مقاله درباره ، اتوبوس، Signal، Priority، Transit، تاخیر، signal، Rapid

Engineers</publisher><isbn>1226-7988</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1007/s12205-012-1507-7</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1007/s12205-012-1507-7</electronic-resource-num><language>English</language></record></Cite></EndNote>[15]
مین یانگ و همکارانش یک استراتژی اولویت دهی در تقاطع ارائه داده اند که با توجه به یک چرخه قبل از رسیدن اتوبوس به تقاطع سعی در تنظیم فاز چراغ راهنمایی دارد. نتایج اجرای این استراتژی در مدل شبیه سازی شده یک خط اتوبوس تندرو در چین نشان میدهد این روش ضمن اولویت دهی به حمل و نقل عمومی در تقاطع ها تاثیر منفی کمتری بر روی ترافیک خودرو های شخصی دارد.ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yang</Author><Year>2012</Year><RecNum>10</RecNum><DisplayText>[14]</DisplayText><record><rec-number>10</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a0dpfvpxkzwwvoeetv1xttw0sdd0azdzsrf9″>10</key><key app=”ENWeb” db-id=””>0</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>Yang, Min</author><author>Wang, Bo</author><author>Sun, Gang</author></authors><secondary-authors><author>Jin, David</author><author>Lin, Sally</author></secondary-authors></contributors><titles><title>Bus Rapid Transit Signal Priority Using Advanced Detection</title><secondary-title>Advances in Mechanical and Electronic Engineering</secondary-title><tertiary-title>Lecture Notes in Electrical Engineering</tertiary-title></titles><pages>529-533</pages><volume>176</volume><section>84</section><keywords><keyword>Transit signal priority</keyword><keyword>Advanced prediction</keyword><keyword>Example simulation</keyword></keywords><dates><year>2012</year><pub-dates><date>2012/01/01</date></pub-dates></dates><publisher>Springer Berlin Heidelberg</publisher><isbn>978-3-642-31506-0</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31507-7_84</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1007/978-3-642-31507-7_84</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[16]
سان ایکسو و همکارانش سامانه اولویت دهی در تقاطع ها را یکی از مهمترین مباحث حمل و نقل هوشمند معرفی میکنند، که هدف آن ایجاد اولویت برای سامانه های حمل و نقل عمومی میباشد. آن ها ضمن معرفی تکنیک های پیشرفته استفاده از سیستم تشخیص شئ در حمل و نقل هوشمند یک الگوریتم تشخیص اتوبوس خود کار ارائه کرده و آن را بر روی سیستم اولویت دهی در تقاطع ها اعمال کردند. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Sun</Author><Year>2013</Year><RecNum>22</RecNum><DisplayText>[15]</DisplayText><record><rec-number>22</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a0dpfvpxkzwwvoeetv1xttw0sdd0azdzsrf9″>22</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Sun, Xu</author><author>Lu, Huapu</author><author>Wu, Juan</author></authors></contributors><titles><title>Bus detection based on sparse representation for transit signal priority</title><secondary-title>Neurocomputing</secondary-title></titles><periodical><full-title>Neurocomputing</full-title></periodical><dates><year>2013</year><pub-dates><date>2013/10/22</date></pub-dates></dates><urls><related-urls><url>http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231213001719</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>[17]
ما وانجینگ و همکارانش بر روی یک پارچه سازی عملیات کنترل چراغ های راهنمایی و رانندگی و سرعت اتوبوس ها جهت ایجاد اولویت بندی در تقاطع ها تمرکز کردند. در اکثر کار های قبلی سرعت اتوبوس به عنوان یک متغیر ثابت فرض می شود و بهینه سازی فقط بر روی زمان بندی چراغ انجام میشد. تجزیه تحلیل ها نشان میدهد که مدل یک پارچه مطرح شده باعث کاهش زمان تاخیر اتوبوس ها، اصلاح پراکندگی زمان بندی، صرفه جویی در مصرف انرژی و حداقل کردن ترافیک عمومی میشود، همچنین تجزیه تحلیل های بیشتر نشان از پتانسیل دیدیگاه مطرح شده برای اعمال سیستم اولویت دهی در تقاطع ها تحت ترافیک و تقاضاهای متفاوت میباشد. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ma</Author><Year>2013</Year><RecNum>17</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a0dpfvpxkzwwvoeetv1xttw0sdd0azdzsrf9″>17</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ma, Wanjing</author><author>Liu, Yue</author><author>Han, Baoxin</author></authors></contributors><titles><title>A rule-based model for integrated operation of bus priority signal timings and traveling speed</title><secondary-title>Journal of Advanced Transportation</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Advanced Transportation</full-title></periodical><pages>369-383</pages><volume>47</volume><number>3</number><keywords><keyword>bus signal priority</keyword><keyword>speed adjustment</keyword><keyword>control rules</keyword></keywords><dates><year>2013</year></dates><isbn>2042-3195</isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/10.1002/atr.1213</url></related-urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/atr.1213</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[18]
آقای یانگ و همکارانش یک الگوریتم اولویت دهی در تقاطع ها بر پایه مدیریت منابع ارائه کردند. در این مدل زمان و فضای موجود در تقاطع به عنوان منابع در نظر گرفته شده که باید به اتوبوس ها تخصیص داده شود. نتایج نشان میدهد این مدل توانایی خوبی جهت کاهش تاخیر اتوبوس ها درتقاطع با حداقل تاثیر بر ترافیک خودرو های دیگر دارد. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Xiangdong</Author><Year>2012</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>[17]</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a0dpfvpxkzwwvoeetv1xttw0sdd0azdzsrf9″>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Xiangdong, Zhang.</author><author>Hongnan, Li.</author><author>Xiating, Feng.</author><author>Zhihua, Chen.</author></authors></contributors><titles><title>A Signal Priority Algorithm for BRT Based on Intersection Resource Integration</title><secondary-title>Mechanics and Materials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Mechanics and Materials</full-title></periodical><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[19]
در ادامه موارد ذکر شده در بالا به صورت خلاصه در جدول 2- 4 آورده شده اند.
جدول 2-4: خلاصه مرور ادبیات
نام مقالهنویسنده تاریخ تابع هدف روش حل
A Passive Transit Signal Priority Approach for Bus Rapid Transit Sys– Wanjing, Ma. Xiaoguang, Yang. 2007 میانگین تاخیر در تقاطع ها و پراکندگی فاصله زمانی بین اتوبوس ها به عنوان شاخص قابلیت اطمینان مدل ریاضی و شبیه سازی با نرم افزار VISSIM
Impacts of Exclusive Lanes and Signal Priority on Bus Rapid Transi Effectiveness Chen, X. Yu, L. Guo, S. 2007 زمان سفر برای مسافران و زمان توقف پشت چراغ های راهنمایی برای اتوبوس ها به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده. شبیه سازی (micro-simolation) به وسیله نرم افزار VISSIM
The Design of the BRT Signal Priority Control at the Intersection. Luo, Yong. Yao, Yun. Gao, Hongli 2008 زمان توقف در تقاطع مدل مفهومی
A Hierarchical Bus Rapid Transit Sys– Based on Wireless Sensor Networks. Wuling, Huang. Shuming, Tang. Zhenjiang, Li. Fenghua, Zhu. 2008 ارائه یک چار چوب کلی جهت به کار گیری روش WSN برای کرارایی بهتر BRT  
An RFID signal capturing and controlling sys– for BRT priority sys–. Cao, shihua. Zhang, Lizhong. Zhao, Fang. 2009 میانگین سرعت طی مسیر و نرخ به موقع بودن اتوبوس ها ارائه مدل مفهومی و اجرا در عمل
Evaluation of Transit Signal Priority Strategies for Bus Rapid Transit on 5600 West Street in Salt Lake County Peter T, Martin. Milan, Zlatkovic. 2010 زمان سفر و میزان تاخیر درتقاطع ها برای حمل و نقل عمومی و خودرو های شخصی شبیه سازی با نرم افزار VISSIM
Analytical Method for Estimating the Impact of Transit Signal Priority on Vehicle Delay. Abdy, Z. Hellinga, B 2011 میزان تاخیر اتوبوس ها و خودرو های شخصی مدل ریاضی
Implementation of Transit Signal Priority and Predictive Priority Strategies in ASC3 Software-in-the-Loop Simulation. Zlatkovic, M. Martin, P. T. Tasic, I. 2011 ارائه یک نرم افزار واسط بین کنترلر های ترافیکی و نرم افزار های شبیه سازی جهت مدیریت ترافیک با استفاده از شبیه سازی آنلاین شبیه سازی با نرم افزار VISSIM
نام مقاله نویسنده تاریخ تابع هدف روش حل
Single Intersection Signal Control and Simulation Based on Fuzzy Logic – Yunrui BI. Jianming LI. Xiaobo LU 2011 زمان تاخیر در تقاطع مدل ریاضی فازی
A micro simulation model for BRT sys–s analysis. Ancora, Vincenzo. Nelli, Claudio. Petrelli, Marco.A 2012 میانگین و واریانس زمان کل سفر و همچنین سرعت جابه جایی مسافران و درصد فضای استفاده شده در اتوبوس شبیه سازی کامپیوتری با استفاده از نرم افزار ارنا
Bus Signal Priority Strategies for Multi-directional Bus Routes. Kim, Suhyeon. Park, Minchoul. Chon, KyungSoo 2012 میانگین سرعت اتوبوس ها و سایر خودرو ها، میانگین و پراکندگی توزیع سرفاصله زمانی بین دو اتوبوس مدل ریاضی و شبیه سازی
Bus Rapid Transit Signal Priority Using Advanced Detection. Yang, Min. Wang, Bo. Sun, Gang. 2012 زمان توقف پشت چراغ برای اتوبوس، زمان توقف پشت چراغ برای اتومبیل های شخصی، واریانس سرعت اتوبوس ها به عنوان قابلیت اطمینان از شبیه سازی microsimolation به وسیله نرم افزار VISSIM
Bus detection based on sparse representation for transit signal priority. Sun, Xu. Lu, Huapu. Juan, Wu. 2013 میانگین زمان انتظار در تقاطع برای

متن کامل در سایت homatez.com