مقاله درباره تکاب، گردشگري، درآمد، شدیدی، فرهنگی، ارزی، جوامع، سیاست

ای توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار……………………………………………………….110
جدول 4-4: شاخص های توصیفی مربوط به بیانیه ماموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………111
جدول 5-4: شاخص های توصیفی مربوط به چشم انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………..112
جدول 6-4: شاخص های توصیفی مربوط به اهداف کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………. 112
جدول 7-4: شاخص های توصیفی مربوط به اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب ………………………………..113
جدول 8-4: شاخص های توصیفی مربوط به فرصت های خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………. 114
جدول 9-4: شاخص های توصیفی مربوط به تهدیدهای خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………..115
جدول 10-4: شاخص های توصیفی مربوط به نقاط قوت داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………..116
جدول 11-4: شاخص های توصیفی مربوط به نقاط ضعف داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………117
جدول 12-4: شاخص های توصیفی مربوط به راهبرد های توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………..118
جدول 13-4: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی توسعه گردشگری شهرستان تکاب (EFE)………………………………………………………120
جدول 14-4: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی توسعه گردشگری شهرستان تکاب (IFE)…………………………………………………………121
جدول 15-4: ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب (QSPM)…………………………123
جدول 1-5: راهبردهای تهاجمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………….131
جدول 2-5: راهبردهای محافظه کارانه توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………..132
جدول 3-5: راهبردهای رقابتی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب ……………………………………………………………………………133
جدول 4-5: راهبردهای تدافعی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………….. 134
فصل اول:
طرح و کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
امروزه توسعه گردشگری در تمام عرصه ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. بسیاری از کشورها به صورت فزاینده به این حقیقت پی برده اند که به منظور بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و در صدد راه های تازه ای برآیند (لطفی، 1384). آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می دهد، باعث شده که گردشگری مفهوم بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود(طهماسبی پاشا و مجیدی، 1384). بسیاری از این کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد اقتصادی و توسعه ساختار زیر بنایی می دانند. اگر چه در مناطق مختلف، شرایط متفاوت است، گردشگری همواره عامل مهمی برای توسعه اقتصادی به حساب می آید (ابراهیمی و خسرویان، 1384).
توسعه صنعت گردشگری، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون میزان بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخودار است. اقتصاد ایران نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارد و متغیرهای کلان اقتصادی آن با پیروی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدی می شود. روند حاکم بر متغیرهایی مانند تولید ناخالص ملی، سرمایه گذاری ناخالص، درآمد سرانه و غیره در سه دهه اخیر ایران، به روشنی نشان دهنده ی این موضوع است. از این رو به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصت های جدید شغلی در کشور، توسعه صنعت گردشگری از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ چرا که ایران ازنظر جاذبه های گردشگری جزء ده کشور اول جهان قرار دارد و از پتانسیل بسیار زیادی برای جهانگردی و گردشگری بین المللی برخوردار است (صباغ کرمانی و امیریان، 1384).
بر این اساس علی رغم اینکه ایران از نظر منابع طبیعی و جاذبه های گردشگری یکی از ده کشور نخست جهان محسوب می گردد، متأسفانه آمار سازمان جهانی جهانگردی در تمام طول سال های گذشته حکایت از روند بسیار کند ورود جهانگران به کشور و بالطبع سهم ناچیز صنعت مذکور در درآمد ناخالص ملی دارد (کارگر، 1386: 168).
در اين راستا، شهرستان تکاب نيز به عنوان يكي از مناطق مستعد گردشگري در ايران، به دليل برخورداري از ويژگي هاي منحصر به فرد تاريخي، فرهنگي، طبيعي و درمانی از توانمندي هاي بالايي براي جذب گردشگران برخوردار است اما از لحاظ شكوفايي اين كاركردها اين شهر نيز به تبعيت از ايران، نتوانسته جايگاه درخور توجهي را كسب كند. اين شهر با وجود قابليت ها و جاذبه هاي گردشگري فراوان، همچنان براي گردشگران داخلی و خارجي نا آشنا می باشد. هدف اصلي پژوهش حاضر آن است كه با بكارگيري فرآيند برنامه ريزي راهبردي، ضمن پيجويي توانمندي ها گردشگري شهرستان تکاب و توسعه اين توانمندی ها، اقدام به ارائه ي راهكارها و تدوين راهبردهاي كاربردي در جهت توسعه گردشگري اين شهر نماید. بنابراين با هدف بررسي ساختار گردشگري و شناسايي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدهاي توسعه گردشگري، اميد است بتوان به رفع و چاره جويي نقاط ضعف و تهديد و افزايش و بهره مندي از قوت ها و فرصت هاي توسعه گردشگري شهرستان تکاب اقدام كرد.
