توارث مغلوب …………………………………….. 77
خانواده L-3082 و ژن GJB4 ………………………………………………………………………………. 78
خانواده L-1902 و ژن GJC3 ……………………………………………………………………………… 81
خانواده L-346 و ژن SLITRK6 …………………………………………………………………………. 84
خانواده L-346 و ژن NESP4 ……………………………………………………………………………… 86
خانواده L-1731 و ژن SERPINB6 …………………………………………………………………….. 88
خانواده L-346 و ژن CABP2 ……………………………………………………………………………… 91
خانواده L-346 و ژن OTOGL ……………………………………………………………………………. 94
فصل پنجم بحث ونتیجه گیری وپیشنهادات
بحث ونتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………… 97
تحقیقیات اضافه …………………………………………………………………………………………………………….. 101
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………. 103
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
فهرست جداول
جدول 1-1 نام ژن ها و جایگاه ژن هایی که تاکنون به عنوان عامل بیماری ناشنوایی اتوزومی مغلوب در جمعیت ایران شناسایی شده است …………………………………………………………………………………. 4
جدول 2-1 ناشنوایی بر اساس شدت …………………………………………………………………………………. 12
جدول 2-2 جایگاه ها و ژن های شناسایی شده در ناشنوایی غیر سندرمی با توارث مغلوب اتوزومی به همراه خصوصیات خاص فنوتیپی برای هر کدام ……………………………………………………………….. 14
جدول 2-3 جزِِِییات جهش های ژن های Cx ………………………………………………………………………. 24
جدول 3-1 متغیره ها ……………………………………………………………………………………………………….. 34
جدول 3-2 مواد لازم جهت استخراج DNA به روش نمک اشباع …………………………………………. 36
جدول 3-3 مارکر های ژن GJB4 ………………………………………………………………………………………. 45
جدول 3-4 مارکر های ژن GJC3 ………………………………………………………………………………………. 46
جدول 3-5 مارکر های ژن SLITRK6 …………………………………………………………………………………. 47
جدول 3-6 مارکر های ژن SERPINB6 ……………………………………………………………………………… 48
جدول 3-7 مارکر های ژن NESP4 …………………………………………………………………………………… 49
جدول 3-8 مارکر های ژن CABP2 …………………………………………………………………………………… 50
جدول 3-9 مارکر های ژن OTOGL …………………………………………………………………………………. 51
جدول 3-10 مواد لازم برای ساخت Master Mix ………………………………………………………………. 57
جدول 3-11 مواد لازم برای انجام واکنش PCR …………………………………………………………………. 58
جدول 3-12 لیست پرایمر های مورداستفاده در این تحقیق ……………………………………………….. 59
جدول 3-13 برنامه PCR استفاده شده ……………………………………………………………………………. 60
جدول 3-14 مواد سازنده بافر بارگذاری …………………………………………………………………………….. 70
جدول 3-15 توالی پرایمرهای مورد استفاده برای تکثیر اگزون های ژن GJB4, GJC3,SLITRK6, NESP4 …………………………………………………………………………………………………………………………. 73
جدول5-1 مقایسه چگونگی توزیع علل ژنتیکی ناشنوایی در آمریکا و ترکیه …………………………. 98
جدول5-2 لیست ژن های جهش یافته در خانواده ها ………………………………………………………….. 101
فهرست تصاویر
شکل 2-1 سه بخش گوش …………………………………………………………………………………………………. 9
شکل 2-2 گوش داخلی ……………………………………………………………………………………………………. 11
شکل 2-3 تفاوت بیان ژن OTOGL در دوران نوزادی و بزرگسالی ……………………………………….. 33
شکل 3-1 موقعیت مارکرهای ژن GJB4 ……………………………………………………………………………. 46
شکل 3-2 موقعیت مارکرهای ژن GJC3 …………………………………………………………………………… 47
شکل 3-3 موقعیت مارکرهای ژن SLITRK6 ……………………………………………………………………… 48
شکل 3-4 موقعیت مارکرهای ژن SERPINB6 ………………………………………………………………….. 49
شکل 3-5 موقعیت مارکرهای ژن NESP4 ………………………………………………………………………… 50
شکل 3-6 موقعیت مارکرهای ژن CABP2 ……………………………………………………………………….. 51
شکل 3-7 موقعیت مارکرهای ژن OTOGL ……………………………………………………………………….. 52
شکل 4-1 ژل پلی آکریل آمید مربوط به تعیین هتروزیگوسیتی مارکرD1S1570 ……………….. 76
شکل 4-2 شجره خانواده L-3082 ……………………………………………………………………………………. 79
شکل 4-3 مارکرD1S1570 که به این ژن پیوستگی نشان داد ………………………………………….. 79
