شکل 2-3:روش استفاده از مخاط چسب(a)تنفس دهانی (b) قرار دادن داروی مخاط چسب پس از یک دقیقه
روش اندازه گیری اندازه زخم وشدت درد و سوزش
میزان سوزش ضایعات توسط معیار(Visual Analogue Scale)VASو اندازه بزرگترین قطر ضایعات به وسیله کولیس دیجیتال اندازه گیری و ثبت شد(روز صفر). معیارVAS عبارتست از یک خط 10 سانتی متری که بر روی آن سانتی متر صفر،نشاندهنده عدم وجود درد و سانتی متر ده، نشانگر حداکثر درد ممکن می باشد.بیمار با توجه به میزان درد خود نقطه ای را در طول این خط علامت گذاری می کند و معیارVAS یاVAS Score از سانتی متر صفر تا محل علامت گذاری بیمار اندازه گیری می شودADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>W. Burket L.</Author><Year>2008</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Book Section”>5</ref-type><contributors><authors><author>W. Burket L., S. Greenberg M.,Glick M.,A. Ship J. </author></authors></contributors><titles><title>Burket&apos;s oral medicine diagnosis and treatment</title></titles><pages>89-95,260</pages><edition>eleventh</edition><section>5</section><dates><year>2008</year></dates><pub-location>Hamilton</pub-location><publisher> BC Decker </publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2).سپس درگروه اول به مدت 4 هفته روزی دوبارADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Cho</Author><Year>2010</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>(9)</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>19</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Cho, B. K.</author><author>Sah, D.</author><author>Chwalek, J.</author><author>Roseborough, I.</author><author>Ochoa, B.</author><author>Chiang, C.</author><author>Price, V. H.</author></authors></contributors><auth-address>Department of Dermatology, Palo Alto Medical Foundation, Mountain View, California, USA.</auth-address><titles><title>Efficacy and safety of mycophenolate mofetil for lichen planopilaris</title><secondary-title>J Am Acad Dermatol</secondary-title><alt-title>Journal of the American Academy of Dermatology</alt-title></titles><pages>393-7</pages><volume>62</volume><number>3</number><edition>2010/01/12</edition><keywords><keyword>Adult</keyword><keyword>Aged</keyword><keyword>Alopecia/ drug therapy</keyword><keyword>Female</keyword><keyword>Humans</keyword><keyword>Immunosuppressive Agents/therapeutic use</keyword><keyword>Lichen Planus/ drug therapy</keyword><keyword>Male</keyword><keyword>Middle Aged</keyword><keyword>Mycophenolic Acid/adverse effects/ analogs &amp; derivatives/therapeutic use</keyword><keyword>Scalp Dermatoses/ drug therapy</keyword><keyword>Severity of Illness Index</keyword></keywords><dates><year>2010</year><pub-dates><date>Mar</date></pub-dates></dates><isbn>1097-6787 (Electronic)&#xD;0190-9622 (Linking)</isbn><accession-num>20061053</accession-num><urls></urls><electronic-resource-num>10.1016/j.jaad.2009.05.018</electronic-resource-num><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(9)، به طور تصادفی در یک سمت،داروی مخاط چسب مایکوفنولات مفیتیل 2 درصدADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wohlrab</Author><Year>2001</Year><RecNum>24</RecNum><DisplayText>(21)</DisplayText><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”a55rdf0s6wzezoetwwspr5a2xfe9dw92vzfs”>24</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Wohlrab, J.</author><author>Jahn, K.</author><author>Plaetzer, M.</author><author>Neubert, R.</author><author>Marsch, W. C.</author></authors></contributors><titles><title>Topical application of mycophenolate mofetil in plaque-type psoriasis</title><secondary-title>Br J Dermatol</secondary-title><alt-title>The British journal of dermatology</alt-title></titles><pages>1263-4</pages><volume>144</volume><number>6</number><edition>2001/06/26</edition><keywords><keyword>Administration, Cutaneous</keyword><keyword>Humans</keyword><keyword>Immunosuppressive Agents/ therapeutic use</keyword><keyword>Mycophenolic Acid/analogs &amp; derivatives/ therapeutic use</keyword><keyword>Prodrugs/ therapeutic use</keyword><keyword>Psoriasis/ drug therapy</keyword></keywords><dates><year>2001</year><pub-dates><date>Jun</date></pub-dates></dates><isbn>0007-0963 (Print)&#xD;0007-0963 (Linking)</isbn><accession-num>11422055</accession-num><urls></urls><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(21) مورداستفاده قرارگرفت و زخم سمت مقابل بعنوان شاهد درنظرگرفته شده ، از مخاط چسب فاقد دارو استفاده گردید. برای اینکه مطالعه double-blind باشد شخص سومی در نظر گرفته شد تا سمت مورد و شاهد را تعیین کرده و همچنین مشخص کند که در کدام زخم از مخاط چسب MMF و درکدام زخم از مخاط چسب فاقد دارو استفاده شود بدون اینکه محققین از چگونگی این انتخاب آگاه باشند. در گروه قبل و بعد نیز فقط از مخاط چسب حاوی دارو به روش مذکور استفاده شد.در طی این 4 هفته بصورت هفتگی با استفاده از معیارVAS میزان سوزش ناحیه مبتلا توسط بیمار تعیین گردیده و اندازه بزرگترین قطر زخم توسط معاینه گر اندازه گیری و ثبت می شد. بیماران هرهفته با تماس تلفنی ومراجعه حضوری ازلحاظ بروز عوارض جانبی و نحوه استفاده از دارو،معاینه می شدند.
ملاحظات اخلاقی
بر حسب اطلاعات در دسترس تاکنون عارضه جانبی برای نوع موضعی داروی MMFگزارش نشده است.
درمان شناخته شدهای برای OLP اولسراتیو وجود ندارد.
از بیماران با یادآوری محرمانه بودن تمامی اطلاعات در صورت تمایل به شرکت در مطالعه،رضایت کتبی گرفته شد.
توضیحات بصورت شفاهی به شخص بیمار ارائه شد ویا در بیماران بیسواد از همراه بیمارکمک گرفته شد.
وضعیت بیماران در طول4 هفته با تماس تلفنی و مراجعه به بخش و معاینه حضوری بصورت هفتگی پیگیری گردید.
شماره تلفن دانشجوی همکار طرح جهت برقراری تماس در مواقع اضطراری به بیماران ارائه گردید.
انجام معاینات و ارائه دارو به بیماران بطور رایگان صورت گرفت.
این مطالعه با کد اخلاقی 9210 مورد تایید کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز قرار گرفته است.
centercenter00
فصل چهارم
یافته ها
یافته های کلی
برای مقایسه میزان سوزش و اندازه زخم در طی هفته های درمانی در گروه اول(موردی-شاهدی)وگروه دوم(قبل وبعد) از آزمون paired t-testاستفاده گردیده و سطح معنی داری آزمون 05/0 در نظر گرفته شد.
گروه اول(گروه موردی-شاهدی):
درد و سوزش:
نتایج آزمون paired t-test نشان داد بین سمت مورد و شاهد در ابتدای درمان(روز صفر)از لحاظ میزان سوزش اختلاف معنی داری وجود نداشت.
در هیچ یک از هفته های اول تا سوم درمان، بین سمت مورد و شاهد از لحاظ میزان سوزش اختلاف معنی دار وجود نداشت.
اما بین میزان سوزش اولیه ومیزان سوزش در پایان درمان (هفته چهارم) در سمت مورد، اختلاف معنی دار وجود داشت.
در سمت شاهد نیز بین میزان سوزش اولیه ومیزان سوزش در پایان درمان ، اختلاف معنی دار بود.
اندازه زخم:
از لحاظ اندازه زخم بین سمت مورد و شاهد در ابتدای درمان(روز صفر) اختلاف معنی داری وجود نداشت.
در طول هفته های اول تا چهارم،فقط در هفته چهارم یا انتهای درمان اختلاف اندازه زخم بین سمت مورد و شاهد، معنی دار بوده است.
از طرفی بین اندازه زخم در روز صفر و اندازه زخم در پایان درمان در سمت مورد، اختلاف معنی دار وجود داشته اما در سمت شاهد بین اندازه زخم در روز صفر و اندازه زخم در پایان درمان ،تفاوت معنی دار نبوده است.
گروه دوم(گروه قبل و بعد):
درد و سوزش:
نتایج آزمون paired t-test نشان داد که در این گروه بین میزان سوزش در روز صفر و در پایان درمان،اختلاف معنادار وجود داشته است.
در طی چهار هفته درمان، از لحاظ میزان سوزش اختلاف معنی داری وجود نداشت.
اندازه زخم:
بین اندازه زخم در روز صفر و اندازه زخم در پایان درمان ، اختلاف معنی دار وجود داشت اما در طی هفته اول تا سوم درمان، از لحاظ اندازه زخم، اختلاف معنی داری دیده نشد.
آمار توصیفی
در این پژوهش تعداد نمونه مورد مطالعه در پایان درمان،23نفر بود که شامل 7 مرد و 16 زن بودند.تمامی این بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی بوده و دارای حد اقل یک ضایعه اولسراتیو در دهان بوده اند.از این تعداد 8 نفر در گروه اول بصورت موردی-شاهدی و 15 نفر در گروه دوم بصورت قبل وبعد، مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران در گروه اول 5/57 سال و در گروه دوم5/46 سال بود.
میانگین اندازه زخم درگروه موردی-شاهدی، در سمت مورد از19/28 میلی متر در ابتدای درمان به63/13 میلی متر در انتهای درمان ،تقلیل یافت.میزان سوزش نیز در سمت مورد نیز از 25/6 (بر اساس معیار VAS) در هفته اول به 26/2 در هفته چهارم کاهش یافت.در سمت شاهد میانگین اندازه زخم در ابتدا63/29 میلی متر ودر انتهای درمان 35/23 میلی متر بوده است و میزان سوزش از52/5 (بر اساس معیار VAS) به16/2 رسیده

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com