شود. پس این ژن نقش مهمی در گوش داخلی برای حفاظت در مقابل نشت محتویات لیزوزوم در موقع استرس را بازی می کند. از دست دادن این حفاظت باعث مرگ سلولی و از دست دادن شنوایی می شود [29].
در سال 2010 سیرماسی و همکاران، در یک خانواده ترکی با ازدواج خویشاوندی که ناشنوایی شدید داشتند را مورد بررسی قرار دادند. این گروه جهش nonsense (p.E245X) را در ژن SERPINB6 گزارش کردند. این جهش باعث می شود که بیان mRNA کم و تولید پروتئین حذف می شود .[30]
2-3-5 ژن NESP4
ژن SYNE4 در جایگاه DFNB76 قرار دارد. این ژن روی کروموزوم 19 با 8 اگزون قرار دارد و پروتیین nesprin4 را کد می کند. این پروتئین، پروتئین غشایی خارجی است که یک ردیفسلول مویی داخلی و سه ردیف در سلول های مویی خارجی بیان می شود. توالی نوکلئوتیدی آن از 36494002 شروع شده و در 36499672 خاتمه می یابد. ژن SYNE4 هفت ایزوفرم دارد، که ایزوفرم 2 در اگزون 7 و ایزوفرم 7 در اگزون 3 پروتئینی را کد نمی کنند.
ایزوفرم 1 پروتئینی با 404 اسید آمینه را در اگزون 8، ایزوفرم 3 پروتئینی با 354 اسید آمینه، ایزوفرم 4 در اگزون 6 با پروتئینی 291 اسید آمینه، ایزوفرم 5 پروتئینی با 151 اسید آمینه را در اگزون 3، و ایزوفرم 6 پروتئینی با 118 اسید آمینه را در اگزون 3 را کد می کنند .[ 15,16]
هورن و همکاران در سال 2013، شش بیمار که از دو خانواده غیر مرتبط عراقی یهودی با ازدواج خویشاوندی مبتلا به ناشنوایی اتوزومیال مغلوب را برای جهش در ژن SYNE4 مورد بررسی قرار دادند .[31]
همچنین هورن گزارش کرد که ژن جهش یافته SYNE4 در موش باعث نشکیل سلول های مویی خارجی می شود ولی در هنگام بلوغ شدن شنوایی آن ها از بین می رود، در حالی که سلول های مویی داخلی دست نخورده باقی می مانند .[31,32]
2-3-6 ژن CABP2
CABP2 از گروه پروتئین های متصل شونده به کلسیم می باشد که مربوط به کالمودولین هستند که در مغز و اندامهای حسی قرار دارند. به احتمال زیاد مانند کالمودولین ها، اعضای این خانواده باعث تحریک کیناز II وابسته به کالمودولین و پروتئین فسفاتاز کلسینورین می شوند. پروتئین های متصل شونده به کلسیم جز مهمی از انتقال سیگنال های بین سلولی از طریق کلسیم هستند. خانواده CABP با کانال های دریچه دار ولتاژی در ارتباط و آن ها را تنظیم می کنند. در حلزون گوش، ورود کلسیم از طریق این کانال ها به سلول های مویی، باعث انتقال سیناپسی به گانگلیون مارپیچی نرون ها می شود و اطلاعات شنوایی را به مغز انتقال می دهد .[33] CABP2 روی کروموزوم 11q13.2 با هفت اگزون قرار دارد. پروتئین 220 اسید آمینه ای دارد که توالی نوکلئوتیدی آن از 6286383 شروع و در 67290899 خاتمه می یابد.[ 15,16]
طباطبایی فر و همکاران در سال 2011 یک خانواده ایرانی با ازدواج خویشاوندی با چهار فرزند که به درجه شدید ناشنوایی پیش زبانی مبتلا بودندرا مورد بررسی قرار دادند. اما نتوانستند ژنی که باعث این بیماری می شود را شناسایی کنند اما موفق شدند جایگاه ژن CABP2 در DFNB93 شناسایی کردند .[33,34]
