مقاله با موضوع ، کدگذاری، بستههای، بستهها، اعتماد، M1، شبکههای، گیرندهها

دانلود پایان نامه

تا آنها نیز آن را دریافت نکنند و در نهایت این امر باعث میگردد تا گرهها از پذیرش بستههای نامعتبر خودداری کنند[3، 4].

2-3- پهنای باند
در ارتباطات، تفاوت بین بالاترین و پایینترین فرکانسها را پهنای باند گویند.
در یک شبکه تلفنی پهنای باند3000 هرتز است که از تفاوت بین پایینترین فرکانس ارسالی ممکن که 300 هرتز است و بالاترین فرکانس ممکن که 3300 هرتز میباشد به وجود میآید. در شبکههای کامپیوتری بزرگترین پهنای باند به سریعترین یا بزرگترین ظرفیت انتقال داده دلالت دارد [18].
2-4- توزیع تکی
توزیع تکی اصطلاحی است که به ارتباطی گفته میشود که در آن اطلاعات از نقطهای به نقطه دیگر انتقال مییابد. در این حالت تنها یک فرستنده و یک گیرنده داریم و اطلاعات از یک فرستنده به یک گیرنده خاص فرستاده میشود. هنوز توزیع تکی به عنوان بیشترین نوع انتقالات در شبکههای LAN و اینترنت کاربرد دارد. شکل 2-3 نمونهای از توزیع تکی را نشان میدهد.

شکل 2-3- توزیع تکی
2-5- توزیع همگانی
توزیع همگانی به ارتباطی گفته میشود که در آن اطلاعات از یک نقطه به تمام نقاط فرستاده میشود. در این حالت تنها یک فرستنده وجود دارد، اما اطلاعات به تمام گیرندههای مرتبط فرستاده میشود. از توزیع همگانی میتوان برای ارسال یک پیام یکسان به تمام کامپیوترها در یک شبکه LAN استفاده کرد. شکل 2-4 نمونهای از توزیع همگانی را نشان میدهد.

شکل 2-4- توزیع همگانی
2-6- توزیع چندگانه
توزیع چندگانه به ارتباطی گفته میشود که در آن اطلاعات از یک نقطه به مجموعهای از نقاط فرستاده میشود در این حالت یک و یا شاید چند فرستنده داشته باشیم که اطلاعات را به گروهی از گیرندهها میفرستند. (تعداد گیرندهها میتواند یک یا بیشتر باشد) نمونهای از کاربرد توزیع چندگانه در کنفرانسهای تلفنی و ارسال ویدیو یا صدا به گروه خاصی از گیرندههاست.
شکل 2-5 نمونهای از توزیع چندگانه را نشان میدهد [23].

شکل 2-5- توزیع چندگانه
2-7- توزیع قابل اعتماد
ما نیاز به تعریف دقیقی از توزیع قابل اعتماد داریم. تعریفهای متعددی در این زمینه موجود است. تعریفی کلی در سال 2002 توسط لی ارائه شد که در آن سه سطح از توزیع قابل اعتماد بسته دادهها مشخص شده است که در ادامه آمدهاند:
تمام بستههای دادهها رسانده شوند.
تمام ترتیبها بین بستهها نگهداری شود.
ترتیب کلی رساندن بستهها حفظ شود.
تمام تعریفها نیاز دارند که فرستنده یک بسته داده را ارسال کند و تمام گیرندههای موجود در توزیع چندگانه آن را دریافت کنند. در صورتی که چند بسته داده ارسال شود که گیرندههای آنها مشابه یا متمایز باشند، هیچ تضمینی وجود ندارد که ترتیب خاصی برای دریافت بستهها حفظ شود. به عنوان مثال اگر فرستنده S دو بستهM2, M1 را ارسال کند، گیرنده R1 مایل است که M1 را قبل ازM2 دریافت کند در حالی که R2 ممکن است تمایل داشته باشد با ترتیب عکس بستهها را دریافت کند (یعنیM2 را قبل از M1 دریافت کند). حال آنکه رساندن تمام بستهها میتواند به عنوان کمترین نیاز هر مکانیزم توزیع قابل اعتماد در نظر گرفته شود، در برخی موارد شرطهای دقیقتر و سختگیرانهتری مورد نظر میباشد، به عنوان مثال ممکن است ترتیبی که بستهها دریافت میشوند به عنوان شرط مورد نیاز در توزیع قابل اعتماد باشد برای نمونه میتوان به گونهای از توزیع چندگانه اشاره کرد که در آن بستهها، اعمال روی دادهها را به روز رسانی میکنند. اگر دو گیرنده این بستههای به روز رسانی را با ترتیبهای متفاوت دریافت کنند، نتایج متفاوت خواهند بود. به عنوان مثال فرض کنید که یک متغیر صحیح A با مقدار اولیه 10 داریم. اگر بسته M1 به گیرنده بگوید که مقدار A را دو برابر کند و بستهM2 از گیرنده بخواهد که 5 واحد به A اضافه کند، مقدار نهاییR1 بعد از اینکه ابتدا M1و سپسM2 را دریافت کند، 25 خواهد بود، به صورت مشابه مقدار نهایی گیرنده R2 که ابتداM2 و سپس M1را دریافت کرده است 30 خواهد بود، زیراR2 ابتدا 5 واحد به A اضافه کرد و بعد از آن مقدار آن را دو برابر نمود.
تفاوت بین تعریفهای دوم و سوم توزیع قابل اعتماد در قید پذیرش بستههای متفاوت است. جدیترین تعریف، تعریف سوم است که ترتیب بین تمام بستههای توزیع چندگانه تعریف میشود (که میتوانند از فرستندههای یکسان یا متفاوت فرستاده شده باشند) و اجبار میکند که تمام گیرندهها تمام بستهها را دقیقا به ترتیب دریافت کنند. ترتیبی که در آن بستههای توزیع چندگانه به تمام گیرندهها فرستاده میشوند، ترتیب کلی نامیده میشود.
تعریف دوم کمی ضعیفتر است و ترتیبی را اجرا میکند که به آن ترتیب جزئی روی بستههای توزیع چندگانه رسانده شده گفته میشود که درآن روی تمام بستهها قید ترتیب نداریم. به صورت بسیار مختصر، این تعریف میگوید که اگر M1بتواند روی M2 تاثیر بگذارد، تمام گیرندهها باید M1را پیش از M2 دریافت کنند، در صورتی که M1 هیچ تاثیری روی M2 نداشته باشد گیرندهها میتوانند بدون ترتیب خاصی بستههای M1و M2 را دریافت کنند. بسته M1 میتواند روی بسته M2 این چنین تاثیر بگذارد:
M2 بعد از M1توسط فرستندهای یکسان ارسال شود.
M2 هنگامی توسط فرستنده ارسال شود که M1دریافت شده باشد.
در این موارد میگویند که M1 برM2 مقدم است. از آنجایی که این رابطه ترتیبی را برای تمام بستهها اجبار نمیکند، به آن ترتیب جزئی گویند [10].
فصل سوم
193929012255500
توزیع قابل اعتماد کد محور در شبکههای بیسیم
مقدمه
توزیع قابل اعتماد کد محور، انتشار بدون اتلاف دادهها از یک فرستنده به گروهی از گیرندهها، دارای کاربردهای وسیعی میباشد. اخیرا از کدگذاری شبکهها در توزیع قابل اعتماد در شبکههای بیسیم استفاده شده است، جاییکه چند بسته از دست رفته با گیرندههای متمایز تحت عمل XOR با هم ترکیب میشوند و مجددا تحت یک انتقال ارسال میگردند، که در کاهش پهنای باند بسیار موثر است. از آنجا که عمل ساده XOR نمیتواند فرصتهای بالقوه کدگذاری را کاملا بکار گیرد و یافتن مجموعه بهینه از بستههای از دست رفته برای عمل XOR یک مساله بهینه سازی Np-complete است، در این فصل به بررسی عملهای کدگذاری کلیتری میپردازیم و به صورت اخص دو طرح جدید را نیز ارئه میکنیم. طرح استاتیک که یک بسته کدگذاری شده را مرتبا انتقال میدهد تا هنگامی که تمام گیرندههایی که تمایل به دریافت این بسته دارند، این بسته را دریافت کنند و طرح پویا که در آن بسته کدگذاری شده بعد از دریافت توسط یک یا چند گیرنده به روز رسانی میشود. سپس با بررسی تحلیلی و شبیه سازی شده این دو طرح، نشان میدهیم که طرحهای مورد بحث قرار گرفته، پهنای باند مورد نیاز را نسبت به طرحهای کد محور دردسترس بسیار کاهش میدهند، به خصوص در حالتی که بستههای از دست رفته و تعداد گیرندهها زیاد باشد.
3-1- تاریخچه
پهنای باند یکی از مسایل مهم در شبکههای بیسیم است. تکنیکهای کدگذاری شبکه که به گرههای شبکه این امکان را میدهد که عمل کدگذاری را روی دادهها انجام دهند، تاثیر بسیاری در کاهش پهنای باند و مصرف انرژی در شبکههای بیسیم دارند، این مساله در سال 2000 توسط آلسود بررسی شد[1]. امروزه تلاشهای قابل توجهی در خصوص استفاده از کدگذاری شبکهها در نمونههای ارتباطی متفاوت صورت گرفته است. یو در سال 2005 نشان داد که تغییر اطلاعات مستقل بین دو گره در یک شبکه بیسیم میتواند توسط کدگذاری شبکه و توزیع فیزیک محور صورت گیرد[27]. لی در سالهای 2004 و 2005 به بررسی حالاتی از چندین توزیع تک گیرنده پرداخت و دریافت که کدگذاری شبکه تنها میتواند فوایدی حاشیهای داشته باشد[13، 14]. کاتی در سال 2006 کدگذاری را ارائه داد که در آن کدگذاری بر اساس معماری شبکه صورت میگیرد (COPE) و به صورت موثری بازده شبکه را در شبکههای بیسیم بالا میبرد[9]. در سالهای 2006 و 2007 ، سنگوپتا به بررسی کدگذاری شبکه با عمل XOR بر اساس معماری شبکه پرداخت[20، 27]. تلاشهایی نیز در خصوص تخمین بازده شبکههایی بیسیم در حالت کدگذاری بر اساس ساختار شبکه صورت گرفته است[12، 16، 27]. روای هب ترکیبات کلی و پیچیدهتری را نسبت به ترکیبات XOR تحت نام کدبندی شاخص بررسی کرد[24]. اخیرا تلاشهایی نیزقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com