پایان نامه درباره زئوپلانکتونها، تغذيه، نوري، غذاهاي، رژيمهاي، فيتوپلانکتونها، C.،

quadrangula تغذيهشده با جلبک S. quadricauda و C. vulgaris تحت رژيمهاي نوري مختلف. دادهها ميانگين± خطاي استاندارد از ميانگين براي سه تکرار ميباشد. PAGEREF _Toc313885537 h 6219837401099820سيزده
00سيزده

-429895-637540020000فصل اول
مقدمهتامين مواد مغذي لازم براي رشد مهمترين دليل استفاده ماهيان و سخت پوستان ازغذا مي باشد. غذاهاي زنده به دليل داشتن پارامترهاي ضروري براي افزايش رشد، بقاء و افزايش سطح ايمني موجودات داراي اهميت هستند]33[. از جمله غذاهاي زنده پلانکتونها ميباشند که از غذاهاي اساسي براي تغذيه ماهيها و ميگوها در مراحل مختلف زندگي آنها محسوب ميگردند. از جمله زئوپلانکتونها: پرتوزوآ، روتيفرا، کلادوسرا، دافنيا، کوپهپودا و ديگر سختپوستان و لاروهاي حشرات ميباشند که در صنعت آبزيپروري از آنها بهعنوان غذاي زنده استفادهميگردد. مقادير تغذيه از پلانکتونها در استخرهاي پرورشي آبزيان، بستگي به مصرف غذا و فراواني و قابل هضم بودن آنها توسط ماهي دارد]5[.
آرتميا به لحاظ اندازه بزرگ و روتيفرها به لحاظ اندازه کوچک و ناپايدار بودن محيط کشت آنها در شرايط آزمايشگاهي، مشکل ساز هستند، از اين رو جستجو براي يافتن غذايي با اندازه مناسب و داراي ارزش غذايي بالا نظر بسياري از محققان را به استفاده از ديگر زئوپلانکتونها معطوف داشتهاست، که يکي از مهمترين آن ها خانواده آنتنمنشعبها است. قابليت دسترسي در طبيعت، وجود اندازههاي متفاوت، سرعت تکثير و توليد بالا، ارزش غذايي بسيار بالا، قابليت کشت ارزان، تحمل بالاي آنتن منشعب ها به تغييرات محيطي از قبيل دما و فتوپريود باعث شده تا آنها به عنوان يکي از زئوپلانکتونهاي پرطرفدار براي مطالعات بيولوژيکي و آبزيپروري مورد استفادهقرارگيرد]130[. اين زئوپلانکتونها قادرند در صورت ازدياد بيش از اندازه جمعيت خود را کنترلکنند لذا مدل جالبي در مطالعات جمعيتي هستند. در صورت افزايش بيش از اندازه دافني، مواد شيميايي خاصي را از خود آزاد ميکنند که بر روي زندگي خود آنها و نيز موجودات ديگري که در آن زيستگاه زندگي ميکنند اثر ميگذارد. آنتنمنشعبها را ميتوان در کنترل آلودگي آب و تصفيه فاضلاب شهري نيز استفادهنمود]67[.
جنسCeriodaphnia از خانواده Daphnidae از زئوپلانکتونهايي است که پراکنش زيادي دارد و تقريباً همه گونههاي جنس Ceriodaphnia در محدودهاي از آسيا، اروپا و آمريکاي جنوبي پراکنش دارند]11[. اين گونهها نقش بسيار مهمي را در تغذيه آبزيان دارند،گونه C. quadrangula از جمله گونههايي است که معمولا در آبگيرها واستخرهاي پرورش ماهي حضور دارد. به علاوه اين موجودات نسبت به دستکاري در سيستم پرورش مقاوم هستند و به عنوان غذا براي لارو ماهي استفاده ميشوند. کومار در سال 2002 گزارشداد که اين گونه در پرورش لارو کپور ماهيان استفاده ميشود و در نهايت اين گونه را موجودي مناسب جهت تغذيه لارو ماهي معرفي کرد]72[. ماهيهاي جوان سوف زرد (Perca flavescens) و Bluegills (Lepomis macrochinus) بهطور معنيداري کلادوسرها را جهت تغذيه انتخاب ميکنند. همچنين سوف زرد و Bluegills هنگام تغذيه از کلادوسرها رشد و بقاء بالاتري داشتند و آزمايشات نشاندادند که کلادوسرها از لحاظ کسب انرژي غذاي مطلوبي براي اين ماهيان بهحساب ميآيد]104[.
