اتوزومی غالب پیروی می کنند[1].
درحدود 60 در صد علل ناشنوایی ژنتیکی، 30 در صد اکتسابی و 10 در صد آن ادیوپاتیک است.[1] ناشنوایی می تواند به روش های مختلفی طبقه بندی شود: پیش زبانی یا پس زبانی، سندرمی (%30-20) یا غیرسندرمی (%80-70) و بر اساس وجود یا عدم وجود علایم بالینی یا آزمایشگاهی مشخص شده، طبقه بندی شود. انواع ناشنوایی سندرمی همراه با علائم بالینی دیگری می باشد، در حالیکه در ناشنوایی غیر سندرمی تنها علامت بالینی بیمار، همان ناشنوایی وی می باشد .[2] ناشنوایی سندرمی در مقایسه با نوع غیر سندرمی از هتروژنیتی کمتری برخوردار می باشد.همچنین ناشنوایی می تواند به صورت تعادلی در گوش میانی و خارجی یا به صورت عصبی در گوش درونی ایجاد شود.
توارث ناشنوایی می تواند به صورت اتوزومیال مغلوب (%80)، اتوزومی غالب (%20)، وابسته به ایکس و یامیتوکندریایی (%1>) باشد .[3]
در اغلب موارد، ناشنوایی ژنتیکی به علت اختلال در یک ژن ایجاد می گردد. در حدود 70% از کودکان ناشنوایی که متولد می شوند، دارای ناشنوایی ژنتیکی غیر سندرمی هستند که در آنها هیچ علامت فیزیکی دیگری دیده نمی شود. در30% باقیمانده، ناشنوایی همراه با علائم دیگر بوده و ناشنوایی سندرمی خوانده می شود .[4]
ناشنوایی تک ژنی به طریق مختلف می تواند به ارث برسد. ناشنوایی غیر سندرمی با توارث مغلوب اتوزومی در 80% موارد رخ داده و معمولا به صورت پیش کلامی بروز می کند. در حالیکه، ناشنوایی غیر سندرمی با توارث غالب حدودا در 20% موارد رخ داده واغلب به صورت پس کلامی بروز می کند. در کمتر از یک درصد موارد، توارث به صورت وابسته به جنس یا میتوکندریایی می باشد .[4]
در ایران ناشنوایی بعد از عقب ماندگی ذهنی دومین معلولیت رایج است که 1 در 166 نفر به آن مبتلا می باشد[5] و به دلیل میزان بالای ازدواج های خویشاوندی در ایران ناشنوایی اتوزومی مغلوب از بقیه انواع توارث نرخ بالاتری دارد.[4]
1-2 بيان مسئله
همانطور که گفته شد 70% ناشنوایی ژنتیکی غیر سندرمی است،که از این میان 80% آن اتوزومی مغلوب است،و ناشنوایی اتوزومی غیرسندرمی جزو شایع ترین فرم ناشنوایی شدید است [6].
تا اکنون 55 ژن و 102 لوکوس ژنتیکی برای ناشنوایی اتوزومی مغلوب غیرسندرمی پیدا شده است[7]. شایع ترین عامل که درناشنوایی اتوزومی مغلوب غیرسندرمی یافت شده است یک جهش حذفی (35delG) در GJB2 بود که جهش در این ژن بیشترین دلیل این نوع ناشنوایی است.35delG شایع ترین جهش در ناشنوایی مغلوب غیرسندرمی در شمال اروپا است[8]. جهش در این جایگاه DFNB1 باعث ناشنوایی مغلوب و درجایگاهDFNA3 باعث ناشنوایی غالب میشود.بیش از 50 نوع متفاوت جهش در این ژن یافت شده است اما سه جهش از بین آنها شایع تر است:35delG (شایع در جمعیت های سفید)،167delT(شایع در جمعیت های یهودی) و 35delC (شایع در جمعیت های آسیایی).
