متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازاریابی

دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.A.”  مدیریت بازرگانی

« گرایش بازاریابی»

عنوان

بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک

 (مطالعه موردی بانک ملت شهرستان کرمانشاه)

استاد راهنما

دکتر باغفلکی

 

استاد مشاور

دکتر سید رضا حسنی

 

دی ماه ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان               صفحه
تقدیر ت
 تقدیم ث
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش  
۱-۱.مقدمه ۳
۱-۲.بیان مساله ۴
۱-۳.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۴.اهداف مشخص پژوهش ۶
۱-۵. سوالات پژوهش ۶
۱-۶.فرضیه‏های تحقیق ۶
۱-۷. اصطلاحات و واژه های پژوهش ۷
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش  
۲-۱.مقدمه ۹
۲-۲.مبانی نظری ۱۰
 ۲-۲-۱. تورم و تأثیر آن بر فعالیت بانک ها ۱۰
  ۲-۲-۱-۱.دلایل بروز تورم ۱۰
  ۲-۲-۱-۲.افزایش قیمت تمام شده پول در بانک ها ۱۱
  ۲-۲-۱-۳. اثر تورم بر سپرده ها بانک ها ۱۳
۲-۲-۲.تغییرات نرخ سود سپرده ها و تسهیلات ۱۴
۲-۲-۳.نوسانات نرخ طلا و ارز و تاثیر آن بر منابع بانکی ۲۲
 ۲-۲-۳-۱.دلایل بروز نوسانات نرخ طلا و ارز ۲۲
 ۲-۲-۳-۲.ضرورت کنترل نوسانات نرخ ارز و طلا ۲۸
۲-۲-۴.تغیرات نرخ سود  اعتبارات ۳۱
 ۲-۲-۴-۱.تعریف اعتبارات ۳۳
۲-۲-۵.متغیر های پولی و رشد نقدینگی ۳۴
 ۲-۲-۵-۱.اهمیت و ضرورت متغیر های پولی و رشد نقدینگی ۳۴
  ۲-۲-۵-۲.تاثیر متغیر های پولی و رشد نقدینگی  بر بانک ۳۷
۲-۲-۶.بانک ۳۷
 ۲-۲-۶-۱.چگونگی پیدایش بانکداری در ایران ۴۵
 ۲-۲-۶-۲.بانک های خصوصی ۴۵
 ۲-۲-۶-۳.بانکداری پس از انقلاب اسلامی ۵۰
۲-۲-۷.بانک ملت ۵۱
۲-۳.پیشینه پژوهش ۵۱
۲-۳-۱.پژوهش­های داخلی ۵۱
۲-۳-۲.پژوهش های خارجی ۵۳
فصل سوم: روش شناسی پژوهش  
۳-۱.مقــدمه ۵۷
۳-۲.روش پژوهش ۵۷
۳- ۳. متغیرهای پژوهش و الگوی مفهومی پژوهش ۵۸
۳-۴. جامعه و نمونه آماری ۵۹
۳- ۵. تعیین حجم نمونه ۶۰
۳- ۶. ابزار جمع­آوری داده­ها ۶۱
۳- ۷.روایی و پایایی (اعتبار) پرسشنامه ۶۲
۳- ۸. روش­های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۴
۳-۹.ساختار پرسشنامه ۶۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
۴-۱.مقدمه  
۴-۲.آمار توصیفی پاسخ دهندگان ۶۶
۴ –۳. بررسی وضعیت نرمال بودن عامل ها ۶۷

۴ – ۴ .اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری

۷۳

۴ – ۳ – ۱ مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی

۷۴

۴ – ۳ – ۲ مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی در سطح متغیرهای پژوهش

۷۶
۴ – ۴ مدل کلی پژوهش ۷۷
۴-۵.بررسی فرضیات پژوهش ۹۴
۴-۶.یافته های جانبی ۹۶
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها  
۵-۱.مقدمه. ۱۰۳
۵-۲.نتایج پژوهش ۱۰۴
۵-۳.پیشنهادات ۱۰۶
۵-۴.پیشنهادهایی کاربردی ۱۰۸
۵-۸.منابع ۱۰۹
پیوست  
پرسشنامه  


فهرست جدول­های پژوهش

جدول میزان آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر ۶۳
جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع جنسیت ۶۷
جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن ۶۹
جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سابقه­کاری ۶۸
وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه ۷۰
آزمون‌های بررسی نرمال بودن توزیع متغیر های پژوهش با تست اسمیرنف کولموگروف ۷۲
شاخص های نیکویی برازش متغیر تورم ۷۳
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط به سازه تورم در مدل اصلاح شده ۷۹
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل تورم در مدل اصلاح شده ۸۰
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل متغیرهای پولی و رشد نقدینگی ۸۲
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل متغیرهای پولی و رشد نقدینگی ۸۵
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل تغییرات نرخ طلا و ارز ۸۵
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل تغییرات نرخ طلا و ارز ۸۸
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل تغییرات نرخ طلا و ارز ۸۸
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بهبررسی عامل تغییرات نرخ سود اعتبارات ۹۴
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش مربوط به بررسی عامل تغییرات نرخ سود اعتبارات ۹۳
رتبه بندی بندی متغیر های مستقل با بهره گرفتن از آزمون فریدمن ۹۴
تاثیر متغیر جنسیت بر متغیر های پژوهش ۹۵
تاثیر متغیر سنبر متغیر های پژوهش ۹۷
تاثیر متغیر تحصیلات بر متغیر های پژوهش ۹۸
تاثیر متغیر سابقه بر متغیر های پژوهش ۹۹

 


فهرست نمودار­های پژوهش

۶۸ نمودار شماره توزیع فراوانی پاسخگوبان برحسب جنسیت
۶۹ نمودار  توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سابقه­کاری
۷۰ نمودار  توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن
۷۱ نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات

چکیده:

عوامل مختلفی بر رقابت پذیری بانک ها تاثیرگذارند. که در این بین سهم بازار بیشترین نقش را ایفا می کند. در مورد اهمیت نقش سهم بازار مطالعاتی انجام شده است. رقابت پذیری تاثیرگذار در کسب قدرت رقابتی سازمان ها سهم بازار آنها در بین سایر رقبا است. و بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان ها تاثیر عمده ای دارد. هر قدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن کشور در ادغام در اقتصاد جهانی به­واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. در این پژوهش به بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک ملت مورد بررسی قرار می گیرند.هدف کلی این پژوهش شناسایی متغیرهایی که بانک ملت می تواند با توجه به آنها جهت ارتقای سود خود نسبت به دیگر بانک های کشور اقدام نماید.و هدف کاربردی ،شناسایی عوامل موثر بر قدرت رقابت در سهم بازار بانک ملت می باشد.

  • فرضیه‏های پژوهش
  • تورم برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیرمعنا داری دارد.
  • نوسانات نرخ ارز برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیر معنا داری دارد.
  • تغیرات نرخ سود سپرده ها برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیر معنا داری دارد.
  • تغیرات نرخ سود اعتبارات برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیر معنا داری دارد.

­­متغیر های رشد نقدینگی برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیر معنا داری دارد .

روش پژوهش که از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشدو از جنبه هدف کاربردی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ونرم افزار LISREL استفاده شده است. معاونین و کارشناسان شعب مختلف بانک ملت استان کرمانشاه که متغیر های اقتصادی در بدست آوردن سهم  بازار آنها ، موثر هستند به عنوان جامعه ی آماری تعریف می شوند. وبه این نتیجه دست یافت که تغییرات نرخ طلا و ارز دارای بیشترین تاثیر و تورم دارای کمترین تاثیر روی سهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه می باشند.

کلمات کلیدی: سهم بازار بانک، نقدینگی، تورم، بانک، ارز، بانک ملت،کرمانشاه

 

مقدمه :

عوامل مختلفی بر رقابت پذیری بانک ها تاثیرگذارند. که در این بین سهم بازار بیشترین نقش را ایفا می­کند.  در مورد اهمیت نقش سهم بازار مطالعاتی انجام شده است. در کل می توان گفت که افزایش توان رقابتی یا رقابت­پذیری سازمان ها منجر به ایجاد فضای رقابتی در جامعه و نهایتاً ارتقای سطح رقابت پذیری ملی می شود که این عامل خود زمینه های لازم جهت ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می­نماید  (صفری ،۱۳۸۷). رقابت پذیری کیفیتی است که از طریق حاکمیت بازار و شکل­گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی پژوهش­گر می شود. در این بین، یکی از مهمترین عوامل  تاثیرگذار در کسب قدرت رقابتی سازمان ها سهم بازار آنها در بین سایر رقباست و بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان ها تاثیر عمده ای دارد(ایکسو کوینک[۱] ۲۰۰۹).و  هر قدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن کشور در ادغام در اقتصاد جهانی به­واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. برعکس، کشوری که از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام دراقتصاد جهانی منتفع نمی گردد بلکه متضرر هم می شود. آنچه که حائز اهمیت است توجه به این نکته است که افزایش توان رقابت پذیری بنگاه مقدمه و نقطه شروع افزایش توان رقابت­پذیری ملی خواهد بود.

رقابت پذیری را به هر صورت که تعریف کنیم، عاملی است که یک سازمان را در موقعیتی بهتر از رقبایش قرار می دهد (فردریک[۲]،۲۰۰۷). رقابت  پذیری سازمان از سوی بسیاری از پژوهش­گران به صورت مفهومی چند بعدی ارائه شده است  در واقع رقابت پذیری را در هر سطحی که تعریف نماییم شامل عوامل موثری است که این عوامل بر میزان قدرت رقابتی آن بنگاه یا کشور تاثیر می گذارد و همان­طور که بیان شد به گفته بسیاری از کارشناسان سهم بازار از عوامل موثر در این زمینه است. این پژوهش  قصد دارد تا علاوه بر شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری بانک های ملت در کشور،عوامل موثر بر سهم بازار بانک ملت  را ارائه نماید. به همین جهت در این پژوهش، در ابتدا با بررسی دقیق و عمیق ادبیات موضوع سعی شده است تا ابعاد مربوط به رقابت پذیری بازار بانک ها شناسایی گردد.

۱-۲.بیان مسأله

امروزه رقابت پذیری تاثیرگذار در کسب قدرت رقابتی سازمان ها سهم بازار آنها در بین سایر رقباست و بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان ها تاثیر عمده ای دارد  هر قدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن کشور در ادغام در اقتصاد جهانی به­واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد(یاوری،۱۳۸۵). برعکس، کشوری که از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام در اقتصاد جهانی منتفع نمی گردد بلکه متضرر هم می شود. یکی از مهمترین عوامل­ با توجه به نقش بانک ها در دنیای امروز و افزایش آگاهی همه جانبه آنان نسبت به بازار و دسترسی به اطلاعات فراوان و کانال های متنوع ارائه و توزیع خدمات  به مشتریان، مسئله شناسایی متغیر های اقتصادی و تلاش در جهت حفظ دراز مدت  ارتباط بانک ها با مشتریان(حفظ مشتریان سابق و جذب مشتریان جدید) ، که همان بازار بانک است از جمله مهمترین مسائل موثر بر دوام و ثبات بانک ها  در عرصه رقابت و سود آوری بیشتر آنان می باشد. لذا لزوم ایجاد راهبردی برای مدیریت سهم بازار بانک و برنامه ریزی دقیق و صحیح  برای اندازه گیری نظارت و مدیریت آن در موسسات مالی به­ خوبی احساس می شود. افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل های اقتصادی کشور تبدیل کرده است. و نقدینگی و نمادهایی که در رابطه با خلق و کنترل حجم پول ایجاد شده اند در حیات اقتصادی جوامع امروزی نقش به سزایی دارند. با افزایش تورم، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانک ها همزمان افزایش یافته ضمن آنکه متقاضیان دریافت تسهیلات نیز با این افزایش، متحمل هزینه های ناخواسته خواهند شد.و یکی از تأثیرات مهم تغییر نرخ های سود بانکی، تغییر در پرتفولیوی افراد جامعه است.با بررسی سیستمی بانک ها باید همه فعالیت های مورد نیازی را که در بدست آوردن بازار بانک لازم هستند، شناسایی شوند .اساسا بانک ها در عرصه اقتصادی ناگزیرند با دیگر رقبای خود با ارائه خدمات با توجه به توان خود به رقابت بپردازند. در این پژوهش نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک ها مورد پژوهش  قرار  می­گیرد .

۱ – Fu ,Xiaoqing

۲- Frederick

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۱۶

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***