دانلود متن کامل پایان نامه مقایسه سبک های فرزندپروری و سلامت روان والدین افراد معتاد و افرد عادی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه

گروه:

روانشناسی بالینی

عنوان:

مقایسه سبک های فرزندپروری و سلامت روان والدین افراد معتاد و افرد عادی

استاد راهنما:

 دکتر فرشاد محسن زاده

استاد مشاور:

دکتر مختار عارفی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

عنوان:                                                                                               صفحه

فصل یکم: مقدمه پژوهش                                                                                                 ۱

مقدمه                                                                                                                                   ۲

بیان مسئله                                                                                                                             ۵

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                     ۷

اهداف پژوهش                                                                                                                     ۹

فرضیه های پژوهش                                                                                                                         ۱۰

تعاریف مفهومی و عملیاتی                                                                                                              ۱۰               

فصل دوم: پیشینه پژوهش                                                                                                          ۱۲                         

مقدمه                                                                                                                                             ۱۳

تاریخچه اعتیاد                                                                                                                                ۱۴                 

تعاریف اعتیاد                                                                                                                                 ۱۵

اختلالات همایند                                                                                                                             ۱۹ 

ارزیابی های روانشناختی                                                                                                                 ۲۱

سبب شناسی                                                                                                                                   ۲۲

دیدگاه روان تحلیل گری                                                                                                                ۲۶                

دیدگاه شناختی                                                                                                                              ۳۱ 

علل اعتیاد                                                                                                                                      ۳۳

دیدگاه جامعه شناختی                                                                                                                    ۴۷  

تاریخچه بهداشت روانی                                                                                                  ۴۸

تعاریف سلامت روان                                                                                                     ۵۲

الگوی پزشکی و روانپزشکی                                                                                          ۵۵

الگوی روانکاوی                                                                                                           ۵۷

سبک های فرزندپروری                                                                                                 ۶۱

شیوه های فرزندپروری                                                                                                   ۶۵

نگرش های فرزندپروری                                                                                                ۷۲

جنسیت و فرزندپروی                                                                                                     ۷۸

روابط خواهر و برادران                                                                                                   ۸۲

اشتغال مادر                                                                                                                   ۸۴

کاربرد تقویت و تنبیه از سوی  والدین                                                                              ۸۵

پیشینه پژوهش                                                                                                               ۸۷

فصل سوم: روش پژوهش                                                                                          ۹۰

روش تحقیق                                                                                                                 ۹۱

متغییرهای پژوهش                                                                                                         ۹۱

جامعه آماری                                                                                                                ۹۱

نمونه و شیوه نمونه گیری                                                                                               ۹۱

ابزارهای گردآوری داده ها                                                                                             ۹۱

روش ها و ابزار  تجزیه و تحلیل داده ها                                                                            ۹۴

فصل چهارم: یافته های پژوهش                                                                                       ۹۵

تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                 ۹۶

شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش                                                                        ۹۶ 

داده های استنباطی                                                                                                      ۹۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                                          ۱۰۰

بحث و نتیجه گیری                                                                                                  ۱۰۱

محدودیت های پژوهش                                                                                            ۱۰۴

پیشنهادات کاربردی                                                                                                 ۱۰۴

پیشنهادات پژوهشی                                                                                                  ۱۰۵

منابع                                                                                                                       ۱۰۶

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه سلامت روان و سبک های فرزند پروری والدین افراد معتاد و عادی  به منزله پیشگیری اولیه از اعتیاد است جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد معتاد در شهرستان صحنه که در زمان اجرای تحقیق در مراکز ترک اعتیاد آن شهرستان تحت پوشش بوده اند و افراد عادی ساکن در آن شهرستانمی باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع علی – مقایسه ای می باشد و ابزار گردآوری داده ها به وسیله توزیع پرسشنامه های سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند بین والدین افراد معتاد و غیرمعتاد که به صورت نمونه گیری تصادفی گزینش شده و حجم نمونه تحقیق را تشکیل می دهند می باشد.  متغیر های مورد بررسی در این پژوهش :

– سلامت روان و سبک های فرزند پروری به عنوان متغیر های پیش بین

-اعتیاد افراد به عنوان متغیر های ملاک  می باشد

برای تجزیه و تحلیل داده ها و از روش های معتبر آماری مانند ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T دو گروه مستقل و رگرسیون خطی به بررسی فرضیه های تحقیق پیش رو پرداخته شد نتایج تحقیق نشان داد که بین سلامت روان و سبک های فرزند پروری والدین افراد معتاد و افراد عادی تفاوت معنادار می باشد.

 

مقدمه

واژه اعتیاد در ذهن همه ما فروپاشی خانواده، فقر و فلاکت را تداعی می کند. یک فرد معتاد نه فقط سلامت جسمی و روحی خود را تباه می کند بلکه جامعه را نیز از حضور خود و عارضه ای که به آن مبتلا شده است، متاثر می کند. واقعیت این است که اعتیاد به عنوان پدیده ای چند بعدی و معلولی چند  علتی شناخته شده است از این رو چه در ریشه یابی گرایش به آن، چه در فرآیند درمان و چه در پیامدها  و عوارض آن باید تمامی ابعاد و پس زمینه ها را بررسی کرد. نکته این جاست که اعتیاد مرد خانواده که رکن اصلی خانواده محسوب می شود امری بسیار تهدیدآمیز است. زنان و کودکانی که با یک فرد معتاد زندگی می کنند بدون تردید بیشترین آسیب ها را می بینند و ممکن است تحت خشونت فیزیکی یا روانی فرد معتاد قرار بگیرند. (ستوده، ۱۳۸۰)

بر اساس یافته های پژوهشهای بدست آمده بین خانواده و بهداشت روانی حاکم بر آن رابطه وجود دارد، یعنی بین سبکهای فرزند پروری و بهداشت روانی افراد ارتباط می باشد. در صورتیکه والدین مستبد بیش از سایر والدین، اضطراب[۱] فرزندان را فراهم می آورند، بعد از این سبک والدین بی اعتنا قرار دارند.(هواسی، ۱۳۸۰)

میزان افسردگی[۲] و اضطراب دختران خانواده های گسسته بیشتر از پسران می باشد  هر قدر وابستگی[۳] نوجوان به خانواده قوی تر باشد، از شدت عمل خلاف او کاسته می شود. بین عملکرد خانواده و سلامت روانی نوجوانان رابطه معنا داری وجود دارد والدین بی اعتنا و مستبد زمینه افسردگی را برای فرزندان خود فراهم می کنند بین شیوه های فرزند پروری و روابط درون خانواده با ابتلاء به اعتیاد رابطه وجود دارد، تحقیقات نشان می دهد که طرد شدگی و فقدان رابطه گرم و عاطفی در بین خانواده های معتادین بسیار بالاست. روشهای انضباطی والدین با سوء مصرف مواد در فرزندان ارتباط دارد. والدین نوجوانان معتاد، بیشتر از سبک والدینی استبدادی و طرد کنندگی استفاده می کنند.( هواسی، ۱۳۸۰ )
در بین معتادین اختلالات شخصیت ضد اجتماعی افسردگی و اضطراب شایعترین اختلالات روانپزشکی است خصوصیات شخصیتی مرزی[۴] و ضد اجتماعی[۵]، پارانوئید[۶] ،اسکیزو تایپال[۷]، پرخاشگر- منفعل[۸] وابسته، اجتنابی[۹] و اسکیزوئیدی[۱۰] در مردان معتاد شیوع دارد ، در بین معتادین خیابانی اختلالات دو قطبی[۱۱] و اسکیزوفرنی[۱۲] دیده می شود ؛ افسردگی بیشتر از اختلالات روانی دیگر در بین معتادین رواج دارد. در بین اختلالات خلقی و اضطراب ، افسردگی اساسی و اختلال اضطراب منتشر شایع می باشد، خود پنداره ضعیف و اعتماد به نفس پائین یکی از علل گرایش به اعتیاد است. شخصیت مرزی، خودشیفته[۱۳] و ضد اجتماعی، و وضعیتهای روانی مثل سطح تحمل پائین، ناامیدی، رفتارهای ضد اجتماعی، احساس حقارت[۱۴]، وابستگی[۱۵] و اضطرابهای شدید در بین معتادین رواج دارد. کسانی که در کودکی اختلال کم توجهی و بیش فعالی دارند، در صورت عدم درمان در آینده به مواد مخدر، الکل و سیگار پناه می برند،گرایش به اعتیاد مشکلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزایش می دهد. کشیدن سیگار و مصرف الکل اختلالاتی مثل اسکیزوفرنی، اسکیزوافکتیو[۱۶] را وخیم تر می کند استفاده از الکل و حشیش، حافظه و توانایی عملکرد افرادی را که دارای اختلالات خلقی یا روان پریشی هستند، پائین می آورد  مصرف مداوم الکل باعث دلشوره، فوبیاهای[۱۷] شدید و حمله هراسی می شود.)انیسی، رئیسی، یزدی، زمانی و رشیدی، ۱۳۸۷).

 افرادی که سوء مصرف تریاک و هروئین دارند سطح هیجان طلبی بالاتری نسبت به افراد عادی دارند در نتیجه تحقیقات ذکر شده می توان نتیجه گرفت بین شیوه های فرزند پروری، بهداشت روانی و گرایش به اعتیاد روابطی وجود دارد از جمله تحقیقات گذشته نشان می دهند که تربیت والدین بر روی میزان رفتارهای ناسازگارانه مانند ابتلاء به اعتیاد تاثیر دارد. در صورت فقدان پدر و کاذب بودن وجود وی باعث پائین آمدن اعتماد به نفس در پسرها می شود که می تواند از جمله علل خانوادگی اعتیاد باشد. ارتباط معناداری بین استعمال سیگار و سایر مواد در والدین و فرزندان سایکوپات وجود دارد. کودکان پدران دچار اعتیاد، اختلالات رفتاری – هیجانی بیشتری نسبت به کودکان پدران غیر معتاد دارند. تفاوت معنا داری در وضعیت تحصیلی، اختلال در روابط متقابل و میزان اضطراب نوجوانان پدر معتاد دیده شده است. بین اختلالات روانی از جمله افسردگی و ابتلاء به اعتیاد در خانواده های معتاد روابط معناداری وجود دارد. شیوه های فرزند پروری نقش مهمی در کارکرد خانواده و کارکرد خانواده نقش موثری در سلامت روانی کودکان دارد بین افت تحصیلی، اضطراب، اختلال در روابط متقابل و ابتلا به اعتیاد رابطه معنا داری وجود دارد شخصیتهای بیمار گونه در بین معتادین عبارت است از ضد اجتماعی بودن، دچار خود شیفته شدن و وابسته بودن، که اغلب در پدران این گروه بیشتر مشهود می باشد. (جمشیدی منش، سلیمانی فر و حسینی ، ۱۳۸۳)
بیان مسأله :

موضوع دستیابی به سلامت، کسب آرامش و اطمینان در زندگی و نیز دوری و مقابله با عوامل تهدید کننده سلامتی از دیرباز مورد توجه آدمی بوده است و از اساسی ترین نیازهای فطری انسان ها به شمار می رود؛ اما هر گاه از سلامتی سخن به میان آمده، عموماً بعد جسمانی آن مد نظر قرار گرفته و کمتربه بعد روانی آن توجه شده است و این در حالی است که بهداشت و سلامت روان[۱۸]به عنوان یکی از ارکان سلامتی، لازمه یک زندگی مفید، مؤثرو رضایت بخش فردی است.سازمان بهداشت جهانی (۲۰۰۴)سلامت روانی را به عنوان حالتی از بهزیستی که در آن فرد توانمندی خود را شناخته، از آنها به نحو مؤثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف می کند. به طور کلی بهداشت روانی ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلاء به بیماری های روانی، کنترل عوامل مؤثر بر بروز آن، تشخیص زودرس، پیشگیری از عوامل ناشی از برگشت بیماری های روانی و ایجاد  محیط سالم در برقراری روابط صحیح انسانی است (میلانی فر، ۱۳۸۶).

سلامت روانی به عنوان یکی از نیازهای اجتماعی نیز مطرح می شود و از اساسی ترین محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف به شمار می رود چراکه عملکرد مطلوب جامعه مستلزم برخورداری از افرادی است که از حیث سلامتی و بهداشت روانی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند. در این میان تأمین سلامت روانی والدین و نیز شناسایی و حذف عوامل منفی مؤثر بر سلامت روان آنان که از اقشار مستعد، مؤثر، کارآمد و برگزیده ی جامعه میباشندو نیز توجه به نقش برجسته آنان به عنوان راهنما و آموزش ده زندگی به فرزندان از اهمیت ویژه ای در پویایی، بالندگی و اعتلای جامعه برخوردار است (حسینی،۱۳۸۷).

تعداد صفحه :۱۱۷

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***