پایان نامه درباره تکاب، راهبردی، متولیان، منطقه،، تکاب شناسایی، چشم، راهبردی،،

فرآیند مداوم بوده و باید متناسب با تغییر شرایط، قابلیت انعطاف داشته باشد و در عین حال به اهداف توسعه دست یابد. از این رو برنامه ریزی راهبردی به دنبال برقراری تناسب مطلوب بین سیستم و محیط آن است و تمرکز آن بیشتر در مورد شناسایی و حل مشکلات فوری است. رویکرد برنامه ریزی راهبردی بیشتر به دنبال تغییر سریع شرایط مقصد گردشگری در آینده است (برنامه محیط زیست ملل متحد UNEP؛ 2009).
پژوهش حاضر با تاکید بر رویکرد برنامه ریزی راهبردی، در صدد تدوین راهبرد های اجرایی و مؤثر به منظور توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب می باشد. چنانچه رویکرد برنامه ریزی راهبردی را به تنهایی در نظر بگیریم می توان گفت که خرد تر از رویکردهای دیگر برنامه ریزی مثل رویکرد فراگیر بلند مدت است. ولی به دلیل اینکه بر موضوعات ضروری تاکید دارد و اگر برنامه ریزی راهبردی در چارچوب یک برنامه بلندمدت تدوین و به کار گرفته شود، می تواند بسیار مؤثر باشد. لذا تدوین چارچوب روش شناختی برای تدوین برنامه ها تا تحقق توسعه گردشگری شهرستان تکاب، اقدامی پایه در برنامه ریزی برای رسیدن به برنامه عملیاتی – اجرایی در مرحله برنامه ریزی محسوب می شود. تفاوت عمده این چارچوب با روش شناسی های متدول برنامه ریزی توسعه، به طور عمده بر تحلیل کیفی عوامل مؤثر بر مکان و فعالیت استوار است (UNEP؛ 2009). در نتیجه منطقه مورد نظر نیازمند رویکردی راهبردی برای توسعه گردشگری می باشد، که باید همه جنبه ها و عوامل تاثیرگذار در چارچوب مفاهیم، و نیز روش ها، مدل ها و تکنیک های مناسب در برنامه ریزی توسعه گردشگری در آن لحاظ شود.
با توجه به اینکه شهرستان تکاب از لحاظ قدمت تاریخی به دلیل وجود آثار باستانی متعددی از قبیل تخت سلیمان، دارای جاذبه های تاریخی فراوانی بوده و همچنین برخورداری از آب و هوای معتدل در ماه های گرم سال و وجود مناظر و جاذبه های طبیعی زیبا و بکر، توجه به پتانسیل های موجود در منطقه و یک برنامه ریزی صحیح و راهبردی می تواند این شهر را به یکی از مقصد های مهم گردشگری در کشور تبدیل کند. اما عدم زیرساخت های مناسب و نگاه نامناسب برنامه ریزان و متولیان توسعه منطقه و همچنین استفاده نامطلوب از منابع منطقه، این شهرستان را تبدیل به یک منطقه محروم کرده است. ولیکن مساله این است که علیرغم وجود چنین پتانسیل هایی، چرا تاکنون نسبت به بهره گیری از قابلیت ها و امکانات منطقه، در زمینه توسعه گردشگری اقدامی صورت نگرفته و اساسا، چگونه می توان با استفاده از مزیت های آن تقویت زمینه توسعه گردشگری را در این شهرستان فراهم نمود؟
با توجه به کاستی های موجود ضرورت تحلیل و تدوین راهبردهایی برای توسعه ی گردشگری منطقه احساس می شود. در این راستا نقش کارشناسان و خبرگان حوزه گردشگری برای هر کدام از مراحل برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهرستان تکاب دارای اهمیت می باشد چرا که این فرایند مستلزم بکار بردن تمهیدات و تکنیک هایی است که راهبردهای توسعه ای را تبدیل به برنامه های عملیاتی و قابل اجرا نماید. می توان با همکاری متولیان توسعه گردشگری شهرستان تکاب و کارشناسان و خبرگان حوزه گردشگری و با استفاده از راهبردهای ارائه شده، این شهرستان را به یکی از مناطق گردشگر پذیر کشور تبدیل و کمک فراوانی به اقتصاد و اشتغال و توسعه شهرستان نمود..
3-1 اهمیت و ضرورت موضوع
برنامه ریزی یک فعالیت بسیار منظم و رسمی است که موجب تغییراتی در جامعه شده و این هدف هدایت تصمیم گیری است. بنابراین برنامه ریزی شامل توانایی پیش بینی حوادث آینده و تجزیه و تحلیل و ارزیابی شرایط و ظرفیتی برای تفکر ابتکاری به منظور استخراج راه حل های رضایت بخش می باشد (گودال، 1987).