در یکی از تحقیقاتی که در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در تهران انجام شد، 35delG در قوم بلوچ دیده نشد. دکتر نجم آبادی و همکاران در سال 2008،به این نتیجه رسیدند که 80% ناشنوایی در بلوچ ها به دلیل جهش در جایگاهW24X روی ژن GJB2است .[4] این پدیده نشانگر آن است که جهش در GJB2 نژادی و جغرافیایی است. W24Xجایگاهی روی ژن GJB2 است که در جنوب ایران بسیار رایج می باشد .[9] در جدول زیر نام ژن ها و جایگاه ژن هایی که در ایران پیدا شده ذکر شده است.
-13335066675جدول 1-1 نام ژن ها و جایگاه ژن هایی که تاکنون به عنوان عامل بیماری ناشنوایی اتوزومی مغلوب در جمعیت ایران شناسایی شده است .[10]
00جدول 1-1 نام ژن ها و جایگاه ژن هایی که تاکنون به عنوان عامل بیماری ناشنوایی اتوزومی مغلوب در جمعیت ایران شناسایی شده است .[10]

Locus Gene OMIM
DFNB2 MYO7A 276903
DFNB3 MYO15 602666
DFNB4 SLC26A4 605646
DFNB6 TMIE 607237
DFNB7/11 TMC1 606706
DFNB9 OTOF 603681
DFNB16 STRC 606440
DFNB18 USH1C 605242
DFNB21 TECTA 602574
DFNB24 RDX 179410
DFNB28 TRIOBP 609761
DFNB29 CLDN14 605608
DFNB30 MYO3A 606808
DFNB31 WHRN 607928
DFNB37 MYO6 600970
DFNB39 HGF 142409
DFNB42 ILDR1 609739
DFNB49 MARVELD2 610572
DFNB53 COL11A2 120290
DFNB59 PJVK 610219
DFNB63 LRTOMT/COMT2 612414
DFNB73 BSND 602522
DFNB79 TPRN 613354
در این تحقیق، MYO15A شایع ترین ژن حاوی جهش(8/4%) و TECTA دومین ژن شایع (7/2%) در ایران بود [10].
تعدادی ژن که باعث ناشنوایی اتوزومی مغلوب غیرسندرمی می شود به تازگی شناخته شدند که تا به حال در جمعیت ایرانی بررسی نشده اند. موضوع این پروژه بررسی هفت ژن به تازگی شناخته شده (SERPINB6, SLITRK6, OTOGL, GJC3, CABP2, GJB4, NESP4) در جمعیت ایرانی است.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
همانطور که گفته شد، تقریبا یک از هزار کودک تازه متولد شده ناشنوا می باشد.همچنین ، یک از هر سیصد کودک ، مبتلا به ناشنوایی با خفیف می باشد. علاوه بر این، یک نفر در هر هزار نفر قبل از بلوغ ، مبتلا به ناشنوایی شدید می شود . تاخیر در شناسایی ناشنوایی اثر زیادی بر روی توانایی های ارتباطی این افراد دارد . این تاخیر در افراد ، منجر به گوشه گیر شدن این افراد در زندگی می گردد. به همین دلیل تشخیص به موقع برای این افراداهمیت زیادی دارد .[11]اگر در بدو تولد ، عامل خاصی برای ناشنوایی شناخته شود، ممکن است که بتوان ناشنوایی پیشرونده را پیش بینی نمود و در جهت کنترل آن تلاش کرد.
شناخت علل ژنتیکی ناشنوایی از اهمیت بسزایی بر خوردار است، زیرا نه تنها به پزشکان و مشاوران اجازه می دهد تا در مورد تولد فرزندانی با نقص شنوایی به خانواده ها آگاهی دهند، بلکه در کنترل ناشنوایی شخص هم اهمیت ویژه ای دارد. اگر در بدو تولد، عامل خاصی برای آن شناخته شود، ممکن است بتوان افت شنوایی پیشرونده را پیش بینی نمود و در جهت کنترل آن تلاش کرد.
ایران کشوری است که از اقوام و گروه های مختلف نژادی و مذاهب مختلف تشکیل شده است. همچنین درصد ازدواج های خویشاوندی در مقایسه با غرب بیشتر است. بنابراین نقاط مختلف ایران از نظر ساختار جمعیتی با یکدیگر متفاوت بوده و بسته به نوع قومیت و نوع منطقه ی جغرافیایی افراد، عوامل ژنتیکی دخیل در ناشنوایی متفاوت است.
وجود خانواده های بزرگ با ازدواج های خویشاوندی، شرایط مناسبی را برای بررسی های ژنتیکی در زمینه ناشنوایی، فراهم می آورد. بنابراین شناسایی لوکوس های شایع و جهش های ایجاد کننده ناشنوایی در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. در طی سالهای اخیر مطالعات زیادی در زمینه ناشنوایی در ایران نیز صورت گرفته است، که بیشتر این مطالعات بر روی ناشنوایی غیر سندرمی با توارث اتوزومی مغلوب بوده است.
1-4 اهداف
1-4-1 هدف کلی
بررسی هفت ژن به تازگی شناخته شده عامل ناشنوایی مغلوب غیرسندرمی در صد خانواده ایرانی.
1-4-2 اهداف اختصاصی
تعیین خانواده های با حداقل دو مورد ناشنوایی از نوع مغلوب غیرسندرمی با ازدواج خویشاوندی
تعیین مارکرهای STR مناسب وتعیین تنوع آللی مارکرها
بررسی هفت جایگاه ژنی مرتبط با ناشنوایی غیرسندرمی با توارث اتوزومی مغلوب به روش آنالیز پیوستگی با استفاده از مارکرهای STR انتخاب شده در بیماران
تعیین جهش های ژنی به روش توالی یابی مستقیم در خانواده هایی که به جایگاه پیوستگی نشان داده اند.
تعیین فراوانی جهش های ژنی در جمعیت مورد مطالعه و مقایسه با سایر جمعیت ها.
1-4-3 اهداف کاربردی
ارائه خدمات مشاوره ژنتيك پس از تعيين وضعيت ژنتيكي به خانواده هاي مبتلا و نیز ارائه واستفاده از نتایج طرح در پیش بینی و پیشگیری از بیماری ناشنوایی غیرسندرمی
1-5 سؤالات و فرضیه ها
چه میزانی از ناشنوایی در ایران به دلیل جهش در این هفت ژن است؟
چند درصد از بیماران مورد بررسی ناقل هموزیگوت یا هتروزیگوت جهش در ژن های تعیین شده هستند؟
فراوانی جهش های بدست آمده در مقایسه با دیگر جمعیت ها چه تفاوت ها و تشابهی دارند؟
لوکوس هایی که تاکنون در این هفت ژن در ایران یافت شده، آیا لوکوس های ایجاد کننده ناشنوایی اتوزومی مغلوب غیرسندرمی در ایران می باشند؟
فصل دوم
پیشینه تحقیق
آناتومی گوش
گوش تنها ارگانی است که صدا را برای شنوایی دریافت می کند و همچنین برای ایجاد تعادل ارگان اصلی بدن است. گوش به سه بخش طبقه بندی می شود:
گوش خارجی
گوش میانی
گوش داخلی
2-1-1 گوش خارجی
خارجی ترین قسمت گوش است که امواج صوتی را جمع آوری می کندو شامل سه بخش است:
لاله گوش
مجرای گوش
پرده صماخ
لاله گوش، ارتعاشات را جمع آوری می کند و امواج را از طریق مجرای گوش به سمت پرده صماخ هدایت می کند.
17868902614295شکل 2-1 سه بخش گوش
00شکل 2-1 سه بخش گوش

2-1-2 گوش میانی
گوش میانی حفره ای است که از هوا پر شده که شامل سه استخوانچه است. سه استخوانچه از 3 استخوان تشکیل شده است:
چکشی
سندانی
رکابی
سه استخوانچه صدا را از پرده صماخ به پری لنف گوش منتقل می کند.
2-1-3 گوش داخلی
ساختمانهای گوش داخلی، اطلاعات مربوط به شنوایی و تعادل را به مغز می رسانند. گوش داخلی از دو بخش تشکیل شده است:
لابیرنت استخوانی
حاوی مایع شفاف موسوم به پری لنف می باشد که در آن، لابیرنت غشایی معلق می باشد. دارای سه بخش است:
– دهلیز
– مجاری نیم دایره ای
– حلزون
لابیرنت غشایی
لابیرنت

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com