مقاله درباره پوسیدگی، ، چوب، قارچ، چندسازه، WPG، برگان، الياف

که در آن تغییر رنگ بافت‏‏‏های تخریبی شده مشهود است و اما ظاهر اصلی چوب دستنخورده باقی می‏‏‏ماند.
4- مرحله پیشرفته پوسیدگی کربوهیدراتهای دیواره سلولی تراکئیدها را کاملاً تخریب می‏‏‏کند. به طوریکه 70% از ساختار چوب را تغییر می‏‏‏دهد ولی عامل پوسیدگی سفید به همه ترکیبات دیواره سلولی تراکئید‏‏‏ها حمله کرده و در مراحل پیشرفته پوسیدگی موجب تخریب 97% ساختمان چوب می‏‏‏گردد (هاشمی، 1384). درپوسیدگی نهفته کاهش وزن قابل تشخیص و ملموس نیست (پوسیدگی و پیشرفت آن بوسیله کاهش وزن قابلاندازهگیری است) اما خواص ساختمانی و مکانیکی چوب تا 100% کاهش می‏‏‏یابد. مراحل بعدی پوسیدگی به وسیله کاهش وزن طبقهبندی می‏‏‏شوند.
در طی مراحل اولیه پوسیدگی قارچی خواص مکانیکی چوب به صورت قابل ملاحظهای کاهش مییابد. اما درطی مراحل میانی پوسیدگی یا پوسیدگی پیشرفته، چوب مقاومت و کیفیت بیولوژیکی خود را به طور کامل و اساسی از دست میدهد (هاشمی، 1384).
در محصولات نهایی، پوسیدگی سبب تغییر رنگ و کاهش مقاومت اعضای تحت بار شده و موجب شکست آنها می‏‏‏گردد که مساله مهمی از نظر خطرات احتمالی و ایمنی می‏‏‏باشد. بنابراین با توجه به اثر پوسیدگی از نظر میزان صدمات وارده اقتصادی و کاهش مقاومت چوب توصیه می‏‏‏شود به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از تخریب و شکست اعضای پوسیده تحت بار در سازههای چوبی تشخیص پوسیدگی در مراحل اولیه و قبل از کاهش وزن بیشتر انجام می‏‏‏شود.
1-2-26-دوام طبیعی چندسازه هابا توجه به کاربردهای چندسازه الياف چوب پلاستيك(صنايع مختلف به خصوص صنایع ساختماني و طراحي سازهها جهت كاربردهاي بيروني از جمله ديواركوبها، سطوح خارجي، ايوانها، كف‏پوش‏ها)، و مستعد بودن الياف طبيعي ليگنوسلولزي مورداستفاده در چندسازهها به هجوم عوامل مخرب نظير قارچها و تاثير زياد پوسيدگي قارچي بر خواص فيزيكي و مكانيكي، بررسي دوام اين محصولات در برابر عوامل مخرب بيولوژيكي اهميت ويژه‏اي يافته است. تاكنون اصلاحات زيادي درروش ساخت اين محصولات انجام شده ولي با اين وجود تحقيقات انجام شده روي مقاومت به پوسيدگي اين فرآوردهها حاكي از آن است كه اين مواد كاملاً در برابر تخريب و پوسيدگي مصون نمي باشند (کاظمی و جلیلوند، 1386).
ازجمله عواملي كه شرايط را براي رشد قارچ در چندسازه فراهم مي‏كند، جذب رطوبت ميباشد كه اين عامل خود به درصد الياف، اندازه الياف و روش توليد چندسازه بستگي دارد. با افزايش درصد الياف و اندازه الياف ميزان جذب آب افزايش واحتمال پوسيدگي نيز افزايش مي يابد.
ازآنجائیکه چوب در فرآورده چندسازه چوبپلاستیک مستعد پوسیدگی میباشد. بنابراین حفاظت چوب در مواردی که فرآورده چندسازه در محیطهای بیرونی مورد استفاده قرارمیگیرد و ریسک پوسیدگی بالاست، ضروری است. و این یکی از مهمترین راهکارهای بیان شده برای جلوگیری از پوسیدگی قارچی است، چراکه در اینصورت منبع غذایی مناسبی برای عوامل مخرب نیست (راول، 2006).
از مواد مختلفی جهت حفاظت چوب در فرآورده چندسازه چوب پلاستیک استفاده شده است. چون برخي از مواد حفاظتي متعارف مانند CCAبا محيط زيست سازگار نيستند و حتي اثرات سمي دارند، به همين دليل نياز مبرم به كشف روشهاي حفاظتي جديد با سميت كمتر و زيست سازگارتر براي تیمار و بهبود ويژگيهاي چوب احساس ميشود.
به طور کلی روشهایی که برای بررسی دوام طبیعی چوب مورد استفاده قرار می‏گیرند عبارتنداز:
1- روش آزمایشگاهی که مشتمل بر 4 روش می باشد. روش Scanning Test ، روش Thershold Test (آزمایش تعیین درجه حساسیت)، روش kolleschale و روش Soli block Test.
2- روشهای میدانی که به دو صورت Soil contact exposure (آزمایش در حالت تماس با خاک) و Above Ground Exposure (آزمایش در حالت بدون تماس با خاک و یا بالاتر از سطح زمین) میباشند. بهدلیل دستیابی سریعتر به نتایج درست و علمیتر بودن روش کار در آزمایشگاه روشهای آزمایشگاهی برتر از روشهای صحرایی میباشند.
در روش Soil block Test پس از آماده سازی نمونهها و تهیه محیط کشت ، قارچ مورد نظر تکثیر یافته و سپس قارچ خاص شده و در مجاورت نمونههای مورد نظر در شیشههای در پوش دار به مدت 12 هفته در انکوباتور در دمای 25 درجه سانتیگراد و 75% رطوبت نسبی قرار می‏گیرند. پس از این مدت نمونهها از انکوباتور خارج شده و به منظور تعیین دوام نمونهها درصد کاهش جرم آنها محاسبه میگردد(قربانی، 1386).
اصلاح شیمیایی منافذ دیواره سلولی را تا اندازه‏ای کوچک می‏کند که عوامل غیرآنزیمی نتوانند وارد دیواره سلولی شوند. قارچها دارای یکسری آنزیم‏ها هستند که می‏توانند که گروه‏های استیل را بشکنند ولی نمی‏توانند چوب اصلاح شده را تخریب کنند.
دراثر استیله کردن مقاومت به پوسیدگی در برابر قارچ بهبود بخشیده شده است وحتی آستانه مصونیت نیز به دست میآید. در WPG برابر با 20% مقاومت به پوسیدگی قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای، سفید و نرم به دست آمده است و انیدرید‏های خطی بخصوص انیدرید استیک مقاومت به پوسیدگی را بهبود بخشیده است.
سوزنی‏برگان در برابر قارچهای مولد پوسیدگی قهوه‏ای اثر زیادتری دارند و برای تخریب با این قارچها مستعد‏تر هستند و پهن‏برگان در برابر قارچ عامل پوسیدگی سفید زودتر تخریب شده و بیشتر مستعد تخریب به وسیله این نوع قارچ هستند. قارچ عامل پوسیدگی سفید لیگنین پهن برگان را به سوزنی برگان ترجیح می دهد. سیرینجیل در پهن برگان بیشتر است و مورد علاقه قارچ عامل پوسیدگی سفید می باشد.
درفرآیند اصلاح سوزنی‏برگان با WPG‏های کمتر می‏توان به آستانه مصونیت دربرابر پوسیدگی سفید رسید، اما در برابر پوسیدگی قهوه ای نیاز به WPG های بالاتر است و در مورد پهن برگان عکس این قضیه مصداق دارد.
برای سوزنی برگان WPG در حدود 18 -22 درصد نیاز است تا مقاومت در برابر قارچ عامل پوسیدگی قهوه‏ای به دست آید ولی برای رسیدن به مقاومت در برابر پوسیدگی سفید به WPG در حدود 10-12 درصد نیاز است و برای پوسیدگی نرم WPG در محدوده مابین پوسیدگی سفید و قهوه‏ای نیاز است.
شکل 23- رابطه بین WPG و کاهش وزن ناشی از پوسیدگی به وسیله قارچ Coniophora putean (هیل،2006)در چوب استیله شده خاصیت نم‏پذیری کاهش می یابد و شرایط رشد قارچ مهیا نمی‏شود.
ورود مواد اصلاح کننده به درون دیواره سلولی باعث بسته شدن منافذ درون دیواره سلولی شده و عوامل غیر آنزیمی دیگر قادر به ورود به دیواره سلولی نیستند.
فصل دوممرور منابعقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com