در سال 2012 شراون وهمکاران سه خانواده ایرانی با ازدواج خویشاوندی، غیر مرتبط به یکدیگر که مبتلا به ناشنوایی با توارث اتوزومی مغلوب بودند را بررسی کردند. تمامی بیماران به ناشنوایی پیش زبانی پایدار در دو گوش مبتلا بودند. آن ها در هر سه خانواده جهش splice site در ژن CABP2، c.637+1G>T، را شناسایی کردند. این جهش باعث پرش از اگزون 6 می شود و اگر RNA از بین نرود، باعث جا بجایی قاب خواندنمی شود و یک پروتئین زود رس کوتاه (p.Phe164Serfs*4) را تولید می کند .[35]
2-3-7 ژن OTOGL
ژن OTOGL روی کروموزوم 12q12.31 در لوکوس DFNB84B با 58 اگزون قرار دارد. توالی نوکلئوتیدی این ژن از 80603233 شروع شده و در 80772870 پایان می یابد. پروتئینی که این ژن کد می کند متعلق به گروه انوژلیناست که در گوش داخلی مهره داران بیان می شود. سطح رونویسی آن در جنین بسیار بالا، دوران نوزادی کمتر و در دوران بزرگسالی بسیار پایین است. در حلزون گوش، انوژلین در مرتب سازی شبکه فیبری غشای تکتوریال دخیل است .[36]
ژن PTPRQ با جایگاه DFNB84A و 42 اگزون نیز روی کروموزوم 12q12.31 در نزدیکی ژن OTOGL است. توالی نوکلئوتیدی ژن PTPRQ از 80838126 آغاز شده و در 81073968 خاتمه می یابد.
آل-امرویی و همکاران در سال 2001 از طریق PCR، cDNA موش به این نتیجه رسیدند که انوژلین نوعی گلیکوپروتئین مخصوص گوش داخلی است که در تمام ساختارهای بدون سلول بیان می شود .[37]
یاریز و همکاران در سال 2012 سه برادر و یک خواهر از خانواده ترکی با ازدواج خویشاوندی را مورد مطالعه قرار دادند که مبتلا به ناشنوایی عصبی غیر سندرمی غیر تصاعدی بودند.ناشنوایی در این بیماران به صورت پیش زبانی و متقارن با شدت متوسط گزارش شده بود.از طریق نقشه کشی هموزیگوسیتی،یک منطقه آتوزیگوت 15Mb روی کروموزوم 12 پیدا کردند. از طریق توالی یابی، یک حذف1bp هموزیگوت (c.1430delT) را در ژن OTOGL که ایجاد تغییر frameshift می کرد در یکی از برادران پیدا کردند. به احتمال زیاد این تغییر باعث اتمام زودرس در پروتئین (p.Val477Glufs*25c) می شود. تمامی خواهر و برادرها برای جهش nonsense ،C1378R، هموزیگوت بودند. همچنین یک nonsense و یک splice site هتروزیگوتی را در یک خانواده بدون ازدواج خویشاوندی و سه برادر مبتلا پیدا کردند .[38]
3333754105275شکل 2-3 تفاوت بیان ژن OTOGL در دوران نوزادی و بزرگسالی
00شکل 2-3 تفاوت بیان ژن OTOGL در دوران نوزادی و بزرگسالی

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1 نوع مطالعه
بررسی از نوع مطالعات بنیادی کاربردی می باشد.
3-2 جامعه، نمونه آماري و روش نمونه گيري
جامعه و نمونه مورد تحقيق بیماران مبتلا به ناشنوایی غیر سندرمی با توارث اتوزومی مغلوب ازقبل به دلیل تحقیقات قبلی در مرکز آماده بودند. خانواده های ناشنوا از مراکز بهزیستی به مرکز تحقیقات ژنتیک معرفی می شدند. معیار انتخاب خانواده ها از این قرار بود: بیماران مبتلا به ناشنوایی غیر سندرمی اتوزومی مغلوب از خانواده هایی با ازدواج خویشاوندی با بیش از دو فرد مبتلا و حداقل یک برادر یا خواهر سالم. بعد از تهیه رضایت نامه، و گرفتن نمونه خون تمام افراد خانواده، DNA بیماران وافراد سالم خانواده ها استخراج شده بود. DNAها از نظر کیفی وکمی بررسی شده بودند. و دلیل و ژن جهش یافته مرتبط به ناشنوایی این بیماران در تحقیقات قبلی مشخص نشده بود.
3-3 روش جمع آوري داده ها
خانواده های ناشنوا از مراکز بهزیستی به مرکز تحقیقات ژنتیک معرفی شدند و به مرکز مراجعه کردند و جمع آوري و بررسي از طریق پرسشنامه
مارکرها و لینکج ها
نقشه کشی هموزیگوت
3-4 متغیرها
358521019050جدول 3-1 متغیره ها
400000جدول 3-1 متغیره ها

مقیاس روش اندازه گیری متغییر کیفی متغییر کمی نوع متغییر عنوان متغییر
وابسته مستقل بلي-خير ادیوگرام
معاينه پزشك √ √ ناشنوایی
بلي-خير پرسش √ √ ازدواج خویشاوندی
بلي-خير پرسش √ √ تعداد افراد مبتلا در هر خانواده
شجره √ √ ناشنوایی اتوزومی
بلي -خير پرسش √ √ قومیت
مثبت -منفي آنالیز پیوستگی و توالی یابی √ √ علل ژنتیکی
جهش دریکی از 7 ژن
3-5 روش شناسی تحقیق
بررسي پرونده هاي باليني موجود و شناسايي خانواده ها بر اساس معیار زیر:
انتخاب 100 خانواده با حداقل 2 فرد مبتلا و 1 خواهر یا برادر سالم
انجام آزمايشات بالینی (انواع تست های شنوایی ودیگر بررسی های بالینی) براي تشخيص ناشنوايي غير سندرمي و همچنين بررسي اوديوگرام براي تمامي مبتلايان الزامي می باشد.
توضیح در مورد هدف از اجرای طرح و اخذ رضایت نامه از بیمارو یا والدین.
نمونه گيري خون از والدين، فرزندان سالم و مبتلایان
استخراج DNA مطابق پروتكل استاندارد (Salting out)
انتخاب حداقل 3 ماركر پلي مورفيك براي هر لوكوس
پس از انتخاب ماركرها ، پرايمرهاي مربوط به آنها نيز از سايت هاي بيو انفورماتيكي جهت سفارش آماده شد.
تعيين هتروزيگوسيتي براي ماركرها توسط نمونه هاي نرمال
آناليز پيوستگي با استفاده از PCR و الكتروفورز برروی ژل 16-8% پلی آكريل آميد براي تفكيك بالاتر و سپس رنگ آميزي با نیترات نقره
انجام آناليز پيوستگي در هر خانواده براي هفت ژن(SERPINB6, SLITRK6, OTOGL, GJC3, CABP2, GJB4, NESP4) در ارتباط با ناشنوايي اتوزومی مغلوب و سپس انجام توالی یابی جهت شناسایی جهش مورد نظر
جمع آوري داده ها و تجزيه و تحليل آن ها از طریق برنامه های codon code و gene runner.
Codon code برنامه ای است که نتایج sequencing را با الگو مرجع مقایسه و بررسی می کند. از طریق برنامه gene runner تاثیرات تغییرات نوکلوتیدی را روی توالی اسید آمینه می توان بررسی کرد.
3-6 ملاحظات اخلاقی
با توجه به اينکه کليه طرح های مرکز تحقيقات ژنتيک در کميته اخلاقی پژوهشی دانشگاه به تصويب رسيده است، اين پروژه بر اساس گرفتن فرم رضايت نامه و رعايت کليه موازين اخلاقی اجرا می گردد. در هنگام مطالعه به فرد مورد آزمایش شرح و توضیح کافی در مورد تحقیق و فوائد نتایج آن داده شد و همچنین در پایان نتایج در زمینه وضعیت ناقلی فرد بصورت کتبی به وی داده و مشاوره جهت غربالگری های بعدی در اعضاء دیگر class=’link’>8 متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com