به طور کلی برنامه ریزی برای توسعه گردشگری به همان اندازه ضرورت دارد که برنامه ریزی برای هر توسعه دیگر لازم است. از آنجایی که گردشگری می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم منافع اقتصادی، مزایای مختلف اجتماعی و فرهنگی را ایجاد کند، بنابراین برنامه ریزی برای تعیین نوع و سطح بهینه از گردشگری که تاثیرات منفی را نداشته باشد، لازم است. برنامه ریزی برای تجدید حیات و یا توسعه مناطق گردشگری به شدت ضروری می باشد. و همچنین پایه ای منطقی را برای شروع عملیات توسعه فراهم می کند، و برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی و دولتی مهم است (اینسکیپ، 1991).
این تحقیق با تاکید بر رویکرد برنامه ریزی راهبردی می تواند منابع گردشگری، سازمان ها، بازارها و برنامه های مقصد گردشگری را مورد بررسی قرار دهد. در واقع بیشتر جنبه راهبردی دارد و بر روی شناخت، تطبیق و تحلیل موضوعات ضروری و اضطراری تاکید دارد، اهمیت آن از این جهت است که جنبه های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و سازمانی را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اساسی در استفاده از رویکرد برنامه ریزی راهبردی، تطبیق منابع منطقه با تهدیدها و فرصت های محیط و در کنار آن شناخت نقاط قوت و ضعف خواهد بود، به طوری که ماندگاری و پایداری دراز مدت منابع حاصل شود. تجزیه تحلیل وضع موجود این امکان را به فرایند برنامه ریزی توسعه گردشگری شهرستان تکاب می دهد تا بر مبنای واقعیت های موجود و حاکم بر وضع موجود عوامل را شناسایی نموده و پایه ای عینی برای برنامه ریزی راهبردی، ساختاری و عملیاتی تعیین کرد. برنامه ریزی راهبردی در مقایسه با سایر رویکرد ها، قابلیت انعطاف بیشتری با شرایط بحرانی دارد. این قابلیت از آنجا ناشی می شود که این برنامه ریزی دغدغه یافتن نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها را دارد و دائما در حال بررسی موضوعات مهم و راهبردی سیستم و محیط سیستم است.
شهرستان تکاب با توجه به تنوع جادبه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی، یکی از نقاط کلیدی و پهنه های قابل اتکا در توسعه صنعت گردشگری کشور به شمار می آید. اما عدم زیرساخت های مناسب و نگاه نامناسب برنامه ریزان و متولیان توسعه منطقه و همچنین استفاده نامطلوب از منابع منطقه، این شهرستان را تبدیل به یک منطقه محروم کرده است. پرداختن به توسعه صنعت گردشگری منطقه در چارچوب مفاهیم توسعه پایدار گردشگری نیز نیازمند به کار بردن تمهیدات و تکنیک هایی است که چشم اندازها و راهبرد های توسعه ای را تبدیل به برنامه های عملیاتی و اقدامات قابل اجرا و منطبق با محیط ( طبیعی و اجنماعی ) بنماید.
در نهایت به منظور به حداقل رساندن مشکلات ناشی از گردشگری و پایداری صنعت گردشگری منطقه و منابع استفاده شده آن توسط سایر بخش های گردشگری، افزایش توجه به یک چارچوب برنامه ریزی راهبردی گردشگری و ضرورت اجرای آن برای توسعه گردشگری منطقه حائز اهمیت است.
پژوهش حاضر با تعیین ماموریت و چشم انداز منطقه جهت توسعه گردشگری و نیز تحلیل محیط داخل و خارج منطقه و نهایتا با ارائه راهکارها و استراتژی هایی که مفید حال برنامه ریزان منطقه و مجریان برنامه های توسعه گردشگری خواهد بود، برنامه ریزی استراتژیک این حوزه مطالعاتی را انجام خواهد داد. لذا وجود چنین برنامه اجرایی جهت تقویت توسعه گردشگری شهرستان تکاب با توجه به پتانسیل های منطقه امری ضروری بنظر می رسد.
4-1 اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق دستیابی به مجموعه راهبردهای های مطلوب در راستای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب می باشد که دستیابی به آن مستلزم تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های حوزه مطالعاتی می باشد.
تعیین چشم انداز، مأموریت و اهداف راهبردی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
شناسایی فرصت ها و تهدیدهای خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
شناسایی و تدوین راهبردهای مناسب توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
5-1 سوالات تحقیق:
پرسش های اصلی و فرعی:
چشم انداز، مأموریت و اهداف موجود توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب چیست؟
نقاط قوت و ضعف شهرستان تکاب در زمینه توسعه صنعت گردشگری کدامند؟
فرصت ها و تهدیدات توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب کدامند؟
راهبردهای مناسب توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب کدامند؟
6-1 روش شناسی تحقیق:
1-6-1 نوع و روش کلی تحقیق:
نوع تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- دلفی می باشد. پژوهش در قالب یک مطالعه میدانی، در محل مورد بررسی به شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری در شهرستان تکاب می پردازد. نتایج این پژوهش میتواند مورد استفاده ادارات و نهادهای متوّلی گردشگری (به طور مشخص اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تکاب) قرار گیرد.
2-6-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن:
روش گردآوری اطلاعات شامل:
الف: مطالعات کتابخانه ای: که شامل: کتب، مقالات، مجلات، گزارشات تحقیقی، مدارک و اسناد موجود

متن کامل در سایت homatez.com