پارامترهاي محيطي شامل دما، شوري، دوره هاي نوري، طيف نور از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر عادات و رفتارهاي جانوران آبزي از جمله زئوپلانکتون ها مي باشند. هرگونه تغيير در يکي از اين عوامل سبب تغييرات در توليدمثل و چرخهزندگي در اين جانوران مي گردد. از ميان اين عوامل نور و خصوصيات آن يکي از فاکتورهايي است که ميتواند بر بيولوژي و فيزيولوژي زئوپلانکتون ها بطور انفرادي و بر اکولوژي آنها در جمعيت ها مؤثر باشد. نور از جنبههاي مختلفي ميتواند تاثيرات خود را اعمال کند که از جمله آن ها مي توان به دوره هاي نوري، طيف هاي نوري و اشعه UV، شدت نور و غيره اشاره نمود. دوره نوري يک پارامتر محيطي مهمي است که ميتواند به آساني و با کمترين هزينه در هچريهاي آبزيپروري دستکاري شود]17[.
مطالعات بسياري در ارتباط با اثر دما، شوري، تغذيه و غيره بر زئوپلانکتونها در ارتباط با جنبه هاي مختلف زيستشناسي آنهاصورتگرفته و نتايج مختلف و قابل توجهي بهدستآمدهاست. در بسياري موارد نور فاکتور مهمتري نسبت به دما براي توليد مثل آبزيان از جمله غذاهاي زنده ميباشد]107[. زئوپلانکتونها ارگانيزمهايي هستند که به نور حساساند و اين حقيقت دانشمندان را بر آن داشته که به تحقيق بر روي ارتباط حساسيت اين حيوانات به نور بپردازند .نور تکامل، پوستاندازي و مرگ و مير در زئوپلانکتونها را تحت تاثير قرارميدهد]17[. آثار متفاوت نورو دورههاي نوري بر پوستاندازي سختپوستان در تحقيقات مختلف اثباتشدهاست و بيانشده که دوره نوري خاص ميتواند به آن سرعت بخشيده يا آن را متوقف کند]9[. مطالعاتي که در ارتباط با اثر نور بر توليد و تفريخ تخم در زئوپلانکتونها صورتگرفته نتايج قابل ملاحظهاي را ارئهکردهاست]121،119،111،109،100،24[. کاهش يا افزايش طول مدت نوردهي اثرات متفاوتي بر رفتارهاي زئوپلانکتونها ميگذارد. از آن جمله ميتوان به رفتار تجمعي زئوپلانکتونها و نيز رفتار چراي فيتوپلانکتونها توسط آنها اشارهکرد. تغيير در نرخ بلع و ترکيبات شيميايي بدن زئوپلانکتونها از ديگر آثار نور بر اين جانوران ميباشد]69،60،45[. نور براي دافنيها به منظور جريان فعل و انفعالات تبادل و مبادله مواد ضروري است. در شرايط نور طبيعي دافنيها به صورت فعال به سطح آب آمده و با سرعت زيادي در جهت نور شنا ميکنند]5[.
اگر چه مطالعات بسياري در مورد تاثير نور بر فاکتورهاي متعدد بطور انفرادي و يا در ترکيب با ساير پارامترها انجامشدهاست اما تاثير رژيمهاي نوري بر عملکرد رشد، توليدمثل و ترکيب اسيدهايچرب درگونه هاي زئوپلانکتونهاي آب شيرين کمتر مطالعه شدهاست. در اين مطالعه فرض بر اين است که رژيمهاي نوري بر همآوري و توليد تخم نهانزي و بر ميزان اسيدهاي چرب در اين زئوپلانکتونها تاثير خواهدگذاشت. انجام اين پژوهش اطلاعات ارزشمندي از اثر نور بر توليد، ميزان همآوري، تخمنهان زي و ارزش غذايي آنتن منشعبها و نقش احتمالي آن در ترکيب اسيدهاي چرب بدستخواهدداد که ميتواند در توليد و استفاده از غذايزنده مورد استفادهقرارگيرد.
