پایان نامه درمورد ، پیشگیری، سرقت، مغازه، جرم،، ارتکاب، اراک، اجتماعی

کاهش و مقابله با جرایم را فراهم آورد، که نتیجۀ تبعی آن صرف هزینه های کمتر در منابع انسانی و مادی سازمان های گوناگون از قبیل سازمان های امنیتی، قضایی و اصلاحی کشور، کاهش حجم پرونده های قضایی تشکیل شده در مراجع قضایی و انتظامی، بهره گیری از مشارکت شهروندان در جهت تأمین امنیت و مواردی چند از این قبیل خواهد بود.
اهمیت تحقیق در این باره از آن جهت بیشتر می شود که بدانیم در سرقت مغازه با توجه به اینکه تمامی وسایل به صورت یکجا جمع شده و سارق می تواند در یک فقره سرقت اموال زیادی را با خود ببرد، لذا سرقت مغازه می تواند خسارات سنگینی به مالباخته و همچنین اعتبار پلیس وارد نماید. از طرفی از مجموع 2036 فقره سرقت غیر خرد انجام شده در شهر اراک در سال 1391 تعداد 165 فقره مربوط به سرقت مغازه می باشد که 8 در صد از کل سرقت ها را به خود اختصاص داده است.
1-1-4- قلمرو تحقیق:
1-1-4-1- قلمرو موضوع:
در انتخاب موضوع تحقیق از میان روش های پیشگیری از جرم، یکی از روش های نوین پیشگیری با عنوان طراحی محیطی و از میان انواع جرایم و سرقت ها، سرقت مغازه برگزیده شده است.
1-1-4-2- قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی موضوع تحقیق شهر اراک مرکز استان مرکزی است.
1-1-4-3- قلمرو زمانی:
محدودۀ زمانی موضوع تحقیق مربوط به آمار استخراج شده از سرقت ها در سال 1391 هجری شمسی می باشد.
1-2- اهداف تحقیق:
هدف اصلی:
بررسی و شناخت نقش طراحی محیطی در پیشگیری از سرقت مغازه در شهر اراکاهداف فرعی:
1- بررسی وشناخت نقش پیش بینی احتمال وقوع جرم،درپیشگیری ازسرقت مغازه در شهر اراک
2- بررسی و شناخت نقش تشخیص احتمال وقوع جرم، در پیشگیری از سرقت مغازه در شهر اراک
3- بررسی و شناخت نقش درک احتمال وقوع جرم، در پیشگیری از سرقت مغازه در شهر اراک
4- بررسی و شناخت نقش انجام اقدام های عملی در تغییر محیط احتمال وقوع جرم، در پیشگیری از سرقت مغازه در شهر اراک
1-3- سؤالات تحقیق :
سؤال اصلی:
طراحی محیطی چه نقشی در پیشگیری از سرقت مغازه در شهر اراک دارد؟
سؤالات فرعی:
1- پیش بینی احتمال وقوع جرم، چه نقشی در پیشگیری از سرقت مغازه در شهر اراک دارد؟
2- تشخیص احتمال وقوع جرم، چه نقشی در پیشگیری از سرقت مغازه در شهر اراک دارد؟
3- درک احتمال وقوع جرم، چه نقشی در پیشگیری از سرقت مغازه در شهر اراک دارد؟
4- انجام اقدام های عملی در تغییر محیط احتمال وقوع جرم، چه نقشی در پیشگیری از سرقت مغازه در شهر اراک دارد؟
1-4- تعریف واژگان تحقیق :
1-4-1- جرم:
جرم یا بزه در لغت به معنی گناه، بزه، خطا، عصیان و نافرمانی آمده است. (معین، 1385، 509) در حقوق جزای اسلام مفهوم لغوی جرم عبارت از کار ناپسند، نافرمانی و گناه بوده و با مفهوم اصطلاحی آن فاصلۀ چندانی ندارد و در اصطلاح عبارت است از انجام دادن فعل یا گفتن سخنی که قانون اسلام آن را حرام شمرده، و بر فعل آن کیفر مقرر داشته است یا ترک فعل یا قولی که قانون اسلام آن را واجب شمرده و بر ترک آن، کیفر مقرر داشته است. (فیض ، 1370، 73).
1-4-1-1- تعریف حقوقی جرم:
در جمهوری اسلامی ایران در مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود (ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370). از نظر حقوق دانان، جرم: هر گونه عملی بر خلاف تکالیف فرد نسبت به جامعه است که ارتکاب آن مستلزم عقوبت و مجازات باشد. (صالحی، 9:1390).
1-4-1-2- تعریف جامعه شناسی جرم :
جامعه شناسان معتقدند جرم یک پدیدۀ دائمی اجتماعی است، در هر زمان و مکان اتفاق می افتد، بعضی از جرائم یا تحولات اجتماعی تغییر نمی یابد و نزد وجدان قاطبۀ مردم زشت و ناپسند بوده و احساسات اجتماعی را متأثر می سازند.
دورکیم (جامعه شناس فرانسوی) در کتاب تقسیم کار اجتماعی (1893) از سویی و در کتاب قواعد روش جامعه شناختی (1895) از سویی دیگر معتقد است که جرم سه خصیصه دارد:
1- بهنجار بودن
2- کارکرد اجتماعی
3- فایده دار بودن
1-4-1-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی:
جرم شناسان ناسازگاری افراد در اجتماع را، عمل ضد اجتماعی و جرم می نامند. برخی دیگر عقیده دارند که تعدی و تجاوز به شرایط زندگی، عمل ضد اجتماعی می باشد. کین- برگ (جرم شناس سوئدی)، ناسازگاری فرد را در اجتماع عمل ضد اجتماعی ذکر کرده است.
1-4-2- پیشگیری از جرم :
1-4-2-1- تعریف لغوی پیشگیری:
واژۀ پیشگیری را از نظر لغوی جلوگیری کردن، مانع شدن، جلو بستن، پیش بینی کردن و مانع سرایت شدن می دانند. (معین، 1385، 367) پیشگیری در واژه شناسی به معنای «جلوگیری و دفع» آمده است و پیشگیری کردن یعنی «مانع شدن» (همان، 933).
در لغت پیشگیری در منابع فارسی به معنای دفع، جلوگیری، و از پیش مانع چیزی شدن تعریف شده است (فرهنگ دهخدا). این واژه همچنین در فرهنگ لغوی لاتین نیز به معنای مانع شدن از این که چیزی رخ دهد، تعریف شده است. (رجبی پور، 1383، 15)
پیشگیری از نظر لغوی به معنای جلوگیری است و پیشگیر یا پیش گیرنده، یعنی آنکه جلوی کسی را بگیرد یا مانع کاری یا چیزی بشود. (عمید، 1369، 51)
با توجّه به معنای لغوی پیشگیری، این واژه هم به معنای پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و جلوی چیزی رفتن و هم به معنای آگاه کردن و هشدار دادن است. اما از میان این معناها در جرم شناسی پیشگیرانه، معنای نخست مد نظر است یعنی بکار بردن فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری است (نجفی ابرند آبادی، 1379، 17) .
1-4-2-2- تعریف پیشگیری:
پیشگیری یک مفهوم کلّی است و به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای پیشگیری و جلوگیری از فعل و انفعالات زیان آور متحمل بر فرد و گروه به عمل می آید (گل محمّدی خامنه، 1385)، یا کابرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است (محمد نسل، 1387).
گسن (استاد دانشگاه اکس مارسی فرانسه) پیشگیری را این گونه تعریف می کند: پیشگیری شامل مجموع تدابیر سیاست جنایی- به استثناء تدابیر نظام کیفری – می شود که غایت انحصاری یا لااقل جزیی آن، تحدید امکان وقوع مجموع اقدام های مجرمانه از طریق غیر ممکن کردن، دشوارتر کردن یا کمتر متحمل کردن آنها است (نجفی ابرند آبادی، 17:1379).
گسن معتقد است پیشگیری مجموعه اقدام هایی است که بجز اقدامات کیفری، هدف نهایی آن منحصراً یا به صورت جزیی محدود کردن دامنۀ ارتکاب جرم، غیر ممکن کردن، مشکل کردن و کم کردن احتمال وقوع جرم است. بنابراین تعریف گسن پیشگیری را خارج از نظام کیفری می داند. (رجبی پور، 1383، 16)
در تعریف دیگری “پیشگیری از جرم” توسط “اشنایدر” و “کیتچن” به این صورت بیان می شود: یک الگویی از نگرش ها و رفتار ها که به کاهش تهدیدات و افزایش احساس ایمنی و همچنین امنیت توجه دارد، به طور مثبت به کیفیت زندگی تأثیر گذاشته و به توسعۀ محیط هایی که جرم نتواند رشد و نمو نماید، کمک می کند (اشنایدر و تدکچین، 5:2002).
1-4-2-3- تعریف پیشگیری از جرم:
از پیشگیری از جرم تعاریف گوناگونی ارائه شده است که در اینجا به معیارهای در نظر گرفته، توسط آقای “گسن” جرم شناس فرانسوی، برای تشخیص اقدامات پیشگیرانه اکتفا می نماییم. به نظر وی :
– اقدامی پیشگیرانه تلقی می شود که هدف اصلی آن اقدام مؤثر علیه عوامل یا فرایندهایی است که در بروز بزهکاری و انحراف نقش تعیین کننده دارند.
– اقدام های پیشگیرانه، جمعی هستند. یعنی مخاطب آنها کل جامعه یا بخش و گروه معینی از جامعه هستند.
– اقدام هایی پیشگیرانه خوانده می شوند که قبل از ارتکاب اعمال بزهکارانه یا کجروانه اِعمال شوند و نه بعد از ارتکاب آنها.
1-4-3- پیشگیری وضعی:
از پیشگیری وضعی تعاریف متعددی ارائه شده است. مرکز بین المللی پیشگیری از جرم پیشگیری وضعی را بالا بردن تلاش لازم و خطر ارتکاب برای بزهکاران بالقوه از طریق اقداماتی نظیر سخت کردن هدف، کنترل دسترسی و نظارت و همچنین کاهش منافع حاصل از جرم (به وسیله از دسترس خارج کردن آماج جرم و از بین بردن انگیزه ها) معرفی کرده است. مؤسسۀ جرم شناسی استرالیا نیز پیشگیری وضعی را به عنوان نوعی از پیشگیری آورده که هدف آن کاهش جرم از طریق مدیریت، طراحی و بهبود محیط فیزیکی از طریق کاهش فرصت ارتکاب جرم به وسیلۀ دشوار کردن ارتکاب جرم و افزایش خطر دستگیری مجرم و کاهش منافع ناشی از جرم است. (محمد نسل، 1386، 45)
دکتر نجفی ابرندآبادی پیشگیری وضعی از جرم را علت شناسی جرم در خارج از شخصیت مجرم می داند و معتقد است که پیشگیری وضعی عبارت از اقدامات غیر کیفری است که معادلۀ جرم را به هم می زند و هزینۀ انجام بزه را بالا می برد، به نحوی که بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم صرف نظر کند. به بیان دیگر، در پیشگیری وضعی هدف این است، به دنبال شناخت این واقعیت باشیم که خارج از بزهکاران و محیط های مجرمانه، چه موقعیت ها و وضعیت هایی در ذهن آنان وسوسۀ ارتکاب جرم را به وجود می آورد تا با شناسایی آنها به پیشگیری از وقوع جرم

متن کامل در سایت homatez.com