2-1 بیان مسئله
برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از فعالیت های گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه در کشورهای مختلف یاد می کنند. امروزه گردشگری می تواند سبب ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و در نهایت رفاه و بهبود وضعیت معیشتی مردم شود ( مطیعی لنگرودی، 81:1382). زمانی که شرایط ملی یا بین المللی اجازه گسترش و توسعه گردشگری بین المللی را بدهد، توسعه داخلی به ویژه در مناطق توسعه نیافته و محروم می تواند نقش مهمی در توسعه مناطق مختلف داشته باشد (جمعه پور، 87:1378).
با توجه به عدم موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه در جوامع کمتر توسعه یافته و همچنین بروز مشکلات در این جوامع، توسعه و گسترش گردشگری، یکی از راهبردهای اساسی محسوب می شود. بسیاری از فعالیت های اساسی و به تبع آن سطح در آمد، طی دهه های اخیر دچار افول شدیدی شده و افزایش نرخ بیکاری و در نتیجه خروج نسل جوان و افراد دارای تحصیلات بالا، توسعه این مناطق را به مخاطره انداخته است. از این رو، ضرورت تنوع بخشیدن به اقتصاد در این جوامع، امری مهم تلقی می شود. اگر به طور کامل توسعه ی گردشگری طرح ریزی شود، می توان تا حدودی این جوامع را از رکود و انزوا خارج کرد و موجب تنوع فرهنگی و گسترش توسعه شد ( مطیعی لنگرودی و نصرتی، 70:1390).
توسعه گردشگری جهت فقر زدایی و کاهش مهاجرت، ایجاد رفاه اجتماعی، حفظ ویژگی های فرهنگی سنتی، حفظ بافت سنتی، ارتباطات فرهنگی، حفظ منابع طبیعی و فرهنگی، تقویت غرور ملی و ایجاد فرصت شغلی در کنار فعالیت های کشاورزی و دامداری، عنصری اساسی و ضروری محسوب می شود. بنابراین، برای توسعه نواحی کمتر توسعه یافته، باید بر روی توسعه گردشگری در این مناطق برنامه ریزی کرد ( قادری، 16:1383). در کشورهای کمتر توسعه یافته، دسترسی به منابع قابل حصول اندک و نیروی کار غیر ماهر و ارزان زیاد است. در نتیجه، گردشگری می تواند به عنوان هدف اصلی توسعه محسوب شود ( اسلیهان، 2005: 43).
هر فعالیت برنامه ریزی، به یک تفکر مبنا، نظریه و رویکرد برنامه ریزی مدون و مشخص با چارچوب قوی علمی نیاز دارد. رویکردهای برنامه ریزی از جمله ارکان اساسی نظام برنامه ریزی و در واقع جنبه فکری فعالیت برنامه ریزی به شمار می روند. به همان اندازه که برنامه ریزی برای یک پارچه کردن نظام گردشگری دارای اهمیت است، برنامه ریزی برای گنجاندن موضوع گردشگری در سیاست های توسعه کلان، طرح ها و الگوهای یک منطقه نیز حائز اهمیت می باشد. بنابراین برنامه ریزی گردشگری باید به عنوان یک روند دائمی و انعطاف پذیر شناخته شود و در چارچوب سیاست ها و پیشنهادها، انعطاف وجود داشته باشد تا امکان سازش با تغییر شرایط، حاصل شود. یک برنامه ریزی انعطاف ناپذیر اجازه نخواهد داد که توسعه پذیرای تغییرات باشد. از آنجایی که رویکردهای برنامه ریزی برای توسعه گردشگری هر کدام پیشنهادهایی را ارائه می دهند که خلاق و ابداعی و قابل اجرا می باشد. البته رویکردهای برنامه ریزی، با وجود اینکه نسبت به سال های پیشین خود تکامل یافته اند، اما برخی از آن ها بیش از حد سخت و غیر قابل انعطاف اند و تغییرات و پیشرفت های تکنولوژی در آن ها نقشی ندارند و از این رو برای اجرا در دوره ای بلند مدت عملی نیستند. به طور کلی برنامه ریزی یک

متن کامل در سایت homatez.com