شکل 4-4 مارکرD1S496 که به این ژن پیوستگی نشان داد ……………………………………………. 80
شکل 4-5 مارکرD1S195 که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد …………….. 80
شکل 4-6 موقعیت مارکرهایی که پیوستگی نشان دادند، خانواده L-3082 ………………………… 81
شکل 4-7 شجره خانواده L-1902 …………………………………………………………………………………… 81
شکل 4-8 مارکرD7S2498 که به این ژن پیوستگی نشان داد. ………………………………………… 82
شکل 4-9 مارکرD7S477 که به این ژن پیوستگی نشان داد. …………………………………………… 82
شکل 4-10 مارکرD7S2480 که به این ژن پیوستگی نشان داد. ……………………………………….. 83
شکل 4-11 موقعیت مارکرهایی که پیوستگی نشان دادند، خانواده L-3082 ………………………. 83
شکل 4-12 شجره خانواده L-346………….………..………………………………………………… 84 شکل 4-13 مارکرD13S251 که به این ژن پیوستگی نشان داد. ………………………………………. 84
شکل 4-14 مارکرD13S253 که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد. ……….. 85
شکل 4-15 مارکرD13S282 که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد. ……….. 85
شکل 4-16 موقعیت مارکری که پیوستگی نشان داد، خانواده L-346 …………………………………. 86
شکل 4-17 شجره خانواده L-346 ……………………………………………………………………………………. 86
شکل 4-18 مارکرD19S909 که به این ژن پیوستگی نشان داد. ………………………………………. 87
شکل 4-19 مارکرD19S876 که به این ژن پیوستگی نشان داد. ………………………………………… 87
شکل 4-20 مارکرATA57C01 که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد. …… 88
شکل 4-21 موقعیت مارکری که پیوستگی نشان داد، خانواده L-346 …………………………………. 88
شکل 4-22 شجره خانواده L-1731 ………………………………………………………………………………….. 89
شکل 4-23 مارکرD6S1617 که به این ژن پیوستگی نشان داد. ………………………………………. 89
شکل 4-24 مارکرD6S1713 که به این ژن پیوستگی نشان داد. ……………………………………….. 90
شکل 4-25 مارکرD6S344 که به این ژن پیوستگی نشان داد. …………………………………………. 90
شکل 4-26 موقعیت مارکری که پیوستگی نشان داد، خانواده L-1731 ………………………………. 91
شکل 4-27 شجره خانواده L-3163 …………………………………………………………………………………. 91
شکل 4-28 مارکرD11S1889 که به این ژن پیوستگی نشان داد. ……………………………………. 92
شکل 4-29 مارکرD11S1296 که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد. …….. 92
شکل 4-30 مارکرD11S4155 که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد. …….. 93
شکل 4- 31 موقعیت مارکری که پیوستگی نشان داد، خانواده L-3163 ……………………………… 93
شکل 4-32 شجره خانواده L-8700187 ………………………………………………………………………….. 94
شکل 4-33 مارکرD12S1297 که به این ژن پیوستگی نشان داد . ………………………………… 94
شکل 4- 34مارکرD12S824 که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد. ……… 95
شکل 4-35 مارکرD12S64 که به این ژن پیوستگی نشان داد. ………………………………………… 95
شکل 4-36 موقعیت مارکری که پیوستگی نشان داد، خانواده L-8700187 ………………………. 96
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
ناشنوایی یکی از ناتوانایی های حسی می باشد که تعداد زیادی در دنیا به آن مبتلا هستند. خطر خاصی مبتلایان ناشنوایی را تهدید نمی کند ولی زندگی روزمره آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در کشورهای پیشرفته یک در هر هزار کودک، دچار ناشنوایی شدید در زمان بدو تولد و یا دوران پیش زبانی می شوند. ناشنوایی که قبل از حرف زدن اتفاق می افتد راناشنوایی پیش زبانی و ناشنوایی بعد از صحبت کردن کودک راناشنوایی پس زبانی می گویند. ناشنوایی پس کلامی، بسیار رایج تر از ناشنوایی پیش کلامی بوده و4 در صد از جمعیت زیر 45 سال، 10 درصد از جمعیت بالای 65 سال و 50 در صد از جمعیت بالای 80 سال را در بر می گیرد. اغلب بیماران با ناشنوا یی پس کلامی، توارث چند عاملی دارند ولی در موارد تک ژنی به طور عمده از توارث

دسته‌ها: عمومی