تشویق، آراستگی دبیر، ساختار کلاس، روش تدریس و غیره در ارتباط است و به نوعی از آنها تأثیر میگیرد(بهرامی و رضوان، 1385) که این عمکلرد جدای از موارد نام برده شده تجزیه و تحلیل نمیشود، اما علاوه بر این عاملها، عامل دیگری به نام فضای فیزیکی مناسب و با نشاط در این فرایند به نوعی میتواند نقش داشته باشد که در تحقیقات بررسی شده کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع فضای فیزکی مناسب و با نشاط جزو عوامل درونی اثرگذر بر مدارس به صورت مستقیم و دانش- آموزان به صورت غیرمستقیم است(حاجیبابایی، 1391). در تصدیق این ادعا پیش از این (Dorman، 1998) اشاره به این دارد که یکی از عواملی که بر فعالیت مدارس و معلمان تأثیر میگذارد، محیط مدرسه است. در واقع محیط مدرسه با مدیریت آموزش مدارس، که مدارس را به عنوان یک سازمان رسمی در نظر میگیرد مرتبط است. بنابراین این محیط، با گروههای اجتماعی در زمینه اهداف، نتایج نقشها، ساختار سازمانی، نظامهای پاداش، فعالیتهای مشارکتی و ارتباط اولیا و مربیان شبیه میباشد. سالیانی است که فضای مدرسه به عنوان جنبه مهم و اساسی هر مدرسه مورد بررسی قرار گرفتهاست. علاوه برآن محیط بستری برای شکل گیری بسیاری از ویژگی های رفتاری است و به عبارت دیگر، بسیاری از عواطف، عادات، سلایق و حتی طرز نگرشها، نشستها و برخاستها به گونهای شگرف از محیط تأثیر میپذیرد. دانش‌آموزان پس از محیط مسکونی خود بیشترین ساعات روز را در واحدهای آموزشی سپری میکنند و با توجه به نقش اساسی آموزش در فرآیند شکلدهی به فرهنگ جامعه، لازم است علاوه براهمیت دادن به فرآیند آموزش به ایجاد محیط مطلوب که شوق و انگیزه را نسبت به فرآیند یاددهی و یادگیری در دانشآموزان ایجاد کند توجه کافی و وافی داشت(همت، 1388).
به طورکلی امروزه علیرغم کوششهای فراوانی که برای اثربخشی مدارس انجام میپذیرد، همچنان ضعف مدارس در این زمینه مورد انتقاد جدی قرار دارد. از طرفی درس تربیتبدنی در نظام آموزش و پرورش جهان جایگاه مهم و پر اهمیت یافتهاست. توجه به درس تربیتبدنی در مدارس تا آنجا اهمیت دارد که مواد اول و دوم منشور یونسکو، تربیت بدنی و ورزش را حق بنیادی تمام کودکان و نوجوانان میداند و به منظور ایجاد تعادل و تقویت رابطه فعالیت جسمانی و دیگر اجزای آموزش و پرورش موسسات ملی هر کشور را برای بهبود و توسعه تربیت بدنی موظف میداند. اما همچنان که به صورت ضمنی اشاره شد در این زمینه به ویژه در زمینه ورزش و تربیتبدنی کمتر تحقیقی این عامل مهم را در رابطه با اثربخشی مدنظر قرار دادهاست. وجود این روند نمیتواند در دستیابی به یک درک جامع و کلی نسبت به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عوامل موثر بر آن کمک کند و ارتباط فی مابین موارد ذکر شده فوق را با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به تصویر بکشد. بنابراین با بهرهگیری از موراد فوق این تحقیق درصدد است که به سوالات زیر پاسخ دهد:
1. آیا بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رشته تربیتبدنی ارتباط وجود دارد؟
2. آیا محیط مدرسه قابلیت پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رشته تربیتبدنی را دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه علمای تعلیم و تربیت به تربیتبدنی و ورزش به منزلۀ موثرترین ابزار تربیت مینگرند. سامارانش رئیس اسبق کمیتۀ بینالمللی المپیک معتقد است: تربیتبدنی شیوۀ موثر آموزش و پرورش انسانهاست(1999). پرورش یافتگان مکتب تربیتی تربیتبدنی انسانهایی ارزشمندند که فضیلتهای اخلاقی انسان سالم و اجتماعی در آنها شکوفا شدهاست. ویژگیهای اخلاقی صبر و شکیبایی، همت بلند، سخاوتمندی و فدارکاری، عدالتگرایی و انصاف، قانونگرایی و حرمتگذاری به حقوق دیگران، مسئولیتپذیری، اهتمام در انجام مسئولیتها، احترام به بزرگان و پیشکسوتان و همیاری و تعامل با دیگران، که همگی از مهارتهای میدانی و کاربردی زندگی اجتماعی امروز هستند، از طریق حضور در تکاپویهای تربیتبدنی و ورزش قابل حصولاند(حمیدی، 1390). به طوری که در چند دهۀ اخیر موضوع تربیتبدنی و ورزش مدرسهای در سطر اول اولویتهای برنامهای و تحقیقی بسیاری از کشورها و نهادهای بینالمللی قرار گرفته است(شعبانی، 1383). در واقع نقش ورزش در جهان امروزی انکار ناپذیر است در این میان آموزش و پرورش یکی از اصلیترین سازمانهایی است که میتواند به عنوان یک رکن و بنیاد در نظام تعلیم و تربیت عمل کند و تربیتبدنی و ورزش به عنوان یک وسیله تربیتی میتواند نقش ارزندهای در این نظام داشته باشد(کاشف، 1390). از طرفی بررسی جوامع پیشرفته نشان میدهد که همۀ این کشورها از نظام آموزشی موثر و کارآمد برخوردار بودهاند. در واقع یکی از جلوههای آموزشی موفق میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آن نظام است. علاوه بر آن پیشرفت تحصیلی نیز برای یادگیرندگان از اهمیت خاصی برخوردار است(یوسفی و همکاران، 1388).
یکی از عوامل تأثیرگذار بر انگیزه پیشرفت تحصیلی، محیط و محرکهای بیرونی است. محیط کلاس نقش حیاتی و نیرومندی در عملکرد تحصیلی و روانشناختی و رفتاری دانش- آموزان به عهده دارد(Kuperminc و همکاران، 2001).
حال با توجه به اهمیت مباحث پیشرفت تحصیلی و اثری که محیط در این فرایند میتوان ایفا کند تحقیق حاضر برآن است تا رابطه محیط مدرسه را با پیشرفت تحصیلی دانش- آموزان تربیتبدنی از دیدگاه دبیران تربیتبدنی مورد بررسی قرار دهد. علاوه برآن شناخت ویژگیهای دانشآموزان، استفاده از نظرات دبیران تربیتبدنی و ورزش به مسئولان و برنامه- ریزان در مدارس کمک میکند تا براساس اصول علمی و برنامهریزی درسی و نیازهای آنها، فعالیتها و تمرینهای اثربخش و متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیتهای اخلاقی، تربیتی، جسمانی، ذهنی، عقلی، مهارتی، عاطفی و اجتماعی را پیریزی کنند.
1-4 اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رشته تربیت‌بدنی هنرستان‌های تندرستی از دیدگاه دبیران تربیتبدنی استان کردستان
اهداف اختصاصی :
1. توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان
2. توصیف محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رشته تربیت‌بدنی هنرستان‌های تندرستی از دیدگاه دبیران تربيت‌بدني استان کردستان
3. شناسایی ارتباط بین محیط مدرسه و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رشته تربیت‌بدنی هنرستان‌های تندرستی از دیدگاه دبیران تربیتبدنی استان کردستان
4. پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رشته تربیتبدنی از طریق محیط مدرسه و ابعاد آن از دیدگاه دبیران تربیت‌بدنی استان کردستان
1-5 فرضیه‌های تحقیق1. بین محیط مدرسه و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رشته تربیتبدنی رابطه معنادار وجود دارد.
2. محیط مدرسه و ابعاد آن قابلیت پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رشته تربیتبدنی را دارند.
1-6 پیش فرض تحقیق
تحقیق حاضر بر اساس پیشفرض‌های زیر انجام گرفتهاست :
– تمام دبیران تربیتبدنی در زمان پر کردن پرسشنامه‌ها از لحاظ روحی و روانی در شرایط عادی وخوبی بودند.
-تمام دبیران تربیتبدنی با میل و رغبت در این تحقیق شرکت کردهاند.- دبیران تربیتبدنی با دقت و صداقت به سوالات پرسش‌نامه پاسخ دادهاند.1-7 محدوده تحقیق
محدوده‌ی مکانی: این تحقیق در هنرستانهای تندرستي استان کردستان انجام شده است.
محدوده‌ی زمانی: در سال تحصیلی 1394-1393 انجام شد.
1-8 تعاریف مفهومی متغیرهامحیط مدرسه
منظور از محیط، محوطه فیزیکی و نیز جو روانی، اجتماعی و فرهنگی مدرسه است (محمدپور، 1392).
پیشرفت تحصیلی
موفقیت دانش‌آموزان است در یک یا چند موضوع درسی مثل درک و فهم، خواندن یا حساب کردن، که چنین پیشرفتهایی به وسیله آزمونهای میزان شده تحصیلی اندازهگیری میشود(ماهر، 1369).
تربیتبدنی
عبارت است از کاربرد یک سلسله فعالیت‌ها و حرکت‌های بدنی منظم و برنامه‌ریزی شده به منظور رشد و تربیت اصلاح استعداد‌های جسمانی، حرکتی، فکری، اجتماعی و اخلاقی(مظفری، 1391).
296989552070000
521779517780000فصل دوم
مباني نظري و مرور پيشينه
2071370302260002071370118173500
2-1 مقدمه با توجه به هدف مرور ادبیات پیشینه، محقق در این فصل با مطالعه ادبیات پیشینه سعی در جمع‌آوری و ارتباط دادن داده‌ها و مطالب مربوط به موضوع تحقیق را دارد. به همین دلیل در ابتدای این فصل به مبانی نظری مربوط به آموزش و پرورش، محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پرداخته میشود. در قسمت آخر فصل نیز به بررسی تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع خواهیم پرداخت.
2-2 آموزش و پرورش هر جامعه‌ای برای سازگار کردن کودکان و نوجوانان با محیط اجتماعی و سیاسی خود باید دارای نظامی از ارزشها باشد. چنین نظامی ممکن است یک نظام کارآموزی، نظام آموزش، یا نظام سازگاری با جامعه و یا نظام ارضای نیاز های فوری کودکان باشد(پورظهیر، 1384).
اغلب از آموزش و class=’link’>6

دسته‌ها: عمومی