اهداف تحقيق
1-اثر رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي بر رشد و توليد در آنتنمنشعب آب شيرين C. quadrangula.
2-تعيين تاثير رژيم هاي نوري مختلف و جيره جلبکي، بر ميزان هم آوري در گونه C. quadrangula.
3-توليد تخم نهان زي در رژيمهاي نوري و جيرههاي جلبکي مختلف.
4-پرورش انبوه C. quadrangula در مناسب ترين رژيم نوري و تاثير آن بر ترکيب اسيدهاي چرب.
-452755-6477004000020000فصل دوم
کليات2-1-غذاهايزندهپلانکتونها موجوداتياند که بهطور غير فعال توسط جريان آب يا شناي ضعيف حرکت کرده و در محيطهاي دريايي و آب شيرين يافتميشوند. موجودات اين گروه داراي اندازههاي متفاوتي از اندازههاي ميکروسکوپي يعني گياهان تکسلولي تا عروس دريايي با حدود 180 سانتيمتر طول هستند. زئوپلانکتونها جانوران چراکننده ميکروسکوپي يا گاهي اوقات بزرگتر، در محيطهاي آبي هستند. بسياري از زئوپلانکتونها از فيتوپلانکتونها تغذيه کرده و دومين حلقه مهم شبکه غذايي را تشکيل ميدهند. زئوپلانکتونها از ميان فيتوپلانکتونها شنا کرده و از سلولهايي که به زوائد تغذيهاي آنها برخورد کنند، تغذيه خواهندکرد. اغلب زئوپلانکتونها در مصرف فيتوپلانکتونها بسيار انتخابي عمل ميکنند. از پلانکتونها در مصارف آبزيپروري بهعنوان غذاي زنده جهت تغذيه آبزيان استفاده ميگردد. از جمله آنها ميتوان به جلبکهاي تکسلولي Chlorella، Cyclotella، Dunaliella، Ceratium اشارهکرد که براي پرورش انواع زئوپلانکتونها مورد استفادهقرارميگيرند.]105،65،38[. همچنين Ceriodaphnia، Daphnia، Rotifera ، Copepoda، Ar–ia از جمله غذاهاي زنده زئوپلانکتونياند که بنابه گونه مورد نظر، نيازهاي غذايي و اندازه ماهيها و ميگوها جهت تغذيه بهعنوان غذاي زنده مورد استفاده قرارميگيرند]104[.
2-2- Cladocera (آنتنمنشعبها)کلادوسرا يا ککهاي آبي، سختپوستان کوچکي هستند (mm6-2/0) که عمدتاً در آبهاي شيرين زيست مينمايند و به همراه روتيفرها و کپهپودها بيشترين پلانکتونهاي جانوري آب شيرين را تشکيل ميدهند]102[. کاراپاس در کلادوسرها بزرگ و دوکفهاي است در نتيجه همه بدن به جز قسمت سري را ميپوشاند. دو چشم مرکب آنها در قسمت مياني به هم متصل شدهاست. آنها در طول زندگي خود داراي چشم ناپلوسي هستند، بدن اين بندپايان از دوطرف فشرده است. دومين آنتن آنها طويل شده و به عنوان اندام حرکتي براي شنا استفاده ميشود. ناحيه سينه کوتاه و تنها شامل 6-4 بند ولي ناحيه شکم فاقد زوائد ميباشد. اکثراً تغذيه صافيخواري داشته و از فيتوپلانکتونها تغذيه ميکنند. آنها ذرات غذايي را بوسيله زوائد، فيلتر ميکنند و سپس مورد

  • 1
متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin