مقاله با موضوع ، چوب، پلیاتیلن، میشود.، پوسیدگی، الیاف، پوسيدگي، چندسازه

محصولات برای مصارف داخلی که حضور آب کم است یا وجود ندارد، جلوگیری میکنند در نتیجه خطرحمله قارچی به حداقل میرسد (لوملی و همکاران، 2011).
افزایش کاربردهای چوب پلاستیکها در محیطهای بیرونی، نیازمند اطلاع از دوام این محصولات است، زیرا با وجود پیشرفتهایی که در روش ساخت این محصولات صورت گرفته است، شواهد نشان میدهند که این محصولات کاملاً در برابر پوسیدگی مصون نمیباشند. به خصوص اگر این چندسازهها در جاهایی که به طور دورهای یا مداوم در معرض رطوبت نسبی بالا و رشد قارچی میباشند، بیشتر مستعد به رشد قارچ و تخریب بیولوژیکی خواهند بود (شریفی، 1388).
با توجه به آنچه بیان شد پیدا کردن یک روش دوستدار محیط زیست برای کاهش جذب رطوبت و پوسیدگی قارچی دارای اهمیت بسیاری است. باتوجه به مطالعات انجام شده اصلاح شیمیایی اجزای چوبی یکی از روشهایی است که بدین منظور بیشترین مطالعات روی آن انجام شده است.
1-1-1-اهداف تحقیقبررسی مروری اثر اصلاح شیمیایی چوب بر روی مقاومت به پوسیدگی چندسازههای چوب پلاستیک
تعیین سطح مورد نیاز اصلاح شیمیایی چندسازه چوب پلاستیک جهت بهبود مقاومت به پوسیدگی این محصولات
بررسی مروری اثر پیشتیمارهایی نظیر در معرض قرار گیری با UV و… بر روی مقاومت به پوسیدگی چوب پلاستیک اصلاح شیمیایی شده
1-1-2-فرضيهها احتمالا بعضی از روشهای اصلاح در مقابل پوسیدگی مقاومت چند سازه را بهبود می دهند.
روشهای اصلاح شیمیایی در یک سطح خاص مقاومت پوسیدگی را بطور کامل بهبود می بخشند.
فرض بر این است مقاومت به پوسیدگی فرآورده چندسازه اصلاح شده، حتی بعد از در معرض قرارگیری با پیشتیمارهایی نظیر در معرض قرارگیری با UV و … بدون تغییر می ماند.
1-1-3-اهمیت تحقیقبا توجه به کاربردهای چندسازه الياف چوب پلاستيك(صنايع مختلف به خصوص ساختماني و طراحي سازهها جهت كاربردهاي بيروني از جمله ديوار كوبها، سطوح خارجي ايوانها، كف پوشها) و مستعد بودن الياف طبيعي ليگنوسلولزي مورد استفاده در چندسازهها به جذب آب و هجوم عوامل مخرب نظير قارچها و تاثير زياد پوسيدگي قارچي بر خواص فيزيكي و مكانيكي، بررسي دوام اين محصولات در برابر عوامل مخرب بيولوژيكي اهميت ويژهاي يافته است (موریس و کوپر، 1998). تاكنون اصلاحات زيادي در روش ساخت اين محصولات انجام شده ولي با اين وجود تحقيقات انجام شده روي مقاومت به پوسيدگي اين فرآوردهها حاكي از آن است كه اين مواد كاملاً در برابر تخريب و پوسيدگي مصون نميباشند (کاظمی و جلیلوند، 1385).
1-2-کلیات
1-2-1- چند سازه چوب پلاستیکبه طورکلی اصطلاح WPC به دو گروه متفاوت از چندسازهها اطلاق میشود. در گروه اول مونومر در داخل چوب با روشهای متداول اشباع چوب تزریق شده و پلیمریزاسیون مونومر با استفاده از روشهای مختلف به انجام میرسد. ماده حاصل دارای ظاهری مثل چوب، دانسیته و ثبات ابعادی بیشتر بوده و خواص مکانیکی آن از چوب بهتر است.

شکل SEQ تصویر * ARABIC 1- چوب پلیمردر گروه دوم اختلاط مذاب پلیمرهای گرمانرم و الیاف طبیعی ار جمله چوب در یک سیستم اختلاط انجام میشود. مادهی حاصل بیشتر شبیه پلاستیک بوده ودرگروه پلاستیکهای تقویتشده قرارمیگیرد (تجویدی،1384).
-7493063500
شکل SEQ تصویر * ARABIC 2- چوب پلاستیک کامپوزیتکامپوزیتهایی که در آنها فاز زمینه با ماتریس توسط الیاف گوناگون تقویت شده باشند، مهمترین دسته از این محصولات را تشکیل میدهند. و به کامپوزیتهای لیفی معروفند. چنانچه بجای الیاف از پودر (معمولا معدنی) استفاده شود، این مواد را کامپوزیتهای ذرهای یا پودری مینامند.
گاهی ماتریس الیاف را فاز پیوسته و فاز تقویتکننده را فاز ناپیوسته گویند. ممکن است هر دو فاز الیاف و پودر با هم در ماتریس وجود داشته باشند. بهبود خواص ماتریس در کامپوزیتهای لیفی معمولاً خیلی بیشتر از کامپوزیتهای ذرهای صورت میگیرد (طبری، 1382).
درهنگام تولید چندسازه چوب پلاستیک مشکلاتی نظیر عدم سازگاری بین پرکننده آبدوست و ماده زمینه(پلاستیک) آبگریز و دشواری توزیع یکنواخت این پرکنندهها در پلاستیک به وجود میآید، که جهت برطرف کردن این مشکلات از سازگارکنندههای مختلفی استفاده میشود. در حال حاضر در بیشتر تحقیقات از مالئیک انیدرید پیوند شده با پلیپروپیلن و پلیاتیلن (MAPP و MAPE) به عنوان ماده سازگارکننده در ساخت WPC استفاده میگردد. این سازگارکنندهها نیز دارای درجه بندیهای مختلفی هستند که ویژگیهای متفاوتی دارند و میتوانند ویژگیهای نهایی چوب پلاستیک تولید شده را تحت تأثیر قرار دهند (پورحمزه، 1385).
در حال حاضر در ساخت WPC عمدتاً از آرد چوب و دیگر مواد لیگنوسلولزی به عنوان پرکننده استفاده میشود. گونههای چوبی مورد استفاده بسته به فراوانی و قابلیت دسترسی به آنها متفاوت میباشد. علاوه بر گونههای جنگلی مورد استفاده، ضایعات مواد لیگنوسلولزی از جمله ضایعات گیاهان نیز مورد استفاده قرار میگیرند (صفارزاده، 1389).
با توجه به کاربردهای چندسازه الياف چوب پلاستيك(صنايع مختلف به خصوص ساختماني و طراحي سازهها جهت كاربردهاي بيروني از جمله ديوار كوبها، سطوح خارجي ايوانها، كف پوشها) و مستعد بودن الياف طبيعي ليگنوسلولزي مورد استفاده در چندسازهها به جذب آب و هجوم عوامل مخرب نظير قارچها و تاثير زياد پوسيدگي قارچي بر خواص فيزيكي و مكانيكي، بررسي دوام اين محصولات در برابر عوامل مخرب بيولوژيكي اهميت ويژه اي يافته است (موریس و کوپر، 1998). تاكنون اصلاحات زيادي در روش ساخت اين محصولات انجام شده ولي با اين وجود تحقيقات انجام شده روي مقاومت به پوسيدگي اين فرآوردهها حاكي از آن است كه اين مواد كاملاً در برابر تخريب و پوسيدگي مصون نميباشند (کاظمی و جلیلوند، 1385). 1-2-2-پلاستیکها پلاستیک یک بسپار آلی با وزن مولکولی بالا بوده و در حالت نهایی جامد است و در برخی نقاط توسط جریان میتوان آنرا به شکل معینی درآورد (فیروزمنش و همکاران، 1387).
پلاستیک مستعد تغییر شکل دادن در اثر اعمال نیرو و حفظ شکل جدید پس از قطع نیروی بکار رفته است، یعنی مادهای است که تحت تاثیر تنش، در آن تغییر شکل برگشت پذیر ایجاد میشود. یکیاز معیارهای عمده مواد پلاستیک این است که میتوان شکلهای پیچیدهای به آنها داد. پلاستیکها به دو گروه پلاستیکهای گرما سخت و گرمانرم تقسیم میشوند. مواد گرما سخت، بسته به ساختارشان هنگامیکه بالاتر از دمای بحرانی گرم شوند، بسیار سخت شده و با سردکردن مجدد نرم خواهند شد. زیرا معمولاً در این حالت تشکیل پیوندهای بین زنجیری میدهند. ازطرف دیگر چنانچه یک بسپار گرمانرم تا بالاتر از دمای بحرانی گرم شود، نرم شده و پس از شکلگرفتن و خنک شدن سخت میشود. اگر چنین بسپاری مجداداً گرم شود، دومرتبه نرم میشود و چنانچه لازم باشد میتوان باز هم شکل آنرا تغییر داد، و با خنک کردن شکل جدید کاملاً پایدار میماند. یعنی تغییر شکل در اثر اعمال گرما بارها قابل تکرار است (صفارزاده، 1389)
1-2-3-پلیاتیلنپلیاتیلن بیشترین حجم پلاستیک تولید شده درجهان را داراست و دمای ذوب نسبتا پایینی دارد (عموما بین 106 تا 130 درجه سلسیوس میباشد، بستگی به دانسیته و شاخه های پلیاتیلن دارد). همچنین در یک دامنه وسیع ویسکوزیته و دمای ذوب تولید میشود. این ماده در حالت مذاب خوب با پرکنندهها مخلوط می شود. و دمای ذوب پایین آن امکان استفاده از الیاف لیگنوسلولزی را به عنوان پرکننده، بدون نگرانی از تخریب حرارتی را میدهد. پلیاتیلن یک پلیمر نیمه متبلور است. این بدین معنی است که این پلیمر در دمای اتاق دارای یک قسمت پلیمری ویک قسمت آمورف است. قسمت آمورف که در دمای اتاق یک لاستیک است و در دمای مشخصی شیشه میشود که به آن نقطه شیشهای شدن میگویند. که این نقطه از (130-) تا(20-) متغیر است. بنابراین پلاستیک در دمای مشخصی شکلپذیر است. پلیاتیلن نسبتاً نرم است. که این باعث افزایش قابلیت میخ و پیچخوری و همچنین راحتی در برش کاری فرآورده حاصل از این پلیمر میشود. جذبآب پلیاتیلن نزدیک صفر است (عموما زیر 02/0 بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب). این پلیمر نسبت به مواد شیمیایی از جمله اسیدهای قوی مثل سولفوریک اسید، هیدروکلریک اسید و نتیریک اسید بسیار مقاوم است. تنها اسید نیتریک دود کننده میتواند مقداری لکه روی پلیاتیلن ایجاد کند. همچنین مقاومت نسبتاً بالایی به اکسیداسیون نسبت به دیگر پلی اولفینها (پلیپروپیلن) نشان میدهد. از اینرو بهمقدار کمتری آنتیاکسیدان در فرآیند تولید و کاربرد در خارج ساختمان نیاز دارد. پلیاتیلن بسیار انعطاف پذیر است، و خیلی محکم نیست. این انعطاف پذیری زیاد اجازه استفاده از پلیاتیلن را به عنوان نردههای ساختمان بدون استفاده از پر کننده را نمیدهد. در مقایسه با چوب، پلیاتیلن ضریب انقباض و انبساط حرارتی بیشتری را نشان میدهد. پلیاتیلن به فرمهای مختلفی ساخته میشود. انواع class=’link’>5

متن کامل در سایت homatez.com