون کولموگروف اسمیرنوف PAGEREF _Toc343993945 h 523-3-3-5-2. انجام آزمون های ناپارامتری PAGEREF _Toc343993946 h 523-3-4. روایی و پایایی پرسش‌نامه PAGEREF _Toc343993947 h 533-3-4-1. تعیین روایی پرسش‌نامه PAGEREF _Toc343993948 h 533-3-4-2. تعیین پایایی پرسش‌نامه

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *