مقاله درباره ، PAGEREF، h، تحصیلی، مدرسه، مولفه‌های، تكامل، پرسش‌نامه

تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-5 فرضیههای تحقیق61-6 پیشفرض تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6
1-7 محدوده تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6
1-8 تعاریف مفهومی متغیرها7فصل دوم – مباني نظري و مرور پيشينه………………………………………………………………………………8
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc421127514 h 92-2 آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………………………….9
2-3 مدرسه PAGEREF _Toc421127516 h 122-4 فضا و تجهیزات مدرسه PAGEREF _Toc421127517 h 142-5 محیط مدرسه PAGEREF _Toc421127518 h 152-6 ویژگی کالبدی مدارس خلاق PAGEREF _Toc421127519 h 182-7 پیشرفت تحصیلی222-8 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی PAGEREF _Toc421127521 h 242-9 سنجش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان252-10 تربیتبدنی262-11 اهداف تربيتبدني و ورزش272-11-1 هدف تكامل جسماني PAGEREF _Toc421127525 h 272-11-2 هدف تكامل عصبي عضلاني282-11-3 هدف تكامل شناختي282-11-4 هدف تكامل عاطفي (احساسي) PAGEREF _Toc421127528 h 282-12 محیط ورزشی مدارس PAGEREF _Toc421127529 h 292-13 مرور تحقیق292-13-1مرور تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc421127531 h 292-13-2 مرور تحقیقات خارجی332-14 جمعبندی پیشینه35فصل سوم -روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..36
3-1 مقدمه373-2 روش تحقیق373-3 جامعه آماری PAGEREF _Toc421127536 h 373-4روش،حجم و نحوه گزینش نمونه PAGEREF _Toc421127537 h 373-5 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق373-6 ابزار گردآوری دادهها PAGEREF _Toc421127539 h 383-7 روایی و پایایی پرسشنامه‌ها393-8 روش جمعآوری دادهها PAGEREF _Toc421127541 h 393-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها40فصل چهارم – یافتهها…………………………………………………………………………………………………………. 41
4-1 مقدمه424-2 آمارتوصیفی: بررسی متغیرهای جمعیت شناختی434-3 بررسی متغیرهای تحقیق474-4 بررسی مولفه‌های تحقیق484-5 یافته‌های تحلیل484-5-1 بررسی نرمال بودن دادهها484-6 آزمون فرضیه‌های پژوهش504-7 برازش مدل رگرسیونی51فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………..53
5-1-مقدمه545-2-خلاصه پژوهش545-3 تفسیرنتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش555-4 تفسیرنتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc421127554 h 565-5 یافتههای مربوطه فرضیههای پژوهش565-5-1 یافتههای مربوط به فرضیه اول پژوهش: PAGEREF _Toc421127556 h 565-5-2 یافتههای مربوط به فرضیه دوم پژوهش575-6 پیشنهادات595-6-1 پیشنهادات پژوهشی595-6-2 پیشنهادات کاربردی595-7 محدودیت‌های پژوهش60منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
منابع داخلی: PAGEREF _Toc421127562 h 62منابع خارجی66پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………….68
پیوست1: پرسش‌نامه محقق ساخته69پیوست2: پرسش‌نامه محیط مدرسه جانسونس و استیونس(2007)……………………………………….70
پیوست3: پرسشنامه محیط مدرسه جانسون و استیونس(2007)71چکیده انگلیسی72

فهرست جداول
-6223030479900عنوان صفحه
جدول2-1 ارتباط رنگ با روحیات دانش‌آموزان-وکسلر……………………………………………………….22
جدول3-1 مولفه‌ها وتعداد سوالات پرسش‌نامه محیط مدرسه…………………………………………….39
جدول4-1 وضعیت سن پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………………..43
جدول4-2 وضعیت جنسیت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………44
جدول4-3 میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………45
جدول4-4 سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………….. …………………….46
جدول4-5 بررسی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….47
جدول4-6 بررسی مولفه‌های متغیر محیط مدرسه…………………………………………………………….48
جدول4-7 بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………….49
جدول4-8 بررسی وضعیت نرمال بودن مولفه‌های محیط مدرسه……………………………………..49
جدول4-9 جدول همبستگی بین مولفه‌های محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی.. …………50
جدول4-10 خلاصه مدل رگرسیونی………………………………………………………………………………….51
جدول4-11ضرایب بتا و سطح معناداری بین مولفه‌های محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………………52
فهرست اشکال
-6223028574900عنوان صفحه
شکل 2-1 نمودار فضای زندگی انسان (گیفورد، 2005)…………………………………………………………………….13
شکل 2-2 فرآیند ارتقای خلاقیت کودکان با طراحی معماری و منظرمدرسه………………………………….20
فصل اول
2236470447294021793203970655002284095495109500609409530353000 مقدمه و کلیات
1-1 مقدمه286512078473301
001
291274578473301
001
امروزه یکی از سازمانهای مهم و تأثیرگذار در هر جامعهای، نهاد آموزش و پرورش است. بي شك آموزش و پرورش اساسي‌ترين‌نهاداجتماعي در شكلدهي، هدايت و كنترل افكار افراد هر جامعه بشري است و داشتن آموزش و پرورش توانمند لازمه توسعه اجتماعي است. علاوه بر آن، به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن‌آوری و پیشرفتهای صنعتی، گرایش به سازمانهای آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است، به گونهای که یکی از شاخصهای مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می‌دانند که آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است(علاقهبند، 1390). بدیهی است که نهاد آموزش و پرورش عهدهدار ایجاد زمینۀ مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادها و تواناییهایی افراد است و همانا لازمۀ این نیل به هدف، تدوین و اجرای برنامهریزیهای وسیع، جامع و حساب شده با توجه به اهداف عمومی آموزش و پرورش هر جامعه است (طالبزادگان، 1387). بیشک هدف هرگونه فعالیت آموزشی ایجاد یادگیری است (سیف، 1380)، فعالیتی که از سوی یادگیرنده انجام میشود تا به تغییر در او منتهی شود. از اینرو، در جریان فعالیت یادگیری عوامل مختلفی میتوانند بر یادگیرنده تأثیر گذاشته و یادگیری او را با مشکل مواجه سازنده بنابراین، یکی از مهمترین شاخصهایی که میتوان از آن برای بررسی میزان یادگیری و موفقیت نظام آموزشی در دستیابی به هدفهای خود استفاده کرد، پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است(کرمی، 1384). در واقع عملکرد و پیشرفت تحصیلی از جمله مباحثی است که در محیطهای آموزشی، به ویژه مدارس از اهمیت زیادی برخوردار است(ابولقاسمی و جوانمیری، 1391) و ممکن است به دلایل مختلف و تحت تأثیر عوامل گوناگون با مشکل مواجه شود. بنابراین، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین و اساسیترین فعالیتها در نظام آموزشی است، چرا که این شاخص که بیشتر براساس نتایج آزمونهای نهایی و استاندارد سنجیده میشود، مهمترین دغدغۀ دانش آموزان، والدین، دستاندرکاران و صاحب نظران آموزش و پرورش است و به همین دلیل بیشتر بررسیهای چند دهۀ گذشته به واکاوی عوامل موثر و راهکارهای بهبود پیشرفت تحصیلی اقدام کردهاندReynolds) و Teddlie، 2004). به نظر میرسد علاوه بر ساختار، جوآموزشی، عملکرد معلمان و غیره محیط مدرسه نیز بر این فرایند مهم اثرگذار باشد و به نوعی تبیین کننده پیشرفت تحصیلی لحاظ شود. در نتیجه تحقیق حاضر با اقتباس از موارد فوق در نظر دارد به بررسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی بپردازد و با توجه به این که در نظام آموزش و پرورش برای رشد و تعالی افراد و رساندن انسان به کمال مطلوب فعالیتهای مختلفی اعم از آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و غیره برگزار میگردد. این تحقیق دانشآموزان تربیتبدنی را مد نظر قرار میدهد با این رویکرد که این ارتباط سنجی از دیدگاه دبیران تربیتبدنی صورت میگیرد.
1-2 بیان مسأله
امروزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی نظامهای آموزشی مورد توجه قرار گرفتهاست. علاوه براین، پیشرفت تحصیلی همواره برای معلمان، دانشآموزان، والدین، نظریهپردازان و محققان نیز حائز اهمیت بوده است. چرا که این عامل مهم نه تنها معیاری مهم در ارزیابی عمکلرد معلمان است بلکه به نوعی معرف تواناییهای علمی افراد در بدو ورود به دنیای کار و اشتغال و مقاطع تحصیلی بالاتر است(زمانی و نصر، 1383). شاخص پیشرفت تحصیلی دستاوردی است که به طور گسترده و عمومی همواره اندازهگیری میشود Dipaola) و Hoy، 2005). از طرفی، با عوامل بسیاری از جمله نظام ارزشی مدرسه، روابط عاطفی درون مدرسه، سیستم تنبیه و

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin