مقاله درمورد باروری، ثروت، جوامع، نظریهی، فرهنگی، کالدول، ، میداند

برنامهها و سیاستهای ضروری و کیفیّت بهتر خدمات داشته باشند.
در بررسی رفتار باروری باید به جزئیات کشور و منطقه نیز توجّه شود، زیرا ساختار اجتماعی و فرهنگی در متن خاصّ هر جامعه معنی مییابد. مکنیکل کاهش باروری را بیشتر متأثر از شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه میداند و بر این باور است که باروری به طور محدود در معرض عملکرد سیاسی مستقیم است. بر این اساس، تنها سیاستهای مستقیم دولت را باعث گذار باروری در جامعه نمیداند، بلکه معتقد است که عوامل دیگری نیز در کاهش باروری تأثیر میگذارد که از جمله آنها به نوسازی و رشد اقتصادی اشاره میکند. تغییر شکل اقتصادی خانواده، بهبود و پیشرفت وضعیّت و موقعیّت زنان در خانواده و اقتصاد و تغییرات عمدهی فرهنگی در کاهش باروری تأثیر گذارند (حسینی، 1390: 130).
3-1-5) نظریهی جریان ثروت بین نسلی
کالدول در قالب نظریهی جریان ثروت بین نسلی به تلفیق رویکردهای اقتصادی و جامعه شناختی به منظور تبیین باروری پرداخته است. او بر این باور است که برای درک انتقال و کاهش باروری باید به ماهیّت جوامع توجّه کنیم. و در این راستا دو دسته از جوامع را از یکدیگر تمیز میدهد (شکل زیر). دسته اوّل، جوامع سُنّتی است که در شرایط باروری طبیعی به سر میبرند و ارزش بالایی برای فرزندان قائل​اند (به کمّیت فرزندان اهمیّت میدهند و فرزندان دارای منافع اقتصادی هستند). دسته دوّم جامعهی جدید مبتنی بر اقتصاد مدرن است. در این دسته از جوامع باروری در شرایط کنترل شده است و ارزش پایینی از نظر اقتصادی به فرزندان داده میشود (به کیفیّت فرزندان اهمیّت داده میشود و آن​ها دارای بار اقتصادی​اند). کالدول هر دو نوع رفتار باروری را عُقلایی میداند زیرا با شرایط جامعه همخوانی دارد. او استدلال میکند که در جوامع سُنّتی، جریان​های ثروت رو به بالا و از نسلهای جوانتر به نسلهای سالخوردهتر است. زیرا در جوامع سُنّتی فرزندان منبع درآمد خانواده محسوب میشوند، حال آنکه در جوامع مدرن همراه با گسترش سواد و توجّه به کیفیّت فرزندان جریان​های ثروت رو به پایین و از والدین به فرزندان است (اکرمن و و شنگه، 1998: 198).
این وضعیّت (معکوس شدن جریان ثروت) زمانی پیش میآید که در جریان نوسازی نظام خانواده از شکل گسترده به خانوادهی هستهای تغییر شکل میدهد و در نتیجه، روابط عاطفی و اقتصادی میان نسلها ضعیف میشود. در این شرایط چون والدین هستند که باید ثروت خالص را به فرزندان انتقال دهند، بنابراین ترجیح میدهند فرزندان کمتری داشته باشند. کالدول هستهای شدن خانواده را پیششرط معکوس شدن جریان انتقال ثروت میداند که به نظر میرسد نوسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی مقدّم بر آن باشد. در واقع، کالدول تغییر شکل خانواده، معکوس شدن جریان ثروت و کاهش باروری را به وسیلهی نیروهای فرهنگی و اقتصادی تبیین میکند. به این ترتیب، میتوان گفت اساس نظریهی کالدول تغییر ارزشها و منافع اقتصادی فرزندان است. بهطورکلّی، کالدول پنج مکانیزم کاهش نیروی کار بالقوّهی فرزندان، افزایش هزینههای آموزشی فرزندان، افزایش اهمیّت سرمایهگذاری برای فرزندان، تغییر فرهنگی و توسعهی ارزشهای طبقهی میانی غرب در زمینهی خانوادهی هستهای فرزند محور را باعث کاهش میزان باروری میداند (حسینی، 1390: 127).
شکل 3-3) تبیین کاهش باروری در نظریهی جریان ثروت بین نسلی
3-1-6) نظریهی برابری جنسیّتیمکدونالد در قالب نظریهی برابریقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com